Nov 19, 2015

257 - Ἄρχισε ὁ βομβαρδισμὸς τοῦ Βερολίνου καὶ ἐμεῖς ὑποχρεωτικὰ εἴμεθα ὅλοι Γερμανοί

257 - Ἄρχισε ὁ βομβαρδισμὸς τοῦ Βερολίνου καὶ ἐμεῖς ὑποχρεωτικὰ εἴμεθα ὅλοι Γερμανοί

Ὅταν ἄρχισε ὁ δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1939, οἱ γερμανικὲς οἰκογένειες ἀποχαιρετοῦσαν τὰ παλικάρια τους ποὺ κατηυθύνοντο στοὺς τέσσερις ὁρίζοντες τῆς Εὐρώπης γιὰ νὰ ἀπελευθερώσουν κατ’αὐτούς, ὡς γνήσιοι σταυροφόροι τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, τὴν εὐρωπαϊκὴ χερσόνησο  ἀπὸ τὴν δικτατορία τοῦ φιλελευθερισμοῦ καὶ νὰ ἐξαπλώσουν τὰ γερμανικὰ ἰδεώδη τοῦ Γ΄ Ῥάϊχ. Πρὸ αὐτῶν, ἡ Γαλλία καὶ ἡ Ἀγγλία εἶχαν ἐπιδοθῆ σὲ παρόμοιο φιλανθρωπικὸ ἔργο φέρνοντας στὶς ἀποικίες τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας τὸν ἐκπολιτιστικὸ ἄνεμο τῆς γαλλικῆς Ἐλευθερίας-Ἰσότητος-Ἀδελφοσύνης μὲ μία Μασσαλιώτιδα ποὺ ἔσταζε αἷμα.

Μετὰ τὸ 1945, οἱ Ἀμερικανοὶ ἐπωμίσθησαν τὸ προτεραῖο φιλανθρωπικὸ ἔργο, πρῶτα τῶν Ἀγγλογάλλων καὶ μετὰ τῶν Γερμανῶν, καὶ ἐξήπλωσαν σὲ ὅλον τὸν πλανήτη τὸ ὄραμα τῆς ἀμερικανικῆς δημοκρατίας. Τὸ μακροχρόνιο ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν τῶν κατὰ κύματα φιλανθρωπικῶν ἐνεργειῶν τῆς Δύσεως ὑπῆρξε ἡ πολιτισμικὴ ἐρήμωση τῆς μὴ Δύσεως.
           
Στὸ Βερολῖνο, πρωτεύουσα τῆς Deutschland uber alles in der Welt, οἱ κατάξανθες κοπέλλες τοῦ ἀνωτέρου δυτικοῦ πολιτισμοῦ ἔγραφαν ἐπιστολὲς γεμάτες ροὺζ φιλιά, γερμανικοῦ ῥομαντισμοῦ, στοὺς ἐνστόλους συντρόφους τους ποὺ ἐμάχοντο κάπου μακριὰ στὰ ἔσχατα τῆς Εὐρώπης γιὰ τὶς ἀνθρώπινες δυτικὲς ἀξίες μήπως καὶ οἱ κατώτεροι μάθουν καὶ αὐτοὶ νὰ παίζουν Schubert στὸ πιάνο. Οἱ βάρβαροι ἦσαν ἀκόμη μακριά καὶ πάντως στὸ Βερολῖνο δὲν ὑπῆρχε αἴσθηση πολέμου.

Δύο χρόνια ἀργότερα, γύρω στὸ 1941, μερικοὶ τρομοκράτες ἐνεφανίσθησαν μὲ τὰ ἀεροπλάνα τους στὸν βερολινέζικο οὐρανό. Μεμονωμένα ἐνοχλοῦσαν οἱ κακοὶ τὸν φιλήσυχο γερμανικὸ πληθυσμό. Ἡ γερμανικὴ ὅμως ἀσφάλεια ἐγνώριζε πῶς νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσῃ. Ὁ γερμανικὸς λαὸς εἶχε ἐμπιστοσύνη στοὺς ἡγέτες του ποὺ εἶχαν ἐξαφανίσει ἀπὸ τὶς γειτονιὲς τοῦ Βερολίνου τοὺς ἑβραιομασόνους μὲ τὶς γαμψὲς μύτες, αὐτοὶ ποὺ ἔφταιγαν πάντα γιὰ ὅλα.

Τέλη 1943 καὶ ἀρχὲς 1944. Κάτι συμβαίνει. Ἐπάνω ἀπὸ τὴν φιλήσυχη πρωτεύουσα τοῦ Γ΄ Ῥάϊχ αἰφνιδίως γίνεται καταιγισμὸς ἐπιθέσεων βαρβάρων. Μήπως ἦλθε πόλεμος; Δὲν εἶναι πλέον ἁπλὲς ἀστυνομικὲς ἐπεμβάσεις κατὰ τρομοκρατῶν; Ναί, ὁ βερολινέζικος πληθυσμὸς ἀφυπνίζεται. Οἱ ἀρχὲς τοῦ λένε, ναί, εἶναι πόλεμος καὶ θὰ ἀμυνθοῦμε νὰ σώσουμε τὸν πολιτισμό μας ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ τῶν βαρβάρων στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη τοῦ μεγάλου Ῥάϊχ.

Ἀπὸ τὸν Νοέμβριο 1943 ἕως τὸν Μάρτιο 1944, τὸ Βερολῖνο βομβαρδίζεται  ἀνηλεῶς, μὲ 16 κατὰ συρροὴ  βομβαρδισμούς. Παρὰ ταῦτα οἱ βάρβαροι ἀπέτυχαν νὰ λυγίσουν τὴν θέληση τοῦ γερμανικοῦ λαοῦ συσπειρωμένου πλέον σὲ μία ἱερὰ ἕνωση.

Σήμερα ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται. Τὸ Παρίσι βομβαρδίζεται ἀπὸ τοὺς βαρβάρους τοῦ Χαλιφάτου. Στὸν πόλεμο αὐτὸ ποὺ ἐντάσσεται στὰ πλαίσια τοῦ πλανητικοῦ πολέμου 1999-2030,  ἡ Εὐρώπη προβλέπεται νὰ χάσῃ καὶ νὰ κατακλυσθῇ ἀπὸ τὸ σουννιτικὸ ἀκραῖο Ἰσλάμ.Τί πρέπει νὰ κάνῃ ἡ Ἑλλάς; Ἐὰν συμμαχήσῃ μὲ τοὺς τζιχαδιστὲς θὰ γίνῃ ἰσλαμική, δηλαδὴ θὰ ἀποκηρύξῃ τῆν κληρονομιά της 1500 ἐτῶν. Συνεπῶς ἡ μόνη λύση γιὰ νὰ παραμείνῃ ὀρθόδοξη εἶναι νὰ συμμαχήσῃ μὲ τὴν ἐπάρατη Δύση παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν  εὐθύνεται γιὰ τὰ ἀποτρόπαια ἐγκλήματα τῆς Δύσεως κατὰ τοῦ Τρίτου Κόσμου.

Σὲ ἕνα τέτοιο δίλημμα εὑρέθη τὸ ΚΚΕ κατὰ τὴν περίοδο τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου τοῦ 1919-1922. Προσεπάθησε, μὲ ῥίψη ἀνατρεπτικῶν φυλλαδίων στὸ στρατόπεδο τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ νὰ ἀποτρέψῃ τοὺς Ἕλληνες φαντάρους νὰ πολεμήσουν κατὰ τῶν Τούρκων φαντάρων ἀδελφῶν τους. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ συμβάλουν στὴν ἧττα τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ καὶ νὰ ἐκκαθαρισθῇ ἡ Μικρασία ἀπὸ τρεῖς χιλιάδες χρόνια ἑλληνικῆς παρουσίας. Παρόμοια στάση μὲ τὸ ΚΚΕ εἶχε πάρει καὶ ὁ Μεταξᾶς, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι ὁ Μεταξᾶς ἁπλῶς ἐξέφρασε τὴν ἀντίθεσή σὲ αὐτὸ ποὺ εἶχε ἀποκαλέσει ἑλληνικὸ ἰμπεριαλιστικὸ πόλεμο καὶ εἶχε ἀρνηθῇ νὰ γίνῃ ὑπουργὸς τῆς βασιλικῆς κυβερνήσεως, ἐνῷ τὸ ΚΚΕ ἔγινε συνεπεύθυνο τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς.

