Mar 31, 2015

187 - Ἡ ἀδυναμία τῶν Ἑλλήνων νὰ προβλέψουν τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις

187 - Ἡ ἀδυναμία τῶν Ἑλλήνων νὰ προβλέψουν τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις

Διερωτᾶται κανεὶς γιατί οἱ Ἕλληνες τοῦ κρατιδίου δὲν ἔχουν τὸ χάρισμα νὰ προβλέψουν σωστὰ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις στὴν χώρα τους. Ἴσως ἐπειδή, κατὰ τὴν παρατήρηση τοῦ Χάρρυ Κλύνν, τρέχουν συνεχῶς καὶ δὲν φθάνουν, κινητοὶ μὲ  κινητὸ στὸ χέρι, πνιγμένοι πάντα  κατ’ αὐτοὺς στὶς δουλειές, χωρὶς νὰ γνωρίζουν ἀκριβῶς ποῦ πᾶνε. Εἶναι συνεχῶς στὸν δρόμο, δὲν ἀπαντοῦν ποτὲ στὰ τηλέφωνα, εἶναι καρεκλοκένταυροι μὲ τὴν καρέκλα ὑπὸ τὴν μασχάλην, ἀπουσιάζοντας ἀπὸ τὸ κοινό. Ὅμως, τὸ μυαλὸ γιὰ νὰ λειτουργήσῃ χρειάζεται ἠρεμία, προσευχὴ καὶ γιόγκα, ἐνῷ συνάμα νὰ ἀπαντᾷ σὲ ὅλους καὶ σὲ ὅλα μέσα στὸ εἰκοσιτετράωρο, κάτι φύσει ἀδύνατον γιὰ τὸν Ἕλληνα ἐσωτερικοῦ.

Τὰ φασιστικὰ κόμματα στὴν Εὐρώπη ἀντικαθιστοῦν τὰ κομμουνιστικά ἀφαιρῶντας στὰ τελευταῖα τὴν κοινωνική τους βάση. Ἔτσι, στὶς τελευταῖες  γαλλικὲς περιφερειακὲς ἐκλογές, ἄν καὶ τὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο τῆς Λὲ Πὲν δὲν ἐκέρδισε καμμία περιφέρεια, ἐν τούτοις ηὔξησε τὰ ποσοστά της, ἀκόμη καὶ στὸν δεύτερο γύρο. Ἡ δὲ κοινωνικὴ βάση τοῦ φασιστικοῦ αὐτοῦ κόμματοςε διεμορφώθη ὡς ἑξῆς: 45% ἐργάτες, 35% ὑπάλληλοι καὶ μόνον 13%  στελέχη (cadres). Δηλαδὴ τὸ φασιστικὸ κόμμα ἀντιπροσωπεύει πλέον σήμερα τὸ προλεταριάτο. Βεβαίως ἐχρειάσθη πολὺς χρόνος στὸ κόμμα τῶν Λὲ Πὲν  γιὰ νὰ ἀναρριχηθοῦν ἀπὸ κομματίδιο σὲ δεύτερο κόμμα τῆς Γαλλίας.

Τὸ ἴδιο συνέβη μὲ τὴν ἑλληνικὴ Χρυσῆ Αὐγή, ἡ ὁποία ἐπιπλέον ἐπωφελήθη καὶ θὰ ἐπωφεληθῇ ἀκόμη περισσότερο στὸ μέλλον, ἀπὸ τὶς διώξεις ποὺ ὑπέστη, τὴν δολοφονία ὀπαδῶν της, τὶς φυλακίσεις τῶν ἡγετῶν της καὶ τὶς πολιτικὲς δίκες. Θὰ χρειασθῇ ἀκόμα χρόνος στὴν Χρυσῆ Αύγὴ γιὰ νὰ ἐνηλικιωθῇ καὶ νὰ ὡριμάσῃ ἀλλὰ εἶναι σὲ καλὸ δρόμο καὶ προβλέπουμε ὅτι θὰ γνωρίσῃ τὴν ἴδια πορεία μὲ τὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο στὴν Γαλλία καὶ τὰ δύο κινήματα ἴσως μάλιστα ἡγηθοῦν τῆς χώρας τους.

Μία ἄλλη χαρακτηριστικὴ ἔνδειξη τῆς ἀδυναμίας, ὄχι μόνον τοῦ λαοῦ ἀλλὰ καὶ τῶν διανοουμένων τοῦ κρατιδίου, νὰ προβλέψουν τὸ πολιτικὸ μέλλον τῆς χώρας τους εἶναι τὸ θέμα τῆς βασιλείας. Ἤδη ἀπὸ τὸ 1975 προέβλεπα ὅτι ἡ μοναρχία θὰ ἐπέστρεφε στὴν Ἑλλάδα καὶ σήμερα πλέον εἶναι ὀφθαλμοφανὲς ὅτι εὑρισκόμεθα στὰ πρόθυρα αὐτῆς τῆς ἐπιστροφῆς. Φυσικά, ὡς συνήθως, στὸ παρὰ πέντε ὅλοι θὰ καταφθάσουν δηλώνοντας ὅτι τὸ εἶχαν προβλέψει.

Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις, δηλαδὴ στὴν ἄνοδο τοῦ ἑλληνικοῦ φασισμοῦ καὶ στὴν ἐπιστροφὴ τῶν Ἑλλήνων βασιλέων, σωστὴ πρόβλεψη δὲν σημαίνει καὶ προσωπικὴ ἀποδοχὴ τῶν δύο αὐτῶν φαινομένων. Ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνη σωστὴ πρόβλεψη χρειάζονται δύο πράγματα: ἐπιστημονικὴ κοινωνιολογικὴ κατάρτηση (κάτι τέτοιο κατέχει ὡς ἕνα σημεῖο μόνον τὸ ΚΚΕ) καὶ δεύτερον ἀποστασιοποίηση ἀπὸ τὸ κέντρο τῶν πολιτικῶν διαδικασιῶν, δηλαδὴ ὁ πολιτικὸς ἐπιστήμων νὰ εὑρίσκεται ἐκτὸς Ἑλλάδος.

Ὅσο γιὰ τὸν ἀκριβῆ χρόνο πραγματώσεως τῶν προβλέψεων, ἀκόμη καὶ οἱ προφῆτες τῆς Βίβλου ὁμιλοῦν μὲ τὴν φράση, «ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς» χωρὶς νὰ δυνηθοῦν νὰ προβλέψουν ἡμερομηνία. Πάντως, στὴν Ἑλλάδα σήμερα ὁ καιρὸς εἶναι ἐγγύς, πολὺ ἐγγύς! Γι'αὐτὸ καὶ ἐγὼ πολλαπλασιάζω τὰ ἄρθρα μου γιὰ νὰ ἐνημερώνω τοὺς συμπατριῶτες μου.


Δημήτρης Κιτσίκης                                   31 Μαρτίου 2015

26 comments:

 1. Πολύ σωστά αυτά που λες ... είναι αλήθεια... και έτσι θα γίνουν.

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. Ἐάν δὲν κάνω λάθος, τὰ καθαρόαιμα φασιστικά καὶ κομμουνιστικά κόμματα, ὅταν φτάσουν στὸ σημεῖο νὰ διεκδικήσουν τὴν ἐξουσία, ἀποσποῦν ἀπό τὸ ἐπίσημο κράτος (τὸ ἀστικό) τὴν ἐκτελεστική, νομοθετική καὶ δικαστική ἐξουσία, μὲ ἄλλα λόγια, τὸ μονοπώλιο τῆς βίας.Στὴν Ἑλλάδα αὐτό συνέβη μὲ τοὺς κομμουνιστές τὴ δεκαετία τοῦ 40, ἀλλά ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι ἕνας λόγος ποὺ δὲν ἀναπτύχθηκε μέχρι στιγμῆς ἰσχυρό ἑλληνικό φασιστικό κίνημα εἶναι ὅτι παραδοσιακά τὸ ἴδιο τὸ κράτος, μὲ τὸν παρακρατικό του βραχίονα, ἀπορροφοῦσε τὰ συστατικά ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ὀδηγήσουν σὲ ἰσχυρό ἑλληνικό φασισμό. Ὅτι γιὰ παράδειγμα, στὴν ἐμφυλιοπολεμική Ἑλλάδα τὸ κράτος προσεταιρίστηκε ὅλους τοὺς πιθανούς ὁπαδούς ἑνός φασιστικοῦ κινήματος καὶ τοὺς χρησιμοποίησε γιὰ τὴν πάταξη τῶν κομμουνιστῶν.

  ReplyDelete
 4. Ὅσο γιὰ τὸ γιατί δὲν μποροῦν οὔτε οἱ τώρα οὔτε οἱ τότε Ἕλληνες νὰ προβλέψουν τὶς πολιτικές ἐξελίξεις ὀφείλεται προφανῶς στὸ ὅτι ἀποτελοῦν μέρος τῶν ἐξελίξεων. Ἀλλά ἕνα χαρακτηριστικό τοῦ νεοελληνικοῦ τρόπου σκέψης εἶναι ὅτι δυσκολεύεται πάρα πολύ νὰ λειτουργήσει ἄν δὲν ἔχει μπροστά του μιὰ στατική εἰκόνα, ὅσο παράλογη καὶ νὰ εἶναι αὐτή. Θέλει νὰ ξέρει ἐκ τῶν προτέρων τὶ εἶναι σωστό.

  ReplyDelete
 5. Μετὰ τὴν εἰκονικὴ διαμαρτυρἰα τῶν ἀναρχικῶν σήμερα στὸ προαύλιο τῆς Βουλῆς, καὶ μετὰ τὸ ἄρθρο μου, ἐδῶ, πρὸ μηνός, ὅτι διέβημεν τὸν Ῥουβίκωνα καὶ τέλος κατόπιν συμπτώσεως τοῦ ὀνόματος Ῥουβίκωνας τῆς ἐν λόγῳ ἀναρχικῆς ὁμάδος, μόλις τώρα ἔγραψα στὰ ἀγγλικά, στὸ Twitter, τὰ ἑξῆς: "Ὁ κῦβος ἐρρίφθη. Διέβημεν τὸν Ῥουβίκωνα. Ἡ Ἑλλὰς εὑρίσκεται σὲ ἀναμονὴ ῥιζικῆς πολιτικῆς ἀλλαγῆς, ὅπου νᾶναι ἀπὸ τώρα, γιὰ νὰ σταματήσῃ ἡ γενικευμένη ἀναρχία".
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 6. Πράγματι, στὸ ἄρθρο μου, στὸ ἐδῶ μπλόγκ, τῆς 17ης Φεβρουαρίου 2015, μὲ τίτλο, "Ἀναπόφευκτη ἡ ἄνοδος τῆς ἑλληνικῆς ἰσχύος", εἶχα γράψει:"Ἡ Ἑλλὰς διέβη ὁριστικὰ τὸν Ῥουβίκωνα. Δὲν γυρίζει ὀπίσω ὅποιο καὶ νὰ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα". Σήμερα δὲ, ἡ πρόεδρος τῆς Βουλῆς, ἡ ἀγαπημένη μας Ζωὴ Κωνσταντοπούλου, ἐρωτηθεὶς γιὰ τὴν εἰσβολὴ τῶν ἀναρχικῶν στὴν Βουλή, ἀπήντησε περίπου τὰ ἑξῆς: Ἔ! Καὶ τί ἔγινε; Διαμαρτύρονται!
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Επιβεβαιώνει πλήρως τα λεγόμενά μου ο Νίκος Μιχαλολιάκος σε ομιλία κόλαση στη Βουλή των Νταβατζήδων

  Μιχαλολιάκος : "Με το δεδομένο καπιταλιστικό διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα , είναι βέβαιον ότι η Ελλάδα θα είναι υπόδουλη στους τοκογλύφους τους οποίους αποκαλούν δανειστές εις τον αιώνα τον άπαντα."

  https://www.youtube.com/watch?v=A1DadEUZ48Y#t=429

  ReplyDelete
 8. Ἐπιστολή κρατουμένων Γιωτόπουλου αὶ Τζωρτζάτου http://tvxs.gr/news/ellada/epistoli-giotopoyloy-kai-tzortzatoy-enantia-se-apergoys-peinas-kai-katalipsies

  ReplyDelete
 9. Θυμαμαι καποια εποχη που ο Λεπεν επισκεφθηκε την Ελλαδα. Ειχαν μαζευτει ολοι οι γνωστοι αναρχοαπλυτοι για να τον διωξουν.
  Ηταν η εποχη που εκανε αισθητη την παρουσια του στην Γαλλια και οι Γαλλοι εκαναν σχεδον οτι και στην Ελλαδα. Συνασπιστηκαν ολοι εναντιον του.
  Δεν ξερω ποσο απο το πνευμα του πατερα εχει περασει στην κορη, γιατι μου φαινεται οχι μονο ωριμη αλλα παραγινομενη. Ελπιζω η Χ.Α να μην καταντησει ποτε ετσι.
  Θα υπερασπιστω τους Ελληνες απο τις κατηγοριες που τους αποδιδει το αρθρο. Δεν ειναι καθολου χειροτεροι απο ολους τους αλλους.
  Ο κ. Κιτσικης με μια λεξη διαχωρησε εαυτον και τους διαμενοντες εις την αλλοδαπην απο τους κατοικους του "κρατιδιου".
  Εγω ομως δεν βλεπω και μεγαλες διαφορες μεταξυ των Ελληνων εντος κι εκτος του κρατιδιου και των επι ταυτα διαβουκολουμενων Ευρωπαιων.
  Ολοι αναπαυονται εις τας αγκαλας του Μορφεως, ενω η ολιγαρχια τους αφαιρει οτι οι αγωνες αιωνων με την βοηθεια της τυχης τους εξασφαλισαν.
  Το αν θα επιστρεψει η μοναρχια στην Ελλαδα ειναι αδιαφορο. Το ζητουμενο ειναι να επιστρεψει η Ελλαδα στους Ελληνες και για να γινει αυτο πρεπει οι Ελληνες να επιστρεψουν στην Ελλαδα.
  Ο λογος που δεν υπαρχει ισχυρο "φασιστικο" λεει ο Κωνσταντης, "εθνικιστικο" λεω εγω κινημα στην Ελλαδα ειναι ο ιδιος για τον οποιο δεν υπαρχει ουτε ισχυρο κουμουνιστικο κινημα. Δεν αρεσει στην ολιγαρχια η οποια κυβερναει οσο οι κυβερνησεις εξαρτωνται απο τα χρηματα της για την εκλογη τους.
  Καμια ολιγαρχια δεν θελει οικονομια στην υπηρεσια του Εθνους η του κρατους, αλλα το Εθνος και το κρατος στην υπηρεσια της οικονομιας.
  Ο κουμουνισμος ειναι ανεκτος γιατι ο διεθνισμος του ειναι χρησιμος στην παγκοσμιοποιηση, αλλα κτυπηθηκε ανηλεως, οχι μονο στην Ελλαδα, αλλα πρωτιστως στις ΗΠΑ, οταν προσπαθησε να αποκτησει αυτονομη υπαρξη.
  Ο Εθνικισμος ειναι εντελως απαραδεκτος τοσο στην ντοπια οσο και στην ξενη ολιγαρχια, γιατι οχι μονο θετει την οικονομια στην υπηρεσια του κρατους, αλλα και το κρατος στην υπηρεσια του λαου του.

  ReplyDelete
 10. Γιῶργο Γιᾶγκο θὰ ἤθελα νὰ μοῦ ἐξηγήσῃς σὲ τί διαφέρει τὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο τῆς Μαρὶν Λὲ Πὲν ἀπὸ τῆν Χρυσῆ Αὐγή, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἀντισημιτισμὸ τῆς τελευταίας ποὺ δὲν ὑποστηρίζει ἡ Μαρίν.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 11. Τελικώς η κατάληξη της χώρας και της περιόδου που διανύουμε ποια θα ειναι κ.Κιτσικη?

  ReplyDelete
 12. Ὁ ΚΑ΄ αἰὼν θὰ εἶναι ἑλληνικὸς ἤ δὲν θὰ ὑπάρξῃ!
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 13. Ωστοσο θα ήθελα να πω πως υπάρχουν νεοι ανθρωποι ελληνες οι οποίοι βλέποντας τις εξελίξεις καταλαβαίνουν την αλλαγή!σιγα σιγά απο το 2010 είχα καταλάβει πως αυτη η κατάσταση δεν υπήρχε περίπτωση να περπατήσει αυτη η κατάσταση για πολυ ακομα!ειτε με τον ένα τροπο είτε με τον αλλο ανάλογα παντα με τις εποχές ο έλληνας είχε στο αίμα του την αντίσταση και την διαφορετικότητα απο τους άλλους λαούς και ανάλογα με τις εποχές έπραττε διαφορετικά!το θέμα ειναι οτι πολλοί εμάς τους ελληνες μας θεωρούν ανθρώπους του καναπέ αντιθέτως πιστεύω πως αυτο ειναι μέγα λάθος και θα αποδειχθεί!!

  ReplyDelete
 14. Δεν είμαστε άνθρωποι του καναπέ. Αυτό είναι άλλο ένα τρικ των νταβατζήδων , για να περάσουν το μήνυμα ότι "ξέρετε τα μέτρα είναι καλά , απλώς οι Έλληνες δε δουλεύουν". Πιστεύω ότι το πράγμα φαίνεται και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη καταστροφή. Μόνο μια ισχυρή χούντα σώζει την κατάσταση. Εγώ δε λέω τι μου αρέσει. Λέω τι σώζει την κατάσταση. Ο Σύριζα πάντως μου αρέσει αρκετά ως τώρα. Του την έχουν πέσει οι μνημονικοί για να υποκύψει. Από την άλλη ο Σύριζα τους τρολλάρει άγρια. Υπογράφει και δεν τηρεί αυτά που υπογράφει. Μου αρέσει αυτό , γιατί έστω κι έτσι φαίνεται πως κάτι κινείται. Κινούμαστε έστω και λανθασμένα.

  ReplyDelete
 15. Μια ευνομούμενη χώρα θελουμε ολοι με ίση μεταχείριση για ολους αυτο πραγματικά θελουμε!να εχουμε μια ήσυχη και ΟΜΟΡΦΗ ζωη!αυτος ειναι ο στόχος του καθε ανθρώπου!απλα εμεις οι ελληνες αυτο το εχουμε στο αίμα μας δεν θελουμε υποταγή και υποδούλωση απο κανένα!ειμαστε ελεύθεροι άνθρωποι με ιδεώδη αρχές ιστορία και αξίες!τοπος ευλογημένος και ιερός!μια ζωη ο ίδιος πόλεμος γινόταν προς την ελλαδα με διαφορετικά μέσα και τρόπους!απλα ποτε δεν το κατάφερναν αλλα και σε εμάς έπεσε ο κλήρος να υπερασπιστούμε αυτα τα ιδεώδη και αυτές τις αξίες των προγόνων μας και να φανούμε αντάξιοι τους!στο τέλος θα επικρατησουμε γιατι ειμαστε ΕΛΛΗΝΕΣ συνεχιστές των προγόνων μας και σε αυτούς και μόνο λογοδοτουμε και σε κανένα άλλον!ελπιζω αυτη η κυβέρνηση να κρατησει και να αντισταθεί γιατι πλέον δεν υπαρχει γυρισμός!πιστευω εώς ώρας ολα βαίνουν καλώς!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σὲ τὶ νὰ ἀντισταθεῖ ; ΟἹ Γερμανοί λένε, ἄν δὲν μᾶς ξεπουλήσετε ὅλο τὸ δημόσιο, δὲν σᾶς δίνουμε τίποτα. Οἱ δὲ πρόγονοί μας εἶχαν μέχρι τὸν Μ. Ἀλέξανδρο (καὶ τὸν Πλάτωνα) μιὰ ἔν πολλοῖς φυλετική κατά τόπους λατρεῖα, ποὺ συμβάδιζε μὲ τὴν πόλη-κράτος. Τὶ θὰ μᾶς συσπειρώσει νὰ άντισταθοῦμε σὲ συνθῆκες οἰκονομικοῦ πολέμου ; Δὲν μποροῦμε νὰ ξανακλείσουμε τὴν οἰκονομία. Οὔτε νὰ κάνουμε κατακτητικο πόλεμο γιὰ νὰ χρηματοδοτηθοῦμε άπό τὸ πλιάτσικο. Πρέπει νὰ ζητήσουμε παγκόσμια ῥύθμιση.

   Delete
  2. Δύσκολο να ζητάς παγκόσμια ρύθμιση γιατι αυτοι έχουν διαλέξει τον δρόμο τους!εμεις σαν ελλαδα πρεπει να μείνουμε ενωμένοι και οχι να μας διχασουν!και αφού ειναι τόσο ισχυροί ας βγούμε απο την Ευρώπη τους και ας συνεχίσουμε με άλλες συνεργασίες και ας αλλάξουμε τον χάρτη της γεωπολιτικης!πιστευω πως υπαρχει διέξοδος απλα πρεπει να το καταλάβουμε ολοι σαν ελληνες υπηρχαμε και πριν το ευρώ θα υπάρξουμε και μετά απο αυτο!τροποι υπάρχουν θέληση θελει και έναν ηγέτη που θα μας παει μπροστά!!

   Delete
  3. Nὰ μὰς πάει ποῦ ; Ἤδη ἔχουμε άθρόα μετανάστευση Ἑλλήνων καὶ ὅσο γιὰ τὴ δραχμή, ἤδη οἱ Γερμανοί ἄρχισαν νὰ κυκλοφοροῦν τὴν ἰδέα κατοχικῆς δραχμῆς - χωρίς νὰ έλαφρυνθεῖ τὸ χρέος.Σημειωτέον δὲ ὅτι οἱ Γερμανοί εἶναι οἱ κακοί νο 2 (ὅπως οἱ Ἰταλοί στὸν Β. Παγκόσμιο) ἐνῷ οἱ κακοί νο 1 εἶναι οἱ Παγκοσμιοποιητές, έν μέρει δηλαδή οἱ ἈμερικανοΒρεταννοΙσραηλινοί. Οἱ δανειακές συμβάσεις φέρουν τρεὶς ὑπογραφές - Ἑλλάδα, ΟΝΕ, ΔΝΤ.

   Delete
  4. Υπάρχουν λύσεις εχε τα ματια σου ανοικτά και οσο εχεις καθαρό νου θα καταλάβεις το παιχνίδι που παίζεται!να κοιτάς παντα μπροστά απο το σημερα!η πολιτική ειναι σκληρό παιχνίδι πόκερ που παίζεται πάνω σε μια κλωστή οποίος ισορροπήσει θα κερδισει!τα μυαλά δεν λείπουν απο αυτη την χώρα!δοξα τον θεό!

   Delete
 16. Ναι ωραία όλα αυτά αλλά με τίποτα. Θα τον φάνε το Σύριζα. Πολύ light είναι. Θα υποκύψει πιστεύω με το πέρασμα του καιρού. Μακάρι να μην.

  ReplyDelete
 17. 1) Παραπάνω διαχώρισα τὸν ἐθνικισμό ἀπό τὸν φασισμό - ἄλλο ἐθνικισμός καὶ ἄλλο φασισμός. Ἡ Ἑλλάδα ἤταν ἐθνικιστική χωρίς νὰ εἶναι φασιστική. Ὁ φασισμός προϋποθέτει κίνημα. Ἰσχυρίζομαι ὅτι μπορεῖ νὰ έμφανιστεῖ κόμμα μὲ φασίζουσες τάσεις ἀλλά ὄχι ἑλληνικό φασιστικό κίνημα ποὺ νὰ μοιάζει μὲ αὐτό τοῦ Μουσολίνι λόγῷ τῆς ἰδιομορφίας καὶ τοῦ σχετικά μικροῦ μεγέθους τῆς Ἑλλάδας, έκτός καὶ ´αν τὸ κίνημα αὐτό ἀνήκει σὲ μιὰ φασιστική εὐρωπαϊκή συνομοσπονδία, ὁπότε δὲν θὰ εἶναι ἐθνικιστικό ἀλλά εὐρωπαϊκό - φυλετιστικό. Καθόλου ἑλληνικό, δηλαδή.

  2) Καὶ νὰ ἐμφανιστεῖ τὸ κίνημα αὐτό καμία λύση δὲν θὰ δώσει στὰ τρία προβλήματα τῆς Ὲλλάδας α) τὸ μεταφυσικό - ποὺ ἄπτεται τοῦ καθενός μας καὶ δὲν εἶναι πολιτικό 2) τὸ οἰκονομικό 3) τὸ πολιτειακό. Τὁ ἐνδιαφέρον στὶς ἀναλύσεις τοῦ κου Κιτσίκη ὅπως τὶς διαβάζω ἐγώ προσωπικά εἶναι ὅτι τὶς συνδέει μὲ τὴν ἔννοια τοῦ γένους. Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι μόνος του, ἀνήκει σὲ μιὰ διαδοχή γενεῶν. Ἡ μόνη μου διαφωνία, ἄν τὸν έχω πιάσει κάπως, εἶναι ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ προβλεφθεῖ ποιά γυναῖκα θὰ πάρει τὸ παιδί σου ἤ ποιόν ἄντρα καὶ θὰ πάρει ἡ κόρη σου. Κατά συνέπεια τὸ γένος δὲν μπορεῖ νὰ ὀρίσει μέλλον γιὰ τὸν ἑαυτό του, παρά μόνον ἄν ἐπιβάλει τὸ συνοικέσιο, πράγμα ποὺ εἶναι ἀντίθετο πρὸς τὸν ἔρωτα καὶ στερεῖ άπό τὸ γένος τὴ ζωτικότητά του.

  3. Ὁ πυρῆνας τοῦ παγκόσμιου προβλήματος εἶναι ὄχι ἡ ἀνισοκατανομή εἰσοδημάτων καὶ ἐργατικῆς δύναμης ἀλλά ὴ ὕπαρξη κέντρου ἐξουσίας. Σὲ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο ἡ μάχη δίνεται κατά βάσιν μεταξύ Γερμανίας καὶ Ἀγγλοσαξωνικῶν χωρῶν (φυλετικά οἱ χῶρες αὐτές συγγενεύουν, παραδόξως).Τὸ συμφέρον τῆς Ἑλλάδας εἶναι ὴ εἰρηνική διάλυση τοῦ παγκοσμίου κέντρου ἐξουσίας διὰ τῆς εἰρηνικῆς ἀνυπακοῆς, ὄχι ἀ λὰ Γκάντι, ἀλλά πνευματικά.Στὴ θέση τῆς ἐξουσίας πρέπει νὰ ὑπάρχει ἡ νομοτέλεια.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συγγνώμη, ὄχι εἰρηνική διάλυση - εἰρηνική κατανόηση.

   Delete
 18. Υ.Γ. (Καὶ συγγνώμη γιὰ τὰ λάθος πνεύματα). Δὲν ἔχει γίνει κατανοητό ἀπό τοὺς Ἕλληνες ἐθνικστές καὶ πατριώτες ὅτι ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔχει ἐθνικό κέντρο. Ἐθνικό κέντρο σὲ σύγχρονο κράτος προϋποθέτει τὸ προηγούμενο ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ἀπολύτου μοναρχίας. Ὁ ἑλληνικός ἐθνικισμός εἶναι ἐξ ὀρισμοῦ ἐμφυλιοπολεμικός - δηλαδή στρέφεται κατά ἐσωτερικοῦ άντιπάλου τὸν ὁποίο κατηγορεῖ γιὰ τὴν ἀνυπαρξία.... ἄνακτος. Τὸ ἐθνικό κράτος εἶναι μοναρχικῆς κοπῆς. Ἡ μόνη σωτηρία γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι μιὰ παγκόσμια ἀκέφαλος βυζαντινή αὐτοκτατορία. Ἄν δὲν γίνει αὐτό θὰ γίνει ἐμφύλιος, ὅπου δὲν θὰ εἶναι φασιστικό μὲ ἑλληνικά χαρακτηριστιά τὸ ἕνα στρατόπεδο ἀλλά μάλλουν χοῦντα τύπου Πινοσέτ.Βραχύβια χοῦντα, ὅμως- μακροπρόθεσμα ὁ χρόνος μετράει εἰς βάρος τῶν ἀτλαντικῶν δυνάμεων ποὺ θὰ τὴ στήριζαν.Αὐτές εἶναι οἱ ἐντυπώσεις μου.

  ReplyDelete
 19. Κατ αρχας μια απαντηση στον κ. Κιτσικη.
  Δεν ξερω τοσο καλα τα Γαλλικα πραγματα για να απαντησω για τις διαφορες της Λεπεν με την Χ.Α, ξερω ομως την σταση που αυτη κρατησε απεναντι μας.
  Μια σταση που ο πατερας της δεν ασπαστηκε.
  Γενικα, δεν βλεπω τι το καινουργιο θα φερει η Λεπεν στην Ευρωπη.
  Εθνικιστικο κομμα που "δεν βλεπει" τους Εβραιους τραπεζιτες που στραγγαλιζουν την Ευρωπη και δεν μιλαει για την αναγκη κατεδαφισης του κερδοσκοπικου τραπεζικου συστηματος, δεν με πειθει ιδιαιτερα.
  Ειδικα οταν δεν βρισκει ουτε μια κουβεντα να πει για τους μοναδικους πολιτικους κρατουμενους της Ευρωπης.
  Νομιζω οτι το οτι υπηρξε "πορφυρογεννητη" επαιξε τον ρολο του. Αυτος αλλωστε ειναι ο μεγαλυτερος κινδυνος και για την Χ.Α στην Ελλαδα. Να βολευτει μεσα στο συστημα και να αφησει την "επανασταση" για κανεναν αλλο.
  Αντισημιτισμος εχω βαρεθει να το λεω, δεν υπαρχει στην Χ.Α. Ενα εθνικιστικο κομμα δεν μπορει παρα να ειναι εχθρικο σε ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ δρα εθνοδιαλυτικα. Ο ρολος των Εβραιων σ αυτο δεν αναφερεται περισσοτερο απο οτι των Τουρκων της Θρακης, των Αλβανων, των Σλαβομακεδονων, η των λαθρομεταναστων.
  Τωρα για τον Κωνσταντη που θεωρει οτι ο Εθνικισμος στην Ελλαδα ειναι εμφυλιοπολεμικος.
  Ο εθνικισμος δεν ηταν αυτος που δημιουργησε τον εμφυλιο. Αυτον τον δημιουργησαν οι δουλοι των Αγγλων και οι δουλοι των Ρωσσων. Οι εθνικιστες κτυπηθηκαν και απο τους δυο.
  Οι εθνικιστες παντα ειχαν το προνομιο να κτυπιωνται απο ολους, γιατι η ιστορια του Ελληνικου κρατους ειναι μια ιστορια ξενοδουλιας.
  Η σημερινη συμμαχια του "συνταγματικου τοξου" δεν ειναι κατι καινουργιο. Το καινουργιο ειναι οτι ενω καποτε υπηρχαν διαφορετικα στρατοπεδα στους ξενοδουλους, τωρα δεν υπαρχουν. Δεν υπαρχουν Αγγλοφιλοι και Γαλλοφιλοι. Δεν υπαρχουν βασιλικοι γερμανοφιλοι και βενιζελικοι φιλοι της ΑΝΤΑΝΤ. Δεν υπαρχουν Αμερικανοφιλοι καπιταλιστες και Ρωσσοφιλοι μπολσεβικοι.
  Η παγκοσμιοποιηση εχει ενωσει ολους τους ξενοδουλους, αλλα οι εθνικιστες παραμενουν παντα εχθροι, αφου θελουν την χωρα τους ανεξαρτητη.
  Δεν ειναι τυχαιο το οτι οσο οι κυβερνησεις εξαρτωνται απο το χρημα για την εκλογη τους, ποτε δεν υπηρξε εθνικιστικη κυβερνηση.
  Ο Καποδιστριας, ο Μεταξας και ο Παπαδοπουλος ηταν οι μονοι που συμπεριφερθηκαν σαν εθνικιστες. Και οι τρεις πηραν την εξουσια με αλλα μεσα.
  Και οι τρεις ηρθαν σε ρηξη με ολους τους υπολοιπους. Οχι γιατι δεν πηραν την εξουσια δημοκρατικα, γιατι τοτε ολοι οι βενιζελικοι πραξικοπηματιες θα ειχαν πεθανει στην κρεμαλα αντι να τους κανουμε ηρωες σαν τον "μαυρο καβαλαρη" Πλαστηρα και τα "παιδια της αμυνης", αλλα γιατι δεν ηταν ξενοδουλοι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kαὶ τὰ τρία παραδείγματα ποὺ φέρατε ἐμφανίζονται ἐν μέσω σφοδρῶν ἐσωτερικῶν συγκρούσεων. Άλλά τὸ ἔθνος-κράτος εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἐμφυλιοπολεμικό διότι εἶναι ἕνας ἀκήρυχτος ἐμφύλιος τὸ ἴδιο. Μόνο ἐθνικισμός δίχως κράτος θὰ μποροῦσε νὰ μὴν εἶναι ἐμφυλιοπολεμικός.

   Delete