Nov 25, 2015

260 – Μωάμεθ ὁ Πορθητὴς καὶ Χαλιφᾶτο: Ἄλλο τὸ 1453 καὶ ἄλλο τὸ σήμερα

260 – Μωάμεθ ὁ Πορθητὴς καὶ Χαλιφᾶτο:
Ἄλλο τὸ 1453 καὶ ἄλλο τὸ σήμερα

Ὡς ἀντιδυτικὸς διανοούμενος καὶ ὑποστηρικτὴς τοῦ Βυζαντίου-Ὀθωμανίας πιέζομαι τελευταίως ἀπὸ τὴν νέα γενιὰ νὰ δηλώσω ὅτι τὸ χαλιφᾶτο τοῦ Ἄλ Μπαγκνταντὶ δύναται νὰ ἀπεγκλωβίσῃ τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸν θανάσιμο ἐναγκαλισμὸ τῆς Δύσεως καὶ ὅτι πρέπει νὰ ἀκολουθήσουμε τὸ παράδειγμα τῆς Ἀνατολικῆς Παρατάξεως τοῦ 1453 ποὺ προτίμησε τὸ τουρκικὸ σαρίκι ἀπὸ τὴν λατινικὴ τιάρα. Ἀναφωνῶντας τὸ «ζήτω ἡ Δύση» μοῦ λένε, κάνω στροφὴ τὴν στιγμὴ ποὺ ὅπως τὸ 1453 τὸ ἑλληνικὸ γένος βουλιάζει ὑπὸ τὰ κτυπήματα τοῦ δυτικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Ἤδη, ὁ ἔγκλειστος Νῖκος Ῥωμανὸς ἀγγέλλει ὅτι ὁ ἑλληνικὸς Δεκέμβριος θὰ αἱματοκυλισθῇ ὅπως προσφάτως τὸ Παρίσι. Θὰ ὑπάρξῃ Μαῦρος Δεκέμβρης. Γράφει: «Μισῶ ὅλους ἐκείνους ποὺ ὑποκύπτουν ἀπὸ φόβο... Μισῶ, ναί, τοὺς μισῶ, γιατί τὸ αἰσθάνομαι, ἐγὼ δὲν γονατίζω μπροστὰ στὰ γαλόνια τοῦ ἀξιωματικοῦ, μπροστὰ στὴν λουρίδα τοῦ δήμαρχου, μπροστά στὸ χρυσάφι τοῦ κεφαλαίου, μπροστὰ σὲ ὅλες τὶς ἠθικὲς καὶ τὶς θρησκεῖες. Ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ ξέρω ὅτι ὅλα αὐτὰ δἐν εἶναι παρὰ μία ἀβεβαιότητα ποὺ θρυμματίζεται σὰν τὸ γυαλί».

Μαῦρος Δεκέμβρης, ἀπὸ ποίους ἆραγε; Πληροφορίες λένε ὅτι μέρος τοῦ ἀντιεξουσιαστικοῦ χώρου ἔχει ἀποφασίσει νὰ συνεργασθῇ μὲ τοὺς τζιχαδιστές. Χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι χιλιάδες νέοι τῆς Δύσεως, ἀποκαρδιωμένοι ἀπὸ τὴν γενικὴ παρακμὴ ποὺ παρατηρεῖται στὶς χῶρες τους, δραπετεύουν στὴν Μέση Ἀνατολὴ γιὰ νὰ στρατευθοῦν στὶς τάξεις τῶν ντζιχαδιστῶν, θυμίζοντας τοὺς Ἕλληνες νεοπροσήλυτες, ὅπως ὁ στρατηγὸς Ζαγανός, ποὺ ἐπικεφαλῆς τοῦ στρατοῦ τοῦ Μωάμεθ προέτρεπε τοὺς Τούρκους νὰ συνεχίσουν τὴν πολιορκία τῆς Πόλης γιὰ νὰ τὴν ἀπελευθερώσουν ἀπὸ τὸν ἐναγκαλισμὸ τῆς λατινικῆς Δύσεως.

Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ ἐγὼ προτρέπω νὰ ψηφισθῇ ἡ Χρυσῆ Αὐγή, ἀσχέτως ἰδεολογικῶν προτιμήσεων, γιὰ νὰ χρησιμοποιηθῇ ὡς μπουλντόζα στὴν κατεδάφιση τοῦ ἐρειπωμένου ἀπὸ τὸν ἰμπεριαλιστικὸ σεισμὸ ἑλληνικοῦ κτιρίου, ἐφ’ὅσον εἶναι σημειωμένο κόκκινο καὶ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐπισκευασθῇ ἀπὸ πασπαλίσματα ἐλαιοχρωματιστοῦ ἔτσι, λένε πολλοὶ νέοι, νὰ χρησιμοποιήσουν τὸ χαλιφᾶτο γιὰ νὰ κατεδαφισθῇ τὸ γραικυλικὸ ἀθηναϊκὸ κρατίδιο. Ὁ ἀπελπισμένος νέος δὲν εἰσέρχεται σὲ σοφιστεῖες. Θέλει νὰ κατεδαφίσῃ τὰ πάντα ὑπὲρ τῶν κολασμένων τῆς γῆς. Τὸ 1936, οἱ διεθνεῖς ταξιαρχίες νέων συνέρρεαν στὴν Μαδρίτη γιὰ νὰ πολεμήσουν στὸ πλευρὸ τῶν Ῥεπουμπλικανῶν, στὰ πρόθυρα τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Μὲ πρόφαση τὴν δημοκρατία ἐμάχοντο οὐσιαστικὰ κατὰ τοῦ δυτικοῦ καπιταλιστικοῦ τρόπου ζωῆς.

Προσοχὴ ὅμως! Οἱ Τοῦρκοι Ὀθωμανοὶ ἦσαν ἀλεβῆδες, καὶ ὁ ἴδιος ὁ Πορθητὴς κρυπτοχριστιανός. Ἐχρησιμοποίησαν τὸ Ἰσλάμ, ὄχι ὡς θρησκεία ἀλλὰ ὡς πολιτικὴ ἰδεολογία. Ἵδρυσαν τὸ σύστημα τῶν τεσσάρων θρησκευτικῶν μιλλετίων βασίζοντας τὴν αὐτοκρατορία τους στὴν ἀποδοχὴ τῆς θρησκευτικῆς διαφορετικότητος. Ἦσαν ἄκρως μετριοπαθεῖς, ὅπως εἶναι σήμερα ὁ αὐτοεξόριστος στὴν Ἀμερικὴ Τοῦρκος σούφης Φετουλλὰχ Γκυλέν.

Ἀντιθέτως οἱ τζιχαδιστὲς ἀποκεφαλίζουν καὶ σταυρώνουν ἐπὶ ξύλου ὅπως ἐσταυρώθη ὁ Χριστός, τοὺς χριστιανοὺς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ ἀφήνουν γιὰ ἀργότερα τὴν κατεδάφιση τοῦ Βατικανοῦ. Ἀντὶ νὰ συμμαχήσουν μὲ τοὺς ἀνατολικοὺς χριστιανούς, ὅπου βλέπουν σταυρὸ σφάζουν ἀνελέητα.

Τὸ 1453, ἡ Δύση ἦταν σὲ πλήρη ἄνοδο ἐνῷ σήμερα βουλιάζει στὴν πλήρη παρακμή. Στὸν ΙΕ΄αίῶνα  ἡ Ὀρθόδοξη Ῥωσία ἦταν ἀκόμη στὰ σπάργανα. Σήμερα εἶναι στὴν κεφαλὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς μεγάλη δύναμη, στὰ πρόθυρα τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ Ῥωμηὸς ἔχει λοιπὸν τὴν δυνατότητα νὰ ἐπιλέξῃ ἀντί τοῦ ἀραβικοῦ φανατικοῦ σουννιτικοῦ Ἰσλάμ, τὴν ῥωσικὴ Ὀρθοδοξία. Ἐπιπλέον, μία ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία ποὺ θὰ ἀποτρέψῃ τὸν ἐκσλαυϊσμὸ τῆς Ἑλλάδος δύναται νὰ πραγματοποιηθῇ μόνον μὲ τοὺς Τούρκους ἀλεβῆδες καὶ τοὺς μετριοπαθεῖς σούφηδες ὅπως τὸν Φετουλλὰχ Γκυλέν, καὶ ὄχι μὲ συμμάχους τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων καὶ τῶν τζιχαδιστῶν ὅπως τὸν Ἔρντογαν.

Ὁ χάρτης τῶν τζιχαδιστῶν δείχνει τὰ Βαλκάνια καὶ εἰδικὰ τὴν Ἑλλάδα ὡς ἤδη ἐνσωματωμένη στὸ Ντὰρ Ἄλ Ἰσλάμ. Νομίζουν ὅτι τὸ ἀθηναϊκὸ κρατίδιο θὰ πέσῃ ὡς ὥριμο φροῦτο χάρη σὲ πολιτικοὺς τοῦ διαμετρήματος τῆς κυρᾶς Τασίας. Ὅσοι νέοι ἔχετε ἀπομείνει στὸ κρατίδιο καὶ ὅσοι ζωντανοί, ἀντισταθεῖτε λοιπὸν στὸν τζιχαδισμό!

Δημήτρης Κιτσίκης                                 25 Νοεμβρίου 2015 


79 comments:

 1. Ευχαριστώ πολύ για το άρθρο σας κύριε Καθηγητά, καθώς απαντά στα ερωτήματα που σας είχα θέσει προ ολίγων ημερών. Φυσικά όσο αντιδυτικοί και να είμεθα, δεν θα επιλέξουμε Ισλάμ αντί της Ορθοδοξίας. Χάρη στο μπλοκ σας και τα γραπτά σας, αναγνωρίζουμε τους συμμάχους μας, π.χ. Αλεβήδες. Σωστά τα λέτε για το Χαλιφάτο. Αυτός που ενώνει ολους τους λαούς και τα θρησκεύματα στη Συρία είναι ο Άσαντ, μία Εθνικιστική Μπααθιστική ασπίς έναντι της Δύσεως. Φυσικά και προτιμούμε Ορθοδοξία μαζί με Ρωσία από Βορά και Αλεβήδες Ανατολικά, για να μην εκσλαυισθούμε, όμως όχι μία μοντέρνα Ορθοδοξία! Όχι! Να εφαρμοσθεί σωστά! Όπως τον 8-9ο αιώνα, όπου η Ορθοδοξία ήτο ουσιαστικά το αντίβαρο του Ισλάμ. Οι εικόνες φανάτιζαν τα πλήθη με το Άγιο Πνεύμα και οι πιστοί έβλεπαν την Παναγία να τους οδηγεί αρματωμένη. Θέλουμε πολιτική και ιδεολογική Ορθοδοξία. Κάποτε στην εκπομπή "Ηνωμένη Ρωμηοσύνη", είχατε πει κάτι που κανείς άλλος δεν είχε ποτέ υποστηρίξει, και μπορώ να πω για το λόγο αυτό από εκείνη τη στιγμή σε μερικά ζητήματα σας βάζω άνωθεν του κυρίου Κωνσταντίνου Πλεύρη, του άλλου μεγάλου πνευματικού μου πατέρα. Είπατε ότι για τους Έλληνες δεν ίσχυαν ποτέ οι νέες θρησκείες, δηλαδή οι Δυτικές ιδεολογίες. "Για τον Έλληνα, η Θρησκεία ήταν η Ιδεολογία του". Όπως ακριβώς και στο Βυζάντιο! Τέτοιο εν τέλει σύστημα διακυβερνήσεως θέλουμε, όπου πολιτική, στρατιωτική και θρησκευτική εξουσία, ολα εναρμονίζονται στο πρόσωπο του επί της Γής σταλμένου ανδρός το Κυριου. Τον Αυτοκράτορα/Βασιλέα. Θέλουμε λοιπόν μία Ορθοδοξία που δεν θα είναι απλώς μία πολιτιστική θρησκευτική έννοια, όπως την υποβαθμίζει ο κατάπτυστος φιλελευθερισμός, αλλά μία Ιδεολογική Ορθοδοξία, η οποία θα αποτελεί συνάμα Άξων και Κορμό της Νέας Κοινωνίας, μεταδυτικής επί το πλείστον και Ανατολικής.

  Τέλος, πράγματι το Χαλιφάτο έχασε τεράστια ευκαιρία να ενώσει τους πάντες πρακτικώς έναντι της ιμπεριαλιστικής δύσεως...κρίμα. Ευτυχώς βλέπουμε την πτώση της.

  Ερώτηση: Η πτώση της θα συνεχισθεί επί Φασισμού ή μάλλον θα ανακάμψει μέσω της Τρίτης Ιδεολογίας?

  Και πάλι ευχαριστώ για το άρθρο σας, επίστευα ότι με αγνοούσατε επειδή δεν έπαιρνα ξεκάθαρη απάντηση...

  ReplyDelete
 2. Τέλος στον τζιχαντισμό, δυστυχώς μόνον οι Εθνικιστές, Φασιστές, όπως εγώ και οι υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής, στους οποίους ανήκω, θα μπορέσουν να αρματωθούν για την πατρίδα. Όλοι οι άλλοι, και είναι η πλειοψηφία!, γραικύλοι νεανίες θα τρέξουν σαν τον Λούη για την μαμά-Δύση, να σωθούν! Ω! Τί ειρωνεία! Η σημερινή δυστυχώς νεολαία, γραικυλική επί το πλείστον και Δυτικολαγνική, ειδικώς η διαμένουσα εν τω εξωτερικώ, έχει αποκτήσει κύριε Καθηγητά, έναν μεγάλο σύνδρομο Στοκχόλμης! Αγαπούν τον δυνάστη τους! Μάλιστα αγνοούν ότι εστί δυνάστης τους, τον νομίζουν ως Μεσσία ή Σωτήρ! Πού να καταλαβάνον ότι στην πραγματικότητα είναι ο αντίχριστος!

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. Το Βυζαντιο απετυχε να ενσωματωσει τους Τουρκικους και Μογγολικους πληθυσμους και να καμει δια ξηρας τη γεφυρα αναμεσα στη Μεσογειο και την Σινικη θαλασσα. Ισως διοτι κατανοησε αυτο που κατανοησε ο Ρωμανος, που εχει ονομα βυζαντινο - οτι ενα χριστιανικο βασιλειο δεν μπορει να ειναι βασιλειο, διοτι ο Θεος ειναι και ενας και πολλοι. Βρεθηκε λοιπον σε πολιτικο αδιεξοδο και προτιμησε να λουφαξει σαν ορθοδοξη εκκλησια κατω απο τη σκεπη ενος σχετικα μετριοπαθους Αυτοκρατορα - διοτι απο τον καιρο του Θεοδοσιου, ο χριστιανος αυτοκρατορας ηταν ακραια μισαλλοδοξος. Και αυτη η λουφα ομως αποδειχτηκε κοσμικη και οχι θεικη, με αποτελεσμα ο βυζαντινος στρατος να βρισκεται και σημερα χωμενος μεσα στις εκκλησιες για να βγει την καταλληλη ευκαιρια και να πολεμησει τους απιστους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το Βυζάντιο καταρχήν άντεξε πάνω από χίλια χρόνια, για να το ειρωνεύεσαι Κωνσταντή. Εκχριστιανοποοησε τους Σλαύους, Ρουμάνους, συντήρησε την Ορθοδοξία στην Ανατολή καιμέδωσε και ένα ολόκληρο καινούριο αλφάβητο. Μολονότι άγρυπνος προστάτης της Ευρωπαϊκή Ηπείρου και συνεπώς της Δύσεως, η Δύση το πολεμούσε συνεχώς! Μάλιστα, η Δύση του έδωσε το καρδιαίο χτύπημα το 1204, μέχρι τότε ήκμαζε και πάλι υπό των Κομνηνών συνεχώς. Μόνον στα Βαλκάνια έφτανε από την Αδριατική μέχρι τον Εύξεινο Πόντο, είχε υπό την κατοχή του ολόκληρη τη Χερσόνησο του Αίμο υπό του Δουνάβεως. Συνεπώς, είσαι πολύ μικρός για να κρίνεις την Ρωμανία, μία υπερχιλιόχρονη Αυτοκρατορία, όπου κάθε μέρα πολεμούσε εξωτερικούς κινδύνους και εισβολείς, ενώ κάθε 30 χρονια στασίαζε και ένας ή παραπάνω Στρατηγοί έναντι του Αυτοκράτορος. Βάλε και συνομωσίες μέσα, φυσικές καταστροφές, κλπ. Πάρα πολύ άντεξε! Αλλιώς τώρα θα είμεθα αρχικώς Γερμανοί, ύστερα Άραβες και τέλος Μογγόλοι.

   Delete
  2. Κανεναν δεν ειρωνευτηκα !!!!!!

   Delete
  3. ελλην, be ware of greeks bearing gifts,, respect the eldest...

   Delete
 5. ...με αλλα λογια η ορθοδοξη εκκλησια, ελλαδικη η αλλη, θα κανει μεγαλη ανοησια αν συνταχτει με τους Σταυροφορους. Η δουλεια της, σαν ανατολικη που ειναι, ειναι να τα βρει με τους Ανατολιτες και αν μπορει να τους εκχριστιανισει. Οι νεοι ας κανουνε ο,τι θελουνε, οι γεροντες ομως οφειλουν να ειναι μωρα παιδια, αν ειναι Χριστιανοι. Ετσι δεν ειπε ο ιδρυτης της θρησκειας, που να παρει ο Διαβολος ; Η μηπως θεωρουν πως ελεγε αρλουμπες ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνώ σε αυτό Κωνσταντή. Ναι το πρώτο μέλλημα μίας Ελληνοαλεβήδικης συνομοσπονδίας με πλοηγό την Ρωμανία, πρέπει να είναι η επανίδρυση της λεγόμενης "Εκκλησίας της Ανατολής". Και φυσικά να προστατεύει τους πληθυσμούς αυτούς από την Δύση.

