Jul 3, 2012

11 - Γιατὶ τὸ ΚΚΕ


(Τώρα ἦλθε ἡ στιγμὴ μὲ την ἐμφάνιση στὴν Βουλὴ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ πρόταση τοῦ παρακάτω κειμένου ποὺ ἐγράφη πρὸ πέντε ἐτῶν, γιὰ δημιουργία ἐθνικομπολσεβικικοῦ μετώπου φασισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ ἐναντίον τοῦ καπιταλιστικοῦ ἑλληνικοῦ τριτοκοσμικοῦ κατεστημένου. Τώρα θὰ κριθῇ ἐὰν ὁ ἀντικαπιταλισμὸς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς εἶναι ἀκραιφνής. Τὶ πρωτεύει γι’ αὐτήν; Νὰ κατεδαφίσῃ τὸ φιλελεύθερο σύστημα ἤ νὰ συνεχίσῃ νὰ καταφέρεται κατὰ τοῦ κομμουνιστοῦ γείτονος ἐπαναφέροντας τὶς μνῆμες  τῆς πηγάδας τοῦ Μελιγαλᾶ; Διότι τὰ ἐγκλήματα ὑπῆρξαν καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς καὶ εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος οἱουδήποτε ἐμφυλίου πολέμου καὶ οἱασδήποτε συρράξεως)

11 - Γιατὶ τὸ ΚΚΕ
Τὸ ἔχουμε ξαναγράψει: κάτω τὰ  χέρια ἀπό τὸ ΚΚΕ! Εἶναι τὸ μοναδικὸ ἔντιμο κόμμα ἑνὸς κοινοβουλίου ποὺ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχη. Οἱ ἐχθροί του τὸ ἀποκαλοῦν ἀποστεομένο ἐπειδὴ εἶναι, ἀπὸ τὸ 1918, τὸ παλαιότερο κόμμα ἐν ζωῇ καὶ ἐπειδή, σὲ σχέση μὲ ὅλα τὰ ἄλλα κομμουνιστικὰ κόμματα τῆς Εὐρώπης καὶ ἰδίως τὸ κυπριακό, τὸ θλιβερὸ ΑΚΕΛ, δὲν ἔχει ἀποβάλει τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ἀρχῶν του. Ἡ γενική του γραμματεύς δὲν ἔχει κάνει περιουσία ὅπως οἱ βουλευτὲς τῶν ἄλλων κομμάτων καὶ συνηθίζεται ἀκόμη καὶ σήμερα ὁ κάθε βουλευτὴς τοῦ ΚΚΕ νὰ ἀφαιρῆ ἀπὸ τὴν βουλευτική του ἀποζημίωση μέρος τῶν ἀποδοχῶν του γιὰ νὰ ἐνισχύη τὸ ταμεῖο τοῦ κόμματος. Ὁ πρύτανις τοῦ Πολυτεχνείου, ὁ πατέρας μου Νῖκος Κιτσίκης, μέχρι τὸ 1967, ὡς βουλευτὴς τῆς ΕΔΑ, ἔδινε κάθε μῆνα στὸ κόμμα του 23.000 δρχ ἀπὸ τὶς 30.000 δρχ τοῦ βουλευτικοῦ του μισθοῦ. Μία τέτοια διαγωγὴ εἶναι ἀνυπόφορη γιὰ τὴν διεφθαρμένη ἑλληνικὴ βουλή, μία συνεχὴς ὑπενθύμιση τῶν ἁμαρτιῶν της. Μὲ ὅλον τὸν σεβασμὸ λοιπὸν καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ κάθε Ἕλλην πρέπει νὰ ἔχη γιὰ τὸ ἡρωϊκὸ κόμμα τῆς ἐθνικῆς ἀντιστάσεως τοῦ 1941-1944 ποὺ ἐδημιούργησε τοὺς ἀπελευθερωτὲς τῆς χώρας του ἀπὸ τὴν ξένη κατοχή, πρέπει νὰ παρατηρήσουμε, ὅτι τὸ ΚΚΕ ἀδυνατεῖ σήμερα νὰ προσαιτερισθῆ ὅσους διαφωνοῦν μὲ τὸν κοινοβουλευτισμὸ καὶ τὴν σήψη τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἡ ὁποία ἀπὸ τὸ 1974, ἔφθασε σὲ ἰλλιγγιώδη ὕψη, λόγῳ τοῦ μεγάλου διαφθορέως τῶν Ἑλλήνων, τοῦ καθηγητοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου, τοὺς ὁποίους μέσα σὲ μία γενεά, μετέτρεψε σὲ ληστὲς τῶν ὀρέων. Βεβαίως καὶ ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς δὲν ἔχει τὴν ἐπιστημονικὴ ἀρτιότητα τοῦ μαρξισμοῦ, βεβαίως καὶ περικλείει πολὺν οὐτοπία καὶ μυστικισμό, ἀλλὰ δὲν παύει νὰ ἐμπεριέχη, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ῥουσσώ, τοῦ πνευματικοῦ του πατέρα, βασικὰ γνωρίσματα ποὺ τὸν καθιστοῦν ἀντικειμενικὸ σύμμαχο τῶν μαρξιστῶν λενινιστῶν. Ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς δύναται νὰ βοηθήση ἀποτελεσματικὰ τὸ ΚΚΕ στὴν ἀνατροπή τοῦ ἀστικοῦ κοινοβουλευτισμοῦ. Ἡ τραγωδία τοῦ μεσοπολέμου ὑπῆρξε ἡ διχόνοια μεταξὺ τῶν δύο αὐτῶν παρατάξεων τοῦ διεθνοῦς ἐπαναστατικοῦ κινήματος ποὺ ἐπέτρεψε στὸν καπιταλισμὸ νὰ θριαμβεύση, κατατροπώνοντας πρῶτα τὸν ἐθνικοσοσιαλισμὸ τὸ 1945 καὶ μετὰ τὸν μαρξισμὸ λενινισμὸ τὸ 1989. Ἡ σύνθεση κομμουνισμοῦ-ἐθνικοσοσιαλισμοῦ τοῦ 1919 ποὺ ἐπωνομάσθη ἐθνικομπολσεβικισμός, ἀναβιώνει σήμερα μὲ τὴν ἀρωγὴ πολλῶν ἡγετῶν, ὅπως τοῦ Πούτιν καὶ τοῦ Τσάβες καὶ εἶναι ἡ μόνη ἐλπὶς γιὰ μία ἀνατροπὴ τοῦ παγκοσμίου καπιταλιστικοῦ κινήματος. Σὲ αὐτὴν τὴν σύνθεση προστίθεται καὶ ἡ θρησκευτικὴ πίστις χριστιανῶν, σούφιδων, βουδδιστῶν ποὺ ἡ  ἀθεΐα τοῦ μαρξισμοῦ, σεβαστὴ μὲν ὡς φιλοσοφικὴ τοποθέτηση, ὑπῆρξε τροχοπέδη στὸν ἐναγγαλισμὸ μεγάλων τμημάτων τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ στὸν Τρίτο Κόσμο καὶ στὴν Δύση, ποὺ δὲν ἀρκοῦνται στὸν ἄρτο γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν ἀλλὰ χρειάζονται καὶ ὄνειρο. Ἐπιθυμία μας εἶναι τὸ ΚΚΕ, νὰ μὴν ἀποπέμψη τὶς ἀρχές του, ἀντιθέτως μάλιστα νὰ ὑπογραμμίση πολὺ πιὸ ἔντονα τὴν λενινιστικὴ ἀρχὴ τῆς δικτατορίας τοῦ προλεταριάτου καὶ τὴν δυνατότητα καταλήψεως τῆς ἀρχῆς μὲ βίαια μέσα, ὅπως αὐτὸ ἔγινε μὲ τὸν ἡρωϊκὸ μπολσεβικικὸ Ὀκτώβρη τοῦ 1917, ἀλλὰ νὰ συμμαχήση ἀνοικτὰ μὲ τὰ ἀναρχοφασιστικὰ μικροαστικὰ κινήματα, πόσο μᾶλλον ποὺ σήμερα ἡ ἐργατικὴ τάξη ἔχει χάσει τὰ κοινωνικά της χαρακτηριστικὰ τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος καὶ ἔχει ἐντόνως ἀστικοποιηθῆ. Πρέπει οἱ βουλευτἐς τοῦ ΚΚΕ νὰ κάνουν σαφὲς ὅτι τοὺς ἐκλέγουμε γιὰ νὰ θανατώσουν τὸν κοινοβουλευτισμὸ καὶ γιὰ νὰ ἀντικαταστἠσουν τὴν ἀστικὴ δημοκρατία μὲ τὴν λαοκρατία ποὺ θὰ ἐπαναφέρη τὴν ποινὴ τοῦ θανάτου γιὰ ὅσους δωροδοκοῦνται, ποὺ θὰ θανατώση τὸν κρατισμὸ πρὸς χάριν τοῦ σοσιαλισμοῦ καὶ θὰ ἀπελευθερώση τὸν συνδικαλισμὸ ἀπὸ τὴν συντεχνιακὴ νοοτροπία πρὸς χάριν τῆς ἐπαναστάσεως

Δημήτρης Κιτσίκης              

ΙΑ΄ (44) σελ. 2                       ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ   ΠΕΡΙΟΧΗ                     ΘΕΡΟΣ   2007                                        
1 comment:

  1. Το σημαντικότερο όμως είναι το ΚΚΕ να αρχίσει να πείθει οτι πρέπει να διαχωρήσει την αγάπη για την πατρίδα με την μάχη για εργατικά και όχι μόνο δικαιώματα. Στους περισσότερους ακολούθους του κόμματος και ιδίως τους νεότερους επικρατεί η λόγικη του "πατρίδα μας η γή",όχι όμως με μια όρθη πνευματική παγκοσμιότητα,αλλά με μια τάσης ροπής προς το χάος,ίσως χειρότερης και της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης που πάει να δημιουργηθεί τώρα. Το αν θα υπάρξει κάποιου είδους σύμπραξη με την χρυσή αυγή αυτό είναι καθαρά θέμα διορατικότητας και ώριμης σκέψης όχι μόνο των μέλων αυτών καθαυτών των κομμάτων αλλά προπαντώς των πολιτών-ακολούθων τους(που ίσως είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι).

    ReplyDelete