Jul 20, 2015

215 - Δικτατορία καὶ οἰκονομικὴ κρίση. Ἐν αναμονῇ τοῦ ἑλληνικοῦ πραξικοπήματος

215 - Δικτατορία καὶ οἰκονομικὴ κρίση. 
Ἐν αναμονῇ τοῦ ἑλληνικοῦ πραξικοπήματος

Τὸ πραξικόπημα εἶναι ἕνα μέσον καταλήψεως τῆς ἐξουσίας, εἴτε μιᾶς ἐργατικῆς σοσιαλιστικῆς ἐπαναστάσεως (ῥωσικὸς μπολσεβικικὸς Ὀκτώβρης τοῦ 1917), εἴτε μιᾶς ἀστικῆς καπιταλιστικῆς ἐπαναστάσεως (ἑλληνικὸ Γουδὶ τοῦ 1909). Συχνά, ἡ δικτατορία δὲν ἐγκαθίσταται μὲ πραξικόπημα : παραδίδεται ἡ χώρα προσωρινὰ στὸν δικτάτορα ἀπὸ τὰ στελέχη τῆς ἐνδιαφερομένης κοινωνικῆς τάξεως ποὺ εὑρίσκεται ἤδη στὴν ἀρχὴ ἀλλὰ κινδυνεύει νὰ τὴν χάση, εἴτε αὐτὴ εἶναι ἡ ἀστικὴ τάξη, εἴτε εἶναι ἡ ἐργατική. Ἔτσι στὶς 4 Αὐγούστου 1936 ὁ ἴδιος ὁ βασιλεὺς παρέδωσε στὸν Μεταξᾶ τὴν Ἑλλάδα μὲ δικτατορικὲς ἐξουσίες. Ἡ ἀνάγκη τῆς δικτατορίας ἐμφανίζεται πάντα ὅταν ἕνα ταξικὸ καθεστὼς εὑρίσκεται σὲ παρακμή. Ἔτσι τὸ πολωνικὸ καθεστὼς τῆς ἐργατικῆς τάξεως ἠσθάνθη τὴν ἀνάγκη ἐπιβολῆς τῆς δικτατορίας τοῦ στρατηγοῦ Γιαρουζέλσκι ὅταν συνειδητοποίησε ὅτι εὑρίσκετο σὲ παρακμή. Ὁμοίως ἡ ἀνάγκη ἐπιβολῆς δικτατορίας στὶς ΗΠΑ ἐνεφανίσθη μετὰ τὸ 1932 ὅταν τὸ ἀμερικανικὸ καθεστὼς τῆς ἀστικῆς τάξεως συνειδητοποίησε ὅτι εὑρίσκετο σὲ παρακμὴ μετὰ τὴν φοβερὴ οἰκονομικὴ κρίση τοῦ 1929, τὸν κίνδυνο κομμουνιστικῆς ἐπαναστάσεως στὴν διάρκεια τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου στὴν δεκαετία τοῦ 1950 καὶ τὸν κίνδυνο ἰσλαμικῆς ἐπαναστάσεως μετὰ τὴν πτώση τοῦ σοσιαλιστικοῦ στρατοπέδου τὸ 1989.

Στὸ τέλος τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση ἐπέρασε στὸ Κογγρέσσο, πρὸς χάριν τῶν παλαιῶν πολεμιστῶν, ἕναν νόμο ποὺ προσέφερε τὴν πληρωμὴ ὁμολόγων ποὺ θὰ ὡλοκληρώνοντο τὸ 1945. Ἀλλὰ ἡ οἰκονομικὴ κρίση τοῦ 1929 κατέστρεψε τὶς οἰκονομίες καὶ τὶς ἐργασίες τῶν παλαιῶν πολεμιστῶν μὲ ἀποτέλεσμα αὐτοὶ νὰ κατέβουν στὸν δρόμο. Ἀπαιτοῦσαν ἀπὸ τὴν κυβέρνηση νὰ τοὺς πληρώση τὸ "δῶρο" ἀμέσως, τὸ λεγόμενο bonus, καὶ ὠργανώθησαν σὲ ὁμάδα πιέσεως ποὺ ἔγινε γνωστὴ ὡς bonus army.
           
Τὸ 1932, 60.000 παλαιοὶ πολεμιστὲς ἀνέβηκαν στὴν ὁμοσπονδιακὴ πρωτεύουσα τῆς Οὐσιγκτῶνος, ἀπαιτώντας τὸ μπόνους. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς κατοικοῦσαν σὲ μία φτωχογειτονιά, κοντὰ στὸ κτίριο τοῦ Κογγρέσσου ποὺ ἐλέγετο Hooverville. Στὶς 28 Ἰουλίου 1932, οἱ στρατηγοὶ MacArthur, Eisenhower καὶ Patton, οἱ ὁποῖοι ἀργότερα ἀνεδείχθησαν στρατιωτικοὶ ἡγέτες στὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ἐχρησιμοποίησαν ἅρματα μάχης, ξιφολόγχες καὶ σπαθιὰ γιὰ νὰ ἐκδιώξουν τὸ bonus army  ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα. Ἔβαλαν φωτιὰ καὶ κατέστρεψαν ὁλοσχερῶς τὸ Hooverville. Οἱ ἄνεργοι παλαιοὶ πολεμιστὲς εἶχαν ἔλθει ἀπὸ παντοῦ καὶ εἶχαν συρρεύσει σὲ ὅλες τὶς μεγάλες ἀμερικανικὲς πόλεις. Οἱ τενεκεδουπόλεις τους ὠνομάζοντο Hoovervilles. Στὴν Οὐασιγκτῶνα, οἱ 60.000 παλαιοὶ πολεμιστὲς ἐπὶ τρεῖς ἡμέρες εἶχαν καταλάβει τὴν Pennsylvania Avenue, κεντρικὴ λεωφόρο τῆς ἀμερικανικῆς πρωτευούσης καὶ ἐλέγετο ὅτι τοὺς εἶχε ὠργανώσει τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα τῶν ΗΠΑ.
           
Ὁ στρατηγὸς ἐν ἀποστρατείᾳ τῆς ἐλὶτ τοῦ Ναυτικοῦ, τῶν πεζοναυτῶν (marines) ὁ Smedley Butler, ἥρωας τῶν παλαιῶν πολεμιστῶν καὶ σφόδρα ἀντίθετος στὴν κυβέρνηση τοῦ προέδρου Χοῦβερ (Hoover), κατεκεραύνωνε τὸ ἀμερικανικὸ κατεστημένο σὲ πάμπολλες ὑπαίθριες ὁμιλίες του. Ὁ Butler (1881-1940)  ποὺ ἀπεκάλεσε "γκάνγκστερ τοῦ καπιταλισμοῦ",  τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του, ντρεπόμενος γιὰ τὶς πρότερες δραστηριότητές του, ἔγραψε ἕνα βιβλίο τὸ 1935, μὲ τίτλο War is a Racket ("Ὁ πόλεμος εἶναι μία γκανκστερικὴ ὑπόθεση") στὸ ὁποῖο ἔγραφε τὰ ἑξῆς : "Ὁ πόλεμος εἶναι μία γκανγκστερικὴ ὑπόθεση. Πάντοτε ἦταν. Εἶναι ἡ πλέον προσοδοφόρα καὶ σίγουρα ἡ πλέον ἀνήθικη. Εἶναι ἡ μόνη ποὺ ἔχει τέτοια διεθνῆ διάσταση... Τὰ κέρδη μετρῶνται σὲ δολλάρια καὶ οἱ ἀπώλειες σὲ ζωές".
           
Ἐνθυμούμενος τὶς παλαιές του δραστηριότητες ἔγραφε : "Ἐβοήθησα γιὰ νὰ μετατρέψω τὸ Μεξικὸ καὶ ἰδιαιτέρως τὸ Tampico σὲ μία ἀσφαλῆ περιοχὴ γιὰ τὰ πετρελαϊκὰ συμφέροντα τῶν ΗΠΑ τὸ 1914. Ἐβοήθησα γιὰ νὰ μετατρέψω τὴν Ἁΐτη καὶ τὴν Κούβα σὲ μία ὑπάκοη περιοχὴ γιὰ νὰ δύνανται τὰ παιδιὰ τῆς National City Bank νὰ εἰσπράτουν χρήματα. Ἐβοήθησα στὸν βιασμὸ μισῆς δωδεκάδος κεντροαμερικανικῶν δημοκρατιῶν γιὰ τὰ συμφέροντα τῆς Wall Street. Ὁ κατάλογος τῶν γκανγκστερικῶν πράξεων εἶναι μακρύς. Ἐβοήθησα στὴν ἐξάγνιση τῆς Νικαράγουας πρὸς χάριν τοῦ διεθνοῦς τραπεζικοῦ οἴκου τῶν Brown Brothers τὸ 1909-1912. Ἔφερα τὸ φῶς στὴν Δομινικανὴ Δημοκρατία πρὸς χάριν τῶν ἀμερικανικῶν συμφερόντων ζακχάρεως τὸ 1916. Ἐβοήθησα νὰ μετατραπῆ ἡ Ὁνδούρας σὲ ἕναν σωστὸ χῶρο γιὰ τὶς ἀμερικανικὲς ἑταιρεῖες φρούτων τὸ 1903. Στὴν Κίνα τὸ 1927, ἐβοήθησα τὴν Standard Oil  νὰ πραγματοποιήση χωρὶς ζημιὰ τὴν δουλειά της... Θὰ ἠμποροῦσα νὰ εἶχα δώσει στὸν Ἄλ Καπόνε μερικὰ μαθήματα. Τὸ περισσότερο ποὺ ὁ Ἄλ Καπόνε ἠμποροῦσε νὰ κάνη ἦταν νὰ διευθύνη τὶς γκανγκστερικὲς του ἐνέργειες σὲ τρεῖς διαφορετικὲς ἀστικὲς περιοχές. Ἐμεῖς οἱ Marines ἐδράσαμε σὲ τρεῖς διαφορετικὲς ἠπείρους.... Τὰ ἀνδραγαθήματά μας κατὰ τῶν Ἀμερινδιάνων, τῶν Φιλιππινέζων, τῶν Μεξικανῶν καὶ ἐναντίον τῆς Ἱσπανίας συγκρίνονται μὲ τὶς ἐκστρατεῖες τοῦ Τζένγκις Χάν, τῶν Ἰαπωνέζων στὴν Μαντσουρία καὶ τῆς ἀφρικανικῆς ἐπιθέσεως τοῦ Μουσσολίνι. Καμμία χώρα δὲν ἐκήρυξε ποτὲ τὸν πόλεμο ἐναντίον μας προτοῦ τῆς κάνουμε τὴν τιμὴ νὰ τῆς κηρύξουμε ἐμεῖς τὸν πόλεμο. Ὁλόκληρη ἡ ἱστορία μας ἀποδεικνύει πὼς ποτὲ δὲν ἐκάμαμε ἕναν ἀμυντικὸ πόλεμο".

Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι αὐτὴ ἡ πολὺ σημαντικὴ προσπάθεια ἐπιβολῆς στρατιωτικῆς δικτατορίας, στὶς ΗΠΑ τὸ 1932-1934, ἀπεσιωπήθη τελείως ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ ἱστοριογραφία, σὲ σημεῖο νὰ μὴν δύναται κανεὶς νὰ εὕρη οὔτε μία ὑποσημείωση στὰ ἱστορικὰ ἐγχειρίδια τῶν ΗΠΑ ποὺ νὰ μνημονεύη τὸ γεγονός. Οἱ ἱστορικοὶ δύνανται νὰ γνωρίζουν γιὰ τὸ ἀποτυχὸν πραξικόπημα, ἐφ' ὅσον τὸ θελήσουν, ἀπὸ τὰ πρακτικὰ τῶν συνεδριάσεων μιᾶς ἐρευνητικῆς ἐπιτροπῆς ἐπὶ τοῦ θέματος ποὺ ἐσυστάθη ἀπὸ τὴν Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων τοῦ Κογγρέσσου, τὴν Dickstein-McCormack Committee (1934-1935). Ὁ τίτλος τῆς ἐπιτροπῆς ἦταν "Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὶς μὴ ἀμερικανικὲς δραστηριότητες"(Special Committee on Un-American Activities). Δυστυχῶς τὰ πρακτικὰ δὲν μᾶς διαφωτίζουν ὡς πρὸς τὴν ἀκριβῆ ἡμερομηνία στὴν ὁποία ἐξεκίνησε ἡ συνωμοσία καὶ ποῖος ἦτο ὁ ἐγκέφαλος.
           
Σὲ μία χώρα ὅπου τὸ χρῆμα εἶναι ἡ ῥαχοκοκαλιὰ οἱασδήποτε δράσεως, ἡ συνωμοσία εἶχε ἐξασφαλίσει "τρία ἑκατομμύρια δολλάρια ἀμέσως καὶ τριακόσια ἑκατομμύρια γιὰ τὰ περαιτέρω". Κατὰ τὴν γνώμη τοῦ Σπίβακ, ἡ συνωμοσία ἀπέτυχε διότι σὲ μία κοινωνία ὅπου τὸ χρῆμα εἶναι θεός, ἔλλειπε ἡ ἰδεολογικὴ ἀφοσίωση. Ὠργανώθη τὸ πραξικόπημα σὰν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ σύσταση μιᾶς καπιταλιστικῆς ἐπιχειρήσεως. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐπελέγει ἀπὸ τοὺς ἐπιχειρηματίες γιὰ τὴν μεταφορὰ τῶν ἐντολῶν τους, ἦταν ἕνας χρηματιστὴς, ὁ Gerald C. (Jerry) MacGuire, ὁ ὁποῖος ἄν καὶ ἐκέρδιζε 150 δολλάρια τὴν ἑβδομάδα, αἰφνιδίως εὑρέθησαν στὸν προσωπικό του τραπεζικὸ λογαριασμό, ἐμβάσματα ὕψους ἑκατὸ χιλιάδων δολλαρίων γιὰ "ἔξοδα". Ὁ MacGuire ἠργάζετο γιὰ ἕναν μεγάλο χρηματομεσίτη, τὸν Grayson M.-P. Murphy, διευθυντὴ τῶν ἑταιρειῶν Anaconda, Goodyear Tire, Bethlehem Steel καὶ διαφόρων τραπεζῶν ποὺ ἠλέγχοντο ἀπὸ τὸν Morgan, ὅπως ἡ New York Trust Co.
           
Τὸ πραξικόπημα ποὺ θὰ ἐξεδηλώνετο στὴν ἀμερικανικὴ πρωτεύουσα, θὰ ἐβασίζετο σὲ μία στρατιωτικὴ δύναμη πραιτωριανῶν ἀποστράτων, τὴν Ἀμερικανικὴ Λεγεώνα. Ἡ American Legion εἶχε ἱδρυθῆ στὶς 16 Φεβρουαρίου 1919 ἀπὸ 20 Ἀμερικανοὺς ἀξιωματικούς ποὺ εἶχαν συναντηθῆ στὸ Παρίσι ὅταν ἡ Εὐρώπη εὑρίσκετο ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ τῆς διεθνοῦς ἐπαναστατικῆς προσπαθείας τῶν μπολσεβίκων τοῦ Λένιν. Μεταξὺ τῶν ἀξιωματικῶν αὐτῶν ἦταν ὁ Hamilton Fish, Jr.,ποὺ ἀργότερα προήδρευσε τῆς πρώτης ἐπιτροπῆς τοῦ Κογγρέσσου ἐρεύνης τῶν κομμουνιστικῶν δραστηριοτήτων, καὶ ὁ Grayson Murphy.
           
American Legion  εἶδε τὸ φῶς χάριν τῶν προσπαθειῶν τῆς ἑταιρείας J.P. Morgan & Co. ἡ ὁποία καὶ τὴν ἐχρηματοδότησε. Ἐχρησιμοποιήθη δὲ στὶς ΗΠΑ στὸν μεσοπόλεμο γιὰ νὰ διαλύῃ τὶς ἀπεργιακὲς κινητοποιήσεις τῶν ἐργατῶν μὲ τὴν βία. Τὸ 1935, ὁ συνταγματάρχης William Easterwood, ὑποδιοικητὴς τῆς Λεγεῶνος, ἐταξίδευσε στὴν Ἰταλία καὶ ἀνεκήρυξε τὸν Μουσσολίνι ἐπίτιμο μέλος τῆς American Legion καὶ τὸν προσεκάλεσε στὸ προσεχὲς συνέδριό της. Τὸν Αὔγουστο τοῦ 1934 ἱδρύθη στὴν Νέα Ὑόρκη ἡ American Liberty League, ἀπὸ Ἀμερικανοὺς μεγαλοεπιχειρηματίες μὲ ταμία τοῦ συνδέσμου τὸν Grayson Murphy. Ἐπίσημος στόχος τους ἦταν "νὰ ἐναντιωθοῦν κατὰ τοῦ ῥιζοσπαστισμοῦ [τῆς κυβερνήσεως τοῦ 1933 τοῦ F.D. Roosevelt], νὰ διδάξουν σεβασμὸ γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ γιὰ τὴν ἰδιωτικὴ ἰδιοκτησία, γενικῶς δὲ νὰ ἐνθαρρύνουν τὴν ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία" (βλ. Jules Archer, The Plot to seize the White House, 1976).
           
Οἱ ἔννοιες ποὺ ἐχρησιμοποίησαν οἱ συνωμότες ὡς ἰδεολογικὴ φρασεολογία γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς ἀμερικανικῆς δικτατορίας, τότε ὅπως καὶ τώρα ἦσαν : ἐλευθερία, ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ ἰδιοκτησία, καὶ ὡς ἡγέτη τους ἐπέλεξαν τὸν στρατηγὸ Smedley Butler. Ἄμεσοι στόχοι ἦσαν : α)Ἡ ἐξουδετέρωση (μέχρι καὶ δολοφονίας) τοῦ προέδρου Ροῦζβελτ. β) Ἡ ἐπαναφορὰ τοῦ χρυσοῦ ὡς χρηματιστικὴ βάση (gold standard) γιὰ νὰ ἐπανεύρουν τὰ χρήματά τους οἱ τράπεζες καὶ συνεπῶς οἱ καταθέτες.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 20 Ἰουλίου 2015


18 comments:

 1. Αν δεν κανω λαθος το πρωτο πραξικοπημα εχει ηδη γινει χωρις να ματωσει ρουθουνι - ειναι η υπογραφη της αντισυνταγματικης και ανθευρωπαικης πρωτης δανειακης συμβασης και oι συνακολουθες διαδοχικες επικυρωσεις και εφαρμογες της. Αυτη τη στιγμη βρισκομαστε σε μετα-συνταγματικο καθεστως.

  Πραξικοπημα σημαινει στην αστικη δημοκρατια ηπειρωτικου - συνταγματικου τυπου, και παλι αν δεν κανω λαθος, καταλυση του συνταγματος και αυτο ακριβως ειναι η υπογραφη των δανειακων συμβασεων. Προσθετω μιαν αλλη παραμετρο. Δεν ειναι μοναχα τα συμφεροντα της αρχουσας ταξης μιας χωρας που οδηγουν σε πραξικοπημα αλλα ο ιδιος ο ρους της ιστοριας, ασταθμητος μεν, αισθητος δε - ολοι δεν ξεραμε οτι επασχε απο εσωτερικη νομιμοποιηση το ελληνικο κρατος ;

  Τριτο ζητημα κατα την ταπεινη μου γνωμη κεφαλαιωδες. ΠΟΙΑ ειναι η εξουσια στην Ελλαδα - π.χ. αν καποιος θελει να κηρυξει στρατιωτικο νομο, και να συμβολοποιησει ενα δικτατορικο καθεστως με την καταληψη του, ποιον χωρο θα διαλεξει - τη Βουλη ; Eιναι η Βουλη για μας ο,τι ηταν η Ακροπολη για τους Αθηναιους ; Οι Αθηναιοι ειχαν πει δια στοματος Θεμιστοκλη νομιζω - οπου ειναι οι Αθηναιοι εκει ειναι και η πολη - θα παρουμε τα πλοια εμεις οι Αθηναιοι και θα παμε στην Μεγαλη Ελλαδα αν χρειαστει. Πουντηνα η Μεγαλη Ελλας και ποιο ειναι το κεντρο της, ωστε να μπορεσει να το καταλαβει καποιος ;

  ReplyDelete
 2. Ἐπανάσταση σημαίνει βίαιη κοινωνική ἀλλαγή μέ τήν συμμετοχή μιᾶ πνευματικῆς ἡγεσίας, μέσῳ τῆ ὁποίας ἐκφράζεται αὐτή ἡ ἀλλαγή.

  Στό πραξικόπημα ἀπουσιάζει παντελῶς ἡ πνευματική ἡγεσία. Συνεπῶς ἀφοῦ στήν Ἑλλάδα δέν ὑπάρχει πνευματική ταυτότητα, παραγωγή ἰδεῶν καί ἰδεολογίας ἡ ἐπανάσταση ἀποκλείεται, καί ὁποιαδήποτε κοινωνική ἤ πολιτειακή ἀλλαγή ἔχει κατ' ἀνάγκην χαρακτηριστικά πραξικοπήματος. Μέ ἤ χωρίς ἅρματα. Ἐπί τῶν ἡμερῶν μας οἱ πιό ἀποτελεσματικές ἑρπύστριες - ὅπως πολύ σωστά χαρακτήρισε ἡ Ζωή Κωνσταντοπούλου - εἶναι οἱ ἑρπύστριες τῶν ΜΜΕ.

  Ἐπισημαίνω μία πολύ χαρακτηριστική στιγμή τῆς νεοελληνικῆς ἱστορίας πού ἄν καί καθαρό πραξικόπημα χαρακτηρίζεται ἐπανάσταση.

  Πρόκειται γιά τό κίνημα Καλλέργη καί τοῦ ἀρχιτοκογλύφου Μακρυγιάννη πού τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1843 ἀπαίτησαν ἀπό τόν Ὄθωνα Σύνταγμα. Ἡ συμμορία τῶν τότε " ἐπαναστατῶν" ἤθελε νά χρησιμοποιήσει τήν Βουλή ὡ ἀντικλείδι γιά τίς κάσες τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης , τήν ὁποία εἶχε ἱδρύσει ὁ Ὄθωνας ἕναν χρόνο πρίν. Σημειωτέον ὅτι ὁ τόκος τῆς Τραπέζη ἐκυμαίνετο στό 10% ἐνῷ τῶν ἀρχιτοκογλύφων " ἐπαναστατῶν" στό 40% . Ἰδού πῶς ἐξηγεῖται ἡ τόση πρεμούρα τοῦ Μακρυγιάννη κατά τοῦ Ὄθωνα.

  Καθόλου τυχαῖο δέν εἶναι ὅτι καί οἱ σφοδρές μάχες τοῦ Ἰουνίου τοῦ 1863 μεταξύ διαφόρων φατριῶν γιά κατάληψη τῆς ἐξουσίας, ἔγιναν πέριξ τοῦ κτιρίου τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, ἡ ὁποία εὐτυχῶς ἐσώθη διότι ἐπρόλαβαν καί τήν περικύκλωσαν τά ναυτικά ἀγήματα τῶν τριῶν μεγάλων δυνάμεων. .

  ReplyDelete
 3. Κύριε Κιτσίκη, ακολουθώ σχεδόν μια δεκαετία το Λαϊκό Εθνικιστικό Κίνημα της Χρυσής Αυγής. Είχα διαβάσει πρώτη φορά για εσάς σε κάποια βιβλία του Γεωργίου Γεωργαλά και η αλήθεια είναι ότι μου είχε δημιουργηθεί μια αρνητική εντύπωση λόγω της φιλοτουρκικής προσέγγισης σας. Προ ολίγων μηνών, σε μια τυχαία αναζήτηση μου στο διαδίκτυο για τον ελληνικό φασισμό, έπεσα σε μια παραπομπή στο βιβλίο σας «Η Τρίτη Ιδεολογία και η Ορθοδοξία»...έτσι και θέλησα να το διαβάσω. Το βιβλίο σας το βρήκα εκπληκτικό αν όχι συγκλονιστικό, είναι η πληρέστερη και σαφέστερη ανάλυση του φασισμού! Είναι εκπληκτικό το ότι ξεκινάτε το βιβλίο με την διαλεκτική των προαναγεννησιακών κοινωνιών, περνάτε στην καρτεσιανή «αναγέννηση» μέχρι τον Ρουσώ και το «ρομαντικό κίνημα» του 19ου αιώνα! Βέβαια έχω κάποιες διαφωνίες όπως στο θέμα των θρησκευτικών πεποιθήσεων του Χίτλερ, υπάρχουν πάνω από 40 αναφορές του Χίτλερ υπέρ του Χριστιανισμού μέχρι και στα χρόνια του Β' ΠΠ, πιστεύω ότι οι ελάχιστες αντιχριστιανικές ρήσεις του, είναι απόψεις του Martin Bormann που λανθασμένα αποδίδονται στον Χίτλερ...
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω πως βλέπετε το πολιτικό σκηνικό στο άμεσο μέλλον και ο κόσμος στραφεί μαζικά στη Χρυσή Αυγή(προσωπικά πιστεύω ότι η Χρυσή Αυγή θα φτάσει στη τάξη του 20% και 30% αλλά νομίζω ότι με το υπάρχον εκλογικό σύστημα δύσκολα θα την αφήσουν να γίνει κυβέρνηση)!

  ReplyDelete
  Replies
  1. πως να φτάσει στο 20% ??? ο κόσμος θέλει λύσεις και πρόγραμμα..

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Οι πολιτικές εξελίξεις είναι τέτοιες που οι μικρομεσαίοι που αποτελούν την ραχοκοκκαλιά της Ελληνικής κοινωνίας θα στραφούν προς την Χρυσή Αυγή, ως την μοναδική αντιμνημονιακή και εθνική δύναμη.
   Είναι το μόνο κόμμα με πρόγραμμα, περίεργο που δεν το διακρίνεις!
   Μερικές θέσεις του προγράμματος της Χρυσής Αυγής είναι οι εξής:
   -Καταγγελία μνημονίου.
   -επιστροφή στον πρωτογενή τομέα.
   -γεωστρατηγική συμμαχία με την Ρωσία.
   -απέλαση λαθρομεταναστών.
   -εξόρυξη ορυκτού πλούτου.
   -κατάργηση έμμεσων φόρων.
   -επιβολή φορολογικών μέτρων σε όσους έβγαλαν τα χρήματα τους στο εξωτερικό.
   -ποινικές κυρώσεις σε όσους πολιτικούς καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα και επιστροφή κλεμμένων στο κράτος.
   -εθνικοποίηση τραπεζικού συστήματος.
   -επιστροφή σε εθνικό νόμισμα.

   Delete
  4. Δύσκολο. Εγώ που ανήκω στη μεσαία τάξη με τίποτα. Γιατί πλέον κατάλαβα πως το μνημόνιο είναι ο μόνος δρόμος και όλοι οι αντιμνημονιακοί είναι απατεώνες που βρήκαν ευκαρία να ανέβουν στη πολιτική ραχοκοκαλιά της χώρας. Όπως η χρυσή αυγή για παράδειγμα και ο Καμμένος. Λαϊκιστές του χειρίστου είδους. Συν το ότι η χρυσή αυγή δεν έχει πρόγραμμα. Αλλά τους παρακολουθώ για να γελάω στη Βουλή. Σκίζουν νομοσχέδια και βγάζουν τρελό γέλιο οι τύποι.

   Delete
  5. Όσο αφορά το ποσοστό που πιστεύω ότι θα λάβει η χρυσή αυγή, με εκφράζει απόλυτα ο τιτανοτεράστιος Παναγιώταρος: «Στο 22% και βλέπουμε»

   https://www.youtube.com/watch?v=aTKfunqB8rc

   Delete
  6. Όταν σου παραθέτει κάποιος το πρόγραμμα και τις θέσεις κάποιου κόμματος, δεν σημαίνει ότι δεν έχει θέσεις και πρόγραμμα αλλά ότι δεν συμφωνείς. Οπότε καλύτερα να πεις ότι δεν συμφωνείς με το πρόγραμμα της Χρυσής Αυγής παρά να λες ψέμματα ότι δεν έχει πρόγραμμα.
   Όταν μιλάω για την μικρομεσαία τάξη, εννοώ τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μαγαζάτορες, και γενικά τους αυτοαπασχολούμενους...δεν εννοώ τον δημόσιο υπάλληλο που ο ικανοποιητικός μισθός του τον κατατάσσει στην μεσαία τάξη όπως ισχύει προφανώς και με σένα!
   Το μνημόνιο είναι ο μόνος δρόμος του ραγιά!

   Delete
  7. Δεν έχει υλοποιήσιμο πρόγραμμα η χρυσή αυγή. Απατεώνες αντιμνημονιακοί είναι που πάτησαν στο αντιμηνμόνιο για να βγάλουν τα φραγκάκια τους. Τι να κάνυον κι αυτοί; Έπρεπε από κάπου να πιαστούν. Μηνμόνιο ο μόνος σίγουρος δρόμος. Κια τώρα πλέον έχετε όλοι ξεβρακωθεί. Αριστεροί, κεντρώοι, δεξιοί, όλοι μνημόνιο φέρανε.

   Delete
 4. Ἀγαπητὲ bal ux, σ'εὐχαριστῶ γιὰ τὰ καλά σου λόγια. Ὅταν ἐδημοσιεύθη γιὰ πρώτη φορὰ τὸ ἐν λόγῳ βιβλίο μου (στὶς ἐκδόσεις Ἀκρίτας), ὁ φίλος μου ὁ Ἀνδρέας Δενδρινός, τοῦ ὁποίου ἔχω γράψει πρόλογο σὲ βιβλίο του, θεωρητικὸς τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ, εἶχε παρακολουθήση τὴν παρουσίαση στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Ἐρευνῶν καὶ εἶχε ἐπιδείξει καὶ αὐτὸς ἀκριβῶς τὸν ἴδιο ἐνθουσιασμὸ ποὺ μόλις τώρα ἐπέδειξες καὶ ἐσύ. Τὸ 1991, μὲ ἐπέμβαση τῆς Ἀδελφότητος Ζωή, τὸ βιβλίο ἀπηγορεύθη καὶ ἀπεσύρθη, ἕως ποὺ τὸ ἐπανέκδωσε τὸ 1998, ἡ Ἑστία. Ἀπὸ τὴν έφηβική μου ἡλικία ἐπιμένω ὅτι ἀπὸ τὶς δύο ἐπαναστατικὲς ἀκραῖες ἰδεολογίες, τὸν κομμουνισμὸ καὶ τὸν φασισμό, καὶ οἱ δύο θετικές, τάσσομαι ὑπὲρ τοῦ φασισμοῦ, διότι ἡ τελευταία προσπαθεῖ νὰ συσπειρώσῃ τὶς λαϊκὲς τάξεις (ἐργατική, ἀγροτική, μικροαστική) ἐνῷ ὁ κομμουνισμὸς ἐπιμένει στὴν διχαστικὴ πάλη τῶν τάξεων. Θεωρῶ τὸ ἔργο τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἄκρως θετικό, δηλαδὴ ἐπαναστατικό, καὶ θὰ ἐπιθυμοῦσα νὰ ξεπεράσῃ τὶς διχόνοιες καὶ νὰ συσπειρώσῃ γύρω της ὅλες τὶς ὁμάδες τοῦ ἑλληνικοῦ φασισμοῦ. Θυμᾶμαι ἀκόμη τὴν ἀντιδικία Δενδρινοῦ-Κώστα Πλεύρη ποὺ ἐθεώρην ἄκρως στεῖρα. Προσωπικά, εἶμαι πάντα ἔτοιμος νὰ στηρίξω τὴν Χρυσῆ Αὐγή, ἀκόμη καὶ νὰ εἶμαι ὑποψήφιος βουλευτής της. Ἀλλὰ ἐπειδὴ ποτὲ δὲν ἐπίστευα στὸν ἀστικὸ κοινοβουλευτισμό, παρὰ μόνον στὴν ἄμεση δημοκρατία τῶν δημοψηφισμάτων, εἶμαι τῆς γνὠμης ὅτι ἡ πλέον ἐποικοδομητικὴ προσπάθεια τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ὑπῆρξε ἡ ὀργάνωση παραστρατιωτικῶν δραστηριοτήτων ἀκριβῶς ὅπως εἶχε κάνει μὲ τοὺς Κόκκινους Φρουροὺς, τὸ 1917, ὁ Λένιν καὶ τὸ 1966, ὁ Μάο.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χάρηκα για την απάντηση κύριε Κιτσίκη και ακόμα πιο πολύ χάρηκα για την έκδηλη υποστήριξη σας προς το Κίνημα της Χρυσής Αυγής!
   Τον Ανδρέα Δενδρινό τον γνωρίζω μέσα από τα βιβλία του(ειδικά από τα βιβλία του περί «σιωνισμού» ) και η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω για την κόντρα του με τον Πλεύρη και ποιοι οι λόγοι της κόντρας αυτής.
   Θα ήθελα μιας και έχετε μια θετική άποψη για τον Εθνάρχη Μεταξά, κάποια στιγμή κάποια ανάλυση σας, κάποιο άρθρο σας για το τις κατηγορίες περί «αγγλόδουλου» που λανθασμένα αποδίδονται στον Μεταξά!
   Και πάλι ευχαριστώ για την απάντηση σας!

   Delete
 5. ΥΓ - Θεωρῶ ὅτι ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ πορεύεται σωστὰ καὶ πὼς ἔχει μέλλον, ἰδίως μετὰ τὴν καταστροφικὴ δειλία ποὺ ἐπέδειξε ὁ Τσίπρας (παρὰ τὸ θετικὸ δημοψήφισμα) ποὺ θυμίζει τὴν δειλία ποὺ ἐπέδιξε ὁ ΓΑΠ τὸν Νοέμβριο 2011 (στὰ πρόθυρα δημοψηφίσματος). Ὅσο γιὰ τὸ ΚΚΕ, φαίνεται πῶς ἀδυνατεῖ νὰ δράσῃ πέραν μίας σωστῆς φρασεολογίας.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. Τι μέλλον να έχει η Χ.Α? αφού δεν υπάρχουν άτομα με συγκροτημένη σκέψη...είναι κακοί αντιγραφείς της Ιστορίας και το βλέπεις και από το όνομα που επέλεξαν. Το σίγουρο είναι ότι απαιτήται ένα νέο ρεύμα ανάλογο με εκείνο του Μεταξά που δυστηχώς δεν φαίνεται ακόμη στο προσκήνιο...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης, ο Παππάς, η Σβερώνη, ο Αρβανίτης, ο Γαλέος, ο Ματθαιόπουλος...δεν έχουν συγκροτημένη σκέψη; Ποιος έχει συγκροτημένη σκέψη... η Ράπτη και η Καϊλή;...η Σπυράκη;...ο Ζαγοράκης;...ο Μεϊμαράκης; Θα μας τρελάνετε ρε νεοφιλελεύθεροι της αστικής δεξιάς! Όσον αφορά τον Μεταξά καλύτερα να μην τον επικαλείστε διότι ήταν «αντικαπιταλιστής»!

   Delete
  2. διάβασε προσεκτικά τι έγραψα και μετά κάνε σχόλιο επί του σχολιού!!! όλα τα ονόματα που ανεφερες είναι καμένα...

   Delete
 7. Μεχρι τον δευτερο παγκοσμιο πολεμο η εθνικη ιδεολογια ειναι υποκατηγορια του ρευματος του θετικιστικου ολοκληρωτισμου που ξεκιναει πολιτειακα με την Αμερικανικη και τη Γαλλικη Επανασταση. Απο τον Δευτερο παγκοσμιο πολεμο και ενδεχομενως απο τον Μεσοπολεμο η εθνικη ιδεολογια ειναι αποπειρα επιστροφης στον ανιμισμο, δηλαδη την επιθυμια του ανθρωπου να ανηκει σε μια φυλη της οποιας ο ηγετης ειναι ενα τοτεμ, μια οντοτης θεικη που εδρευει στον χωρο των πνευματων και εχει συχνα οχι μονο ανθρωπομορφικα αλλα και ζωικα χαρακτηριστικα - βλ. π.χ. την μανια του Χιτλερ με τον λυκο.

  ReplyDelete
 8. Υ.Γ. Περα απο αυτα, η προσπαθεια να αισθανθει η καρδια θερμα (φανατισμος) ο,τι ο νους (ψυχρα) εσυνελαβε (ιδεολογια) ειναι ενδειξη απελπισιας, δεν πα να λεει ο Σολωμος, που διετυπωσε τη φραση αυτη. Ετσι κρινονται και οι πολιτικες αποψεις. Οπου βλεπεις ανθρωπο να υπερασπιζεται οποιαδηποτε ιδεολογια η κομμα αμεσως υποψιαζεσαι οτι δεν πιστευει αυτο που λεει αλλα προσπαθει να το πιστεψει ο ιδιος βαζοντας σε να φταις εσυ για την ολιγοπιστια σου. Το παραμυθακι αυτο για μας τους Ελληνες ελαβε τελος και ακομα προσπαθουμε να το ξαναζεστανουμε με ολιγον Τσιπρα. Η ολιγον δικτατορια, ειτε του Μεταξα, ειτε του προλεταριατου, ειτε των αγορων με το δημοψηφισμα να ειναι η επικυρωση του πραξικοπηματος δια βοης.

  ReplyDelete