   Delete
  2. Παντως ο Θεος και διαφορα καιρια αποσπασματα απο τα ευαγγελια αφενος διαχωριζουν τον Θεο απο τον Καισαρα αφετερου λενε οτι η μονη προστασια ειναι ο Θεος.

   Delete
  3. Άλλο Καίσαρ, άλλο Αύγουστος, δηλαδή Αυτοκράτωρ, Βασιλεύς στην Ρωμανία. Είναι ο εκ Θεού απεσταλμένος στη Γη από τον Κύριο.

   Delete
  4. Αυτο ειναι ο Χριστιανισμος αλλοιωμενος απο τον Κωνσταντινο, ωστε να γινει αυτοκρατορικη θρησκεια.

   Delete
  5. Εδω χρειαζεται ισως μια ανακεφαλαιωση του τι ειναι ο Χριστιανισμος, Διοτι εμεις ειμαστε ολοι Ελληνες Χριστιανοι. Και αναλογως πραττουμε και αποφασιζουμε, η μαλλον - νομιζουμε οτι αποφασιζουμε.

   Κατα πασαν πιθανοτητα το κηρυγμα του Ιησου ηταν ταυτοσημο με αυτο του Σωκρατη. Ο Ιησους ελεγε οτι ο Θεος ειναι μεσα σου. Αλλα ετσι οπως ταλεγε κατι δεν πηγε καλα και τις παραβολες του τις πηρανε για κυριολεξια, η κατι αλλο ακομα πιο θεικο συνεβη. Παντως το αποτελεσμα ηταν να σταυρωθει Αυτος και τους οπαδους του να τους κηνυγησουνε και οι Εβραιοι, που τους θεωρουσαν αιρετικους, και οι Ρωμαιοι, στο βαθμο που οι Εβραιοι κατηγγειλαν τους Χριστιανους σαν ταραξιες. Αναγκαστηκαν λοιπον οι Χριστιανοι να φυγουν απο την Παλαιστινη. Τα πρωτα μερη που πηγαν ηταν κατοικημενα απο ελληνοφωνους πληθυσμους η ξερανε τα ελληνικα σαν γλωσσα του εμποριου και της αστικης ζωης. Επειδη ηταν Εβραιοι χωριστοι απο τους υπολοιπους Εβραιους, για να επιζησουν συντομα οργανωθηκαν για την καλυψη των βασικων τους αναγκων. Απο το κηρυγμα του Ιησου κρατησαν κυριως μια εντονη προσδοκια για μια μετα θανατον ζωη, που θα ερχοταν ειτε με τον θανατο, ειτε με τη Συντελεια του κοσμου. Ο εναρετος τροπος ζωης τους αρχισε να γοητευει τους ελληνιζοντες - ετσι λενε τους Ελληνες εκτος Ελλαδας οι ιστορικοι. Αναμεσα σε αυτους ηταν και Εβραιοι και μη Εβραιοι, οπως σημερα οι αστοι ειναι και Εβραιοι και μη Εβραιοι.

   Οι ελληνιζοντες ομως αρχισαν να προσεχουν περισσοτερο το εσωτερικο μηνυμα της νεας θρησκειας, δηλαδη την αποκτηση της αθανασιας μεσω μιας ειρηνικης, εσωτερικης ζωης. Λιγοτερο τους ενδιεφερε η συντελεια του κοσμου Οι ελληνιζοντες ηταν εξασκημενοι σε τετοιες ιδεες απο τους φιλοσοφους, αλλα ο Χριστιανισμος ειχε κατι που μονο τα παλαια ξεχασμενα μυστηρια φερνανε στο φως - δεν εκανε καμια διακριση φυλου, ταξικης διαφορας και ηλικιας. Ολος ο κοσμος μπορουσε να σωθει και μαλιστα δεν γινοταν διαχωρισμος ατομικης σωτηριας και συλλογικης σωτηριας.

   Εκει που παρουσιαστηκε το πρωτο προβλημα ηταν στις συναθροισεις, Οι πρωτες κοινοτητες διαβαζαν με ενθουσιασμο καποια κειμενα, πεφτανε σε εκσταση και προφητευαν. Ολα αυτα δεν αρεσαν τοσο στους ελληνιζοντες, που ειχαν πιο λεπτο γουστο. Δεν αρεσε επισης στους ελληνιζοντες η αποστροφη της σαρκος, το κακομοιριστικο κλιμα, η αμορφωσια, η παθολογικη πλευρα οποιασδηποτε σεχτας. Τοτε, τι δουλεια ειχανε εκει μεσα ; θα ρωταγε κανεις. Ειναι απλο. Ο Ιδρυτης της θρησκειας ελεγε κατι που σχεδον κανενας αρχαιος φιλοσοφος δεν ειχε πει τοσο καθαρα. Εκεινος το λεγε με παραβολες, αλλα τολεγε εν τελει με μεγαλυτερη ακριβεια απο οτι οι περισσοτεροι Ελληνες φιλοσοφοι. Αυτο το πραγμα το ελεγε Βασιλεια των Ουρανων.

   Ελεγε οτι ο Παραδεισος, που οι αρχαιοι το λεγανε Γη των Μακαρων, ειναι προσβασιμος, αλλα με τιποτε αλλο παρα με εναν αδιευκρινιστο τροπο. Αυτο το αδιευκρινιστο εγινε το δογματικο επιδικο του Χριστιανισμου και ειναι αυτο που μας απασχολει εδω και τωρα.

   Delete
  6. Αυτο που φαινεται να ειπε ο ιδρυτης της θρησκειας μας ειναι το εξης απλο. Μην κανετε σαν τους αλλους.

   Αλλα οταν μαζευονται δυο και περισσοτεροι εχουν την ταση να κανουν απως ο αλλος που δεν κανει σαν τους αλλους. Αυτο ειναι το λαθος, η αμαρτια.

   Απο τη στιγμη λοιπον που ενας Χριστιανος κανει σαν εναν αλλο παυει να ειναι Χριστιανος.

   Ο αλλος ειναι οχι ενας τζιχαδιστης αλλα μια εικονα - ειδωλο - με την οποια προσπαθουμε να ταυτιστουμε, για παραδειγμα, ο ωραιος νεος., Ο κουρος. Ο ηρωας. Ο επαναστατης. Αμαρτια ειναι η μιμηση.

   Γι αυτο ο Χριστιανισμος δεν εχει δογμα. Το δογμα ειναι μια μιμηση, και τιποτε αλλο. Ειναι θεατρο, και το ξερουμε ολοι απο το σχολειο με τις προσευχες και τους αγιασμους. Ο χριστιανισμος ειναι επαναστατικη θρησκεια ανευ οπλων. Ενας ξεσηκωμος Δεκεμβρη μηνα ειναι ξεσηκωμος οργανωμενος απο το καθεστως και υπερ του καθεστωτος.

   Delete
 6. Mε τους Τούρκους συνομοσπονδία είναι αδύνατη. Ηθικά και πρακτικά. Θα θέλουν πάντα να μας εκμεταλλεύονται, να έχουν "το πάνω χέρι". Οι Τούρκοι είναι "βρωμερά" κτήνη, άνανδροι δολοφόνοι και δειλοί.
  Να παρακαλάμε να υπαχθούμε στην σφαίρα επιρροής της Ρωσίας.
  Τίποτε άλλο...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το θέμα με τους Τούρκους, δηλαδή τους εξισλαμισμένους και τουρκόφωνους Έλληνες, είναι ότι ΟΛΑ είναι κοινά εκτός της θρησκείας. Αντιθέτως, με τους Δυτικούς μολονότι έχουμε μόνον ένα, ένα κοινό, τη Θρησκεία(και αυτό όχι απολύτως), δεν έχουμε ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ! Παρόλα αυτά, ο γραικύλος Δυτικολάγνος, συνεχίζει να νομίζει ότι είναι Ευρώπαίος και όχι Αιγαίος. Με τους Ρώσους τώρα είμεθα κάπου ενδιάμεσα. Ναι μεν κοινή θρησκεία και σε ένα βαθμό ήθη και έθιμα καθώς είναι Βυζαντινογεννής λαός, αλλά με τους Τούρκους λόγω κοινών γεωγραφικών τόπων έχουμε περισσότερα, συν του ότι είμεθα πολύ περισσότερο φυλετικά κοντά. Με τους κατοίκους Δυτικώς του Ικονίου, μέχρι και τα παράλια είμεθα ο ίδιος λαός φυλετικά και πολιτιστικά. Στην θρησκεία μόνον τα χαλάμε...

   Delete
  2. Δεν ειμαστε τοσο μακρια θρησκευτικα με τους Τουρκους οσο λετε., αν ληφθουν υποψη αυτα που λεω παραπανω.
   Ειναι αρκετα περιπλοκο αλλα το μοναρχικο συστημα ειναι μια αποπειρα ταυτοχρονα να εξουδετερωθει η μιμηση, και να διατηρηθει μια αρχη που να μπορεσει να βαστηξει ενα κρατος. Αν συνειδητοποιησουμε οτι ο Αυτοκρατορας δεν χρειαζεται να ειναι μια δυναστεια η ενα προσωπο, αλλα να ειναι κατι αλλο, υπαρκτο, μπορουν οι δυο θρησκειες να ενωθουν και μαλιστα να προεκταθουν μεχρι την Κινα και την Ιαπωνια και να γινει αυτο που λεω παραπανω, η γεφυρα με την Αναατολη. Με τους Δυτικους ειναι το προβλημα, πραγματι, διοτι ειναι κολλημενοι στο φυλετικο συστημα, οπως οι αρχαιοι και πολλοι απο τους νεωτερους Ελληνες.

   Delete
  3. ΥΓ. Το φυλετικο συστημα ειναι η αρχη οτι ο ενας οργανισμος ζει εις βαρος του αλλου αναγκαστικα οποτε η κοινωνια ειναι μεταξυ κατεργαραιων. Το μοναρχικο συστημα τεινει προς την ιδεα οτι ο παρασιτισμος ειναι ψευδαισθηση.

   Delete
  4. Η Φυλή είναι μία πραφματικότγς. Και είμεθα η ίδια με τους Τούρκους, τουλάχιστον μεχρι το Ικόνιο.

   Delete
  5. Ολοι οι ανθρωποι ειναι μια φυλη, εφοσον διαφερουν απο την αμοιβαδα. Οι ρατσες των σκυλων διαφερουν πολυ περισσοτερο απο ο,τι των ανθρωπων, αλλα οι σκυλοι ειναι σκυλοι. Ετσι και οι ανθρωποι ειναι ανθρωποι, αλλα εχουνε πνευμα, και το πνευμα ειναι ολιστικο.

   Delete
 7. Ερώτηση: Η πτώση της θα συνεχισθεί επί Φασισμού ή μάλλον θα ανακάμψει μέσω της Τρίτης Ιδεολογίας?

  ReplyDelete
 8. *της Δύσεως

  ReplyDelete
 9. Αυτα που λεει ο κος Κιτσικης για τον τζιχαδισμο μου θυμιζουν καπως τις παλαιοτερες προειδοποιησεις προς τους νεους να μην μπλεχτουν με τον ενοπλο αγωνα η αλλιως τρομοκρατια, διοτι εν τελει αυτος συμφερει το συστημα. Ειναι γεγονος οτι το συστημα ειναι απαραδεκτο για εκατομμυρια λογους, με πρωτον και κυριοτερο οτι το ανθρωπινο ειδος δεν αντεχει το προσκυνημα και την καταπιεση χωρις αμεση απειλη - πεσε κατω η σε καθαρισα. Ομως και ο κος Κωνσταντινουπολιτης αυτα που λεει για τους Τουρκους που ειναι οι ιδιοι με εμας φυλετικα μου θυμιζουν αυτα που ελεγε ο Χιτλερ για την προσαρτηση της Αυστριας στη Γερμανια και μετα τις γερμανοφωνες περιοχες της Τσεχοσλοβακιας και εν τελει της Πολωνιας, Μα τελος παντων γιατι δεν θελουμε την ειρηνη ; Διοτι η ειρηνικη ζωη ειναι αβασταχτη ετσι οπως ειναι, Μα τοσο δυσκολο ειναι για την ανθρωποτητα να καταλαβει γιατι η ζωη ειναι αβασταχτη, ωστε να λαβει την αναλογη σταση ; Φαινεται πως ειναι δυσκολο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Χίτλερ καλά έκανε και ένωσε τα Γερμανικά Έθνη. Το λάθος ητο στην Ηνωμένη Ευρώπη, που εάν δεν υπήρχε ο "μέγας" ιλ-Ντούτσε, θα ήμασταν τώρα οι Έλληνες ως Μεσογειακοί στον πάτο των Ευρωπαίων, ενώ οι Reichskommisaren των Αθηνών και οι Νορδικοί έποικοι εκ Βαυαρίας, θα ήσαν η καινούρια Νορδική αριστοκρατία. Κάτι σαν τους δήθεν Νορδικούς Δωριείς που υπέταξαν τους Πελασγούς και Αχαιούς είλωτες, επειδή οι πρώτοι ήσαν δήθεν Νορδικοί, ενώ οι δεύτεροι, μιγμένοι Μεσογειακοί και καλά.

   Delete
 10. "...Πληροφορίες λένε ὅτι μέρος τοῦ ἀντιεξουσιαστικοῦ χώρου ἔχει ἀποφασίσει νὰ συνεργασθῇ μὲ τοὺς τζιχαδιστές..."

  τί εἶναι τοῦτο πάλι...ποιός τά γράφει αὐτά ὀ Στέφανος Χῖος; Κάτι τέτοιες ὑποθέσεις ἐξυπηρετοῦν ἐν τέλει μόνον ὅσους ἔχουν σάν στόχο νά πείσουν ὅτι ὁ μεγάλος ἐχθρός εἶναι οἱ τζιχαδιστές, δηλαδή ἡ ἄλλη ὄψη τοῦ νομίσματος τῆς Δυτικῆς πολιτικῆς, καί ἔτσι νά ξεπλυθεῖ ἡ πρώτη ὄψη...

  Ἄν εἶναι δυνατόν ἀπό τά λόγια τοῦ Ρωμανοῦ νά προκύπτει συνεργασία ἀντιεξουσιαστῶν ἤ ἀναρχικῶν μέ τζιχαδιστές.

  Ἴσως ὅμως πιό κοντά στήν πραγματικότητα νά ἦταν ἡ παραπάνω φράση μέ μιά μικρούλα ἀλλαγή , δηλαδή :

  "...Πληροφορίες λένε ὅτι μέρος τοῦ χρυσαυγίτικου χώρου ἔχει ἀποφασίσει νὰ συνεργασθῇ μὲ τοὺς τζιχαδιστές..."

  Ἄμ ὁ τίτλος σας; Μισές ἀλήθειες. Φυσικά ἄλλο ὁ Μωάμεθ ὁ Πορθητής καί ἄλλο τό Χαλιφάτο τοῦ ISIS. Ἐπί πλέον ὅμως ἄλλο ἡ σημερινή Ἑλλάδα καί ἄλλο ἡ τότε βυζαντινή αὐτοκρατορία.

  ΥΓ Ὅλα αὐτά δέν σημαίνουν ὅτι ὁ Πούτιν κάνει λάθος. Τό ζήτhμα τόν ἀφορᾶ καί καλά κάνει καί πολεμᾶ τό ISIS....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οχι κυριε Ζαρατουστρα δεν κανει κανεις καλα να πολεμα. Συγγνωμη που το παω σε κοινοτοπο ειρηνισμο, αλλα εδω που εχει φτασει το πραγμα, δεν θα αργησει και σε μας να σκασει η χειροβομβιδα.

   Για να το πουμε ωμα - ο ενοπλος αγωνας παντοτε ετρεμε την διεισδυση των μυστικων υπηρεσιων. Για μενα ομως δεν ειναι αυτο το θεμα, το θεμα ειναι γιατι αυτη η πολεμολαγνεια. Η βια δεν λυνει κανενα προβλημα, μονο δημιουργει, δεν ειναι αυτος ο σωστος τροπος αντιστασης,. οσωστος τροπος ειναι εσωτερικος, να αναλαβει ο ανθρωπος το συνολο της ζωης του.

   Delete
  2. Διέκρινες πολεμολαγνεία στό παραπάνω σχόλιο ;;;; Λίγη προσοχή στούς χαρακτηρισμούς παρακαλῶ!!!

   Κατανοῶ σέ μεγάλο βαθμό τίς ἐνστάσεις σου, συμφωνῶ ἀπολύτως μέ προηγούμενο σχόλιο περί σκύλων καί ὁλιστικοῦ πνεύματος. Δέν μπορῶ ὅμως νά μήν πῶ ὅτι πετᾶς καί λίγο τήν μπάλλα στήν έξέδρα καί σάν τόν κύριο Κιτσίκη λές καί ἐσύ μισές ἀλήθειες. Θά ἧταν περισσότερο συνεπές νά πεῖς ὅτι δέν χρειάζεται καμία ἀντίσταση...ἰδίως ὅταν ὁ " ἀντίπαλος" εἶναι "στημένος" καί ἡ ὅλη ἱστορία σαφῶς σκηνοθετημένη...

   Delete
  3. Οχι κυριε Ζαρατουστρα μου, λεω οτι υπαρχει γενικευμενο κλιμα πολεμολαγνειας και οτι αυτη η πολεμολαγνεια βασιζεται στο οτι δεν εχουμε ξεκαθαρισει μεσα μας την αρχη - οχι πολεμος, σε καμια περιπτωση.

   Delete
  4. Το λεω αυτο διοτι ειπατε τις προαλλες οχι βια για τη βια, αλλα να υπαρχει εστω ενας σκοπος, να καθοριστει ο σκοπος. Το εχω διατυπωσει πολλες φορες - η ελληνικη κοινωνια εχει εναν συνδετικο κρικο, αυτος ειναι η Μεγαλη Ιδεα, και ετσι ολα τα κινηματα τεινουν αθελα τους προς αυτην. Ειναι μια υποθεση, ετσι ; Με βαση αυτη προτεινω οχι ενα κινημα Γκαντι, παθητικη αντισταση στο κρατος, αλλα ο καθενας να αντεξει να μην υπακουει σε τιποτε αλλο εκτος απο την εσωτερικη του πορεια.

   Delete
  5. 1) τί θά πεί " ἐσωτερική πορεία"...δηλαδή σκοπός μπορεῖ νά εἶναι ΚΑΙ ἡ ἐσωτερική πορεία τοῦ καθενός καί αὐτή ἡ "ἐσωτερική πορεία" ἀνάλογα τά μυαλά τοῦ καθενός ;δέν μπορεῖ νά ταυτισθεῖ μέ τήν βία;;

   ...τό πρόβλημα δημιουργεῖται ἄν κάποιος ὁποιονδήποτε στόχο ἤ σκοπό θέλει νά τόν φέρει σέ πέρας σώνει καί καλά μέ τήν βία ... τέτοιους στόχους βάζουν μόνο "μπακάληδες" καί τσαρλατάνοι...

   2) ὁ ὁποιοσδήποτε στόχος πρέπει νά βρίσκεται σέ ἁρμονία μέ τήν ἱστορική πραγματικότητα, ἀλλιῶς εἶναι προϊόν νοσηροῦ ἐγκεφάλου... Ἕνα τέτοιο προϊόν εἶναι ἡ Μεγάλη Ἰδέα τῶν Ἑλλήνων -πέρα γιά πέρα φυτευτή ἐκ δύσεως. Οἱ λαοί πού ένστερνίζονται καί ὑπηρετοῦν παρόμοιες Μεγάλες Ἰδέες καταντᾶνε Μικροί Λαοί...

   Delete
  6. Μιά ἀκόμη παρατήρηση γιά τό αὐτό πού λές ὅτι ὑπάρχει γενικό κλῖμα πολεμολαγνείας.

   Ἄν ὄντως ὑπάρχει - ΄δεν μπορῶ νά τό πῶ μέ σιγουριά - τότε εἶναι προϊόν ἑνός συνδυασμοῦ πνευματικῆς ὀκνηρίας καί κοινωνικῆς πίεσης καί ἀπαξίωσης...

   Delete
  7. Νομιζω πως υπαρχει χωρις να κατονομαζεται, απο φοβο των συνεπειων της, και πως ειναι με τη σειρα της αποτελεσμα τρομου μπροστα στην καταρρευση των προσδοκιων.

   Delete
  8. Για την εσωτερικη πορεια - μαλλον πρεπει να πω την πορεια της σκεψεως - εννοω οτι κατα καποιον τροπο ο εσωτερικος κοσμος, η σκεψη, ο νους, ο ψυχισμος, αυτο το πραγμα τελος παντων ειναι ενα φυσικο φαινομενο. Δεν ξερουμε πως θα καταληξει. Το καλυτερο που εχουμε να κανουμε ειναι να μην επεμβαινουμε ουτε μεσα ουτε εξω. Η επεμβαση ειναι η απομονωση ενος τμηματος του ψυχισμου απο τα υπολοιπα. Αυτος ειναι ο σκοπος. Δεν ξερω αν περιεγραψα τη σκεψη μου επαρκως.

   Για Μεγαλοιδεατισμο και πολεμολαγνεια, νομιζω οτι ειναι εμφανης ως σταση στους περισσοτερους αλλους σχολιαστες και ολο και περισσοτερο θα τον βλεπουμε στα ΜΜΕ μεχρι να γινει η εξωτερικη, αυτη τη φορα, επεμβαση...

   Delete
  9. ΥΓ. Ο Μεγαλοιδεατισμος δεν ξερω αν ειναι ακριβως φυτευτος...εκτος και αν θεωρησουμε την Ελληνικη Επανασταση δυτικο φυτεμα. Ο Κωλεττης που την πρωτοδιετυπωσε δεν νομιζω πως ηταν απλως πρακτορας των Γαλλων. Η Φιλικη Εταιρεια ειχε στο επαναστατικο της προγραμμα την πυρποληση του τουρκικου στολου μεσα στο Βοσπορο και την δολοφονια του Σουλτανου. Αλλα ολα αυτα μπορουμε να τα δουμε πιο ειρηνικα, δηλαδη να θεωρησουμε πως θελουμε δεν θελουμε Ελλαδα και Τουρκια αποτελουν ενιαιο συμπλεγμα και οτι η αισθηση του ακρωτηριασμου προκαλει την επιθυμια στο ακρωτηριασμενο μελος να παει να κολλησει στο αρχικο σωμα. Αυτην την επιθυμια την λεει Μαγαλη Ιδεα..

   ...ειναι απλως μια υποθεση.

   Delete
 11. Αὐτὰ ποὺ γράφω δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὶς ίδεολογικὲς προτιμήσεις μου. Ὅταν λέγω ὅτι ἔχω πληροφορίες, σημαίνει ὅτι ἔχω πληροφορίες καὶ σᾶς τὶς μεταδίδω. Τίποτα ἄλλο. Τὶς ἰδεολογικὲς προτιμήσεις μου τὶς ἔχω ἐκφράσει ἐπανειλημμένως καὶ στὴν διάρκεια μίας ζωῆς: βασίζομαι στὸν μαρξισμὸ λενινισμὸ καὶ ὑποστηρίζω τὴν ἐκδοχὴ τοῦ κομμουνισμοῦ τοῦ ΚΚΕ. Ὁ εἰρηνισμὸς τοῦ Κωσταντῆ καὶ τὸ ῥατσιστικὸ μῖσος τοῦ Ἀντωνιάδη κατὰ τῶν Τούρκων δὲν μὲ ἐκφράζουν ἀλλὰ φυσικὰ δικαίωμά τους νὰ ὑποστηρίζουν τέτοιες θέσεις φθάνει νὰ μὴν ὑβρίζουν, ὅπως ὅτι οἱ Τοῦρκοι εἶναι βρωμερὰ κτήνη! Μία ζωὴ γράφω ὅτι οἱ καλύτεροι Ἕλληνες εἶναι οἱ Τοῦρκοι καὶ συνεπῶς σὲ αὐτὸ συμφωνῶ μὲ τὸν Κωνσταντινουπολίτη ἐνὼ θεωρῶ ὅτι ὡς συνήθως ὁ συμπαθητικός μας Κωσταντῆς λέγοντας ὅτι αὐτὸ σημαίνει φυλετισμὸς τύπου Χίτλερ εἶναι ἀρλουμπολογία. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. δεν εννοω οτι σημαινει φυλετισμο αλλα οτι μπορει να σημανει επεκτατισμο με προσχημα τη φυλετικη συγγενεια.

   Delete
  2. Και είναι κακό αυτό?

   Delete
  3. Οπως εχει πει ο Καθηγητής, επεκτατισμός δεν σημαίνει εξ ανάγκης επέκταση εθνοκράτους, αλλά συνομοσπονδία...

   Delete
  4. Ναι αλλα εγω θα ηθελα να ξερω 1 - πως θα γινει αυτο ; Θα παμε δηλαδη να τα κανονισουμε με τον Ερντογαν η τον διαδοχο του βαστωντας λευκη σημαια, η θα περιμενουμε να πεσει αυτος για να τα κανονισουμε με τους αντικαταστατες του ; Μα καλα νομιζετε πως θα μεινουμε αλωβητοι αν συμμετασχουμε σε επεμβαση στην Τουρκια ; Φαινεται πως οι Ελληνες και οι Γερμανοι ειναι οι λαοι με την μικροτερη μνημη. Αλλα ενταξει οι Γερμανοι που δεν τρωνε ψαρια, εμεις ; Ας το πουμε ξεκαθαρα, που λεει ο κος Ζαρατουστρα παραπανω. Περιμενουμε να επεμβουν οι Αγγλογαλλοι να ριξουνε τον Ερντογαν για να παμε και μεις να φαμε απο το γλυκο. Αυτο εννοειτε ; Γιατι εγω δεν καταλαβαινω τι αλλο μπορειτε να εννοειτε..

   2/ Πως θα ΒΑΣΤΗΞΕΙ η συνομοσπονδια για να να μην την σκουπισουνε με τη σειρα της και αλλοι Αντωνιαδηδες ; Δεν καταλαβαινετε πως ο ερωτας ειναι ΑΙΩΝΙΟΣ, αυτος μονο φτιαχνει λαους με ιστορικη συνεχεια ; Δεν του αρεσει του κου Κιτσικη η χρηση του ορου για την γεωπολιτικη, αλλα μπορει να αντικατασταθει με τον ορο Πεπρωμενο. Δεν βλεπω γιατι το Πεπρωμενο πρεπει ντε και καλα να πατησει επι πτωματων.

   Delete
 12. Στὸ σχόλιο τοῦ Ζαρατοῦστρα παρατηρῶ ὅτι ἡ λέξη μου "πληροφορίες" μετετράπη σἐ "ὑποθέσεις", ὁπότε, προσθέτει, κάνω καὶ ἐγὼ ἄλλη ὑπόθεση. Ὅσο γιὰ "μισὲς ἀλήθειες", ἡ μέθοδος τῶν ἱστορικῶν νὰ συγκρίνουν γεγονότα καὶ ἐποχὲς φυσικὰ καὶ εἶναι μισὲς ἀλήθειες ἀλλὰ βοηθοῦν στὴν κατανόηση ἱστορικῶν γεγονότων γι αὐτὸ καὶ ἡ συγκριτικὴ μέθοδος εἶναι βασικὸ ἐργαλεῖο τῶν ἱστορικῶν.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 13. Η Τουρκία πρέπει να "σκουπιστεί" από τον χάρτη....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο σουννισμος εν Τουρκία.

   Delete
 14. Κύριε Καθηγητά, εάν θέλετε απαντήστε μου παρακαλώ εάν η πτώση της Δύσεως θα συνεχίσει επί Φασισμού ή εάν μάλλον θα ανακάμψει. Εγώ αφού είχα παρακολουθήσει τις θέσεις σας στην τελευταία εκπομπή των Αντιθεσεων, μου φαίνεται ότι ο Φασισμός τύπου Λεπέν, πιο πολύ Ακροδεξιά στυλ Φράνκο, παρά Φασισμός, θα ερθει να σώσει πάλι την αστική φιλελεύθερη τάξη και γενικότερα τον Φιλελευθερισμό, από την απειλή εξαφανίσεώς του από το Ισλάμ. Παρακαλώ εάν θέλετε απάντήστε μου, το έχω πραγματική έγχοια. Δεν βλέπω η Λεπέν να χρυπά τον Φιλελευθερισμό δυστυχώς και δεν ξέρω εάν η παρακμή της Δύσεως θα συνεχισθεί ή θα φραγεί από την άνοδο της Τρίτης Ιδεολογίας...

  ReplyDelete
 15. Ο πολεμος και οι ιδεολογιες που οδηγουν σε αυτον ειναι ενας τροπος να ξεφωρτωθεις τα παιδια σου χωρις να τους δωσεις προικα και μερδικο απο την οικογενειακη περιουσια.

  ReplyDelete
 16. Κωνσταντινουπολίτη, νὰ πᾶς στὸ Ἐναλλακτικὸ Βιβλιοπωλεῖο, Θεμιστοκλέους 37, στὴν Ἀθήνα καὶ νὰ ἀγοράσῃς τὸ τεῦχος 75 τοῦ περιοδικοῦ μου Ἐνδιάμεση Περιοχή. Σὲ αὐτὸ θὰ διαβάσῃς τὸ ἄρθρο μου γιὰ τὸν φασιστὴ Ντὲ Γκώλ. Ἡ Μαρὶν Λε Πὲν εἶναι ἡ καλύτερη συνεχιστὴς τοῦ Ντὲ Γκώλ. Ἄλλο Δύση καὶ ἄλλο φιλελευθερισμός. Ἡ Δύση ὡς πολιτισμὸς δὲν ἐξαφανίζεται καὶ δύναται κάλλιστα νὰ γίνη φασιστική, κομμουνιστικὴ ἤ ἐθνικομπολσεβικική.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 17. Στὸ βιβλίο μου "Πτώση-Ποίημα" (Ἐκδόσεις Ἀκρίτας, 1996) σελίδα 77, ἔγραψα: "Γαλλία χαϊδεμένη μου, σὲ ἀπαρνήθηκα, σὲ ἐμίσησα. Ὑπῆρξα ὁ σκληρὸς ἀντίπαλος τῶν σταυροφοριῶν σου, ὁ ἀποφασισμένος ἐχθρὸς τῆς φράγκικής σου Δύσεως. Κι ἔτσι μόνον παρέμεινα ὁ πιστὸς ἐραστής σου ποὺ χάρι στὸ πνεῦμα σου ἐπεκτάθηκα στὴν οἰκουμένη". Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 18. Ευχαριστώ για την απάντηση. Ναι πράγματι, για να δούμε, μάλλον να αναγνωρίσουμε το Φως κύριε Καθηγητά, χρειάζεται πρώτα να περάσουμε από το Σκότος. Ομοίως και εγώ, από τα 16 μου έφυγα από την πατρίδα και γεννέτειρά μου, τον Βόλο, για να πάω στην ανθρωποφάγο πρωτεύουσα του ελλαδικού κρατιδίου, με στόχο ένα διεθνές απολυτήριο σε ένα μεγάλο ιδιωτικό σχολείο του Ψυχικού. Το διεθνές απολυτήριο (Ι.Β.) συνάμα με την Δυτικολαγνική, διεθνιστική και αφελληνιστική προπαγάνδα που δέχθηκα στο ίδρυμα εκείνο, με έκανε από αντίδραση φυσική, ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θέλαν να με κάνουν. Εκεί έγινα Εθνικοκοινωνιστής, ενώ η καθημερινή προπαγάνδα κατά της Χρυσής Αυγής, οι δήθεν απομυθοποιήσεις του 1821 εν συνεργασία με Ρεπουσιακά πιστεύω, με μετέπλασαν στον καλλίτερο οπαδό-στρατιώτη του Λαϊκού Συνδέσμου. Όσο για τους συμμαθητές μου...βλακεία, γραικυλισμός και πιθηκισμός. Και όταν πλέον τελείωσε το βάσανο αυτό, η Δύση(Αγγλία) με δέχθηκε με..."ανοιχτές αγκάλες". Ένας κόσμος κενός, ζωώδης και πάντα πιωμένος. Τόσο απεμνεύσιμα ήσαν όλα αυτά, που μέχρι και η τότε μου, Φυλετική θεώρηση κλονίσθηκε. Ένιωσα ξαφνικά μία μεγάλη ανάγκη επαναπροσεγγίσεως των ριζών μου, αλλά αυτή τη φορά δίχως "Λευκές" "Δυτικές" θεωρήσεις. Η γνωριμία μου δε με έναν Τούρκο ή μάλλον Οθωμανό με Αλβανικές, Γιουκοσλαυικές, Τουρκικές και τελος Ελληνικς ρίζες, ο οποίος είχε σχεδόν πλήρως Δυτικοποιηθεί, όπως και αρκετοί Κινέζοι που υιοθετούσαν Δυτικά ονόματα αντί των δικών τους, μου ξύπνησε μία τάση φυγής από την μάστιγα του μηδενισμού αυτή. Τόσο πολύ που εύχομαι αντί να είχα προετοιμασθεί λανθασμένως οπως ο Γεώργιος Τραπεζούντιος για την Δύση, νομίζοντάς την ως μία εναλλακτική Ελλάδα, να είχα πάει στα όρια του Ελληνικού κόσμου εξ Ανατολής, την Λευκωσία.

  Για τους παραπάνω λόγους, δεν με εξέφραζε πλέον η δήθεν φυλετική Λευκή αλληλεγγύη, που μόνον στην ανάγκη εμφανίζεται από τους Δυτικούς. Συνεπώς, ξάχνοντας τις ρίζες, εβρήκα το μπλοκ σας, την κατάλληλη στιγμή που από Ελληνόφωνο Ευρωπαίο των Βαλκανίων, μετετράπησα σε Ρωμηό της Αιγηίδος.
  Αλλά δίχως το Σκότος, σήμερον θα ήμουνα ακόμη ένας ελλαδίτης Ευρωπαίος αγνοώντας την Ανατολική ταυτότητα της Ρωμηοσύνης και της Ελληνικής κουλτούρας, χάριν μίας "Λευκής" φυλετικής Ευρώπης, (λες και το 1453 που υποφέραμε από τον Λατινικό αναγκαλισμό, δεν ήτο Λευκή η Ευρώπη...).

  Συνεπώς ισχυεί ότι όχι για να δούμε, το βλέπουμε καθημερινώς ήδη, αλλά για να αναγνωρίσουμε το Φως χρειάζεται ο βίος εν Σκότει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. *απεμπνεύσιμα= μη-εμπνέοντα

   Delete
  2. *Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί του.."χώρου", του Φασιζοντος Εθνικισμού ή Ελληνικού Εθνικοσοσιαλισμού, προτιμούν την ανύπαρκτη Ινδοευρωπαϊκή παρά Αιγαιακή θεώρηση, ενώ δεν λείπουν δυστυχώς και οι Νορδικιστές...Τόσο υπερέχει η φυλετική τους συνείδηση την Εθνική κα Πολιτιστική που μάλιστα υβρίζουν τον Μεταξά ως Αγγλόφιλο, κατηγορώντας αυτόν και όχι τον Μακαρονά για την ήττα των Λευκών "αδερφών" μας το 1942 στο Στάλιγκραντ και το τέλος της Δυτικής Νορδικής Ευρώπης. Η συμπεριφορά δε η δουλική είναι ίδια και απαράλλαχτη στο φιλελεύθερο γραικυλικό Νεοδημοκρατικό στρατόπεδο...Κύριε Καθηγητά, πώς κατήντησαν έτσι οι παλαιές γενιές! Γιατί τόσος γραικυλισμός κύριε Καθηγητά? Είναι πραγματικά λόγος αυτοκτονίας...

   Delete
  3. Τέλος έχουν μία λατρεία ή λαγνεία για το Δυτικό χρήμα. Είναι έτοιμοι σχεδόν να δώσουν τα πάντα για ένα ξεροκόμματο της Μαμάς Δύσεως. Δεν φοβούνται τον γραικυλισμό, φοβούνται μη δεν τους πουν Ευρωπαίους οι Δυτικοί. Εγώ φοβούμαι τον γραικυλισμό κύριε Καθηγητά, ενώ κάθε δήθεν ύβρη της Δύσεως, την λαμβάνω ως κομπλιμέντο, σαν εκείνα των Σταυροφόρων προς τους Ρωμηούς το 1090, λόγω ζήλειας και φθόνου. Για τον λόγο αυτό σας είχα ομιλήσει περί Ισλάμ και πως δύναται να λειτουργήσει ως σύμμαχος μας, παρά τον κίνδυνο να μας δαγκώσει. Βέβαια προτιμούμε λόγω κληρονομιάς, την Ρωσία και τους Αλεβήδες.

   Delete
  4. Τέλος, αντί για το Δυτικό, προτιμώ χίλιες φορές το Ρωμαίικο χρήμα της γεννέτειρας της γιαγιάς μου-Ακριβοπούλου το επώνυμο- Κωνσταντινούπολης. Στόχος μου είναι η ζωή να με ξεβράσει εκεί, στον σύνδεσμο Αιγαίου και Ανατολής.

   Delete
 19. Κύριε Καθηγητά, μία άσχετη με το άρθρο σας ερώτηση, η Συρία θα τριχοτομηθεί μετά τον πόλεμο ή θα παραμείνει ένα κράτος?

  ReplyDelete
 20. Οἱ παραπάνω σκέψεις σου Κωνσταντινουπολίτη μὲ συγκινοῦν διότι εἶναι εἰλικρινεῖς. Ἡ νεολαία μας βιώνει μία τραγωδία ἀλλὰ γιὰ νὰ ξεπερασθῇ πρέπει νὰ πεισθοῦμε γιὰ μερικὰ ἁπλὰ ἀλλὰ καὶ μεγαλειώδη πράγματα: 1) Εἶμεθα ἡ Νέα Ἱερουσαλήμ, ὁ περιούσιος λαὸς τοῦ σύμπαντος. 2) Ὁ πλανήτης χωρὶς τὸν ἑλληνισμὸ θὰ ἐξαφανισθῇ. 3) Ὁ ἑλληνισμός, ἀπὸ τὸν Ὅμηρο μέχρι τὸν Ἐλύτη, ἐκφράζεται μέσῳ μίας καὶ μοναδικῆς πίστεως, ἔχοντας δύο βραχίονες: τὴν ἑλληνικὴ θρησκεία τῶν Ἀρχαίων (Σωκράτης-Πλήθων) καὶ τὴν Ὀρθοδοξία (Χριστός-Ῥωμανίδης). 4) Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι θεόπνευστη. Εἶναι ἡ βάση τῆς πλανητικῆς συνειδήσεως. Δὲν σχετίζεται μὲ τὴν ὕπαρξη κράτους, ἰσχύος, μεγέθους πληθυσμοῦ. Εἶναι ὁ μοναδικὸς Λόγος. 5) Τὸ σύνθημα: "Ἡ ἀγάπη έπεκτείνει, τὸ μῖσος συρρικνώνει" εἶναι ἡ πεμπτουσία τοῦ ἑλληνισμοῦ. 6) Ὁ ἑλληνισμὸς βασίζεται στὴν ἀριστοκρατία τοῦ πνεύματος πέραν τῶν κοινωνικῶν τάξεων. Ἡ πλέμπα, ὁ γραικυλισμός, εἶναι μὴ ἑλληνικὰ φαινόμενα. Γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους ὁ πλανητικὸς Ἕλλην ἀδυνατεῖ νὰ ἀπελπίζεται. Τὸ μέλλον τοῦ ἀνήκει ὅπως καὶ τὸ παρελθόν.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 21. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας κύριε Καθηγητά. Υπάρχουν όμως μερικά άκρως συγκρουσιακά σημεία. Λέτε "Η αγάπη επεκτείνει, το μίσος συρρικνώνει". Σωστό, αλλά όπως λέτε και εσείς και όπως επιτάσσει η Φύση, η βία είναι απαράλλεχτο μέρος του ανθρωπίνου βίου και της Ιστορίας μας. Συνεπώς δεν δύναται να υπάρξει πλανητική αγάπη, οι συγκρούσεις θα υπάρχουν πάντοτε. Δεύτερον, οι Αρχαίοι Έλληνες μετέδωσαν τον Πολιτισμό τους δια πυρός και σιδήρου, όχι με την αγάπη προς τους Πέρσας. Το ότι αφήσανε στίγμα αποτελεί χαρακτηριστικό της Πολιτισμικής και Επιστημονικής τους μεταδώσεως σε εκείνα τα μέρη. Εν αντιθέσει η Δύση, μόνον τεχνολογία μετέδωσε και δια μέσω αυτής, τον Καθολικισμό στις πρώην πλέον αποικίες της. Σε όλα τα άλλα συμφωνώ κύριε Καθηγητά. Στο τελευταίο όμως υπάρχει μία ένστασις. Πώς δύναται να μην ανησυχεί τουλάχιστον, τη στιγμή που η Οικουμένη βουλιάζει λόγω Φιλελευθερισμού και Δύσεως σε πυρηνικό οπως λέτε Αρμαγγεδώνα? Ο Ελληνισμός σήμερον είναι δυστυχώς παντελώς άφαντος στην Οικουμένη, ενώ τουλάχιστον στη Δύση άντε να είναι γνωστός στις ανώτερες τάξεις των πολυεθνικών και κεφαλαίου. Συνεπώς, χρειάζεται μία ριζική αλλαγή κατά τη γνώμη μου, κάτι που να κλονίσει εκ θεμελίων τον πλανήτη, μία Οντότητα βασισμένη πάνω στον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, συνάμα όμως με Εξουσία, Ισχύ και Χρήμα, ώστε να είναι ανεξάρτητη. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο πλανητικοί πολιτισμοί, Ο Ελληνικός/Ελληνιστικός και η Ρωμανία/Οθωμανία, γίνανε από Αυτοκρατορίες και όχι από προτεκτοράτα.


  Θα με ενδιέφεραν οι σκέψεις σας στα παραπάνω ερωτήματά μου, ξεκινώντας από το πρώτο και καταλήγοντας στο τελευταίο.

  ReplyDelete
 22. {...} Οι Αιθίοπες λένε ότι οι θεοί τους είναι μαύροι με κοντή μύτη. Οι Θράκες πως οι δικοί τους είναι γαλανομάτηδες και κοκκινοτρίχηδες.

  {...} αν τα άλογα και τα βόδια είχαν τα χέρια και μπορούσαν να ζωγραφίσουν οι θεοί τους θα ‘μοιαζαν πολύ με άλογα και βόδια {..}

  Ξενοφάνης, αποσπασματα μεταφρασμενα και επικολλημενα απο την ελληνικη Βικιπαιδεια.

  ReplyDelete
 23. Αυτο που λεει ο Ξενοφανης δεν ειναι βεβαια μοναχα φιλοσοφικο, κι ας ηταν απο τους πατερες της φιλοσοφιας. Ειναι και μια αντιδραση στην χειραγωγηση που υφιστατο το θειο απο τις γηινες επιδιωξεις των λαων. Αυτος ειναι Ελληνας.

  ReplyDelete
 24. Σωστὸς ὁ Ξενοφάνης ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶναι Ἕλλην. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 25. Κατα την αισθηση μου δεν ειναι σωστος επειδη ειναι ειναι Ελλην αλλα Ελλην επειδη αρνειται να εντοπισει το θειο.

  ReplyDelete
 26. Μέγα λάθος Κωστναντῆ. Δυτικοφέρνεις. Οἱ Δυτικοὶ κατηγοροποιοῦν τὸν Ἕλληνα φυλακίζοντάς τον μέσα σὲ μία συγκεκριμένη θεώρηση, στὴν προκειμένη περίπτωση, τὴν ῥασιοναλιστική. Ὁ Ἕλλην ὅμως εἶναι Ἕλλην ἐπειδὴ εἶναι καὶ αὐτὸ καὶ τὸ ἀντίθετο. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 27. Εχετε δικιο. Σας παραδεχομαι. Ισα ισα ο Ξενοφανης και οι επιγονοι του προσπαθουσαν να δειξουν στους αλλους οτι δεν στεκουν ουτε οι διαχωρισμοι, ουτε ο αποκλεισμος του θειου απο οπουδηποτε. Οποτε ισως δεν στεκουν οι ερμηνειες που παρουσιαζουν τον Ξενοφανη να λεει οτι το θειο ειναι αορατο και οχι ορατο.

  Ειναι σαν την εικονομαχια. Οι εικονομαχοι ειναι εικονολατρες στην πραγματικοτητα, διοτι με το να λενε οτι ο Θεος δεν κατοικει στις εικονες, λενε οτι κατοικει εκτος των εικονων και αρα τον ζωγραφιζουνε εκ του αντιθετου. Μπραβο. Δεν ξερω αν επιασα κατι, αλλα αυτο που λετε φαινεται πολυ γονιμο.

  ReplyDelete
 28. Δηλαδη αν καταλαβα καλα λετε οτι ο Ελλην ειναι και βαρβαρος. Ο βαρβαρος ομως δεν ειναι Ελλην διοτι θελει να ειναι μονο Ελλην.

  ReplyDelete
 29. Κωσταντῆ, ὁ Θεὸς εἶναι τὸ πᾶν. Συνεπῶς καλύπτει καὶ τὸν Διάβολο. Ὁ Θεὸς εἶναι διαλεκτικός. Ὁ Ἕλλην ὁμοίως. Ἡ ἔννοια τοῦ βαρβάρου στὸν Ἕλληνα εἶναι διαλεκτική. Οὐσιαστικὰ σημαίνει αὐτὸς ποὺ δὲ ὁμιλεῖ τὴν ἑλληνικὴ καὶ δὲν συμμετέχει τῆς ἑλληνικῆς παιδείας. Τὸ πρόβλημα συναντᾶται μὲ τοὺς Πέρσες. Οἱ Ἕλληνες γνωρίζουν κάλλιστα ὅτι πρόκειται γιὰ σπουδαῖο πολιτισμὸ καὶ πολλοὶ Ἕλληνες καταφεύγουν στὴν Περσία. Καὶ ὁ Ἀλέξανδρος ἔγινε Πέρσης βασιλεύς. Μήπως ἐθεώρησε τὸν ἑαυτό του βάρβαρο; Ὄχι βέβαια. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 30. Κύριε Καθηγητά μπορείτε να απαντήσετε στο παραπάνω ερώτημά μου. Προκύπτει όπως προείπα μία σύγκρουσις...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Νομίζω πὼς ἔχω ἀπαντήσει στὰ ἐρωτήματά σου καὶ μάλιστα ἐπανειλημμένως. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Μα εννοώ για την σύγκρουση που προκύπτει μεταξύ του "Η αγάπη επεκτείνει, το μίσος συρρικνώνει" και του γεγονότος ότι δίχως βία δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχει μία φανερή σύγκρουσις.

   Delete
  3. Επίσης οπως σας είπα οι Έλληνες δεν μετέδωσαν μες αγάπη προς τους Οέρσας τον πολιτισμόμτους, αλλα δια πυρός και σιδήρου, με το Ξίφος μετεδωσαν τον Λόγο.

   Delete
 31. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 32. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ενώ το ελλαδικό κρατίδιο ε? Καθυστερημένη? Χελόου! Ρυθμος αναπαραγωγής καθυστερημένων και καλά χωρών, είναι στο 5-6, ενώ των "ανεπτυγμένων" είναι 1,2!!!! Έλεος! Ξυπνήστε επιτέλους! Το Ισλάμ μόνον πληθυσμιακώς θα τους φάει σε 20 χρόνια!

   Delete
  2. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
 33. Παρακαλῶ τὸν Χρῆστο Ἀντωνιάδη νὰ ἀντικαταστήσῃ τὶς ίαχὲς μὲ σοβαρὰ ἐπιχειρήματα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 34. Kυριε Αντωνιαδη μου, δεν βλεπω πως μπορει να σκουπιστει μια χωρα απο τον χαρτη. Βεβαια, η χωρα και ο χαρτης ειναι ενας συνδυασμος ιδεων, αναπαραστασεων, με μια φυσικη πραγματικοτητα. Στη φυση, μας λενε οι φυσικοι, υπαρχει ο νομος της αφθαρσιας της υλης - δεν μπορει ενα πρωτονιο να αντικαταστησει ενα αλλο. Αλλα και αν γινει σχαση ενος πυρηνα, η ενεργεια που εκλυεται ισοδυναμει τροπον τινα με την υλη που περιεκλειε, συν τον παραγοντα που προκαλεσε τη σχαση.

  Ποιος ειναι ο παραγων ; Οι Ελεατες, που λεμε παραπανω με τον κο Κιτσικη, με αφορμη τον Ξενοφανη, ηταν πιο προχωρημενοι απο τον Δημοκριτο, που τους ακολουθησε. Οχι μονο δεν μπορει η υλη να χαθει, και να αντικαταστησει για παραδειγμα η ελληνικη καραφλα το τουρκικο φεσι, αλλα οι ιδεες και οι εντυπωσεις απο τη φυση τους δεν μπορουν να σβησουν η μια την αλλη. Η ιδεα Ελλαδα δεν μπορει να καλυψει την ιδεα Τουρκια. Το βλεπουμε για παραδειγμα στον Χριστιανισμο - ολοκληρος ο πολυθεισμος επιβιωσε αυτουσιος μεσα στην πρακτικη της ορθοδοξιας. Ετσι και η αποπειρα να διαλυθει, λ.χ. ενας κλαδος του μωαμεθανισμου για να αντικατασταθει απο κατι αλλο περιεχει ενα στοιχειο που ενδεχεται να καταστρεψει εκεινον που θα κανει την αποπειρα αυτη.

  Τυχον επεμβαση της Ελλαδας στο εσωτερικο της Τουρκιας κατα πασαν πιθανοτητα θα φερει στην επιφανεοια το κενο εξουσιας που υπαρχει στην Ελλαδα και θα προκαλεσει εθνικο διχασμο, με συνακολουθη διαλυση πολιτικη και γεωγραφικη του ελλαδικου κρατους. Αν δεν μας αρεσει το κρατος αυτο, και εχουμε καθε λογο να μην μας αρεσει, γιατι να βαλουμε τα χερακια μας να βγαλουμε τα ματακια μας, και εκει που ειχαμε ενα κρατος, να μας ταλαιπωρει, να αποκτησουμε δυο και τρια και τεσσερα ; ΕΙναι σαν να μην μπορουμε να θρεψουμε μια γυναικα και επειδη δεν μπορουμε να τη χωρισουμε, παιρνουμε αλλες τεσσερεις, σαν τον μουσουλμανο στο βιντεο σε μια προσφατη αναρτηση αυτου του μπλογκ.

  ReplyDelete
 35. Κωνσταντινουπολίτη, ἐὰν εἶσαι Ἕλλην ὀρθόδοξος χριστιανός, μὲ πίστη στὸν Χριστό, ὄχι στὸν ἀρχιεπίσκοπο, θὰ καταλάβῃς τὴν ῥήση: "Ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει, τὸ μῖσος συρρικνώνει". Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αγάπη ναι αλλά μόνον με αγάπη κύριε Καθηγητά δεν άντεξε 1000 χρόνια η Ρωαμνία. Ήθελε Αγάπη, τον Λόγο δηλαδή αλλά πάντα υπό την στήριξη του Ξίφους!

   Delete
 36. Πάντως κύριε Καθηγητά οταν έρθετε Ελλάδα, ΠΡΕΠΕΙ να τα πούμε από κοντά! Έχουμε πολλά να ειπούμε...

  ReplyDelete
 37. επίσης εκτός από το μίσος και ο εγωισμός του ευατού μας συρρικνώνει και η κατανόηση επεκτείνει...αυτό πάει σε όλους τους χρήστες.-

  ReplyDelete
 38. ΚΥΡΙΕ ΚΙΤΣΙΚΗ,ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑΤΙ,ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΩΡΑΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ..Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΧΗ ΠΟΥ ΑΡΧΙΚΑ ΥΠΗΡΞΕ ΗΤΑΝ ΑΠΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΠΟΛΥΠΛΗΘΕΣΤΕΡΗ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ-ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟΥΡΚΟΙ..ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΧΑΛΙΦΑΤΟ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΟΥ ΦΑΕΙΝΟΤΕΡΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΥΔΙΜΟΥ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ,ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΑΛΙΦΑΤΟΥ Α)ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΩΘΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ Β)ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ 'ΤΖΑΜΠΑ' ΜΑΧΗΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ ΚΑΙ Γ) ΝΑ ΧΡΕΩΣΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ - ΚΑΤΑΡ -ΚΑΙ ΗΑΕ ,ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΤΟΥΡΚΟΠΟΝΗΡΙΑ ΜΙΛΑΜΕ. ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΣΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΧΑΛΙΦΑΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ Η ΤΟΥΡΚΙΑ,ΚΑΙΗ ΑΓΚΥΡΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΚΑΙ ΟΠΛΑ. ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΛΙΦΑΤΟΥ ΞΕΡΕΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΙ. ΠΑΝΤΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΕΛΕΙ- ΔΥΣΚΟΛΑ ΑΛΛΑ ΕΡΧΕΤΑΙ........

  ReplyDelete