Σήμερα ἄλλη λύση δὲν ὑπάρχει. Ὑποχρεωτικὰ θὰ συμμαχήσουμε μὲ τοὺς σφαγεῖς τοῦ Τρίτου Κόσμου γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῶν πολιτισμικῶν ἀρχῶν μας, συνάμα ὅμως θὰ ζητήσουμε συγγνώμην γιὰ τὸν ἀντισημιτισμό μας καὶ θὰ καταδικάσουμε τὰ φοβερὰ ἐγκλήματα τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ. Τὸ Χαλιφᾶτο δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὴν ἀνεξιθρησκεία τῆς Ὀθωμανίας ποὺ ἐπέτρεψε τὴν ἐπιβίωση τῆς Ὀρθοδοξίας. Πρόκειται γιὰ συμμορία ἀγρίων θηρίων πληγωμένων βαριὰ ἀπὸ τὸν δυτικὸ ἰμπεριαλισμό, ποὺ θὰ μᾶς ἐξαφανίσῃ πολιτιστικὰ μαζί μὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη, ἐφ’ὅσον ἐμεῖς ἐπιλέξαμε ἀπὸ τὸ 1821 νὰ συμπορευθοῦμε ὡς παράσιτα μὲ τὴν Δύση. Θὰ συμμαχήσουμε λοιπὸν μὲ τὴν νέα μορφὴ δυτικοῦ ναζισμοῦ κατὰ τῶν συγχρόνων Τάϊπινγκ. Πράγματι, στὴν Κίνα ἕνας Κινέζος ἄλ-Μπαγκνταντί, ὁ Χὸνγκ  Σιούτσουαν (Hong Xiu-quan, 1814-1864) εἶχε θέσει σὲ κίνδυνο Κίνα καὶ Δύση, μὲ τὴν ἵδρυση φονταμενταλιστικοῦ θρησκευτικοῦ κράτους σὲ σημεῖο ποὺ εἶχε καταδικασθῇ καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Μάρξ. Ἄλλη λύση λοιπὸν δὲν ὑπάρχει. Ζήτω ἡ Δύση!


Δημήτρης Κιτσίκης                                 19 Νοεμβρίου 2015

28 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. Ο πυρηνικός πόλεμος και το τέλος του κόσμου

  Αυτη η ανθρωποτητα εχει φτασει στο τελος της. Χριστιανοι, μουσουλμανοι, βουδιστες, ινδουιστες κ.λπ., ολοι οσοι δεν εχουν προετοιμαστει πνευματικα θα αφανιστουν απ τον πλανητη γη.

  Ο παγκόσμιος χάρτης σύντομα θα αλλάξει ριζικά και αμετάκλητα, με χώρες ολόκληρες να βυθίζονται κάτω από τα νερά των ωκεανών και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να αφανίζεται.

  Ο Δημήτρης Κιτσίκης προβλέπει ότι ο πυρηνικός πόλεμος θα γίνει περίπου το 2030 . Παρόμοια είναι και η δική μου πρόβλεψη (στηριζόμενη σε προφητείες μεγάλων δασκάλων αλλά και των Μάγιας). Η τελική καταστροφή βλέπω να συμβαίνει ανάμεσα στο 2032 και το 2051. Δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι για την ακριβή ημερομηνία αλλά μια απόκλιση 10 ή20 χρόνων για τέτοια συμπαντικά φαινόμενα δεν έχει και τόση μεγάλη σημασία.

  Κ.Κιτσικη επειδη σου αρεσουν οι προφητειες σου στελνω μερικες για το τι εχεται συντομα στην ανθρωποτητα.

  26 JULY 1979 (Herakhan)


  Some important observations made by Sri Babaji on the future world events.
  The change of the present, which is full of turmoil, will be brought about by bloody revolution. Peace will return only after the revolution reaches its zenith.

  In the aftermath of the revolution-which will be total; no country will be spared big or small-some countries will be totally erased, leaving no sign of their existence.

  In some 3% to 5% and up to maximum of 25% of the population will be spared and will survive.

  Earthquakes, floods, accidents, collisions and wars will bring about the destruction.

  Περισσοτερα στα παρακατω link:
  http://elmisattva-prophecies.blogspot.com.es/2012/05/teachings-of-babaji-extract-about-great.hhtml

  http://elmisattva-prophecies.blogspot.com.es/2012/12/the-end-of-world-at-2012.html

  http://elmisattva-prophecies.blogspot.com.es/2012/05/prophecies-of-peter-deunov.html

  http://elmisattva-prophecies.blogspot.com.es/2014/09/blog-post.html

  Νασαι καλα

  ReplyDelete
 3. Πολλοι ιστορικοι εχουν υποστηριξει την αποψη οτι ο Χριστιανισμος εξαπλωθηκε και εδραιωθηκε σαν αποκαλυπτικη θρησκεια που προεβλεπε το τελος του κοσμου. Οι γενιες παρερχονταν, το τελος του κοσμου δεν ερχοταν. γραφονταν θεοπνευστες Αποκαλυψεις (η Αποκαλυψη του Ιωαννη ειναι μια απο αυτες), αλλα ο Θεος δεν ελεγε να εμφανιστει. Συνεχιζε το παλιο του βιολι. Ελεγε - πεθανε εσυ, κι εννοια σου...θα σου αποκαλυφθω μετα θανατον.

  Πολλοι ομως δεν αντεχουν το σασπενς που προκαλει η αναμονη και βιαζονται να δουν το προσωπο του Κυριου.

