Nov 11, 2013

71 - Ὁ Ὀμπάμα κινδυνεύει

71 - Ὁ Ὀμπάμα κινδυνεύει

δημοκρατία ἐπιτρέπει στὸν ψηφοφόρο νὰ ἐπιλέξῃ ὑποψηφίους γιὰ νὰ τοὺς στείλῃ στὴν χρυσὴ φυλακὴ τῆς ἐξουσίας, σὲ ἕναν κόσμο ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ τὰ οἰκονομικοχρηματιστικὰ ἰδιωτικὰ συμφέροντα, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ λαὸς ὀνομάζει καπιταλιστές. Ὅσο πιὸ ψηλὰ προωθεῖται ὑποψήφιος στὴν χρυσὴ αὐτὴ φυλακὴ, δηλαδὴ ἀπὸ βουλευτὴς γίνει ὑπουργός, ἀπὸ ὑπουργὸς γίνει πρωθυπουργός καὶ πρόεδρος, τόσο γύρω του στενεύει τὸ ἀνώνυμο δίκτυο οἰκονομικῶν συμφερόντων ὅπου ἀράχνη τοῦ καπιταλισμοῦ πλέκει ἕναν δαιδαλώδη κόσμο δεσμῶν ποὺ καθιστᾷ τὸν ὑποψήφιο ἀπολύτως ἔγκλειστο τοῦ συστήματοςΔηλαδὴ ὁ πολιτικὸς καταντᾷ νὰ εὑρίσκεται κλεισμένος σὲ Γκουαντανάμο τρώγοντας χαβιάρι. Κάτι τέτοιο περιμένει τὸν Ἀλέξη Τσίπρα. Ἀντιθέτως, στὸν ὁλοκληρωτισμὸ ὁ ἡγέτης εἶναι ἐλεύθερος νὰ δράσῃ γιὰ τὸ καλὸ ἤ τὸ κακὸ τῶν πολιτῶν.

Ὁ Ὀμπάμα ἐπελέχθη ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ δημοκρατία νὰ ἀνέβῃ σταδιακὰ τὴν κλίμακα τῆς ἐξουσίας κουβαλῶντας ὅλα τὰ ὄνειρα καὶ τὶς αὐταπάτες τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ. Ἐγνώριζε βέβαια ὅτι στὴν πορεία αὐτὴ θὰ εἰσέρχετο στὴν χρυσὴ φυλακὴ ποὺ τοῦ εἶχαν ἔτοιμη οἱ τραπεζῖτες, ἀλλὰ ἤλπιζε παρὰ ταῦτα ὅτι θὰ ἠδύνατο κάπως νὰ κινηθῇ. Ὅταν ἐπιτέλους ἀνέλαβε πρόεδρος τῶν ΗΠΑ στὶς 20 Ἰανουαρίου 2009, ἐξήγγειλε μία σειρὰ προοδευτικῶν μέτρων ὅπως ὅτι θὰ ἔκλεινε τὸ κολαστήριο τοῦ Γκουαντανάμο. Γιὰ νὰ τὸν προφθάσουν, οἱ ἀνώνυμοι τραπεζῖτες διπλασίασαν τὸ χαβιάρι ποὺ θὰ ἔτρωγε καὶ τοῦ ἔδωσαν, προτοῦ ἀκόμη προφθάσῃ νὰ δράσῃ τὸ Νομπὲλ Εἰρήνης! Ὁ ἴδιος διεμαρτυρήθη γιὰ τὴν τόσο μεγάλη βιασύνη τῶν ὑποστηρικτῶν του λέγοντας, "νὰ περιμένετε φίλοι νὰ κάνω πρῶτα κάποια εἰρηνικὴ κίνηση!"

Τελικὰ κανένα ἀπὸ τὰ μεταρρυθμιστικὰ προγράμματα δὲν τοῦ ἐπέτρεψαν οἱ πάτρωνές του νὰ πραγματοποιήσῃ. Τότε ἐπικεντρώθηκε ὡς πρώην κοινωνικὸς ἀκτιβιστής, σὲ ἕναν καὶ μοναδικὸ τοὐλάχιστον στόχο, τὴν  ἐξασφάλιση κοινωνικῆς ἀσφαλείας δωρεὰν ὑπηρεσιῶν ὑγείας γιὰ τὸν ἀμερικανικὸ λαό. Ἀλλὰ οὔτε καὶ αὐτὸ δὲν ἠδυνήθη νὰ φέρῃ εἰς πέρας.

Τότε, μετὰ τὴν ἐπανεκλογή του στὶς 6 Νοεμβρίου 2012, ἀπεφάσισε νὰ τὰ παίξῃ ὅλα γιὰ ὅλα γιὰ νὰ δικαιολογήσῃ τοὐλάχιστον τὸ Νομπὲλ Εἰρήνης ποὺ τοῦ εἶχαν πετάξει ἀνάμεσα στὰ πόδια οἱ καπιταλιστές. Ἐπῆγε παρακαλετὸς στὸν ῥῶσο πρόεδρο Πούτιν καὶ αὐτὸς τὸν ἐβοήθησε νὰ κάνῃ πίσω στὴν Συρία καὶ νὰ μὴν ἐπαναλάβη τὸ ἔγκλημα ποὺ εἶχε διαπράξει ὁ Μποὺς ὁ νεώτερος σφάζοντας τὸ Ἰρὰκ τὸ 2003, ἔγκλημα κατὰ τῆς Συρίας ποὺ ὁ "δικός μας" ὁ ἀπερίγραπτος Βαγγέλης Βενιζέλος εἶχε βιασθῆ νὰ ὑποστηρίξῃ. Ἀλλὰ ὁ Ὀμπάμα ἐπροχώρησε πιὸ πέρα. Πάντα μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Πούτιν ἀπεφάσισε, ἀντὶ νὰ ἐκτελέσῃ τὸ σχέδιο τῶν ἰμπεριαλιστῶν νὰ ἐπιτεθῇ κατὰ τοῦ Ἰράν, νὰ καλέση τὴν Τεχεράνη στὸ τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων.

Ἡ τελευταία αὐτὴ πράξη ἑνὸς πολιτικοῦ ποὺ ἀγωνίζεται νὰ τὸ σκάσῃ ἀπὸ τὴν χρυσὴ φυλακὴ τῆς ἐξουσίας, ἔκαμε ἔξω φρενῶν τὸ Ἰσραὴλ καὶ ὁ πρωθυπουγός του ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου ὡρκίσθη νὰ μὴν τοῦ περάσῃ τοῦ ἀμερικανοῦ προέδρου. Ἀποτέλεσμα: ὁ Ὀμπάμα κινδινεύει νὰ δολοφονηθῇ. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι προηγουμένως, τοὐλάχιστον δύο ἀμερικανοὶ προέδροι ἐξεβιάσθησαν ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ: οἱ Νίξον καὶ Κλίντον ἐνῷ ὁ πρόεδρος Κάρτερ ποὺ δὲν ὑπέκυψε στὶς ἰσραηλινὲς ἀπειλὲς καθυβρίσθη ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ ὡς ἀντισημίτης καὶ ὑποστηρικτὴς τῶν ἀράβων τρομοκρατῶν!

Προσοχὴ λοιπόν, πρόεδρε Ὀμπάμα. Κινδυνεύετε! Ἀλλὰ καὶ ποιὸς σᾶς εἶπε νὰ εἰσέλθετε οἰκειοθελῶς στὸ χρυσὸ Γκουαντανάμο τῆς καπιταλιστικῆς κλεπτοκρατίας;

Δημήτρης Κιτσίκης                                 11 Νοεμβρίου 2013 1 comment:

  1. Ὁ Ὀμπάμα ἀναρριχήθηκε στὴν ἐξουσία μὲ τὴν συνεχῆ συμπαράσταση, ἤδη ἀπὸ τὰ φοιτητικά του χρόνια, τῶν ἀμερικανικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν. Αὐτὲς τὸν ἐβοήθησαν νὰ γράψῃ τὴν βιογραφία του καὶ νὰ διαμορφώσῃ τὸ προφίλ του ὡς παιδὶ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν Μαύρων. Συνεπῶς, ἐὰν τὸν δολοφονήσουν θὰ πρόκειται γιὰ ξεκαθάριση λογαριασμῶν. Ὅταν ἕνας συνεργάτης τους παίρνει στραβὸ δρόμο τὸν ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὴν ζωή. Αὐτὸ πρέπει σίγουρα νὰ τὸ γνωρίζῃ.
    Πάνος Παπαγιάννης

    ReplyDelete