Jan 14, 2016

275 - Ὁ ῥόλος τῆς Κρήτης στὴν ἀναγέννηση τοῦ ἑλληνισμοῦ

275 - Ὁ ῥόλος τῆς Κρήτης στὴν ἀναγέννηση τοῦ ἑλληνισμοῦ

Ἐντύπωση προκαλεῖ ὅτι ἕνα μεγάλο μέρος ἐπιφανῶν Ἑλλήνων, μετὰ τοὺς Μικρασιᾶτες, εἶναι Κρητικοί. Χωρὶς τοὺς Μικρασιᾶτες καὶ τοὺς Κρητικοὺς ἡ χώρα σήμερα θὰ εἶχε ἤδη ἐξαφανισθῆ.

Μέχρι τὸ 1909, ἡ Ἑλλὰς ἐσύρετο τρισαθλία, ἀπὸ κρίση σὲ κρίση, παρὰ τὴν εὔνοια ποὺ τῆς ἔδειχνε, σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ ΙΘ΄αἰῶνος, ἡ Εὐρώπη. Αἰφνιδίως ὅμως, τὸ 1909, ἡ καρδιὰ τοῦ στρατοῦ ἐξηγέρθη στὸ Γουδί καὶ ἔφερε ἀπὸ τὴν Κρήτη τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο. Καὶ τότε, ἔγραψε ἀργότερα (1929-1931), ὁ Γεώργιος Βεντήρης, στὸ δίτομο ἱστορικό του ἔργο, Ἡ Ἑλλὰς τοῦ 1910-1920, ὅτι στὴν αὐγὴ τοῦ Κ΄αἰῶνος, ἐπικεφαλῆς τῆς Ἑλλάδος, ἐπροχώρησαν οἱ ἐλεύθεροι Ἕλληνες ἀστοὶ καὶ ὡς πρῶτο Ἰσραήλ, ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Κρητός, ἐξεχύθησαν πρὸς βορρᾶν, στὴν Μακεδονία καὶ τὴν Θράκη καὶ πρὸς Ἀνατολᾶς, μέσα στὴν Μικρὰ Ἀσία.

Δὲν ἔφταιξε ἡ Κρήτη ἐὰν τελικὰ ἐπῆλθε ἡ τραγωδία τοῦ 1922, ὅπως δὲν ἔφταιξε ὁ Ῥουσσὼ καὶ ὁ Ῥοβεσπιέρρος ἐὰν τελικὰ τὸ 1812, ἐπῆλθε γιὰ τὸν Ναπολέοντα, παιδὶ τῆς Κορσικῆς, ἡ τραγωδία τῆς Ῥωσίας. Ἡ ἠπειρωτικὴ Εὐρώπη τότε ὑπεστήριζε τὴν Γαλλία, ἐπειδὴ αὐτὴ ἦταν δημιουργική, μὲ αὐξάνοντα νέο πληθυσμό. Ὅπως ὅμως ἐξήγησε ἀργότερα ὁ μέγας ντὲ Γκώλ, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς γαλλικῆς «μικρασιατικῆς» ἐκστρατείας τοῦ 1954-1962 στὴν Ἀλγερία, δὲν πρέπει ποτὲ νὰ ὑποτιμοῦμε τὸν ἐχθρὸ μὲ τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ ἐπιχειροῦμε νὰ κλείσουμε «une paix des braves», μία εἰρήνη τῶν ἑκατέρωθεν παλικαριῶν.

Ἡ Ἑλλὰς τοῦ 1910-1920, εἶχε σφριγώδη ἀνoδικὸ  πληθυσμό νέων ποὺ ἔκαμαν πολλὰ παιδιά, ποὺ ἦσαν ὑπερήφανοι γιὰ τὴν διεθνῆ, ἰσραηλιτικοῦ τύπου τάξη τῶν Ἑλλήνων ἐφοπλιστῶν τοῦ Λονδίνου, ποὺ ὅμως μὲ τὴν ἐδαφική τους ἐπέκταση τὸ 1919, ἐγέννησαν ἀντίπαλο ἕναν μεγαλοφυῆ στρατιωτικό, τὸν Κεμάλ, ποὺ τὸ 1923, μὲ τὴν συνθήκη τῆς Λωζάννης, ὑπῆρξε ὁ μόνος ἀπὸ ὅλους τοὺς ἡττημένους τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου (Τούρκους,Βουλγάρους,Αὐστριακούς, Οὕγγρους, Γερμανούς) νὰ ἐπιβάλῃ στοὺς νικητὲς νὰ ἀναθεωρήσουν τοὺς σκληροὺς ὅρους τῶν συνθηκῶν εἰρήνης ποὺ εἶχαν ἀποφασίσει γιὰ τοὺς ἡττημένους μὲ τὶς συνθῆκες τῶν Βερσαλλιῶν, τοῦ Νεϊγύ, τοῦ Τριανόν, τοῦ Σαὶν Ζερμαίν (Ἁγίου Γερμανοῦ) καὶ τῶν Σεβρῶν. Ὁ Κεμὰλ, μόνος, ἐπέτυχε νὰ ἀντικαταστήσῃ τὴν φοβερὴ γιὰ τὴν Τουρκία συνθήκη τῶν Σεβρῶν τοῦ 1920 μὲ τὴν νικηφόρα γιὰ τὴν χώρα του συνθήκη τῆς Λωζάννης τοῦ 1923 καὶ τὸ ἐπέτυχε αὐτὸ μὲ ἕναν λαὸ τῆς Ἀνατολίας χωρικῶν, μικρῆς καὶ κατεστραμμένης πλέον δυνάμεως, κάτι ποὺ ἐντυπωσίασε βαθύτατα τὸν ἀντίπαλό του Βενιζέλο ποὺ χρόνια ἀργότερα τὸν πρότεινε γιὰ τὸ βραβεῖο Νομπὲλ Εἰρήνης.

Ὁ κρητικὸς λαὸς τοῦ Βενιζέλου ποὺ εἶχε οἰκοδομήσει τὴν Ἑλλάδα τοῦ 1910-1920, ἀντεκατεστάθη στὸν Μεσοπόλεμο ἀπὸ τὸν ἕτερο δημιουργικὸ λαὸ τῶν Μικρασιατῶν προσφύγων ποὺ ἐσυνέχισαν νὰ γεννοῦν παιδιὰ καὶ χάριν σὲ αὐτοὺς ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἐσυνέχισε σφριγώδης νὰ πολεμᾷ σπαρτιατικά, στὸ ἀλβανικὸ μέτωπο καὶ στὴν Ἀντίσταση δημιουργῶντας ἑναν αἱμοσταγῆ βεβαίως ἀλλὰ μεγαλοφυῆ πολεμιστή, τὸν Ἄρη Βελουχιώτη, ἔναντι τῶν γερμανοτσολιάδων.

Καὶ ὅταν ἔπεσε ὁ Βελουχιώτης καὶ ἐνεφανίσθη τὸ 1948, τὸ δεύτερο Ἰσραήλ, αὐτὴν τὴν  φορὰ ὄχι στὴν Σμύρνη ἀλλὰ στὸ Τὲλ Ἀβίβ, ἡ φτωχὴ ἀλλὰ ἡρωϊκὴ κρητικομικρασιατικὴ Ἑλλὰς ἐξηγοράσθη ἀπὸ τὰ χρήματα τοὺ σχεδίου Μάρσαλ καὶ ἀργότερα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἐρρίχθη μὲ τὰ μοῦτρα στὴν κατανάλωση καὶ τὰ διακοποδάνεια, ἔπαυσε νὰ κάνῃ παιδιὰ καὶ κατέληξε στὴν μυκονιάτικη ἀρσενοκοιτία καὶ κτηνοβασία, στὰ gay parades, περιγελῶντας τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν παράδοση τῆς νηστείας, εὐνουχίζοντας τὸ ΚΚΕ μὲ τὸν συριζαίϊκο ἀριστερισμό, καὶ μετεμορφώθη σὲ περίγελο τῶν Βρυξελλῶν.

Κρήτη, λεβεντομάνα, ἦλθε ἡ στιγμὴ νὰ σώσῃς καὶ πάλι τὸν παρηκμασμένο ἠπειρωτικὸ λαὸ τῶν γραικύλων μὲ ἕνα νέο Γουδί. Ὅπλα ἔχεις καὶ περισσεύουν, βουνὰ ἔχεις καὶ περισσεύουν, παλικάρια ἔχεις καὶ περισσεύουν. Ἡ μυστριώτικη σπαρτιατικὴ οἰκογένεια τῶν Κρεββατάδων Μπενιζέλων εἶχε καταφύγει στὴν Κρήτη, κρατῶντας μαζί της τὰ σπαρτιατικά της ὅπλα καὶ ἀπὸ ἐκεῖ, μετὰ τὴν ἀνεξαρτητοποίηση τῆς Κρήτης ἐπέστρεψε στὴν ἠπειρωτικὴ γῆ καὶ ἐμεγαλούργησε. Κρήτη, ἡ Ἑλλὰς σὲ περιμένει.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 14 Ἰανουαρίου 2016

10 comments:

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 2. ΔΑΣΚΑΛΕ.... ΣΕ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΕ ΕΚΤΙΜΩ..ΩΣΤΟΣΟ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΓΜΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΤΟΡΙΤΟ.ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ[ΕΜΠΟΡΟΙ] ΕΠΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΥΠΕΡΕΙΧΑΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ..ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΘΕΣΟΥΜΕ..ΠΡΑΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΣΑΠΙΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟΚΡΥΠΤΗ ..ΓΙΑ ΕΥΝΟΙΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ..ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΗ ΗΡΩΙΚΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗ ΟΥΤΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ..ΩΣΤΟΣΟ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ Α-ΛΗΘΗ ΑΠΟΤΙΠΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .ΤΙΜΑΩ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ ΚΡΗΤΕΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ..ΩΣΤΟΣΟ Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΠΡΟ 100 ΕΤΩΝ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΓΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ.
  ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΟΠΟ.

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. Στὴν Ἑλλάδα, ἤ, ἀλλιῶς, στὸ Ῥωμέηκο, ἔχει κανείς τὴν ἐντύπωση ὅτι οἱ πολιτικές συζητήσεις εἶναι ἔνας τρόπος νᾳ μιλᾶ κανεῖς γιὰ ὑπαρξιακά ζητήματα μεταχειριζόμενος τὸν μῦθο. Μῦθος εἶναι αὐτό ποὺ λέγεται - ὄπως στὴ φράση ποὺ ξεκινᾶ μὲ τὸ - λένε ὄτι...

  Ἔτσι περίπου τὰ ἑξηγεῖ ὁ πρόσφατα μακαρίτης ἑλληνιστής Βάλτερ Μποῦρκερτ, σὲ ἔνα δοκίμιό του. https://books.google.gr/books?id=APcX1KKHF9wC&pg=PA8&dq=burkert+myth+sons&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiC1LH04bDKAhWFFCwKHS4kBswQ6AEIMzAC#v=onepage&q=burkert%20myth%20sons&f=false

  Διότι οἱ ἀρχαῖοι τὴν παραπάνω συζήτηση θὰ τὴν κάνανε ὠς ἑξῆς περίπου, ποὺ λέει κι ὁ Θουκυδίδης. - Ὁ Ἔλληνας εἶχε δώδεκα γιούς, κι ἔναν ἀκόμα, δεκατρείς. Τὸν Κρητικό, τὸν Μωραΐτη, τὸν Μακεδόνα, τὸν Ρουμελιώτη, τὸν Θεσσαλό, τὸν Ἡπειρώτη, τὸν Νησιώτη, τὸν Πόντιο, τὸν Ἑπτανήσιο, τὸν Ἀνατολίτη, τὸν Θρακιώτη, τὸν Ῥοδίτη καὶ τὸν Κύπριο. Εἶχε καὶ τέσσερεις-πὲντε ψυχογιούς. Τὸν Ἀρβανίτη, τὸν Σκλαβοῦνο, τὸν Τοῦρκο, τὸν Πομάκο καὶ τὸν Βλάχο.

  ὃλοι αὐτοί θέλανε νὰ παντρευτοῦν. Τί νὰ σοῦ κάνει ὀ Ἕλληνας ; Πῶς νὰ τοὺς βολέψει ὅλους αὐτούς ;

  ReplyDelete
 5. γνωρίζει κανένας γτ χαστούκισε τον Ρουσόπουλο ο Καραμανλής?

  http://www.makeleio.gr/?p=512603

  ReplyDelete
 6. Ξέρουμε ότι έμεινε..."Παυλόπουλος" ο Πάκι...λόγω τρισμεγίστου Κυρίλλου!

  ReplyDelete
 7. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete