Nov 24, 2015

259 - Ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ Βασιλέως

259 - Ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ Βασιλέως

Οἱ κύριοι ὑπεύθυνοι τῆς ἑλληνικῆς κακοδαιμονίας δὲν εἶναι οἱ ἡγέτες τῆς χώρας. Εἶναι ὁ μέσος Ἕλλην μίας τριτοκοσμικῆς χώρας ἑνὸς ἐξ ἀρχῆς (1821) ἀποτυχημένου κρατικοῦ μορφώματος ποὺ ἐδημιούργησε τὸν Ἕλληνα μικροαστό, τὸ ἀντίστοιχο τοῦ Ῥώσου μικροαστοῦ πρὸ τοῦ 1917, ποὺ ἀπηχθάνετο ὁ Μάϊακόβσκι.

Αὐτὸς ὁ φωνακλᾶς τῶν καφενέδων ποὺ ποτὲ ποτὲ δὲν φταίει, παρὰ μόνον ὁ ἄλλος, ἐξυπνάκιας, πονηρός, βωμολόγος, ξερόλας, ἐργατοπατέρας, ποὺ τὸν περιπαίζουν οἱ πολιτικοί, ποὺ ποτὲ δὲν σέβεται τὴν γνώση, κάθε φορὰ ποὺ στὸ κρατίδιο γίνεται κάποια ἐπιφανειακὴ πολιτικὴ ἀλλαγὴ πείθεται ὅτι αὐτὴ γίνεται ἀνεπιστρεπτεί. Δὲν γνωρίζει ὅτι ὁ βασιλεὺς ἐξεθρονίσθη καὶ ἐπέστρεψε πολλὲς φορὲς στὴν νεώτερη Ἱστορία τοῦ κρατιδίου.

Ἰδοὺ πῶς ἀξιολογοῦσε τὸν Ἕλληνα μικροαστὸ ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς: «Ἕλληνες γιὰ νὰ ῥίχνουμε στάχτη στὰ μάτια τοῦ κόσμου, πραγματικὰ Ῥωμιοί...Καὶ ἔτσι ἔγινε ὁ ἐξευτελισμένος Ῥωμιὸς τῶν φωνακλάδων τῶν καφενείων, ὁ φασουλῆς Ῥωμιὸς τῶν σατυρογράφων,  ὁ ἀσυνείδητος Ῥωμιὸς μέσα στὸ ψευτοβασίλειο».

Τὴν 1η Ἰουνίου 1973, Ὁ Κωνσταντῖνος ἐξεθρονίσθη καὶ ὁ Παπαδόπουλος ἔγινε πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας. Στὶς 29 Ἰουλίου 1973, ἕνα δημοψήφισμα, ποὺ ἔξ ὁρισμοῦ, ὅπως ὅλα τὰ δημοψηφίσματα γίνονται γιὰ νὰ κερδιθοῦν ἀπὸ τὸν ὀργανωτή τους, ἐπεκύρωσε τὴν κατάργηση τῆς μοναρχίας. Στὶς 8 Δεκεμβρίου 1974, ἕνα νέο δημοψήφισμα, κατασκεύασμα τοῦ Καραμανλῆ τοῦ Πρεσβυτέρου, ἐπεκύρωσε γιὰ δεύτερη φορὰ τὴν κατάργηση τῆς μοναρχίας. Ὁ Ἄναξ, γνωρίζοντας τὴν τεχνικὴ τῶν δημοψηφισμάτων μέσῳ λαοκρατίας, δηλαδὴ ἀμέσου δημοκρατίας, δὲν ἠμφισβήτησε ποτὲ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος αὐτοῦ, ὅπως δὲν εἶχαν ἀμφισβητήσει οἱ προκάτοχοί του τὰ προηγούμενα δημοψηφίσματα ὑπὲρ τῆς δυναστείας, τὸ 1863 καὶ τὸ 1935.

Ὅπως καὶ ὁ Παναγῆς Τσαλδάρης τὸ 1935, ἔτσι καὶ ὁ Καραμανλῆς ὁ Πρεσβύτερος τὸ 1974 καὶ ὁ Βαγγέλης Βενιζέλος σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς Μεταπολιτεύσεως, ξεσπάθωσαν κατὰ τῆς Μοναρχίας, ἐξυπηρετῶντας συμφέροντα τοῦ ἐπαρχιωτικοῦ Κολωνακίου. Ὅμως λαὸς καὶ ἄναξ, κατὰ τὴν βυζαντινὴ παράδοση ἦσαν πάντα συνδεδεμένοι. Τὸ Βυζάντιο δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ἐθνικιστικό. Οἱ βασιλεῖς τοῦ Βυζαντίου κατήγοντο ἀπὸ ὅλες τὶς φυλὲς τῆς Αὐτοκρατορίας καὶ ἦταν μεγάλη ἀσυνέπεια νὰ κατηγορεῖται ὁ Κωνσταντῖνος ὅτι εἶναι δανικῆς καταγωγῆς (ἀλλὰ Ἕλλην ἀπὸ τὸ 1863!), ὅπως ὁ Κωνσταντῖνος Δραγάσης Παλαιολόγος τοῦ 1453, ἦταν σερβικῆς καὶ ἰταλικῆς προελεύσεως. Τὴν βυζαντινὴ αὐτοκρατορία ποὺ ἤθελε νὰ ἀναστήσῃ ὁ ἐθνικιστὴς Ἐλευθέριος Βενιζέλος δὲν θὰ εἶχε καμμία σχέση μὲ τὴν πραγματικὴ πολυεθνικὴ χιλιετῆ βυζαντινὴ αὐτοκρατορία. Ἐπιπλέον, ἡ ἑλληνικὴ ἀμάθεια, ὀνειρεύετο Βυζάντιο χωρὶς Βασιλέα! Δηλαδὴ Βυζάντιο μὲ πρόεδρο Δημοκρατίας τὸν Προκόπη Παυλόπουλο!

Ὁ Κωνσταντῖνος μετὰ τὴν ἐκθρόνισή του καὶ τὴν προδοσία τοῦ πρώην εὐνοουμένου του πολιτικοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ τοῦ Πρεσβυτέρου, χάρη στὶς καλὲς συμβουλὲς προερχομένες κυρίως ἀπὸ τὴν Ἀγγλία καὶ τὶς ΗΠΑ, ἀπέφυγε ὅλες τὶς παγίδες, πόσο μᾶλλον ποὺ ὑπῆρξε θῦμα καὶ τοῦ καθεστῶτος τῆς 21ης Ἀπριλίου ἀλλὰ καὶ τοῦ Κολωνακίου. Μόνον ἡ ἑλληνικὴ ἐφοπλιστικὴ τάξη τοῦ Ἐξωτερικοῦ παρέμεινε στὸ πλευρό του. Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Γιώργου Παπανδρέου τοῦ Νεωτέρου, ποὺ ἐπανέφερε στὸ προσκήνιο τὸν θεσμὸ τοῦ δημοψηφίσματος, μέσῳ τοῦ ὁποίου ὁ Κωνσταντῖνος (ἤ κάποιος ἀπὸ τοὺς υἱούς του) θὰ δυνηθῆ ἐνδεχομένως προσεχῶς νὰ ἐπανακτήσῃ τὸν θρόνο του μὲ ἄμεση λαοκρατικὴ ἐντολή (χαρακτηριστικὴ δὲ ἦταν ἡ σκυλίσια ἀντίθεση τοῦ Βαγγέλη Βενιζέλου στὸν θεσμὸ τοῦ δημοψηφίσματος), μὲ τὴν σταθερὴ φιλοϊσραηλινὴ στάση τῆς Μοναρχίας, ἐφ’ὅσον ὁ ἀντισημιτισμὸς θὰ καθίστατο θανάσιμος ἐχθρὸς τῶν συμφερόντων τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, καὶ τέλος ἐνθυμούμενος τὴν μεγάλη ἐπιτυχία τοῦ 1936-1941, ὅταν ὁ Γεώργιος Β΄, ἐπανερχόμενος μέσῳ δημοψηφίσματος, εἶχε ἐπιλέξει γιὰ κυβερνήτη τὸν ἀντικαπιταλιστὴ καὶ φιλοεβραῖο ὁλοκληρωτικῶν πεποιθήσεων Ἰωάννη Μεταξᾶ, ὁ Κωνσταντῖνος θὰ ἐπανέλθῃ στὸν θρόνο μὲ λαϊκὴ ὑποστήριξη, ὡς έκφραστὴς τῆς λαοκρατίας καὶ ὄχι τῆς ἀστικῆς δημοκρατίας.

Ἡ ἐπάνοδος τὸ 1935 τοῦ Βασιλέως εἶχε καταστῇ ἀναγκαία γιὰ τὶς ἀγγλοσαξωνικὲς δυνάμεις λόγῳ τοῦ ἰταλοαιθιοπικοῦ πολέμου καὶ τοῦ ἰταλικοῦ ἀνταγωνισμοῦ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Καὶ σήμερα ὁ ῥωσικὸς στόλος ἀλλὰ καὶ τὸ ἰσλαμικὸ χαλιφᾶτο ἀμφισβητοῦν τὴν κυριαρχία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὴν ἴδια περιοχή. Ἐπιπλέον ἡ ἐξάπλωση καὶ πάλι  στὰ Βαλκάνια, ὅπως καὶ τὸ 1935, τοῦ γερμανικοῦ Ῥάϊχ μὲ τὸ ἀνταγωνιστικὸ γιὰ τὸ δολλάριο, εὐρωνόμισμα, ἀπαιτεῖ τὴν διασφάλιση τῶν ἀγγλοσαξωνικῶν συμφερόντων καὶ ἡ καλύτερη λύση, ὅπως καὶ τὸ 1935, εἶναι ἡ ἐπανενθρόνιση τοῦ Ἕλληνος βασιλέως. Ἄλλωστε, ὅπως καὶ τὸ 1935, ἡ οἰκονομικὴ καὶ χρηματοπιστωτικὴ ἑλληνικὴ κρίση ἔχει φέρει σὲ ἀδίεξοδο τὴν ἐσωτερικὴ πολιτικὴ τῶν Ἀθηνῶν. Μέσῳ ἑνὸς νέου Κονδύλη, ἡ ἐπιστροφὴ τῆς μοναρχίας θὰ δυνηθῇ νὰ βασισθῆ σὲ ἕναν ἀκραιφνῆ βασιλικὸ πολιτικό, ὅπως ὑπῆρξε ὁ Μεταξᾶς.

Συμβουλεύω τὸν μέσο Ἕλληνα ὁ ὁποῖος σήμερα ἔχει χάσει ἀκόμη καὶ τὴν φωνή του στὰ καφενεῖα, λόγῳ τοῦ ψαλιδίσματος τῶν συντάξεών του, νὰ σταματήσῃ νὰ ἀναφέρεται σὲ μασονοεβραϊκὲς σιωνιστικὲς συνωμοσίες καὶ μὲ τὴν μαρξιστικὴ λενινιστικὴ κοινωνικὴ ἐπιστήμη ποὺ τοῦ προσφέρει ἀκόμα τὸ ΚΚΕ, ἄν καὶ δυστυχῶς χωρὶς ῥήξη καὶ άνατροπή, νὰ κάτσῃ καὶ νὰ ἀρχίσῃ νὰ σκέφτεται πέραν τῶν εὐφυολογιῶν τοῦ Καραγκιόζη.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 24 Νοεμβρίου 2015  

46 comments:

 1. ερώτηση: αυτά γραφτήκανε πριν την πτώση του ρωσικού αφους?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αχαχαχαχα, καλό.

   Delete
  2. Εχει αμεση σχεση.

   Παραθετω τους συλλογιαμους του Καραγκιοζη, του Μαυροματη, που ηρθε λενε απο την Κινα. Εαν δεχτουμε, κυριε Κιτσικη, οτι η Μεγαλη Ιδεα ειναι συστατικο και κινητηριος μοχλος του ελληνικου κρατους, και οτι η ελληνικη εκπτωτη προς το παρον βασιλικη δυναστεια ειναι για την Κωνσταντινουπολη και οχι για την Αθηνα, ουτε για το Λονδινο, τιθεται το ερωτημα - τι θα γινει με τη δυναστεια των Οσμανληδων, οι απογονοι των οποιων ζουν ακομη ; Δεν θα θελησουν να ξαναμπουν στο σαραι ;

   Δεν ξερω αν αυτο ειναι ευφυολογημα του Καραγκιοζη. Αν φανταστουμε ομως οτι ενας Ελληνας βασιλιας μονο στη Μικρα Ασια μπορει να ενθρονιστει για να κυβερνησει με ασφαλεια τιθεται το ερωτημα εαν οι τουρκικοι πληθυσμοι εχουν τη διαθεση να τον αναγνωρισουν. Αλλα μαζι με τους Τουρκους, και οι Ελληνες. Θα τον αναγνωρισουν για δικο τους ;

   Εκτος και αν σπρωχτουν οι Τουρκοι πισω στις κοιτιδες τους, αποπου εξορμησαν πριν χιλια χρονια. Οι τουρκικοι πληθυσμοι ομως εχουν καποια μικρη διεξοδο στη μεσογειο θαλασσα απο αρχαιοτατων χρονων, εαν δεχτουμε τη θεωρια οτι και οι Ετρουσκοι εφεραν τα ιχνη επαφων με τουρκικα φυλα (Τυρσηνοι). Τα τουρκικα φυλα προερχονται απο νομαδικες φυλες που περιετρεχαν ολοκληρη την ευρασιατικη στεππα. Μπορουμε λοιπον, επανερχομαι, να αποκτησουμε μοναρχια που να μην ειναι ουτε αντιοθωμανικη ουτε αντιτουρκικη;

   Δυσκολο μου φαινεται, ποσω μαλλον (οχι ποσο μαλλον) που οι περισσοτεροι αρχαιοι Ελληνες ηταν αντιμοναρχικοι, Οι Μακεδονες και οι Ρωμαιοι που τους ακολουθησαν κατεληξαν να γινουν αυτοκρατορικοι. Οι συγχρονοι Ελληνες φαινεται να ειναι και Ελληνες και Ρωμηοι και Τουρκοι.

   Εχω την αισθηση οτι ολα τα πολιτευματα και ολες οι ιδεολογιες τεινουν προς την ελεω Θεου μοναρχια, διοτι δεν υπαρχει αλλος τροπος να δικαιολογηθει η εγκοσμια εξουσια απο την συνδεση των θεσμων πανω στη γη με αθανατα πλασματα που ζουν στον ουρανο. Το οτι οι αρχαιοι Ελληνες δεν ειχαν παντοτε αυτην την αναγκη, φαινομενικα, προερχεται ισως περισσοτερο απο το οτι ηταν οργανωμενοι σε φυλες, δηλαδη σε πολυ μεγαλα σογια, οπως για παραδειγμα σημερα οι Αρβανιτες, και οτι φανηκε προς στιγμην να τους αρκει που υπηρχε η μοναρχια του Διος στον ουρανο (Ζευ αναξ ! λέγανε η Απολλον αναξ !) η κατι τετοιο. Παντοτε ομως ειχαν επιγνωση της αναγκαιοτητας της μοναρχιας για τη διακυβερνηση ενος μεγαλου ανθρωπινου συνολου, και δεν μπορουσαν ευκολα να φανταστουν ενα παγκοσμιο κρατος διχως μοναρχια.

   Οι παλαιοτερες αυτοκρατοριες βρισκονται στην Απω Ανατολη, στην Κινα, την Ιαπωνια, την Κορεα - ποιος ξερει αν και ο μοναρχικος θεσμος απο κει δεν προηλθε. Οπως και ο Καραγκιοζης, Ακομα και οι Αμερινδιανοι, που ειχανε κραταιες μοναρχιες, ειχαν αποικισει την αμερικανικη ηπειρο διασχιζοντας τον Βεριγγιο πορθμο. Προερχονταν απο την Ασια. Κατα καποιον τροπο λοιπον η Ασια ειναι συνδεδεμενη με τη μοναρχια και η Ευρωπη με το φυλετικο συστημα. Η Ελλαδα βρισκεται ακριβως στη μεση. Ποιο πολιτευμα της ταιριαζει καλυτερα ;

   Απαντηση - αυτο που δεν ειναι ουτε μοναρχικο, ουτε φυλετικο (η αρχαια ελληνικη πολη ηταν ενας συνασπισμος φυλων, φυσικων η τεχνητων) αλλα θεικο. Δηλαδη ενα μη-πολιτευμα, η πληρης απουσια διχασμου αναμεσα στον γηινο και τον ουρανιο κοσμο. Υπαρχει βεβαια και ο κατω κοσμος. Ενα πολιτευμα της προκοπης ισως πρεπει να τον λαβει υποψιν του. Ο Καραγκιοζης ηταν καποτε ιθυφαλλικος, και η γονιμοτητα παντοτε συνδεοταν με τον κατω κοσμο. Οι φυλετικες θρησκειες ειναι χθονιες, οι μοναρχικες ηλιακες.

   Μην παρασυρθουμε, μην ανεβουμε στη σκηνη, ειναι ενα πανι. Να κατσουμε στα αυγα μας.

   Delete
 2. Κύριε Καθηγητά, ποίος εγγυάται ότι ο Βασιλεύς δεν θα είναι μία μάλιστα διαρκής μαριονέτα των ξένων δυνάμεων, των Αγγλοσαξώνων και ότι δεν θα προστατεύσει μάλιστα την Δυτικολαγνική ψευδοανωτέρα τάξη του Κολωνακίου?

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. xaxa!!! φυσικά και οδεύουμε σε επιχειρήσεις κλίμακας...

   Delete
  2. Το ελπίζω. Ελπίζω λόγω οικονομικών κυρίως λόγων, να μην κάνει πίσω ο Πούτιν.

   Delete
 4. Σοβαρὰ τὰ λέτε;Τὰ σχόλιἀ σας μὲ προβληματίζουν. Μὰ καλά, δὲν ἔχουμε γράψει και ξαναγράψει ὅτι ὄχι ἁπλῶς πόλεμος ἀλλὰ ὁ πλανητικὸς πόλεμος 1999 # 2030 ἔχει ἀρχίσει ἤδη πρὶν ἀπὸ 15 χρόνια καὶ ἐσεῖς ἐντυπωσιάζεσθε ἀπὸ ἕνα ἐπεισόδιο (βεβαίως σοβαρό) αὐτοῦ τοῦ πολέμου, ὅπως εἶναι ἡ κατάρριψη τοῦ ῥωσικοῦ ἀεροπλάνου. Ναί, ἔγραψα τὸ παραπάνω ἄρθρο πρὶν τὴν κατάρριψη ἀλλά, φυσικά, δὲν ἀλλάζει τίποτα στὸ ἄρθρο, ὅπως σὲ νέα μου συνέντευξη στὶς Ἀντιθέσεις τοῦ Crete TV του Σαχίνη στὸ Ἡράκλειο, τὴν περασμένη Παρασκευή, ἐπληροφόρησα τὸ κοινὸ ὅτι ἡ δημοσίευση ποὺ θὰ ἔκαμε τὴν Κυριακὴ τὸ Βῆμα, τῶν ἀπομνημονευμάτων τοῦ Βασιλέως ἦταν ἕνα βῆμα παραπάνω πρὸς τὴν προετοιμασία τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ Ἄνακτος. Σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ γεγονότα δὲν ὑπάρχει καμμία ἀπολύτως ἔκπληξη. Ξυπνήσατε Ἕλληνες! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Αγαπητε Δημητρη μετα το πυρηνικο ολοκαυτωμα τιποτα απο ολα αυτα δεν θα σχει σημασια. Απλα θα ειναι θεμα επιβιωσης.
   Και θα ακολουθησει την πυρηνικη λαιλαπα το ολοκληρωτικο τελος της ανθρωποτητας με τον αρμαγεδων που θα ακολουθησει λιγα χρονια μετα τον πυρηνικο πολεμο.

   Ολα αυτα που λες στα αρθρα σου δεν θα εχουν καμμια απολυτως σημασια αφου ο πλανητης θα εχει αλλαξει και η ανθρωποτητα θα εχει αφανιστει.

   Πολλοι οι καλεσμενοι λιγοι οι εκλεκτοι που θα αποτελεσουν το σπορο της νεας φυλης που θα κατοικησει τη νεα γη οπως εγινε μετα την καταστροφη των Ατλαντων και την διασωση ολιγων με την κιβωτο του Νωε του Δευκαλιωνα κ.λπ.

   Οσο για την αμαθεια των νεορελλαδιτων μεγαλη ευθυνη εχουν αυτοι που αναλαβαν την παιδεια μετα το 1830 και τους εμαθαν μια ψευτικη ιστορια για να δημιουργησουν ενα προτεκτορατο προς οφελος των ολιγων

   Νασαι καλα

   Delete
 5. κ.Κιτσίκη την αρχή και το τέλος τα ξέρουμε.... την Οδύσεια του χρόνου πάμε να προσεγγίσουμε...πιστεύω πάντος ότι η Ρωσία θα κάνει χρήση συμβατικών πυρηνικών και απλά δεν έχουν καταλήξει σε ποιες περιοχές θα κτυπήσουν...στρατηγηγικές και ταυτόχρονα εθνικιστικές θέσεις των Τούρκων...οι Τούρκοι θα κλείσουν τα στένα στα πολεμικά πλοία των Ρώσων και μετά...πάει η Badirma και ο τουρκικός στόλος....

  ReplyDelete
 6. Ὁ Ἔρντογαν ἔχει τὰ τελευταῖα χρόνια χάσει ἐπαφὴ μὲ τὴν πραγματικότητα καὶ ἡ κατάρριψη τοῦ ῥωσικοῦ πολεμικοῦ σκάφους ἦταν μεγάλο λάθος ποὺ θὰ τοῦ κοστίσῃ τὴν ἡγεσία, διότι ἀπὸ καιρὸ καὶ οἱ Ἀμερικανοί, οἱ Ἰσραηλινοὶ καὶ οἱ Δυτικοὶ ἐπιθυμοῦν τὴν πτώση του. Ὁ φίλος μου ὁ Φετουλλὰχ Γκυλὲν ἔχει μέλλον.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο φίλος σου Γκυλέν έχει "μέλλον" αλλά η ανθρωπότητα δεν έχει μέλλον. Οπότε και το μέλλον του Γκυλέν βραχύ (όπως και των υπολοίπων)

   Delete
 7. Εμείς τί ακριβώς μπορούμε να κερδίσουμε από όλο αυτό κύριε Καθηγητά? Με τον φίλο σας Φετουλλάχ στην εξουσία, πιστεύω η συνομοσπονδία θα έρθει ένα βήμα μάλλον πολλά, πιο κοντά, ενώ ο τουρκικός ισλαμικός και τουρανικός Εθνικισμός θα κοπάσει σημαντικά. Συμφωνείτε?

  ReplyDelete
 8. Ναί. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 9. Ο Ελληνικός Εθνικισμός έχει καθόλου ελπίδα ή όχι? Λειτουργεί αναιρετικά της συνομοσπονδίας ε? Ως εμπόδιο. Εμείς τί μπορούμε να κάνουμε από μεριάς μας?

  ReplyDelete
 10. Από μεριάς μας εννοώ για να επιταχύνουμε την ισότιμη Ελληνοαλεβήδικη ή Ελληνοσουφιτική συνομοσποδνία.

  ReplyDelete
 11. Δεν υπαρχει υποτιμηση του Ερντογαν που μπορει να αποδειχτει καταστροφικη για την Ελλαδα, οπως παλαιοτερα του Κεμαλ ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όχι μόνον Ξίφος αλλά και Λόγος. Ένα είδος Ορθόδοξης Πνευματικής τζιχάντ. Απορώ πώς αδυνατείς να το αντιληφθείς...

   Delete
  2. Μα τι σας γραφω τοσον καιρο !!!!!

   Σας λεω, ειναι ψευδαισθηση, θα την πατησουμε.

   Delete
  3. Άι σεει, νό, νό, νό. Λόγος ΚΑΙ Ξίφος. Και τα δύο μαζί! Αλλιώς ναι, θα την πατήσομεν.

   Delete
  4. Παραδοσιακα οι Δυτικοι στηνανε φακα στη Ρωσσια μεσω της Τουρκιας. Οταν το παρακανε η Ρωσσια και δαγκωνε το τυρι των Στενων της κηρυττανε τον πολεμο. Συνηθως ομως - προσοχη - η Ρωσσια απεσυρετο εγκαιρως και αφηνε τους Ελληνες που ειχαν ξεσηκωθει να τους λιανισουνε οι Τουρκοι.

   Delete
  5. Εδω ομως αναρωτιεμαι εαν οι εξελιξεις συμβαδιζουν με εναν τεραστιο ανταγωνισμο μεταξυ δυο πολων εξουσιας στο εσωτερικο των ΗΠΑ, που ισοδυναμει με διαμαχη ηπειρωτιστων-ατλαντιστων. Εαν ο τελικος στοχος ειναι η Κινα, ο ενας πολος, ο ατλαντικος θελει συμμαχια ΗΠΑ-Γαλλια-Ελλαδα-Ρωσσια, ενω ο ηπειρωτικος θελει συμμαχια ΗΠΑ-Γερμανια-Τουρκια.

   Ρωσσια και Τουρκια προσπαθουν λοιπον να τραβηξουνε τα πραγματα προς τη δικη τους κατευθυνση η καθεμια με κρισιμο πρωτο στοχο τις Αμερικανικες εκλογες.

   Delete
  6. Προσθετω μια πολυ τραβηγμενη υποθεση. Οτι καθως η Γερμανια δεν μπορει ευκολα να αναπτυξει στρατο, μπορει να χρησιμοποιησει την Τουρκια σαν ενοπλο βραχιονα.

   Delete
  7. Ο Καθηγητής είπε ότι οι Δυτικοί με τον Ερντοάν δεν τα πάνε καλά. Συνεπώς ως μοναχικό γιοσουφάκι θα πέσει...

   Delete
 12. Η Τουρκία θα εξαφανιστεί από τον χάρτη! Διαχρονικά έχει κάνει απίστευτα εγκλήματα. Είναι ένα ασήμαντο κράτος απόλες τις απόψεις. Οι δε Τούρκοι είναι είναι τρομοκράτες, δειλοί και άνανδροι. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των τρομοκρατών είναι η δειλία.
  Ο Ερνογάν είναι ηλίθιος και αλαζονικός. Το ομολογούν διάφοροι τουρκολόγοι. Και μόνο να σκεφθεί κανείς, ότι ύστερα από τόσα χρόνια εξουσίας, θέλει να κάνει συνταγματικό μοντέλο με ενισχυμένες τις εξουσίες του προέδρου--ψώνιο δλδ και δικτάτορας.

  ReplyDelete
 13. Το έγκλημα φίλε είναι το ψωμοτύρι της Ιστορίας. Γιαμνα επιβιώσουνε από διαμελισμό το κάνανε. Εμείς μάλιστα το 19190 συντελέσαμε πολύ στο έργο αυτό, καθώς τους ενώσαμε εναντίον μας. Εάν δεν υπήρχαμε εμείς, δεν θα υπρχε Κεμάλ σήμερα.

  ReplyDelete
 14. Γιατι να μας πειραζει ο Ερντογαν και οχι ο Πουτιν ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιατί η Ορθοδοξία ταιριάζει περισσόυερο στην Ορθοδοξία από ότι το Ισλάμ στην Ορθοδοξία.

   Delete
  2. Μα μια ειναι η ορθοδοξια, υποτιθεται, και οχι δυο.
   Και ο Ερντογαν δεν ειναι το Ισλαμ αλλα η Τουρκια.

   Delete
  3. Δεν νομιζω οτι ο μεσος Ελληνας ειναι με τους Ρωσους επειδη ειναι ορθοδοξοι. Γιατι ηταν με τους Παλαιστινιους μεχρι προσφατα ; Ο μεσος Ελλην συμπαθει γενικως αυτον που ειναι νο 2 και δεν συμπαθει τον νο 1. Με την κριση ομως κατι εχει αλλαξει παραξενο, που δεν μπορω να το καταλαβω ευκολα.

   Η αληθεια ειναι οτι επι Τουρκοκρατιας η ορθοδοξια ηταν νο 2. Εχω την εντυπωση οτι ζουμε φουλ Μεγαλη Ιδεα, γι αυτο ακουγεται ο Βασιλιας, αλλα να θελουμε να εξαφανισουμε τους Τουρκους μουσουλμανους, πως θα γινει ρε παιδια - θα τους σφαξουμε, θα τους εχουμε ειλωτες ;

   Delete
  4. Παρακάτω Κωνσταντή...

   Delete
  5. Ο μέσος Έλλην είναι πολύ με την Ρωσία. Την βλέπει ως την μεγάλη αδερφή που θα τον λυτρώσει και θα του δώσει την Πόλη.

   Delete
  6. Η Μεγάλη Ιδέα, όσο αναπνέει το Ελληνικό Εθνοκράτος θα συνεχίζει να υπάρχει. Ή εμείς ή αυτοί, ή...συνομοσπονδία Ελληνοαλεβηδική.

   Delete
  7. Το θέμα με τους Τούρκους, δηλαδή τους εξισλαμισμένους και τουρκόφωνους Έλληνες, είναι ότι ΟΛΑ είναι κοινά εκτός της θρησκείας. Αντιθέτως, με τους Δυτικούς μολονότι έχουμε μόνον ένα, ένα κοινό, τη Θρησκεία(και αυτό όχι απολύτως), δεν έχουμε ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ! Παρόλα αυτά, ο γραικύλος Δυτικολάγνος, συνεχίζει να νομίζει ότι είναι Ευρώπαίος και όχι Αιγαίος. Με τους Ρώσους τώρα είμεθα κάπου ενδιάμεσα. Ναι μεν κοινή θρησκεία και σε ένα βαθμό ήθη και έθιμα καθώς είναι Βυζαντινογεννής λαός, αλλά με τους Τούρκους λόγω κοινών γεωγραφικών τόπων έχουμε περισσότερα, συν του ότι είμεθα πολύ περισσότερο φυλετικά κοντά. Με τους κατοίκους Δυτικώς του Ικονίου, μέχρι και τα παράλια είμεθα ο ίδιος λαός φυλετικά και πολιτιστικά. Στην θρησκεία μόνον τα χαλάμε...

   Delete
  8. Τέλος ο Ερντογάν είναι ναι Ισλάμ πολύ περισσότερο από ότι Τουρκία. Ξεχνά τον οικουμενικό χαρακτήρα της Οθωμανίας, νομίζει ήτο Χαλιφάτο Σουνιτικό των Αμπασιδών ή των Ομεϋάδων. Αποτελεί μία Ισλαμική Εθνικιστική μορφή...και ήρθε το τέλος της.

   Delete
 15. Εγω αλλο νομιζω. Εαυτου συμπεριλαμβανομενου, ο Ελλην δεν ξερει τι του γινεται. Ουτε η ορθοδοξια τον νοιαζει, ουτε τιποτα. Παει σαν το προβατο οπου καταλαβαινει οτι του σφυραει ο τσομπανης, γιατι εχει μαυρα μεσανυχτα.

  Ποιος τσομπανης ; Διατρεχοντας τις ενημερωτικες ιστοσελιδες δεν βγαζεις καμια ακρη, αλλα ιδου ο Γ. Δελαστικ απο το προπυργιο του, το Πριν.

  Γραφει - Αυτό που μένει να δούμε είναι αν ο Τσίπρας θα παραμείνει πρωθυπουργός, αν οι Γερμανοί τον διατάξουν να βάλει χέρι στα προπύργια της αμερικανικής επιρροής στην Ελλάδα – στο στρατό και την ΕΥΠ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωμσταντή συνεχώς ασχολήσε με τις μάζες! Σταμάτα! Τνν ιστορία δεν την γράφουν οι μάζες! Ό,τι και να γίνει, η μάζα ακολουθεί δεν αντιδρά! Προσωπικότητες και μέσω αυτών, κινήματα γράφουν την ιστορία! Συνεπώς δεν μας ενδιαφέρει ο φασουλής Ρωμηός του Γεωργίου και του Μαρινάκη, αλλά τα εν Ελλάδι ανατρεπτικά κινήματα και οι αντίστοιχες προσωπικότητες.

   Delete
 16. Εννοω οτι αυτο που γραφει ο Γ.Δελαστικ ισως κολλαει με τον βασιλεα της αναρτησεως.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συγγνώμη που στο λέω αλλά πολλές φορές αναλώνεσαι σε φιλοσοφιστικές έννοιες και όχι σε πρακτικές. Τί σχέση έχει αυτό? Εδώ λέμε Βυζάντιο και Ρωμανία. Η Μεγάλη Ιδέα αυτό το στόχο είχε. Αν και τελικώς ο Βενιζέλος την έκανε πανάκεια! Θα είχαμε Δυτική κυριολεκτικώς Ρωμανία! Έλεος!

   Delete
 17. [O Βασιλιας ειναι αγγλοφιλος, ετσι δεν ειναι ;]- Απο τον ιστοτοπο ISKRA [...] Ο Νικολά Σαρκοζί έχει κάνει τα τελευταία χρόνια φιλορωσική στροφή , αναγνωρίζοντας τη ρωσική προσάρτηση της ουκρανικής Κριμαίας και καλώντας σε βελτίωση των γαλλορωσικών σχέσεων.«Είναι μια θέση σύνεσης», τόνισε ο Κριστιάν Ζακόμπ, πρόεδρος της ομάδας των Ρεπουμπλικανών στη γαλλική Εθνοσυνέλευση κλπ. κλπ.

  Σαββας Καλεντερίδης, Ινφογνωμων Πολιτικα - Ξεκάθαρα, δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη ούτε στις ικανότητες, αλλά δυστυχώς ούτε και στις προθέσεις του σημερινού πρωθυπουργού. Σε όλα έχει αποδειχθεί πολύ κατώτερος -ΓΡΑΨΕ ΠΑΤΟΣ- των περιστάσεων. Συνεπώς, κάτω τα ξερά τους απ’ τα εθνικά θέματα πριν μας πάρουν όλους τα αίματα. Κανονικά... εφημ. Πρωτο Θεμα (;)

  ReplyDelete
 18. Ιστοτοπος ISKRA - [...] Την ίδια μέρα που η Τουρκία κατέρριψε προκλητικότατα και παντελώς αδικαιολόγητα μαχητικό ρωσικό αεροσκάφος στο Συριακό εναέριο χώρο, η καγκελάριος της Γερμανίας Α. Μέρκελ, παρενέβη, δυστυχώς, ως συνήγορος της Τουρκίας στο κρίσιμο θέμα των προσφύγων, προκαλώντας ζητήματα που θίγουν τα ελληνικά συμφέροντα [...]

  Τελειωνω. Aυτο που λεω λοιπον ειναι οτι, σε περιπτωση που ισχυει το σχημα ατλαντιστες-ηπειρωτιστες, ο βασιλιας θα χρησιμεψει για να εγγυηθει την ατλαντικη και αντιτουρκικη κατευθυνση των ενοπλων δυναμεων και εν τελει του ολου κρατικου μηχανισμου εναντι των γερμανοφιλων... ειναι τραβηγμενο το σχημα και προερχεται απο σταχυολογηση αλλα εν πασει περιπτωσει καπως δενει τις βασικες πληροφοριες μεταξυ τους...συγγνωμη αν κουρασα.

  ReplyDelete