Dec 15, 2015

266 – Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι ὁ Ἀλλάχ

266 – Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι ὁ Ἀλλάχ

Στὶς 17 Ἀπριλίου 2010, ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης Βαρθολομαῖος, κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὴν Ἀμερική, σὲ ἐρώτηση Ἀμερικανοῦ δημοσιογράφου ἐὰν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἔχουν τὸν ἴδιο Θεό, ἀπήντησε στὰ ἀγγλικά: «Φυσικά, ὁ ἴδιος Θεὸς (God) μᾶς ἔπλασε καὶ συνεπῶς εἴμεθα ὅλοι ἀδέλφια καὶ ὅλοι μας ἔχουμε τὸν ἴδιο οὐράνιο Πατέρα, ἀσχέτως πῶς τὸν ὀνομάζουμε. Ἡ ὀνομασία «Θεός» (God) εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἀπὸ τὰ ὀνόματά του, ὅπως καὶ Ἀλλὰχ ἤ Γιαχβέ».

Τὸ Γραφεῖο ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀντί νὰ κεραυνοβολῇ μὲ τὸ ἀζημίωτο τὸν κάθε χριστιανὸ ὀρθόδοξο ποὺ ἀγαπᾷ τὴν πατρίδα του καὶ συνεπῶς καὶ τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πολιτισμό, στὸν ὁποῖο φυσικὰ συμπεριλαμβάνεται καὶ ἡ ἑλληνικὴ θρησκεία ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας ἀποκαλεῖ εἰδωλολατρική, καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἠσχολεῖτο μὲ τὴν δήλωση αὐτὴ  τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἡ ὁποία εἶναι ἀναμφισβητήτως, καλοπροαίρετη  μέν, ἀλλὰ αἱρετική.

Ὁ Βαρθολομαῖος δὲν ἔχει τὴν δικαιολογία πολλῶν Ὀρθοδόξων τοῦ λαοῦ μας ποὺ εἶναι ἀνεπαρκῶς διαβασμένοι. Ἐπὶ πέντε συναπτὰ ἔτη παρηκολούθησε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὸ Ἰνστιτοῦτο Ἀνατολικῶν Σπουδῶν τῆς Ῥώμης, στὸ Οἰκουμενικὸ Ἰνστιτοῦτο Bossey τῆς Ἑλβετίας καὶ στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μονάχου. Ἔλαβε διδακτορικὸ στὸ Κανονικὸ Δίκαιο ἀπὸ τὸ Γρηγοριανὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ῥώμης, ὑποβάλλοντας διατριβὴ μὲ θέμα, «Περὶ τὴν κωδικοποίησιν τῶν ἱερῶν κανόνων καὶ τῶν κανονικῶν διατάξεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησία». Ἀνεκηρύχθη ἐπίτιμος διδάκτωρ τῶν Πανεπιστημίων Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης, Πατρῶν, Ἰωαννίνων, Georgetown καὶ Yale τῶν ΗΠΑ, Flinders τῆς Αὐστραλίας, Μανίλας Φιλιππινῶν, Λονδίνου, Ἐδιμβούργου, Λουβέν, Μόσχας, Βολωνίας, καὶ Βουκουρεστίου. Γνωρίζει ἑλληνικά, τουρκικά, λατινικά, ἰταλικά, γερμανικά, γαλλικὰ καὶ ἀγγλικά.

Ὁ Βαρθολομαῖος λοιπὸν γνωρίζει ὅτι ὁ Θεὸς τῶν Ὀρθοδόξων εἶναι ὁ Τριαδικὸς Θεός, Πατήρ, Υἱὸς καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, κάτι ποὺ δὲν εἶναι οὔτε ὁ Ἀλλάχ, οὔτε ὁ Γιαχβέ, οὔτε ὁ Ζεύς. Διότι, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ διατείνεται ὅτι ὁ Ἀλλάχ εἶναι ὁ Θεός, τότε πρέπει νὰ πιστεύῃ τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὸν Δία. Ἐὰν πάλι νομίζει ὅτι δὲν ἔχει σημασία ἐὰν ὁ Θεὸς τῶν Ὀρθοδόξων εἶναι τριαδικὸς τότε δὲν πρέπει νὰ θεωρῇ σημασία ὅτι ὁ Θεὸς τῶν προχριστιανῶν Ἑλλήνων ἦταν δωδεκάθεος.
           
Ἡ αἵρεση ὅμως τοῦ Βαρθολομαίου δὲν εἶναι μόνον θεολογική, εἶναι καὶ ἐκκλησιολογική. Ὁ Ὀρθόδοξος πιστεύει ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ ἐνσαρκωμένος Θεός ποὺ ἵδρυσε τὴν μόνη σωστὴ θρησκεία, τὴν μία ἁγία, καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία καὶ ὅτι ἐμεῖς, ὡς Ὀρθόδοξοι, εἴμεθα «γένος ἐκλεκτόν», καὶ «ἔθνος ἅγιον». Ὁ ἀπόστολος  Πέτρος στὴν πρώτη ἐπιστολή του (κεφάλαιο Β΄, στίχο 9) γράφει: «Ὑμεῖς δὲ γένος  ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον» καὶ δὲν γίνεται νὰ διοικούμεθα ἀπὸ μὴ Ὀρθοδόξους, ὅπως ἕναν ἄθεο ἤ μὴ ὀρθόδοξο πρωθυπουργό, διότι «βασίλειον ἱεράτευμα» σημαίνει ὅτι τὸ Ὀρθόδοξο ἱερατεῖο ἔχει βασιλικὴ καταγωγή, δηλαδὴ ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι εἶναι συγχρόνως  βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς.

Ὡς Ὀρθόδοξοι εἴμεθα τὸ Νέο Ἰσραήλ, ὁ περιούσιος λαός. Ἐδῶ ἡ ἔννοια τοῦ περιουσίου λαοῦ ποὺ ἀκόμη καὶ οἱ ἐθνικιστὲς ἔχουν δυσκολία νὰ καταλάβουν ὅταν δὲν σκέπτονται ὀρθόδοξα, εἶναι λογικωτάτη. Ὁ ἑβραϊκὸς λαός, κατὰ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἦταν ὁ περιούσιος λαὸς καὶ ἡ πνευματικὴ Ἱερουσαλήμ. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ὅμως ποὺ δὲν ἀνεγνώρισαν τὸν Χριστό, τὸ δακτυλίδι τῆς διαδοχῆς ἐπέρασε αὐτομάτως στὸν Ὀρθόδοξο λαό (ὄχι τὸν ῥωμαιοκαθολικὸ ἤ τὸν προτεσταντικὸ ποὺ εἶναι αἱρέσεις). Συνεπῶς ὁ μὴ Ὀρθόδοξος Ἕλλην δὲν δύναται νὰ ἀξιοῖ νὰ εἶναι περιούσιος καὶ ὁ Ὀρθόδοξος Ῥῶσος δύναται νὰ φέρῃ τὸν τίτλο τοῦ περιουσίου λαοῦ μόνον ἐὰν προηγουμένως ἀναγνωρίσῃ ὅτι τὸν δικαιοῦται διὰ μέσου τῶν Ἑλλήνων (δηλαδὴ τοῦ μπαμπᾶ τους!) οἱ ὁποῖοι ἔβαλαν τὶς βάσεις, μέσῳ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως.

Ἡ αἱρετικὴ κατανόηση τοῦ χριστιανισμοῦ μᾶς ὁδηγεῖ ἀπ΄εὐθείας στὴν ἀντίληψη τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως τοῦ Τσίπρα ποὺ θεωρεῖ λογικὸ νὰ ἀντικατασταθῇ τὸ μάθημα τῶν κατηχητικῶν μὲ μάθημα θρησκειολογίας ὅπου θὰ διδάσκονται ὅλες οἱ θρησκεῖες ὡς ἴσες μεταξύ των, έφ’ὅσον «ἕνας εἶναι ὁ Θεός», εἴτε λέγεται Ἀλλάχ, εἴτε Γιαχβέ, εἴτε Κρίσνα. Σὲ τελευταία ἀνάλυση ἡ πανθρησκεία καταργεῖ ὅλες τὶς θρησκεῖες. Τὸ Ἰσραὴλ εὑρίσκει τὴν δύναμη δημιουργίας τοῦ κράτους του στὴν συσπείρωση ποὺ πάντα πραγματοποιεῖ γύρω ἀπὸ τὸν Θεό του, τὸν Γιαχβέ. Ἡ Ἑλλὰς ἄς παραδειγματισθῇ ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ, διαφορετικά, ἡ θέση ὀπαδῶν τοῦ «ἕνας εἶναι ὁ Θεός» κατεδαφίζει τὸν ἑλληνισμό, ἀλλὰ καὶ τὸ ἴδιο τὸ ἑλληνικὸ κράτος. Ὁμοίως, ἥ ἔκφραση «ὁ Θεὸς εἶναι Ἕλλην», κατὰ τὸ «ὁ Γιαχβέ εἶναι Ἑβραῖος», ἀκολουθεῖ  τὴν παραπάνω λογική καὶ εἶναι ἡ λαϊκὴ ἑρμηνεία τῆς βασικῆς ἀληθείας ὅτι χωρὶς τοὺς Ἕλληνες ὁ χριστιανισμὸς, μετὰ τὸν θάνατο καὶ τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ θὰ εἶχε παραμείνει μία ἑβραϊκὴ αἵρεση περιορισμένων διαστάσεων. Ἄλλωστε, τὴν σχέση αὐτὴ χριστιανισμοῦ καὶ ἑλληνισμοῦ τὴν άνεγνώρισε καὶ ὁ πρώην πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄, ὅταν σὲ μία περίφημη ὁμιλία του τῆς 12ης Σεπτεμβρίου 2006, στὸ γερμανικὸ πανεπιστήμιο τοῦ Ῥέγκενσμπουργκ , ἐδήλωσε ὅτι ὁ δυτικὸς χριστιανισμὸς εἶχε ἀκολουθήσει στραβὸ δρόμο μετὰ τὴν Ἀναγέννηση, κάτι ποὺ ἐξηγεῖ τὴν παρακμή του, ἐπειδὴ εἶχε καταλάβει τὸν ἑλληνισμὸ ὡς ἀποκομμένο ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία. Ἔπρεπε, εἶπε, ὁ χριστιανισμὸς νὰ ἐπιστρέψῃ στὸ Βυζάντιο, διαφορετικὰ ὁ χριστιανισμὸς ἐκαθίστατο ἀνεξήγητος. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ, στὰ γραπτά μου, τὸν ἐπωνόμασα «ὁ Ἕλλην πάπας». (Βλέπε στὸ τεῦχος 41, Φθινοπώρου 2006, τοῦ περιοδικοῦ Ἐνδιάμεση Περιοχή, τὸ ἄρθρο μου, «Ὁ Ἕλλην πάπας: Τὸ πλήρες ἐπαναστατικὸ κείμενο ἐπαναφορᾶς τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας».

Δημήτρης Κιτσίκης                     15 Δεκεμβρίου 2015
59 comments:

 1. Γεγονός ότι η Ορθοδοξία, όπως π.χ. και το Σιιτικό Ισλάμ, έχουν τρομερό μέλλον εν πλήρη αντιθέσει προς τον Καθολικισμό και πόσο μάλλον τον άκρως βιομηχανικό θα έλεγα, Προτεσταντιαμό. Η μόναδική σωτηρία δε είναι όπως λέτε η ίδρυσις μίας Ορθοδόξου Δημοκρατίας, όπου βασικός άξων του κράτους αυτού θα είναι η Ορθοδοξία. Μόνν ανυψώνιοτας την Ορθοδοξία σε επίπεδο ανάλογο του Ισλάμ στην Ανατολή, θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Και υπαρχουν εκατομμύρια έτοιμοι πυρήνες Ελληνορθοδόξων, ο οποίοι μάλιστα θεωρούν εαυτούς Ρωμηούς, σε Λίβανο και Συρία.