  ReplyDelete
 4. Η δε αναρτηση γραφει τα εξης . Μετὰ τὸ 1945, οἱ Ἀμερικανοὶ ἐπωμίσθησαν τὸ προτεραῖο φιλανθρωπικὸ ἔργο, πρῶτα τῶν Ἀγγλογάλλων καὶ μετὰ τῶν Γερμανῶν, καὶ ἐξήπλωσαν σὲ ὅλον τὸν πλανήτη τὸ ὄραμα τῆς ἀμερικανικῆς δημοκρατίας.

  Η εξαπλωση του οραματος αυτου δεν εχει κατι το τουριστικο; Οι Χιτλερικοι που φωτογραφιζονταν με φοντο τον Παρθενωνα δεν ακολουθουσαν μια μακρα
  ευρωπαικη παραδοση περιηγησεων ; Το Παρισι και η Ελλαδα ειναι αγαπημενοι τοποι τουρισμου.

  Πισω απο την ιδεα του τουρισμου - tour, γυρος - υπαρχει και η κρυφη ιδεα να παμε να βρουμε τον Θεο, την αθανασια, μια και εκει που καθομαστε δεν φαινεται να εχει τη διαθεση να μας αποκαλυφθει. Ισως καπου μοιαζει αυτη η ταση με το ορθοδοξο και μουσουλμανικο χατζηλικι.

  Γιατι πρεπει να τρεξουμε να βρουμε τον Θεο ; Μηπως ο Θεος εμφανιζεται μονο σε αυτον που καθεται στα αυγα του ; Και μηπως αυτη δεν ειναι η ενδεδειγμενη πολιτικη, οταν τον υπολοιπο κοσμο τον πιανει η πρεμουρα να παει να βρει τον Δημιουργο του ;

  ReplyDelete
 5. Ἡ καταδίκη τῶν δυτικῶν ἐγκλημάτων -πού ὡς "ἐγκλήματα" εἶναι τό ψωμοτύρι τῆς ἱστορίας καί κανένα νόημα δέν ἔχει ὁ ἀφορισμός τους - εἶναι ἄνευ οὐσίας. Ἡ Ἱστορία δέν εἶναι πρός καταδίκη ἀλλά πρός ἔρευνα καί κατανόηση...Στό κάτω κάτω ἡ Δύση "ἐγκλημάτισε", παρῆγε ταυτόχρονα ἱστορικό ἔργο καί στό τέλος θά ἐξωκοίλει...Ἡ Ἑλλάς ἀντιθἐτως ἀπετέλεσε κάτι πολύ χειρότερο, ὄχι μόνον τό κατ' ἐξοχήν παράσιτο ἀλλά ἕνα ἱστορικό βαρίδι...

  Πολιτική καί ἱστορική ἀνευθυνότης εἶναι νά καταδικάζεις τόν "σφαγέα" ἀλλά τήν ἴδια στιγμή νά συντάσσεσαι μαζί του. Ἡ Δύση - ὅπως καί οἱ ὑπό τήν ἐπιρροή της τζιχαδιστές - ἐνεργοῦν αὐτή τήν στιγμή ὡς σφαγεῖς γιατί στά σκοῦρα αὐτό μόνον ξέρουν νά κάνουν. Δέν κοροϊδεύουν ὅμως. Ἡ νεοαιωνία Ἑλλάς τί ὑπερασπίζεται; Τόν κούφιο ἑαυτό της. Μόνον αὐτόν. Οὔτε Ὀρθοδοξία οὔτε Ἑλληνισμό οὔτε τίποτε ἄλλο.

  Αὐτά, ὅτι τάχα μου ἡ Ἑλλάς δέν εὐθύνεται γιά τά "ἐγκλήματα" τῆς Δύσεως, ὁμοιάζουν μέ τά κλαψουρίσματα τοῦ νεοέλληνα ψευδοήρωα-καραγκιόζη γιά τόν ὁποῖο "γιά ὅλα φταῖνε οἱ ἄλλοι..." Ἡ Ἑλλάς, ὡς πρότυπο ἱστορικῆς ἀνευθυνότητος, εὐθύνεται γιά τά πάντα...

  Νομίζω δέν μένει τίποτε ἄλλο - μετά τό σημερινό " Ζήτω ἡ Δύση ! - νά δοῦμε τόν Κιτσίκη παρέα μέ τόν Σημίτη νά παίζουν στό Κολωνάκι μπιρίμπα!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο λογισμός σου είναι σωστός Ζαραθούστρα. Δηλαδή από την μία λέμε δεν είμεθα με το μέρος τους από την άλλη τους στηρίζουμε 100%. Και το θέμα είναι ότι αντί να κρατήσουμε ουδετερότατη στάση και να ευχόμεθα να πέσει η Δύση, εμείς πάλι δήθεν για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, έννοιες παντελώς άφαντες στο γραικυλικό προτεκτοράτο της Ε.Ε., στηρίζουμε έναν αφύσικο φιλελευθερισμό ο οποίος δεν μας αφήνει να αναπτύξουμε τις αξίες μας και την παράδοσή μας να την διατηρήσουμε, λόγω Παγκοσμιοποιήσεως κονιορτοποιητικής. Συνεπώς το όλο ζήτημα είναι πολύ οξύμωρο. Στηρίζουμε τον καταστροφέα μας, ενώ είμεθα και εμείς θύματα του Δυτικού ιμπεριαλισμού, οπως και οι Άραβες! Εγώ θα συντασόμουν μαζί τους, με όπλο την Ορθοδοξία! ΑΣ ΕΠΑΝΕΡΘΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΩΣ ΦΥΣΙΚΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣ ΠΕΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΤΑ ΔΥΤΙΚΑ. Κύριε Καθηγητά περιμένουμε απάντηση...

   Delete
 6. Κύριε Καθηγητά από το άρμα της Δύσεως, δεν δυνάμεθα να ξεφύγουμε? Γιατί είστε τόσο σίγουρος ότι εάν πέσει μία χώρα της Δύσεως άντε δύο, π.χ. Γαλλία, Αγγλία, με σημαντικό πληθυσμό μουσουλμάνων εμείς θα πάθουμε κάτι? Έχουμε κοντά μας μία Ρωσία που πολεμά και εγχωρίως και εξωτερικώς το σουνιτικό Ισλάμ. Επίσης, η Ελληνοαλεβήδικη συνομοσπονδία για να υπάρξει λέτε χρειάζεται την Δύση για να την χρησιμοποιήσει ως φράγμα στην κάθοδο των Ρώσων. Άλλα πάλι με τη Δύση θα πάμε? Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική? Η εναλλακτική είναι να ειμεθα δούλοι των Κινέζων ή Ρωσόφωνοι Ρωμηοί, δηλαδή ε?

  ReplyDelete
 7. Ο λογισμός σου είναι σωστός Ζαραθούστρα. Δηλαδή από την μία λέμε δεν είμεθα με το μέρος τους από την άλλη τους στηρίζουμε 100%. Και το θέμα είναι ότι αντί να κρατήσουμε ουδετερότατη στάση και να ευχόμεθα να πέσει η Δύση, εμείς πάλι δήθεν για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, έννοιες παντελώς άφαντες στο γραικυλικό προτεκτοράτο της Ε.Ε., στηρίζουμε έναν αφύσικο φιλελευθερισμό ο οποίος δεν μας αφήνει να αναπτύξουμε τις αξίες μας και την παράδοσή μας να την διατηρήσουμε, λόγω Παγκοσμιοποιήσεως κονιορτοποιητικής. Συνεπώς το όλο ζήτημα είναι πολύ οξύμωρο. Στηρίζουμε τον καταστροφέα μας, ενώ είμεθα και εμείς θύματα του Δυτικού ιμπεριαλισμού, οπως και οι Άραβες! Εγώ θα συντασόμουν μαζί τους, με όπλο την Ορθοδοξία! ΑΣ ΕΠΑΝΕΡΘΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΩΣ ΦΥΣΙΚΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣ ΠΕΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΤΑ ΔΥΤΙΚΑ. Κύριε Καθηγητά περιμένουμε απάντηση...

  ReplyDelete
 8. Ζαρατοῦστρα, ἔχουμε μεγαλώσει καὶ δὲν παίζουμε πλέον στὸ Κολωνάκι μὲ τὸν Σημίτη. Κωνσταντινουπολίτη, δὲν κάνεις γιὰ ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν. Μὲ τέτοιου εἴδους διπλωματία ποὺ προτείνεις ἐξαφανίζεται καὶ ὁ ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία, κάτι ποὺ θὰ κάνω τὰ πάντα γιὰ νὰ ὑπερασπισθῶ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 9. Ενώ με τον φιλελευθερισμό κρατούνται ζωντανά κύριε Καθηγητά?

  ReplyDelete
 10. Μα από την μία λέτε "Εχθρος μας είναι ο Φιλελευθερισμός...Προσπαθούμε να το σκοτώσουμε εδώ και 250 χρόνια από το 1776, αλλά ο τέρας παραμένει ζωντανό.." Και από την άλλη υπερασπίζεστε τον φιλελευθερισμό...

  ReplyDelete
 11. ἑλληνισμὸς καὶ ὀρθοδοξία εἶναι ἀξίες πέραν τῶν ἰδεολογιῶν.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 12. Μα ακριβώς αυτό λέω και εγώ κύριε Καθηγητά! Να καταστρέψουμε μαζί με το Ισλάμ τον Δυτικό φιλελευθερισμό. Εδώ και τόσον καιρό το γράφω, ώρες ώρες νομίζω δεν με καταλαβαίνετε...

  ReplyDelete
 13. Ο φιλελευθερισμος δεν θα μας αφήσει ποτέ να αναπτύξουμε ή να συντηρήσουμε την Ορθοδοξία! Είναι κονιορτοποιητικός, καταναλωτικός. Ο πολυπολιτισμός είναι ουσιαστικά η εξαφάνιση κάθε γηγενούς κουλτούρας χάρη της φιλελεύθερης Δυτικής...

  ReplyDelete
 14. Μὴν ἐπιμένης Κωνσταντινουπολίτη. Σοῦ ἔχω ἐξηγήσει ἐπαρκῶς.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 15. Δεν ξερω αν μπορω να βοηθησω στο θεμα που πρωτιστως απο την συζητηση Ζαρατουστρα-κου Κιτσικη μου φαινεται να προκυπτει. Αυτο που ο κος Ζαρατουστρα διακρινει ως λαθος στο ελληνικο κρατος ειναι κατα την αισθηση μου το κομματικο συστημα, που χρησιμοποιει ως προκαλυμμα το κρατος ως προστατη. Συμφωνα με τον Τζον Πετροπουλος τον ιστορικο, το συστημα αυτο ειναι κληρονομια της Τουρκοκρατιας, και οπως αναπτυχθηκε σαν παρασιτικο επι της Οθωμανικης εξουσιας, ετσι και συνεχισε να αναπτυσσεται επι της οθωνικης, επι του συνταγματικου κρατους και...μεχρι σημερα. Ο Ζαρατουστρα αν καταλαβαινω καλα λεει οτι δεν αλλαζουνε και σπουδαια πραγματα εαν ο κορμος που στηριζει το κομματικο συστημα σαπισει και πεσει. Ειτε θα χαθει μαζι και ο κισσος που τον απομυζα, ειτε, το πιθανοτερο - εδω αυθαιρετω - ο κισσος εχει ηδη βγαλει παρακλαδια που εχουν ηδη μεταφερθει σε αλλον κορμο και ετσι θα συνεχισει ο κισσος να ζει παρασιτωντας στον δευτερο κορμο αν σαπισει ο πρωτος. Του κου Ζαρατουστρα του τη δινει το γεγονος οτι η ελληνικη κοινωνια ειναι παρασιτικη, και θεωρει δευτερευον το αν ο κορμος επι του οποιου παρασιτει ανηκει σε γερη βαλανιδια η σε αλλο παρασιτο. Τη βια την διακρινει πρωτιστως στον ιδιο τον παρασιτισμοι, και δευτερευοντως στο αν το κομματικο συστημα υιοθετει τα ιμπεριαλιστικα συνθηματα της Δυσης η την αποχαυνωση του μηδενισμου,

  ReplyDelete
  Replies
  1. Λίγο πολύ ἔτσι εἶναι. Μέ τήν ἀπαραίτητη προσθήκη ὅτι ὁ ἑλλαδικός παρασιτισμός δέν περιορίζεται στό κομματικό σύστημα. Παράγεται καί συντηρεῖται ἀπό τούς " πνευματικούς" ἀνθρώπους καί ἔχει τήν ἀμέριστη κοινωνική στήριξη...

   Δέν ὑπάρχει τίποτε πιό ἐχθρικό ἀπό τόν ἑλλαδισμό πρός ὁτιδήποτε πνευματικό, ἄρα καί πρός τά πνευματικά φαινόμενα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας.

   Ἄν τό πρόβλημα μας εἶναι νά κρατήσουμε τό λεγόμενο βιοτικό ἐπίπεδο μας, σάν παράσιτο τῆς δύσης, νά τό ποῦμε στά ἴσα. Θέλουμε νά ἔχουμε βίντεο, τηλεόραση ( χωρίς νά τά παράγουμε), καί νά τρῶμε τίς Κυριακές κοτόπουλο μέ πατάτες στό φοῦρνο, ἐντάξει τότε νά πολεμήσουμε τούς τζιχαδιστές. Αὐτό εἶναι πιό ἔντιμο ἀπό τό νά παριστάνει ἡ Ἑλλάς τόν ὑπερασπιστή ἑλληνισμοῦ καί ὀρθοδοξίας.

   Delete
  2. ολα ανεξαιρετως τα ιεραρχικα συστηματα, επειδη βασιζονται σε ενα εσωτερικευμενο ΠΡΕΠΕΙ, δημιουργουν την αισθηση του διχασμου αναμεσα σε πνευμα και σωμα, υλη και ιδεα. Η ιδιοτυπια του ελλαδισμου, οπως τον χρησιμοποιειτε σαν ορο που αποδιδει το κακεκτυπο κρατικης οργανωσης που βιωνουμε, ειναι οτι η ιεραρχικη του διαρθρωση δεν αντιστοιχει σε αυτην που θα περιμενε κανεις απο ενα δυτικο κρατος που εχει περασει απο φεουδαρχια, απολυτη μοναρχια και βιομηχανικο αστισμο, αλλα ειναι μια ιεραρχια που αρμοζει σε ενα εθνος που απεκοπη απο την ρωμαικη (βυζαντινη) και οθωμανικη του πλευρα. Η αισθηση μου απο τις αναλυσεις σας ειναι οτι μπλεκεται το προβλημα κρατος - δηλαδη η καταπιεστικη φυση οιουδηποτε ιεραρχικου οργανισμου - με το προβλημα Ελλας. Το μπλεξιμο αυτο το αποδιδω στην ορθοδοξη παρακαταθηκη του Βυζαντιου που φαινεται πως εφτασε πραγματι σε μια πνευματοποιηση της ιδιας της κοινωνιας, ενδεχομενως πιο πετυχημενα και απο την καθολικη μοναρχια της Δυσης, Κατ εμε το προβλημα της ελληνικης διανοησης ειναι οτι ειναι βαθεια παραδοπιστη και απο το κομματικο συστημα (με τον ορο αυτο εννοω τις πελατειακες σχεσεις στο συνολο τους, οχι μονο το πολιτικο συστημα) εχει μαθει να χρησιμοποιει τον λογο για να καλυπτει τις μαφιοζικες πρακτικες των προστατων της. Δεδομενης της βυζαντινης παρακαταθηκης που ανεφερεα, κανονικα ο ελληνας διανοουμενος στον λογο του θα επρεπε να ειναι αποκλειστικα ειρηνιστης και εξισωτικος,

   Delete
 16. Κύριε Καθηγητά, συγγνώμη που το λέω αλλά δεν βγάζω άκρη...εάν θελετε να με βοηθήσετε...

  ReplyDelete
 17. {Συγγνωμη, κε Κωνσταντινουπολιτη ολοκληρωνω] Στην περιπτωση που ορθως αντιλαμβανομαι τη σκεψη του Ζαρατουστρα, πρεπει να προσθεσω οτι ο ελληνισμος και η ορθοδοξια που υπερασπιζεται ο κος Κιτσικης εμενα μου φαινονται σαν το κηρυγμα του Ιησου, που ουσιαστικα ειναι η επιστροφη της ανθρωποτητας στο τροφοσυλλεκτικο σταδιο, Απο την αποψη αυτη η ιδιοτυπια του ελληνικου κρατους ειναι οτι περιεχει ενα καλο στοιχειο, το οποιο ειναι το μη-κρατος. Ο παρασιτικος του χαρακτηρας ειναι σαν ενα αγκομαχητο να προσδεθει μια γερη βαλανιδια σε ενα...παρασιτο. Διοτι το κρατος ειναι ενα παρασιτο, μαζι και ο πολεμος. Απο αυτη την αποψη και εμενα θεωρητικως μου ειναι ακατανοητη η επιμονη του κου Κιτσικη υπερ της Δυσεως, διοτι ουτως η αλλως παντοτε ακολουθουμε τη Δυση, απο τοτε που εγινε το ψευτοκρατος μας και μεχρι σημερα, Υποθετω ομως οτι κατι αλλο εννοει, που δεν αφορα τοσο η δεν αφορα μονο τον τζιχαδιστικο κινδυνο, εκτος κι αν ακομα δεν μπορουμε να καταλαβουμε τι συμβαινει και ζουμε στο Βερολινο,

  Η αισθηση μου εμενα παντοτε σε σχεση με αυτα που λεει ο κος Κιτσικης ειναι οτι επιμενει στο οτι δεν εχουμε συναισθηση του καθηκοντος της διαδοχης των γενεων και χανουμε τον μπουσοιυλα εξ αιτιας αυτης της απωλειας φυλετικης συναισθησης, φυλετικης με ορους ισχυρων δεσμων, οχι φυλετισμου. Ισως κανω λαθος, αλλα αυτο διακρινω στα περισσοτερα που γραφει και λεει. Νομιζω οτι λεει οτι αυτο το ενστικτο υπερβαινει κατα πολυ και τα πολιτετματα και τις εκαστοτε συγκυριες, και οτι αυτο ομως το ενστικτο συνεχειας ειναι το σημαντικοτερο πραγμα και οχι τα υπολοιπα.

  ReplyDelete
 18. Ἄντε, Κωσταντῆ, καὶ σὲ ἐκατηγόρησαν ἀδίκως γιὰ τρολλάρισμα. Τώρα ἔκαμες καλὴ προσπάθεια νὰ ξεδιαλύνῃς μερικὲς ἔννοιες. Κατ’ἀρχάς, ἐγὼ συμφωνῶ ἀπολύτως μὲ τὸν Ζαρατοῦστρα ὅτι τὸ ἑλληνικὸ κράτος εἶναι σάπιο ἐκ γενετῆς, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ 1821 καὶ δὲν ἐπισκευάζεται μὲ τίποτα. Πάντοτε, ἀπὸ τὰ πρῶτα μου γραπτά, διέκρινε μεταξὺ ἀποτυχημένου ἑλλαδισμοῦ (κράτους) καὶ αἰωνίου ἑλληνισμοῦ (ἅγιον πνεῦμα). Κάνοντας τὴν σύγκριση μὲ τοὺς Ἑβραίους, ἡ διαφορὰ κράτους Ἰσραὴλ μὲ κράτος Ἑλλὰς εἶναι ὅτι τὸ πρῶτο εἶναι ἑβραϊκὸ κατασκεύασμα ποὺ ξεπήδησε ἀπὸ δύο χιλιετίες ἑβραϊκῆς πλανητικῆς διασπορᾶς ὡς ἀποκούμπι αὐτοῦ τοῦ πλανητικοῦ ἑβραϊσμοῦ, ἐνῷ τὸ ἑλληνικὸ κράτος εἶναι εἶναι μία καραγκιόζικη καλύβα ποὺ οἰκοδομήθη μὲ σάπια ὑλικὰ ποὺ ξέφυγαν τὴν ὥρα τῆς φουρτούνας ἀπὸ τὸ μεγαλοπρεπὲς σκάφος τοῦ Βυζαντίου-Ὀθωμανίας.

  Σωστὰ Κωσταντῆ ἐννόησες ὅτι αὐτὸ ποὺ μὲ ἐνδιαφέρει εἶναι τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων, ὄχι τὸ ἔθνος, ὄχι ἡ φυλή, ἀπὸ τὸν Ὅμηρο στὸν Ἐλύτη καὶ φοβᾶμαι μὴ κοπῆ ὁ μίτος τῆς Ἀριάδνης. Ἐὰν ἐξαφανισθῇ τὸ σημερινὸ κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν, ὅπως ἐξηφανίσθη τὸ κράτος τοῦ Ἡρώδη τῶν Ἑβραίων καὶ οἱ Ἑβραῖοι διεσπάρησαν στοὺς τέσσερις ὁρίζοντες, αὐτὸ ἄς γίνῃ. Τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων νὰ μὴν χαθῆ. Καὶ γι’αὐτὸ πρέπει νὰ παραμείνη συνεχιστὴς τῆς θρησκείας τοῦ Ὀλύμπου καὶ τοῦ Χριστοῦ. Στὴν προσπάθεια αὐτὴ τὸ πρόσωπο Πλήθων ἔχει μεγάλη σημασία. Ἡ μάνα ἑλληνισμὸς , ἐκαμε πάμπολλα παιδιά, ὅπως τὰ οὐράνια σώματα. Ὁ Πλήθων ἐδημιούργησε τὸν ΙΕ΄αἰῶνα, μὲ τὰ χέρια του, ἕναν τρίτο πολιτισμό, τὴν Δύση. Τὸ παιδὶ αὐτὸ εἶναι κουτσό, ἀλλὰ ἄν καὶ ἄσχημο παραμένει παιδὶ τῆς μάνας Ἑλληνισμός.

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 19. «[. . .] Τὸ παιδὶ αὐτὸ εἶναι κουτσό, ἀλλὰ ἄν καὶ ἄσχημο παραμένει παιδὶ τῆς μάνας Ἑλληνισμός.»

  Το παιδί αυτό πρέπει να εκτεθεί.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εγώ πάλι προτείνω ευθανασία...

   Delete
  2. Και όχι δεν τρολλάρω...

   Delete
 20. Για να μην σβησει το γενος των Ελληνων οι Ελληνες πρεπει να κανουνε παιδια και εγγονια. Αλλα για να κανουνε παιδια και εγγονια και να μην ειναι νοθα τα παιδια τους και νοθα τα εγγονια τους οι γεννητορες πρεπει να εχουν μεταξυ τους δεσμους ψυχικους ορισμενους απο τον Ουρανο. Οι δεσμοι αυτοι για να ειναι δεσμοι του Ουρανου πρεπει να μην βασιζονται στο Χρημα αλλα στην Αγαπη. Το νοθεμα προερχεται απο το Χρημα, διοτι το Χρημα ειναι η απελπισια οτι ο Θεος δεν σε ακουει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ σωστός.

   Delete
  2. Αυτό προϋποθέτει εγκατάλειψη της οικονομίας της αγοράς.

   Delete
  3. Ναι, στο βαθμο που σημαινει Θυσια. Η θυσια στην οικονομια της αγορας ειναι η μετατροπη της συγκεκριμενης πραγματικοτητας σε ανταλλαξιμα συμβολα.

   Delete