  Κύριε Καθηγητά. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν καταλαβαίνω κάτι. Πώς γίνεται περιούσιος λαός να είναι και οι Έλληνες που φωταγώγησαν
  το Σύμοπν να είναι κοινοί θνητοί? Εγώ ακόμη πιστεύω ότι η Παλαιά Διαθήκη θα πρέπει να διαβάζεται, έτσι ώστε να γίνεται αντιληπτή η μεγάλη, τεραστία διαφορά μεταξύ Γιαχβέ και Ιησού.

  ReplyDelete
  Replies
  1. *Πώς γίνεται περιούσιος λαός να είναι οι Εβραίοι...

   Delete
  2. Από την αρχή κατάλαβα ότι είσαι αιρετικός. Όπως και ο αιρετικός παλαιοημερολογίτης Κιτσίκης.

   Ο εθνοφυλετισμός αποτελεί αίρεση, καταδικασμένη ήδη από το 1873.

   Delete
  3. Και είστε αιρετικοί, διότι είστε έλληνες παγανιστές και ειδωλολάτρες.

   Delete
 2. Το πρώτο βιβλίο που θυμάμαι να διάβασα ως παιδί ήταν το ‘’Οι μεγάλοι Μύστες’’ του Edouard Schure και μου έκανε εντύπωση πώς συνδύαζε όλη την αρχαία σοφία, τόσο την ελληνική όσο και την ινδική και εβραϊκή. Αυτό ήταν που μου άρεσε και στον κ.Κιτσίκη που σε άρθρα του αναφέρει αυτή την σύζευξη πολιτισμών σε όλη την ενδιάμεση περιοχή από αιώνες πριν. Θα πρέπει όμως να διαχωρίζουμε τις έννοιες πολιτισμός και πίστη. Και βάζω επίτηδες τον όρο πίστη γιατί ο όρος θρησκεία ταιριάζει πιο πολύ στον πολιτισμό. Πίστη λοιπόν στον Τριαδικό Θεό και στην σωτηρία που φέρνει ο Χριστός επειδή αλλιώς κινδυνεύουμε όχι απλά με αίρεση όπως λέτε (οικουμενισμός) αλλά με άλλη και αρχαιότερη θρησκεία (γνωστικισμός). Βέβαια αυτά για πολλούς σύγχρονους είναι άγνωστα, φτάνει να αγαπάμε αλλήλους και να κάνουμε το καλό για να είμαστε χριστιανοί ή ακόμα ‘’καλύτερα’’ άνθρωποι ηθικοί μακριά από απολιθωμένες έννοιες σαν αυτή του θεού..
  Υ.Γ. Θα ήταν ενδιαφέρον ένα άρθρο σας κ.Κιτσίκη για τον ορθόδοξο εβραϊσμό και την σωτηριολογία του που εκφράζεται μέσω της πίστης και μακριά από το κράτος και τη φυλή, σε αντίθεση δηλαδή με το σημερινό Ισραήλ.

  ReplyDelete
 3. Ἐκτιμῶ ὅτι τό ἄρθρο ξεκινᾶ ἀπό σωστές θρησκευτικές δογματικές ἀφετηρίες, ἀλλά ἐν τέλει ρέπει πρός ἕναν ὀρθοδοξισμό.

  Γιά νά ἀντικατασταθεῖ μέ τήν θρησκειολογία τό μάθημα τῶν κατηχητικῶν, πρέπει πρῶτα νά ὑπάρχει αὐτό τό μάθημα. Ἐξ ὅσων γνωρίζω ἐδῶ καί πολλές δεκαετίες δέν λειτουργεῖ κατηχητικό στά δημόσια ἤ τά ἰδιωτικά σχολεῖα.

  Ἡ ἑλλαδική Ἐκκλησία πρέπει νά ἀξιοποιήσει τάχιστα κινήσεις ὅπως κατάργηση τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καί νά ἀπεγκλωβισθεῖ ἀπό τόν ἐναγκαλισμό ἑνός παρακμιακοῦ καί θνησιγενοῦς κρατιδίου. Ἀμφιβάλλω ὅτι θά τό κάνει, μᾶλλον προτιμᾶ οἱ ἱερωμένοι νά εἶναι ἐκπρόσωποι κρατικῆς θρησκείας ὑποκατάστατο τῆς ὀρθοδοξίας. Μακάρι και ἡ πολιτεία καί ἡ ἐκκλησία να ἀκολουθοῦσαν τόν χωριστό δρόμο πού χάραξαν ὁ Πατριάρχης Φώτιος καί ὁ Πάπας Νικόλαος ὁ Α. Ὅμως πολιτικοί και ἱερωμένοι τοῦ σήμερα εἶναι μυρμήγκια μπροστά σέ αὐτούς τοῦ 9ου αἰῶνος…

  Οὔτε ὁ Ἑλληνισμός οὔτε ἡ Ὀρθοδοξία ἔχουν ἀνάγκη τό ἑλληνικό κράτος ὡς λόγο ὕπαρξης. Θά ξεπεράσουμε ποτέ αὐτές τίς ἐπιβαλλόμενες ἀγκυλώσεις, συνειδητοποιῶντας ὅτι ἡ διαπλοκή μαζί του εἶναι αὐτή πού διαφθείρει;

  Τό κρατίδιο αὐτό θά καταλυθεῖ γιά ἕναν καί μόνον λόγο. Γιατί ποτέ δέν διέθετε καί δέν διαθέτει ἀποτελεσματικά συνεκτική ἰδεολογία. Ἡ μετατροπή τῆς Ὀρθοδοξίας σέ ἰδεολογικό κρατικό ὀρθοδοξισμό - ὅπως ἐγώ καταλαβαίνω τήν πρότασή γιά λειτουργία κατηχητικοῦ μέ τίς πλάτες τοῦ κράτους - ἀποτελεῖ παπατζιλίκι, ὅπως καί τό Ἑλλάς Ἑλλήνων Χριστιανῶν...

  Ἀντίθετα εἶμαι ἀναφανδόν ὑπέρ τοῦ διαχωρισμοῦ Ἐκκλησίας καί Κράτους - ἄς πάρει τήν πρωτοβουλία ὅποιος θέλει - εἶναι καλό καί γιά τούς δύο, καί ἀκόμα περισσότερο ὑπέρ τῆς ἱδρύσεως ὄχι μόνο κατηχητικοῦ ἀλλά καί ίδιωτικῶν πανεπιστημίων χρηματοδοτούμενων ἀπό καθαρά ἐκκλησιαστικούς πόρους...

  ΥΓ Τώρα τό κατά πόσον ἔχει σχέση τό μεταπολεμικό κράτος τοῦ Ἰσραήλ μέ τίς ἑβραϊκές παραδόσεις καί τόν Γιαχβέ εἶναι ὑπό ἐξέταση. Οἱ θέσεις πού ἐξέφρασε ὁ Ροζέ Γκαρωντύ στούς " Θεμελιώδεις μύθους τῆς ἰσραηλινῆς πολιτικῆς" τό ἀμφισβητοῦν. Το Ἰσραήλ ἀποτελεῖ τήν ὑποκατάσταση τοῦ Γιαχβέ σε ἐπίπεδο κράτους, καμιά σχέση ὅμως δέν ἔχει μέ τούς ἑβραίους προφῆτες. Ἡ ὅποια παρουσία του και ἡ μακροημέρευση του– γιά μένα ἀμφισβητούμενη - ὀφείλεται καθαρά στίς ἀμερικάνικες πλάτες.

  Δέν θά ἐπεκταθῶ, μή θέλοντας νά χαρακτηρισθῶ ἀντισημίτης , ἐπειδή κριτικάρω τήν ἰσραηλινή κρατική πολιτική... Τέτοιους χαρακτηρισμούς δέν χρησιμοποιοῦν καί οἱ διάφοροι Δημητράδες , ἀλλά καί κατά " περίεργο " τρόπο ὅσοι προωθοῦν τήν κατάργηση τῆς πρωϊνῆς προσευχῆς ἀπό τά σχολεῖα;

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Συμφωνώ με την ίδρυση οργανωμένων κατηχητικών από την Εκκλησία. Από τη μία αυτή η κίνηση σίγουρα θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα και οργάνωση, μήπως όμως το χρήμα αλλοιώσει τον αυθεντικό σκοπό της κατήχησης και έτσι χαθεί το συναίσθημα και το συνασιθηματικό δέσιμο; Επίσης αυτό για να γίνει πράξη απαιτεί φιλελεύθερη οικονομία. Στην Ελλάδα αυτή δεν υπάρχει.

   Διαφωνώ στον χωρισμό κράτους Εκκλησίας.

   Delete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 5. Πρὶν πᾶμε στὰ δογματικά ἴσως πρέπει νὰ ξεκαθαρίσουμε κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ φαίνεται ἄσχετο άλλά ἴσως καὶ πάλι δὲν εἶναι. 1) Ἱσχύει ὄτι α) ὁ μῦθος -προσοχή, ὁ μῦθος - τοῡ Χριστιανοῦ Πολεμιστή κατάγεται άπὸ τὸ δεύτερο μισό τοῦ 19ου αἰώνα β) ὅτι εὶναι ῥομαντικῆς ὑφῆς, καὶ ὅτι ὁ ῥομαντισμός εἶναι έμπνευσμένος ἀπό τὸ ἀστικό μυθιστόρημα, καὶ ὃτι τὸ εὐαγγέλιο τῶν ῥομαντικῶν εἶναι στἤν περίπτωση τοῦ Χριστιανοῦ Πολεμιστῆ τὰ ἱπποτικά μυθιστορήματα τοῦ σὲρ Οὐώλτερ Σκώττ γ) ὅτι ἡ κρατική σχεδόν ἀναγνώριση τῆς Ζὰν ντ΄Αρκ στὴ Γαλλία τὸ β. μισὸ τοῦ 19ου αίώνα άνήκει περισσότερο στὸν ἑθνικιστικό κρατικό ῥομαντισμό καὶ λιγότερο στὸν καθολικισμό δ) ὅτι ἀπὸ ἐκείνην τὴν περίοδο καὶ ἀπὸ αὐτό τὸ ῥεῦμα κατάγονται τόσο ὁ νεο-παγανισμός, τοῦ νεο-δωδεκαθεϊσμοῦ συμπεριλαμβανομένου, ὅσο καὶ αὐτό ποῦ λεγόταν μέχρι πρόσφατα εὐρωπαϊκή ἀκροδεξιά, δηλαδή

  τὸ ῥεῦμα τοῦ ῥομαντικοῦ ἑθνικισμοῦ, έπενδεδυμένου κατά καιρούς μὲ χριστιανικό μανδῦα ;;

  2) Ὑπάρχει περίπτωση ὁ Πατριάρχης μας νὰ ἐκβιάζεται νὰ εὐλογήσει μὲ κάποιον τρόπο τὴν ἀναβίωση αὐτοῦ τοῦ ῥεύματος ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. 1.

   α)Όχι δεν ισχύει. Προέρχεται από την εποχή των σταυροφοριών και του ιπποτισμού.

   β)Ναι.

   γ)Δε γνωρίζω, δεν απαντώ.

   δ)Και ναι και όχι. Και κατάγεται και δεν κατάγεται. Κατάγεται διότι ο εθνικισμός ή εθνικοσοσιαλισμός συμβαδίζει ιδεολογικά με την ειδωλολατρία και τον παγανισμό και έρχεται σε άμεση σύγκρουση με την θεολογική αρχή του Χριστιανισμού ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως χρώματος και φυλής, είναι κατ΄εικόνα δημιουργήματα του Θεού. Και δεν κατάγεται, διότι υπάρχει ο σατανάς, ο οποίος επιθυμεί να διαβάλλει την υγιή σκέψη των ανθρώπων και να αποτρέψει τη σωτηρία τους. Και έτσι στρέφει το λογιστικό και το επιθυμητικό των ανθρώπων στην πλάνη, η οποία προσπαθεί να διεισδύσει πάντα υπό μία μορφή «λογικότητας» και αληθοφάνειας.

   2. Όχι, σε καμία περίπτωση. Άλλοι κύκλοι όμως εκτός Εκκλησίας επιθυμούν αυτήν την «αναβίωση».

   Delete
 6. Δὲν ἀντέχω νὰ μὴν τὸ ἐξομολογηθῶ: Θαυμάζω τὴν ὑπομονή μερικῶν νὰ ἐπαναλαμβάνουν τὶς νουθεσίες τους πρὸς τοὺς συμπολῖτες μας νὰ ἐπανέλθη ὁ Ἕλλην στὴν πολυτονικὴ γραφή. Ἡ γνώμη μου εἶναι ὅτι ἡ αἰτία τοῦ φαινομένου, τόσοι καὶ τόσοι Ἕλληνες νὰ ἐπικροτοῦν τὸ πολυτονικὸ ἐνῷ συνάμα εὑρίσκουν χίλιες δικαιολογίες γιὰ νὰ μὴν τὸ ἐφαρμόσουν προέρχεται ἁπλῶς ἀπὸ τὸ φαινόμενο τοῦ γραικυλισμοῦ. Ὁ Ἕλλην εἶναι μανούλα νὰ δηλώνῃ μὲ τὸ "θά" ὅτι θὰ κάνῃ αὐτὸ καὶ ἐκεῖνο χωρὶς ποτὲ νὰ τὸ πράττῃ. Ὁμοιάζει μὲ ἀνίκανο σεξουαλικὰ ἄνδρα ποὺ ὁρκίζεται ὅτι "θά" ἱκανοποιήσῃ τὴν σύντροφό του καὶ τὴν στιγμὴ ποὺ εἶναι ἔτοιμος νὰ ἐκσπερματώσῃ ἀντί γιὰ τὸ ὑποσχόμενο πολυτονικὸ ἀποτέλεσμα ἐκσπερματώνει μονοτονικά.Στὸ κάτω κάτω ἐὰν χρειάζεται τεχνικὴ ὑποστήριξη ὑπάρχει καὶ τὸ βιάγκρα καὶ γιὰ τοὺς πρωτάρηδες βοηθοῦν καὶ οἱ ἔμπειροι.

  Πρόκειται γιὰ ἑνα σύνηθες γραικυλικὸ φαινόμενο ποὺ ἔχει κυριολεκτικὰ βουλιάξει στὴν ἀνυποληψία τὸν ἄμοιρο τοῦτο τόπο.Τώρα ποὺ ἐξομολογήθηκα ἠμπορεῖτε νὰ μὲ λιθοβολήσετε.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ποιος τα χέζει και τα πολυτονικά; Πασόκ δε ψηφίζατε; Πως απαιτείτε από τις νέες γεννιές να γνωρίζουν πολυτονικό σύστημα; Εδώ ορθογραφία δε γνωρίζουν και γράφουν παντού greeklish. Εκτός τόπου και χρόνου πραγματικά, όσοι επιθυμούν πολυτονικό. Πρώτα κάποιος μαθαίνει ορθογραφία και μετά βλέπουμε τι μπορεί να κάνει. Από τα βασικά ξεκινάμε.

   Delete
 7. ΑΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΛΑ, Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΧΕ ΔΗΛΩΣΗ, ΠΩΣ ΔΕΝ ΣΩΖΕΙ ΜΟΝΟ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ!, ΣΩΖΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ!. ΑΥΤΟ ΚΙ' ΑΝ ΕΙΝΑΙ "ΑΙΡΕΤΙΚΟ" ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ. ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΜΩΣ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΘΥΜΑΜΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ!. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝ ΘΥΜΑΤΑΙ ΚΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΙ' ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝ ΟΝΤΩΣ ΕΧΕΙ ΕΙΠΩΘΕΙ, Η ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ!.

  ReplyDelete
 8. o δημοσιογράφος Στέφανος Χίος, στο ιστολογιό του έχει κάνει ανάρτηση οπτικοακουστικό υλικό του κ. Κιτσίκη χωρίς την σχετική άδεια ..δείτε το
  http://www.makeleio.gr/?p=503841

  ReplyDelete
 9. Ιωάννη ντροπή να εκφράζεσαι έτσι! Δεύτερον, είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος. Γεγονός ότι το παλαιό ημερολόγιο είναι καλλίτερο! Πιστεύω στην Αγία Τριάδα ως έκφρασις ενός και μόνον Θεού. Προσωποποίηση του Θεού αυτού του Σωκράτους και του Ιησού είναι η Φύσις! Η Φύσις είναι ο Θεός και αντιστρόφως. Η Φύσις νικά πάντοτε ανεξαρτήτως των πεπραγμένων των ανθρώπων. Κοινωνίες σύμφωνες με την Φύση, Θρησκείες(Χριστιανισμός, Ισλάμ) και Φυσιοκρατικές(Εθνικιστικες, Φασιστικές, Ε/Σ, Εθνοκομμουνιστικές) είναι σίγουρο ότι επιβιώνουν. Καπιταλισμός(Διεθνιστικός και μη) καθώς και ο Διεθνιστικός Σοσιαλισμός είναι καταδικασμένοι σε θάνατο. Και φυσικά οι κοινωνίες ων επίσης! Ο λόγος για τον οποίο πεθαίνουμε και π.χ. το Ισλάμ νικά!

  Κανονικά η Φύσις έπρεπε να λατρεύεται ως Θεότητα!

  ReplyDelete
 10. Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ Χίλια Ὁχτακόσια Εἴκοσι Ἕνα ἦταν μιὰ καλὴ Γενική Δοκιμή (Πρόβα Τζενεράλε) γιὰ τὴν σκηνικὴ ἐμφάνιση τοῦ ῥομαντικοῦ Χριστιανοῦ Πολεμιστῆ, καὶ βλέπουμε τὸ παράδειγμα τοῦ Βύρωνα, καθώς καὶ τὴν ἐθνική μας ποίηση τοῦ 19ου αὶῶνα. Οἱ σχεδόν ἀγράμματοι Ἑπαναστάτες εἶχαν τὸν δικό τους ῥομαντισμό -

  [...] Ενδεικτική της απήχησης [τῆς Φυλλάδας τοῦ Μεγαλέξαντρου] ήταν η μαρτυρία του Τερτσέτη πως ο Κανάρης κάθε φορά που ακινητοποιούνταν το πλοίο σε κάποιο λιμάνι διάβαζε την ιστορίαν του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και κάθε φύλλο το έβρεχε με τα δάκρυά του.[7 παραπομπή]https://el.wikipedia.org/wiki/Φυλλάδα_του_Μεγαλέξανδρου

  Ἵσως ὁ μὲν πατριάρχης μας κάπου νὰ φοβᾶται μὴν ἔχει τὴν τύχη τοῦ προκατόχου του Γρηγορίου τοῦ Ε΄, καὶ ἴσως ὁ δημοσιογράφος κος Στέφανος Χίος νὰ ἀπευθύνεται σὲ συναισθήματα παρόμοια μὲ αὺτά τοῦ Κωνσταντίνου Κανάρη, ὄπως λέει τὸ παραπάνω άπόσπασμα ὄτι τὰ ἔνιωθε ὁ Κωνσταντῖνος Κανάρης.

  ReplyDelete
 11. Aegean Eagle-Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἐπισήμανση-Τὸ βίντεο ποὺ ἐχρησιμοποίησε εὑρίσκεται στὸ You Tube καὶ συνεπῶς εἶναι γιὰ ἐλεύθερη δημοσία χρήση.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 12. Πανίκα, δυστυχῶς ὁ Βαρθολομαῖος ὑποστηρίζει τὴν πανθρησκεία καὶ ἔχει πολλὲς φορὲς ἐκφράσει τὴν γνώμη ὅτι ἡ πίστη στὸν Θεὸ οἱασδήποτε θρησκείας, σώζει.Ὁ Βαρθολομαῖος συνεχίζει τὴν οἰκουμενιστικὴ παράδοση ὅλων τῶν πατριαρχῶν μετὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀθηναγόρα. Τὸ κακὸ ἔγινε ἀπὸ τότε ποὺ τὸ Φανάρι, μετὰ τὸ 1923, ὑπεχρεώθη ἀπὸ τὴν χούντα τοῦ Πλαστήρα-Γονατᾶ νὰ ἀποδεχθῇ τὸ νέο φραγκικὸ ἡμερολόγιο. Γι αὐτὸ καὶ ἀπὸ τὸ 2016 εἶναι αὐξημένες οἱ πιθανότητες άντικαταστάσεώς του άπὸ Ῥῶσο τοῦ πατριαρχείου Μόσχας, ἀν καὶ οἱ Ῥῶσοι ἔχουν καὶ αὐτοί (ὀλιγώτερο ὅμως) τὴν φωλειά τους οίκουμενικῶς χεσμένη.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 13. Κύριε Καθηγητά, θα έρθετε Ελλάδα τις γιορτές?

  ReplyDelete
 14. ΦΟΒΟΥΜΑΙ ΚΥΡΙΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ ΟΤΙ ΟΙ ΓΟΧ, ΜΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΜΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ!. ΕΙΝΑΙ ΛΥΠΗΡΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΧΟΝΟΙΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΣΩΣΤΑ Η ΟΧΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ!. ΠΟΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΨΗ ΚΥΡΙΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ;. ΘΑ ΜΕ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ Ο ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ, ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ!.

  ReplyDelete
 15. Είστε αιρετικοί και ειδωλολάτρες οι παλαιοημερολογήτες. Ρωτήστε όποιον μητροπολίτη θέλετε να σας το πει ο ίδιος. Καθόλου δεν απορώ. Φυσική απόρροια αυτού του γεγονότος, είναι και οι ακραίες απόψεις που γράφονται σε αυτόν τον ιστότοπο από τον Κιτσίκη και τον Κωνσταντινουπολίτη που είναι ειδωλολάτρης και νομίζει ότι είναι χριστιανός.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ειδωλολάτρης και εθνικιστής-ναζί πάνε μαζί.

   Delete
  2. Για αυτό και πολύ φυσικώς, φυσικότατα θα έλεγα και λογικότατα, οι χρυσαυγίτες είναι παγανιστές, σατανιστές και ειδωλολάτρες. Απλώς ανέβηκαν στην εξουσία και τώρα μας το παίζουν χριστιανοί ορθόδοξοι.

   Delete
  3. Μέσα στο καταρρέον σύστημα-εγγόνι του Διαφωτισμού, είμαι Φασιστής. Έξω στην Φύσιν είμαι Ορθόδοξος Φονταμεταλιστής.

   Delete
 16. από ότι φαίνεται ο Ντολάντ Τραμπ, έχει σχεδιάσει σχέσεις καλής γειτονίας με τον Πούτιν, υπάρχει κάποιος που έχει αντίθετη άποψη στο μπλοκ?

  ReplyDelete
 17. Οἱ σχέσεις τῶν κομμουνιστικῶν χωρῶν Μαοϊκῆς Κίνας καὶ ΕΣΣΔ καὶ τῆς μετακομμουνιστικῆς περιόδου των δύο χωρῶν, πάντα ἦσαν καλύτερες μὲ τοὺς συντηρητικοὺς Ῥεπουμπλικανοὺς παρὰ μὲ τοὺς φιλελευθέρους-σοσιαλδημοκράτες Δημοκρατικούς, διότι θεωροῦν τοὺς δευτέρους καὶ σωστά,τοὺς καθ' αὐτὸ ἰμπεριαλιστές, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Γούντροου Οὐΐλσον, τὸ 1918. Ἔτσι ὁ Νίξον ἦταν ἀρεστὸς στὸ Πεκῖνο, τὴν Μόσχα ἀλλὰ καὶ στὸ Παρίσι τοῦ ντὲ Γκώλ. Φυσικὰ καὶ ὁ Τρὰμπ εἶναι ἀρεστὸς στὴν Μόσχα ὅπως καὶ ἡ Ῥωσία προτιμᾷ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ ἀπὸ τὸν σοσιαλδημοκράτη Τσίπρα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 18. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 19. Πανίκα, καὶ βεβαίως ἐμεῖς οἱ Νεοημερολογῖτες εἴμεθα αἱρετικοί, ὄχι τόσο γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου ὅσο γιὰ τοὺς ἀπανωτοὺς νεωτερισμοὺς μετὰ τὸ 1923, μεταξὺ αὐτῶν καὶ τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Ἄλλωστε, ὁ ἴδιος ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος ποὺ εἶχε γράψει τὴν διατριβή του ἐπάνω στὸ θέμα τῶν παλαιοημερολογιτῶν, τὸ εἶχε ἀναγνωρίσει ἀλλὰ, ὅπως μοῦ εἶχε εἰπῆ, ὁ διάλογος μὲ τοὺς ΓΟΧ ἐκαθίστατο ἀδύνατος λόγῳ τῶν ἐσωτερικῶν τους διαιρέσεων καὶ σὲ αὐτὸ εἶχε δίκαιο. Ἐπίσης, ὁ πατὴρ Γεώργιος Μεταλλληνός, ὅπως καὶ ἐγώ, θεωροῦμε τοὺς νεοημερολογῖτες αἱρετικοὺς ἀλλὰ παραμένουμε ἐντὸς τῆς νεοημερολογιτισμοῦ ὅπως μερικοὶ διαφωνοῦντες κομμουνιστὲς παραμένουν στὸ ΚΚΕ γιὰ λόγους ἑνότητος, πόσῳ μᾶλλον ποὺ στὴν ἄλλη πλευρά, τοῦ παλαιοημερολογιτισμοῦ, ὑπάρχει φοβερὴ διχόνοια.Ἐγὼ ἔχω ὁρκισθῆ ὅτι ἐὰν ὡς ἐκ θαύματος δυνηθῶ νὰ ἀναλάβω πολιτικὴ ἐξουσία, ἀπὸ τὶς προτεραιότητές μου, ἐκτὸς τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ πολυτονικοῦ θὰ εἶναι ἡ ἐπαναφορὰ τοῦ θρησκευτικοῦ παλαιοῦ ἡμερολογίου ἡ ὁποία θὰ ἐορτάζεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας ὅπως ἡ ἐπαναφορὰ τῶν εἰκόνων, σὲ μία Κυριακὴ τοῦ Ἡμερολογίου ποὺ θὰ ἀκολουθῇ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας(ἐπαναφορὰ τῶν εἰκόνων).Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 20. διόρθωση: "ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ". Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 21. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΚΥΡΙΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ, ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ,ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ!.

  ReplyDelete
 22. Το νέο ημερολόγιο είναι το σωστό. Άντε τώρα αυτά να τα εξηγήσεις σtoυς αιρετικούς που δε καταλαβαίνουν ότι η επιστήμη προχώρησε και ότι πλέον μπορούμε να υπολογίζουμε με περισσότερη ακρίβεια το χρόνο.

  Επίσης οι παλαιομερολογήτες χρησιμοποιούν πλαστά έγγραφα για να δικαιολογήσουν τις θέσεις τους.

  ReplyDelete
 23. Οἱ ὁπαδοί τοῦ χωρισμοῦ ἐκκλησίας καὶ κράτους ἀποτυγχάνουν νομίζω νὰ δοῦν τὸν ἱερατικό χαρακτῆρα τοὺ κράτους.

  ReplyDelete
 24. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κατανοώ ότι σε πονάει, αλλά πάντα θα λάμπει η αλήθεια μέσα στο σκότος. Δε πειράζει, σιγά σιγά, θα συνηθίσεις.

   Το διαδίκτυο γενικώς είναι χάσιμο χρόνου.

   Delete
  2. π.Επιφάνιος: Βλάσφημοι και αιρετικοί οι παλαιοημερολογίτες!

   Λοιπόν, π. Νικόδημε, όσοι φοβούνται τον Οικουμενισμό και προσχωρούν στους Παλαιοημερολογίτες δεν κερδίζουν τίποτα άλλο, παρά μόνο αποφεύγοντας μια αίρεση, προσχωρούν σε μία άλλη. Βέβαια, δεν έχουν συνείδηση ότι προσχωρούν σε αίρεση, αλλά αυτό δεν αλλάζει καθόλου τα πράγματα. Μη νομίζεις ότι είμαι άδικος ή υπερβολικός. Θα σου αποδείξω αμέσως πόσο απολύτως αληθής είναι ο ισχυρισμός μου.

   https://egolpio.wordpress.com/2010/02/03/epifanios-2/

   Delete
 25. Πανίκα, ἐσὺ νηστεύεις ἀπὸ τὶς τέσσερεις τροφές (γαλακτερά, αὐγά, κρέας, ψάρι) στὶς τέσσερις μεγάλες "σαρακοστές" (50 ἡμέρες πρὸ τοῦ Πάσχα, 15 πρὸ τῆς 15 Αὐγούστου, στοῦ Πέτρου καὶ Παύλου καὶ 40 ἡμέρες πρὸ τῶν Χριστουγέννων, ὅπως καὶ σήμερα) καὶ κάθε Τετάρτη καὶ Παρασκευή; Ἐγώ, ὡς ἁπλὸς λαϊκός, ναί.Ἡ Ὀρθοδοξία βιώνεται, δὲν εἶναι πολυλογία. Καὶ δὲν εἶμαι φανατικός. Συνεργάζομαι πολὺ στενὰ μὲ τοὺς ῥωμαιοκαθολικούς, τοὺς σούφηδες, τοὺς σιΐτες,τοὺς ἑβραίους καὶ τοὺς ἱνδουϊστές. Ἀλλὰ καταδικάζω τὸν οἰκουμενισμὸ καὶ τὴν πανθρησκεία.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 26. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΚΥΡΙΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑ!, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΝΗΣΤΕΥΩ, ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΕΙΜΑΙ ΛΙΓΟ "ΤΕΜΠΕΛΗΣ"!. ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΟΤΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΙΑ!.

  ReplyDelete
 27. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δε διαφωνώ. Όμως αίρεση δεν είναι απαραίτητα πάντα μία εκτροπή στη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Απλώς η ακόλουθη εκκλησιολογική συνείδηση του εκάστοτε αποκλίνοντος θα κρίνει αν ένα σχίσμα μετατραπεί στη συνέχεια σε αίρεση. Από τη στιγμή που κάποιοι από τους παλαιοημερολογήτες δεν κοινωνούν με την Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία, τότε ναι, είναι αιρετικοί. Το κριτήριο της ορθοδοξίας και της αίρεσης δεν είναι μόνο δογματικό, αλλά (πρωτίστως) εκκλησιολογικό.

   Και επειδή εγώ δε λέω ποτέ τίποτα δικό μου, παραθέτω κομμάτι από τον ΣΤ΄Κανόνα της εν Β΄ Εν Κωνσταντινουπόλει Οικομενικής Συνόδου του 381 μ.Χ.

   «...Αἱρετικοὺς δὲ λέγομεν, τούς τε πάλαι τῆς ἐκκλησίας ἀποκηρυχθέντας, καὶ τοὺς μετὰ ταῦτα ὑφ᾿ ἡμῶν ἀναθεματισθέντας· πρὸς δὲ τούτοις, καὶ τοὺς τὴν πίστιν μὲν τὴν ὑγιῆ προσποιουμένους ὁμολογεῖν, ἀποσχίσαντας δέ, καὶ ἀντισυνάγοντας τοῖς κανονικοῖς ἡμῶν ἐπισκόποις».

   Αποσχίσαντας και αντισυνάγοντας λοιπόν τους κανονικούς επισκόπους. Όπως ακριβώς κάνουν δηλαδή σήμερα οι παλαιοημερολογήτες.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Ακόμη και στους Πατέρες της Εκκλησίας η διαφοροποίηση της έννοιας της αίρεσης και του σχίσματος δεν είναι πλήρως διαχωρισμένη και διασαφηνισμένη. Διότι αποτελούν πάντα δύο συγκοινωνούντα δοχεία και αλληλοεπιδρούμενα.

   Delete
 28. Δἐν θὰ ἀκολουθήσω τὴν ἐξοργιστικὴ καὶ ἀπάραδεκτη φρασεολογία τοῦ Fr Gr ἐναντίον τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ θεολογικῆς καταρτήσεώς μου. Ἁπλῶς ἀποδεικνύει τὸ χαμηλώτατο ἐπίπεδο τοῦ Ἕλληνος συνομηλητοῦ. Ντροπή του. Ἐὰν συνεχίσῃ μὲ αὐτὸ τὸ ὕφος δὲν πρόκειται πλέον νὰ ἀσχοληθῶ μαζί του. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 29. Θὰ παρακαλέσω τὸν Fr Gr νὰ μᾶς δώσῃ μερικοὺς τίτλους ἐπιστημονικῶν δημοσιεύσεών του σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τοῦ νεοημερολογιτισμοῦ καὶ τοῦ παλαιοημερολογιτισμοῦ. Ἀπὸ τὴν πλευρά μου παραθέτω δύο ἀπὸ τὶς πολλὲς δημοσιευμένες μελέτες μου ἐπί τοῦ θἐματος αὐτοῦ, μία γιὰ τοὺς γαλλοφώνους καὶ μία γιὰ τοὺς ἀγγλοφώνους:

  «Les anciens calendaristes, depuis 1923, et la montée de l’intégrisme en Grèce» στὸ ὑπὸ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ P.Y. Péchoux, Grèce : identités, territoires, voisinages, modernisations, εἰδικὸ τεῦχος τῶν CEMOTI, ἀρ. 17, 1994.

  The Old Calendarists and the Rise of Religious Conservatism in Greece – Etna, California, Center for Traditionalist Orthodox Studies, 1995.

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 30. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 31. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. This comment has been removed by the author.

   Delete
  5. Μιὰ λεπτομέρεια... Γράφετε, κε FrGr στὸν κο Κιτσίκη Εάν ψάχνετε για θύμα, απευθυνθείτε στον Κωνσταντή, ο οποίος την προηγούμενη φορά έπεσε στην φάκα της τεχνητής έντασης.

   Συγγνώμη ἀλλά ὅπως έξήγησα γραπτῶς θεωρῶ ὅτι ἑπρόκειτο γιὰ θέμα ὰρχῶν. Ἑλεύθερος εἶναι νὰ γράφει κανείς ὅπως γράφει, καὶ ἄν ἔχει συνέπειες, καλῶς τὶς ἔχει. Ἡ ἕνταση φανερώνει καμιά φορά τὶς ἀρχές τοῦ καθενός, χωρίς κἄν ὁ ἴδιος νὰ τὸ περίμενε. Καλό εἶναι νὰ άποφεύγεται ἡ ἕνταση, ἀλλὰ αὺτό ποὺ μένει στὸ τέλος εἶναι οἱ ἀρχές. Τὸ θέμα εἶναι νὰ μὴν προδίδει κανεὶς τὶς ἀρχές του.

   Delete
 32. Χαλαρωσε Δημητρη μου, η ορθοδοξια ειναι μια αιρεση αναμεσα στις αλλες και οι ελληνες μια φυλη αναμεσα στις αλλες.

  Ασε τις μεγαλομανιες περι περιουσιου λαου και τα παρομοια γραικα.

  ReplyDelete
 33. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 34. Χαλαρωσε Δημητρη μου, η ορθοδοξια ειναι μια αιρεση αναμεσα στις αλλες και οι ελληνες μια φυλη αναμεσα στις αλλες.

  Ασε τις μεγαλομανιες περι περιουσιου λαου και τα παρομοια γραφικα.

  ReplyDelete
 35. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 36. Άντε βρε νούμερο, προσευχήσου στους δαίμονες της πίστης σου. Που θα πεις και την ορθοδοξία αίρεση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι Έλληνες, ναι όντως, είναι μία φυλή ανάμεσα στις άλλες. Φυλή όμως που έχει δώσει παραπάνω φώτα ως προς τη δημιουργία του πολιτισμού σε σχέση με άλλες φυλές.

   Αυτή είναι η διαπίστωση σωστών και δικαίων ανθρώπων.

   Delete
 37. "Ασε τις μεγαλομανιες περι περιουσιου λαου και τα παρομοια γραφικα".
  Nityananda, διερωτῶμαι ποῖος σᾶς δίδει τὸ δικαίωμα νὰ ἀπευθύνεσθε σὲ μένα μὲ αὐτὸν τὸν ἀγενῆ τρόπο.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete