Oct 30, 2014

151 – Ταξικὸς πόλεμος, πατριωτικὸς πόλεμος καὶ ἐμφύλιος πόλεμος

151 – Ταξικὸς πόλεμος, πατριωτικὸς πόλεμος καὶ ἐμφύλιος πόλεμος

1 - Ὁ περισσότερος κόσμος εἶναι ἀπαίδευτος καὶ ἐκφράζει γνῶμες τελείως ἀβάσιμες. Κατ’ ἀρχὰς ὁ πόλεμος ἐντάσσεται στὸ γενικώτερο πλαίσιο τῆς ἀνθρωπίνης δραστηριότητος καὶ ἡ ἔννοια τῆς εἰρήνης δὲν εἶναι παρὰ μία ἐνδιάμεσος κατάστασις μεταξὺ δύο πολέμων.

2 – Πόλεμος προϋποθέτει βία. Καμμία ἐκ θεμελίων ἀλλαγὴ τῆς κοινωνίας δὲν γίνεται χωρὶς βία καὶ χωρὶς καταπάτηση τῶν ἰσχυόντων νόμων (Ὁ Μὰρξ εἶπε ὅτι ἡ βία εἶναι ἡ μαμμὴ τῆς Ἱστορίας) ἀφοῦ οἱ νόμοι ἔχουν διαμορφωθῆ ἀπὸ ἕνα τμῆμα μόνον τῆς κοινωνίας, εἶναι δηλαδὴ ταξικοί. Συνεπῶς, γιὰ ἀλλαγὴ κατεστημένου πρέπει ὑποχρεωτικὰ νὰ κατεδαφισθοῦν οἱ ὑπάρχοντες νόμοι.

3  - Ὁ διαρκὴς πόλεμος εἶναι ἡ φυσικὴ κατάσταση τῆς κοινωνίας καὶ δύναται γιὰ κάποιο χρονικὸ διάστημα νὰ ἀργοπορήσῃ νὰ ἐκδηλωθῇ μόνον μὲ τὴν ἐξάσκηση βίας (ἡ λεγομένη Pax Romana).

4 –Τρεῖς εἶναι οἱ μορφὲς πολέμου: Ἡ ταξική, ἡ πατριωτικὴ καὶ ὁ ἐμφύλιος. Ἐὰν θεωρηθῇ ὅτι ἡ ἀνθρωπότης εἶναι ἑνιαία, τότε ὅλοι οἱ πόλεμοι εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἐμφύλιοι.

5 –Σὲ οἱονδήποτε πόλεμο δὲν ὑπάρχουν οἱ καλοὶ καὶ οἱ κακοί. Ἡ προπαγάνδα, ἐξ ὁρισμοῦ ψευδής, ὑβρίζει τὸν ἀντίπαλο, τὸ ἀποκαλεῖ συμμορίτη καὶ τρομοκράτη καὶ ἀμφισβητεῖ τὴν γνησιότητα τῶν προθέσεών του. Ἐξαίρεση ὑπάρχει μόνον ὅταν ὁ καπετάνιος εἶναι μεγάλος, σὰν τὸν Μεγαλέξανδρο. Ἔτσι ὁ στρατηγὸς ντὲ Γκὼλ ἀπεκάλεσε τὸ 1958 τοὺς Ἀλγερινοὺς ἀντιπάλους του «Les Braves» (λεβέντες) καὶ ἀνήγγειλε πὼς πρόθεσή του ἦταν νὰ ὑπογράψῃ μαζί τους «la paix des braves» (τὴν εἰρήνη τῶν παλικαριῶν). Ἀντιθέτως οἱ πυγμαῖοι τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους συνεχίζουν νὰ ἀποκαλοῦν τοὺς ἀντιπάλους  τους τοῦ Ἐμφυλίου 1946-1949, συμμορῖτες!

6 - Ὁ ταξικὸς πόλεμος εἶναι ἀναπόφευκτος λόγῳ τῆς ὑπάρξεως τῶν κοινωνικῶν τάξεων. Ὅσο ὑπάρχουν τάξεις θὰ ὑπάρχουν ὑποχρεωτικὰ ταξικοὶ πόλεμοι. Ἡ κάθε τάξη καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς ὑποστηρίζει τὰ συμφέροντά της. Ἔτσι, στὴν  δεκαετία τοῦ 1950, ὅταν στὴν Γαλλία ἐμαίνετο ὁ ταξικὸς πόλεμος, ἐκυκλοφόρει βιβλίο μὲ τίτλο: «Sois  fier d’ être bourgeois» (Νὰ εἶσαι ὑπερήφανος ποὺ εἶσαι ἀστός).

7 - Ὁ πατριωτικὸς πόλεμος ἐμφανίζεται ὅταν οἱ διάφορες τάξεις μίας χώρας εὑρίσκονται ἀντιμέτωποι μὲ ξένη εἰσβολή. Ἔτσι, οἱ συμπαθοῦντες στὴν Ἑλλάδα τὸ φασιστικὸ ἤ ἐθνικοσοσιαλιστικὸ καθεστώς (δικαίωμά τους) ὑποχρεώνονται νὰ κηρύξουν ἀντίσταση κατὰ ξένου φασιστικοῦ εἰσβολέως (ποὺ φυσικὰ καὶ δικαίως συμπαθοῦν). Τέτοια ἦταν ἡ περίπτωση τοῦ Μεταξᾶ στὶς 28 Ὀκτωβρίου 1940. Τέτοια θὰ ἦτο καὶ ἡ περίπτωση τῶν Ἑλλήνων κομμουνιστῶν ἐὰν ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση κατέκτει τὴν Ἑλλάδα.

8 - Ὁ ἐμφύλιος πόλεμος ἐμφανίζεται ὅταν συγκρούονται μέσα στὸ ἴδιο τὸ κράτος δύο ἀντίπαλες ὁμάδες. Ἀπὸ καταβολῆς κόσμου οἱ ξένες δυνάμεις εἰσχωροῦν στὴν ἐμφύλια διαμάχη καὶ βοηθοῦν μὲ ὅπλα καὶ χρήματα τὶς ἀντίπαλες αὐτὲς ὁμάδες. Ὅταν ὁ μαχητὴς εἰσέρχεται στὸν ἀγῶνα ἀπὸ οἱαδήποτε πλευρά, ἤ τὸ κάνει ἀπὸ ἰδεολογία, ὁπότε εἶναι ἐν τάξει, ἤ τὸ κάνει γιὰ χρήματα, ὁπότε εἶναι προδότης καὶ δωσίλογος καὶ πρέπει νὰ ἐκτελεσθῇ. Ἔτσι, ἕνας ἐξάδελφός μου, ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, μοῦ εἶχε ἐκμυστερευθῆ ὅτι εἶχε ἀνέβει στὸ βουνὸ στὴν διάρκεια τῆς γερμανικῆς κατοχῆς στὸ ἀντάρτικο τοῦ Ζέρβα, ὁ ὁποῖος ἀπὸ ἀντιβασιλικὸς εἶχε γίνει βασιλικὸς ἐπειδὴ εἶχε δεχθῆ χρηματικὸ ποσὸ ἀγγλικῶν χρυσῶν λιρῶν ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους, καὶ ὁ ἐξἀδελφός μου ἔπαιρνε ἀπὸ τὸν Ζέρβα μία χρυσὴ λίρα τὸ μῆνα. Ἐπίσης, ὁ κάθε διαδηλωτὴς στὴν κεντρικὴ πλατεῖα τοῦ Κιέβου, τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2014, ἐλάβαινε ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ πρεσβεία 50 δολλάρια τὴν ἡμέρα. Τέλος, σὲ ὅλες τὶς ἔγχρωμες  ἐξεγέρσεις ὀργανωμένες ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ στὸν πόλεμο τῆς Συρίας κατὰ τοῦ προέδρου Ἄσσαντ, ὁ κάθε στρατιώτης τοῦ «δημοκρατικοῦ στρατοῦ» παίρνει μισθὸ ὡς μισθοφόρος. Ὅλοι αὐτοὶ εἶναι δωσίλογοι καὶ προδότες καὶ πρέπει νὰ ἐκτελεσθοῦν. Τὸ ἴδιο καὶ στὴν σημερινὴ Ἑλλάδα ὅπου οἱ πολιτικοὶ ποὺ κυβερνοῦν στὸν ὄνομα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Γερμανίας εἶναι δωσίλογοι.


            Δημήτρης  Κιτσίκης                                30 Ὀκτωβρίου 2014

47 comments:

 1. Πόσο άνετα και ελαφρά τη καρδία χρησιμοποιείτε βαριές εκφράσεις όπως "προδότες" και "δωσίλογοι".

  Κατεβείτε κ.Κιτσίκη στην πολιτική να μας δείξετε εσείς τον πατριωτισμό σας.Να κυβερνήσετε εσείς τέλεια τη χώρα.Τι φοβάστε;

  Έτσι είναι όμως.Όταν 40 χρόνια κάποιος ψηφίζει τους ψεύτες και αυτούς που του υπόσχονται λεφτά που δεν υπάρχουν , αέρα κοπανιστό , και διαλύτετε η οικονομία της χώρας , μετά του φαίνεται περίεργο το πως η οικονομία καταστράφηκε.

  Όταν επί 40 χρόνια το πολίτευμα της χώρας είναι αυτό του υπαρκτού λαικισμού και της δημαγωγίας , τότε θα έρθει και η στιγμή που η αλήθεια θα πονά.Και η αλήθεια είναι ότι ο λαός χρεωκόπησε τη χώρα με τις απατεωνιές του.Και η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται υπομονή γιατί θα ζούμε πλέον με τα δικά μας τα λεφτά κι όχι με δανεικά του Πασόκ και του Γιωρκάκη ή του Τσίπρα.

  Ζούμε με τα δικά μας τα λεφτά.Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις θα δώσουν μόνο η αύξηση παραγωγικότητες στις εργασίες που κάνουμε οι ίδιοι , με τα λεφτά που παράγουμε εμείς.Όποιος θέλει δανεικά , ενσυνείδητη καταστροφή της χώρας και εποχές δεκαετίας 80 - 90 - 00 - 09 , ψηφίζει τα "λεφτά υπάρχουν" και Τσίπρα ή Πασόκ.

  ReplyDelete
 2. Νομιζω οτι σε θεωρητικο επιπεδο το αρθρο του κ. Κιτσικη αποδιδει σωστα και λογικα την πραγματικοτητα.
  Εχω δυο τρεις παρατηρησεις.
  Το οτι πραγματι ετσι λειτουργει ο κοσμος δεν σημαινει οτι δεν πρεπει να προσπαθουμε για το καλυτερο. Ο ταξικος πολεμος που συνηθως ειναι παραλληλα και εμφυλιος μπορει να προληφθει με το σωστο πολιτευμα που ικανοποιει ολες τις ταξεις αρκετα ωστε να αποφευγονται οι στασεις. Αυτο ειναι που ο Αριστοτελης λεει για το οτι τα σωστα πολιτευματα προωθουν το κοινο συμφερον και οχι τα συμφεροντα της ηγεσιας του ενος, των λιγων η των πολλων.
  Οι κουμουνιστες ως διεθνιστες κανενα προβλημα δεν θα ειχαν να γινουν επαρχια της σοβιετικης ενωσης αφου και τοτε υποστηριζαν την αυτονομηση της Μακεδονιας και της Θρακης και σημερα δεν εχουν καμια αντιρρηση εθνικου χαραχτηρα στην ενταξη μας στην παγκοσμιοποιηση. Οι εθνικιστες εχουν σαν ιδεολογια την πατριδα και εκει διαφερουν απο τους κουμουνιστες, τους φιλελευθερους, τους ισλαμιστες και τους χριστιανους που η βασικη τους οργανωση ειναι το κομμα η η θρησκεια.
  Τελος για την ιστορια με τις χρυσες λιρες, ηταν η μισθοδοσια των ανταρτων ανεξαρτητως οργανωσης που εστελναν οι Αγγλοι και η κυβερνηση του Καιρου.
  Επομενως το περιεργο δεν ειναι που τις επαιρνε ο Ζερβας.
  Περιεργο ηταν που τις επαιρνε το ΕΑΜ ενω ειχε διαλυσει ολες τις αλλες ανταρτικες ομαδες και ειχε επανηλειμενα επιτεθει και στον ΕΔΕΣ αλλα δεν καταφερε να τον διαλυσει παρα μονο να τον περιορισει στην Ηπειρο.
  Ακομη πιο περιεργο ειναι οτι ολοι ηξεραν για πιο λογο το ΕΑΜ ηθελε να μεινει η μονη ενοπλη δυναμη στην Ελλαδα. Οι λιρες ομως και ο οπλισμος ερχοντουσαν κανονικα.
  Και ακομη πιο περιεργο αφου σχεδον το καταφερε με τον ΕΔΕΣ περιορισμενο και εξουδετερωμενο,οι Αγγλοι και η κυβερνηση του Καιρου αφοπλισαν και τα ταγματα ασφαλειας που μετα την Καλαματα και τον Μελλιγαλα ειχαν κρατησει την Τριπολη και την Πατρα, αφηνοντας ελευθερο τον δρομο για την πρωτευουσα στον ΕΛΑΣ.
  Ολοι και κυριως οι Αγγλοι και οι πολιτικοι μας ηξεραν τι σκοπο ειχε το ΚΚΕ και φροντισαν με καθε τροπο να τους ανοιξουν τον δρομο.
  Ετσι, πολυ σωστα το αρθρο μιλαει για τους ξενους που εκμεταλλευονται τον διχασμο, οπως πολυ σωστα τα λεει και για την ανυπαρξια καλων και κακων σε τετοιες περιπτωσεις.
  Αυτοι ομως που εγκληματισαν κατα των Ελληνων που πολεμαγαν μονο για την πατριδα τους,ειτε κοροιδευοντας, ειτε εξοντωνοντας τους, πρεπει να κατηγορουνται απο τις επομενες γενιες που ειναι αναγκη να προετοιμασθουν για να μην ξαναπαθουν τα ιδια.
  Ετσι δεν συμφωνω ουτε να ονομασω λεβεντες τους κατσαπλιαδες που κατασφαξανε τους Ελληνες, ουτε γερο της δημοκρατιας το ενεργουμενο των Αγγλων, ουτε συμμαχους και προστατες τους ξενους δημιους της χωρας μου.
  Το αιτημα σας ομως αυτο κ. Κιτσικη εχει γινει δεκτο απο τους διαδοχους ολων αυτων στα πλαισια του "συνταγματικου τοξου" οπου αριστεροι και δεξιοι αλληλοσυγχαιρονται για την δημοκρατικοτητα τους και το τεραστιο ενδιαφερον τους για τον λαο, υπο το στοργικο βλεμμα της πρωην προεδρου της κουμουνιστικης νεολαιας, φιλης και συμμαχου Αγγελας.

  ReplyDelete
 3. Ἁπό τὶς πρῶτες καταγεγραμμένες ἰδέες στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, ξεκινώντας ἀπὸ τὰ σπήλαια τοῦ Λασκῶ τουλάχιστον, μία εἶναι ἡ ἀπορία, ἡ μάλλον δύο - εἶναι άπαραίτητη ἡ βία ; Και, δεύτερον, ΥΠΑΡΧΕΙ βία ἤ ἡ βία εἶναι ψευδαίσθηση;

  Ἡ ἀνάρτηση ξεκινάει λέγοντας ὄτι βία ὐπάρχει, εἶναι προφανές,ἄρα εἶναι ἀπαραίτητη, μιὰ καὶ ὄ,τι ὐπάρχει εἶναι ἀπαραίτητο. Πολύ σωστά ἡ ἀναρτηση ἐξηγεῖ ὄτι τὸ κήρυγμα τῆς μὴ βίας - προσοχή, ὄχι ἡ μη-βία, τὸ κήρυγμα τῆς μη-βίας - εἶναι βίαιο. Ἄν ἐγῶ μιλάω ἔντονα στὸν κο Ζαρατοῦστρα, π.χ., καὶ τοῦ λέω, μὴν τὰ γράφεις αὐτά, εἶσαι βίαιος, ἐγώ εἶμαι βίαιος.

  Τὸ ἐρώτημα ἀν ὑπάρχει βία ἤ ἄν ἡ βία εἶναι ψευδαίσθηση ποὺ προκαλεῖ τὴ βία, σὰν πολεμική Σειρῆνα, δὲν εἶναι ἀφελές ἀλλά ριζικό.

  ReplyDelete
 4. Δίνω ἕνα παράδειγμα. Ἀς ποῦμε χαριτολογώντας ὅτι εἶμαι ὁ Παττακός στὰ νιάτα του ἤ ὁ Ναπολέων Ζέρβας. Καὶ βλέπω μπροστά μου ἕνα τάνκ, ἥ ἕνα σακκοῦλι ἀγγλικές λίρες. Καὶ τὰ δύο εἶναι βίαια ὄπλα. Ἀκούω μέσα μου δύο φωνές. Ἡ μία λέει, δὲν ὑπάρχει βία. Ἡ ἄλλη λέει, εἶσαι τρελλός, τὸ τὰνκ ὑπάρχει γιὰ νὰ σκοτώνει καὶ ἡ λίρα γιὰ νὰ ἐξαγοράζει μὲ σκοπό νὰ σκοτώσει. Τι βλακείες λὲς ; Αύτό τὸ δίλημμα λοιπόν τὸ θεωρῶ κεντρικό, καὶ θεωρῶ ὄτι οὶ νόμοι τῆς κοινωνίας ποὺ λέει ὁ κος Ζαρατοῦστρα δέν εἶναι νόμοι, ἐμείς τοὺς βλέπουμε σὰν νόμους. Αὐτό προσπαθῶ νὰ ἐξηγήσω βάζοντας τὴν ψυχολογία μέσα στὴν ἱστορία. Ἡ ἀνάγνωση τῆς βίας, ἤ μάλλον τῆς εἰκόνας τῆς βίας, σὰν βία, αὐτή προκαλεί τοὺς ἐμφυλίους πολέμους, ποὺ ὄπως εὔστοχα λέει ἡ ἀνάρτηση, εἶναι ὄλοι οἱ πόλεμοι. Καὶ ὁ πιό δίκαιος πόλεμος ἕχει ἔνα άπόσπασμα ποὺ ἐκτελεῖ τοὺς λιποτάκτες καὶ τοὺς παρακούσαντες τὴν διαταγήν. Ποιός ἔδωσε τὸ δικαίωμα, σὲ ὀποιονδήποτε νὰ ἐρμηνεύει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ; Ἀπό ποῦ τὴν πήρες τὴν ἐξουσία, ῥε μεγάλε ; Αύτό ἐννοοῦσε ὁ Σωκράτης μὲ τὸ ἐν Οΐδα ὄτι οὐδέν Οἶδα. Ἡ βία εἶναι μιὰ ΑΝΑΓΝΩΣΗ. Αύτός ποὺ εἶναι βίαιος λέει, ἐγώ ΞΕΡΩ.

  Κολοκύθια. ΔΕΝ ξέρουμε. ΟΥΤΕ κανείς ξέρει. Αύτός ποὺ λέει, ἐγώ ξέρω, ἔχει φτιάξει τὴν πυρηνική βόμβα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. δέν μίλησα γιά νόμους τῆς κοινωνίας ἀλλά γιά κοινωνικούς νόμους...οἱ πρῶτοι ἔρχονται καί παρέρχονται, οἱ δεύτεροι εἶναι σύμφυτοι τῆς κοινωνίας...

   Delete
  2. Τὸ ξέρω, τὸ φαντάστηκα ὄτι θὰ τὸ λέγατε, προσπαθῶ νὰ τοὺς ἐνώσω - νὰ πῷ δηλαδή ὄτι οὶ νόμοι ποὺ διαπιστώνει ὀ παρατηρητής εκκινοῦν κατά κάποιον τρόπο άπό τὴν ἴδια ἀρχή ποὺ δημιουργεῖ τοὺς νόμους τῶν δικαστηρίων.

   Delete
 5. Γι`αυτό καὶ δὲν ἔχει κανένας δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένου ἐμοῦ νὰ διαχωρίζει τοὺς ἀμνούς ἀπ`ο τὰ έρίφια καὶ νὰ λεει ὄτι αύτός τὸ ἔκανε γιὰ χρήματα καὶ νὰ ἐκτελεστεί - ἀ, μπὰ, καὶ ἀπὸ ποιόν παρακαλῶ - καὶ ὀ ἄλλος ἀπὸ πατριωτισμό. Αὐτό καὶ ἀν εἶναι ταξική ἡθική - ὠς γνωστόν ὑπεράνω χρημάτων εἶναι οἱ πλούσιοι, ἀκριβῶς διότι ἀξία γιὰ αὐτούς εἶναι νὰ ´εχεις ΗΔΗ χρήματα. Ὁ Ῥουπακιάς ἄν σκότωσε γιὰ χρήματα, γιὰ νὰ θρέψει τὴν οἱκογένειά του, εἶναι ἐξίσου ἡθικός μὲ τὸν κολοκύθα ποὺ ἐπικαλεῖται τὴν ἡθικη γιὰ νὰ τὴν ἐξαργυρώσει στὴ μετά θάνατον ζωή, ἤ, χειρότερα, στὶς γκόμενες. Κανένας ἀπολύτως δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀποφασίζει τὶ εἶναι σστό καὶ τί λάθος, διότι δὲν ὑπάρχουν δικαιώματα, ὔτε ὑποχρεώσεις - δὲν κατάλαβα, ἤρθε ποτέ ἀπό τὸν Οὐρανό ἡ βίβλος μὲ τὶς δέκα έντολές καὶ δὲν τὸ πῆρα χαμπάρι ; Ὅσο ἠθικός ἤταν ό φανατισμένος ἔφηβος τοῦ ΕΑΜ, ἄλλο τόσο ἤταν ὁ Ζέρβας. Ὁ ἔνας χρηματιζόταν μὲ χρυσάφι, ὀ ἄλλος μὲ τεστοστερόνη. Ὁ ὁποιοσδήποτε βγαίνει μπροστά καὶ λέει, ἐγώ ξέρω, εἶναι ἐγκληματίας.

  ReplyDelete
 6. Συνεπῶς, ναὶ μὲν ἡ βία εἶναι ἡ μαμμή τῆς ἰστορίας, ἀλλά ὑπάρχουνε ΔΥΟ ἱστορίες, καὶ το θέμα εἶναι σὲ ποιάν ἀνήκουμε.

  ReplyDelete
 7. Κωσταντῆ, εἶσαι χάρμα. Μοῦ θυμίζεις τὰ νειάτα μου. Ἔχω κάνει μερικὰ χρόνια ἰατρικὴ γιὰ νὰ γίνω ψυχίατρος καὶ ψυχαναλυτὴς καὶ ἐὰν εἶχα γίνει ψυχαναλυτὴς θὰ ἤθελα πολὺ νὰ σὲ ἀναλύσω. Σίγουρα εἶσαι διαφορετικός. Ἐγὼ ἀρχίζω γράφοντας:"Πόλεμος προϋποθέτει βία" κι ἐσὺ μοῦ ἀπαντᾷς: ""Υπάρχει βία ἤ ἡ βία εἶναι ψευδαίσθηση;". Μὲ ἄλλα λόγια δηλώνεις: Ὁ πόλεμος ποὺ σίγουρα δὲν εἶναι ψευδαίσθηση καὶ συνεχὲς φαινόμενο διὰ μέσου τῆς Ἱστορίας δύναται νὰ ὑπάρχῃ χωρὶς βία ἐφ'ὅσον ἡ βία εἶναι ψευδαίσθηση! Νἆσαι καλὰ Κωσταντῆ!
  Δημήτρης Κιτσίκης


  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὄχι κύριε Κιτσίκη, δέν εἶπα αύτό, δὲν μέ καταλάβατε. Εἶπα μήπως τὸ ὄτι δίνουμε ΣΗΜΑΣΙΑ στὸν πόλεμο αύτό ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΙ τὸν πόλεμο ;

   Ὄταν οἱ ἀρχαῖοι ἔδιναν σημασία στὸν Ποσειδώνα, ὑπήρχε Ποσειδώνας. Δὲν ὑπῆρχε πρῶτα Ποσειδώνας καὶ μετά τοῦ ἔδιναν σημασία.

   Delete
 8. Καὶ Υ.Γ., γιὰ νὰ μὴν παρεξηγούμαστε, ἡ θεωρία τῶν δύο ἄκρων εἶναι πολεμική ἰαχή ἑνός κοπαδιοῦ ἀλητῶν κατά τοῦ ἀμάχου πληθυσμοῦ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το ωραίο είναι να μην υπάρχουν άκρα και βία.Να υπάρχει ειρήνη.Συμφωνούμε ως εδώ;

   Έλα όμως που αυτό το ωραίο , το χαλάνε κάποιοι συνεχώς με ντου σε πρυτάνεις στα πανεπιστήμια , με μολότοφ , με διαλέξεις για την προώθηση του ένοπλου αγώνα , με ρατσιστικές επιθέσεις , με ξύλο.

   Τι να κάνουμε τώρα!Αντί να κάνετε τη κριτική σας στα δύο άκρα που προωθούν τη βία και διαλύουν τη χώρα , κρίνετε το κράτος κι αντιθέτως ο κόσμος επευφημεί το ένα άκρο(Σύριζα) και υποστηρίζει ότι δεν είναι άκρο.Αλλά όταν το κράτος τους αφήνει αυτούς να κάνουν φασαρίες , τότε λένε όλοι "μη τα πειράζετε τα καημένα τα παιδιά" , και ότι το κράτος έχει βίαιη καταστολή.Αλλά από τη άλλη αν δεν υπάρξει αυτή η καταστολή από το κράτος , τότε μετά βγαίνουν όλοι και λένε "ανύπαρκτο το κράτος" και "που είναι το κράτος να τους μαζέψει;".

   Αυτό γίνεται στην Ελλάδα.

   Delete
  2. Ναὶ βρὲ Ε.Μ. ἀλλά ἐδωνά ἔχουμε ξεσκιστεῖ νὰ λέμε δύο πράγματα, ἀφενός ὄτι κάθε κράτος εἶναι ἕνας ἀκήρυκτος ἐμφύλιος πόλεμος μεταξύ τῆς ἡγετικῆς ὀμάδας καὶ τῶν ὑπολοίπων - στὴν Ἑλλάδα ἔχει σχεδόν διακηρυχθεῖ ἐπισήμως στὸ Καστελλόριζο, γιὰ νὰ μὴν πῷ στὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος - , ἀφετέρου, ἀν ξεσηκωθοῦν οἱ ὑπόλοιποι ἔχουμε έμφύλιο καὶ κατάλυση, προσωρινή ἔστω, τοῦ κράτους.

   Ἄρα πῶς θὰ λύσουμε τὴν ἐξίσωση ὤστε νὰ μᾶς βγεῖ εῤήνη ; Ὁ κος Κιτσίκης λέει, δὲν γίνεται, παιδιά, ξεχάστε το, αύτά εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ, πρέπει νὰ πέσουν κεφάλια, ἀν δὲν τα κόψουν οἱ έξεγερμένοι, θὰ τοῦς τὰ λιώνει ἡ ἠγετική ὀμάς. Ἡ ὀποῖα, αὐτή εἶναι ὴ δουλειά της, δὲν εἶναι ἠγετική ὀμάδα γιὰ νὰ στολίζει τοὺς δρόμους μὲ τριαντάφυλλα.

   Ἐσύ λοιπόν μᾶς λές, ἀφῆστε τὴν ἠγετική ὀμάδα νὰ λιώνει κεφάλια. Ἤ ἄλλο λες ;

   Delete
 9. Μια και εισαι και θρησκος Ενοχε καπου λεει στο ευαγγελιο για τους υποκριτες που δεν βλεπουν το δοκαρι στο ματι τους αλλα την ακιδα στο ματι των αλλων.
  Δεν βλεπεις οτι δεν νομιμοποιειται αυτος ο εσμος απατεωνων που εχει καταληστεψει και εξακολουθει να ληστευει το κρατος να μιλαει για την εφαρμογη των νομων;
  Σκεψου μονο οτι ο Τσουκατος που πηγαινοφερνε βαλιτσες ειναι εξω και αυτοι που τις παραλαμβαναν μας κυβερνουν ακομη.
  Ο Παπακωνσταντινου καπου κανει διακοπες στην Ολλανδια και η λιστα Λαγκαρντ καπου στα αζητητα.
  Η ερευνα για τα πλαστα στοιχεια που μας εβαλαν στο μνημονιο (αλλη μια υποσχεση του Σαμμαρα) βαλτωσε και ο Γεωργιου ειναι ακομη στην θεση του.
  Αν συνεχισω θελω τρεις μερες να τελειωσω με τις παρανομιες των "νομιμοφρονων" ηγετων μας, που οσες δεν μπορεσαν να καλυφθουν τελειως πηγαινουν με ρυθμους σαλιγκαριου, εξασφαλιζοντας οτι οι υπευθυνοι θα εχουν πεθανει απο γηρατεια πριν καταδικαστουν.
  Το μονο που ετρεξε και τρεχει ειναι οι φυλακισεις των χρυσαυγιτων.
  Η δικη βεβαια αν γινει θα καθυστερησει για οσο διαστημα το καθεστως μπορει να τους κραταει, γιατι μαλλον δυσκολα θα βρεθουν ακομη και αναμεσα στους πληρως εξευτελισμενους δικαστες καποιοι να καταδικασουν πολιτικους με τετοιες βλακειες.
  Ηδη μετα το περας της προφυλακισης ο Μιχαλολιακος εχει κατ οικον περιορισμο για οπλοκατοχη, ενω για τους αλλους ψαχνουν εναγωνιως για οποιαδηποτε παλια τους υποθεση, οσο γελοια κι αν ειναι. Ο Παναγιωταρος μετα την αθωωση του Κασιδιαρη ειναι ο νεος ληστης του κομματος ενω ο Ματθαιοπουλος αποκαλυφθηκε τσαντακιας.
  Δεν ξερω ποσο ανοητος μπορει να εισαι για να πιστευεις οτι το προβλημα της Ελλαδας θα λυθει αν σταματησουν οι μπαχαλακηδες και οι χρυσαυγιτες να ειναι "ακραιοι" βλεποντας περαν πασης αμφιβολια τους "μεσαιους" να εχουν ρημαξει τα δημοσια ταμεια, να εχουν υποχωρησει σ ολα τα εθνικα θεματα, να εχουν καταστρεψει την οικονομια, να εχουν παραδωσει την εθνικη κυριαρχια της χωρας, να εξαφανιζουν βιολογικα τους Ελληνες, να παραδιδουν την χωρα σε ασιατες και να συνεχιζουν ατιμωρητοι εχοντας κατι κοροιδα σαν κι εσενα να τους ψηφιζουν πιστευοντας οτι αυτοι που τους φλομωσαν στα ψεματα επι 40 χρονια, τωρα τους λενε την αληθεια.
  Εκεινο που εχω αρχισει να πιστευω ειναι οτι εισαι και τυφλος, για να μην βλεπεις συχνα πυκνα τους "αντιφασιστες" με ροπαλα και κρανη να σπανε οτι βρουνε ανενοχλητοι επι δεκαετιες απο το κρατος και τους χρυσαυγιτες φυλακη γιατι τους εριξαν το ξυλο που γυρευανε οποτε το παρακανανε.
  Μηπως πρεπει να στο δωσει και εγγραφως ο Σαμαρας οτι οι μπαχαλακηδες ειναι δικοι τους;
  Τα ΜΜΕ φιμωνουν οποιον δεν ειναι αρεστος, υποχρωνοντας τον να προσπαθησει να διαδωσει τις ιδεες του με δρασεις στον δρομο και στις γειτονιες, οπου τον περιμενουν οι ακινδυνοι για το καθεστως αριστεροι αντιφασιστες. Οταν απαντησεις στην θεσμοθετημενη απο το κρατος βια τους και δειξεις οτι μπορεις να κερδισεις τον κοσμο, τοτε ερχεται η δικαιοσυνη του "Μπαμπη" και των κοντοχωριανων του να σου πουν οτι εισαι εγκληματιας.
  Αν το κρατος ηθελε να σταματησει τις ακροτητες δεν ειχε παρα να συλλαμβανει και να τιμωρει οποιον παρανομει.
  Οι πουλημενοι πολιτικοι, ελευθεροι.
  Οι διαπλεκομενοι, ελευθεροι.
  Τα λαμογια, ελευθεροι.
  Οι μπαχαλακηδες, ελευθεροι.
  Και η τριτη πολιτικη δυναμη της χωρας στην φυλακη.
  Και εσενα το μονο που σε χαλαει ειναι που δεν πανε φυλακη και την πρωτη.
  Ας στεψουμε τον Σαμαρα αυτοκρατορα να τελειωνουμε.

  ReplyDelete
 10. Ἑγῶ διαπιστώνω ὄτι τὸ κομματικό σύστημα, δηλαδή ὁ πόλεμος τῶν πάντων κατά τῶν πάντων εἶναι γιὰ τὸν Ἕλληνα τουλάχιστον ὁ μόνος τρόπος ζωῆς ποὺ ξέρει, ἔχει καταστρέψει τὴν όποιαδήποτε δυνατότητα διαμόρφωσης πευματικοῦ πολιτισμοῦ, τὸ μόνο ποὺ μένει εἶναι ὸ τάφος μετά άπό αὐτό τὸ χάλι. Ὁ ἰστορικός Πετρόπουλος ἔχει άπόλυτο δίκιο ὄχι γιὰ τὸν δέκατο ἔνατο άλλά γιὰ τὸν εἰκοστό πρῶτο αἰώνα, τὸ κομματικό σύστημα ἤταν καὶ εἶναι ὸ κινητήριος μοχλός τῶν θεσμῶν τοῦ Νεοελληνικοῦ κράτους.

  Ὁ ὄρος έμφύλιος πόλεμος σὲ μὰς ἔχει ἄλλο περιεχόμενο ἀπότι στὴν Καμπότζη. Δὲν εἶναι ἕνα άπροσδόκητο γεγονός, εἶναι προέκταση τοῦ κομματικοῦ συστήματος.Μᾶς εἶναι ἀδυνατον νὰ φανταστοῦμε κὰν μιὰ ζωή είρηνική. Ζωή εἰρηνική σημαίνει ὄτι ἡ μπύρα εἶναι μπῦρα, τὸ αὐγό εἶναι αὐγό, τὰ μαθηματικά εἶναι μαθηματικά, τὸ χωράφι εἶναι χωράφι, δὲν χρησιμεύουν σὲ κάτι, εἶναι αὐτό ποὺ εἶναι. Ἡ έφαρμογή τοῦ κομματικοῦ συστήματος πάνω μας εἶναι ὄτι τίποτα δὲν εἶναι, εἶναι ὄλα προσωρινά.

  Καὶ ἄρα καὶ μεὶς προσωρινοί εἴμαστε.

  ReplyDelete
 11. Ἄντε Κωσταντῆ τό'πιασες! Ὁ κομματισμὸς στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ ψυχὴ τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους. Μόνον μὲ τὴν ἐξαφάνιση τοῦ κράτους αὐτοῦ μαριονέττα θὰ σωθῇ ὁ ἑλληνισμός. Βλέπουμε τὸν Λοβέρδο νὰ φεύγῃ ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση γιὰ νὰ φτειάξῃ ἰδικό του κόμμα καὶ ὅταν ἀποτυγχάνῃ ἐπιστρέφει στὴν Κυβέρνηση ( ὅπως καὶ ἡ Μπακογιάννη). Βλέπουμε τὸν Ἄδωνη Γεωργιάδη μὲ τὶς γνωστές του καταβολὲς νὰ δηλώνῃ χωρὶς ντροπή: ἐμεῖς τῆς ΝΔ. Ὅταν, πρὸ χούντας, τὸ 1967, ὁ Λεωνίδας Κύρκος εἶχε ἔλθει νὰ μὲ ἰδῇ, κομίζοντας ἐπίσημη πρόσκληση τῆς ΕΔΑ νὰ κατέβω στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς στὴν Α' Ἀθηνῶν γιὰ νὰ διαδεχθῶ τὸν πατέρα μου ποὺ ἔβγαινε πάντα πρῶτος σὲ σταυρούς, προτοῦ συμβουλευθῶ τὸν πατέρα μου ὁ ὁποῖος μὲ προειδοποίησε σὲ τὶ βοῦρκο θὰ ἔπεφτα, εἶχα συμβουλευθῆ τὸν πολὺ φίλο μου Γεώργιο Μαῦρο, πρώην ἀργηγὸ τῆς Ἑνώσεως Κέντρου ποὺ ἦταν τότε διοικητὴς τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης. "Βεβαίως νὰ δεχθῆς, μοῦ εἶπε. Πρῶτον διότι εἶναι σίγουρο ὅτι θὰ ἐκλεγῇς καὶ δεύτερον διότι μόλις ἐκλεγῆς θὰ σοῦ ζητήσω νὰ περάσῃς σὲ μᾶς ἐντασσόμενος στὴν κοινοβουλευτικὴ ὁμάδα τῆς Ἑνώσεως Κέντρου"! Τὸ λέγω αὐτὸ γιὰ νὰ ἀπαντήσω στὴν συμβουλὴ τῶν Ἐνόχων ποὺ γράφει: "Κατεβεῖτε κ.Κιτσίκη στὴν πολιτικὴ νὰ μᾶς δείξετε ἐσεῖς τὸν πατριωτισμό σας.Νὰ κυβερνήσετε ἐσεῖς τέλεια τὴν χώρα.Τί φοβᾶστε;" Δηλαδή, μὲ συμβουλεύει νὰ κατέβω στὴν Λεωφόρο Συγγροῦ γιὰ νὰ κερδίσω χρήματα μὲ ἀγοραῖο ἔρωτα! Νὰ κάνω ἔρωτα μὲ τὸν Σαμαρᾶ καὶ τὴν Μέρκελ.
  Δημήτρης Κιτσίκης


  ReplyDelete
  Replies
  1. Κ.Κιτσίκη τους λαικισμούς όχι σε εμένα παρακαλώ πολύ.Καλή είναι η θεωρία στα λόγια και η κάθε εκ του ασφαλούς κριτική και ιδεολογία.Στα λόγια όλοι είναι προδότες και δωσίλογοι.Αφήστε τα αυτά τα θεωρητικά.

   Κατεβείτε σας λέω στη πολιτική να ελευθερώσετε την Ελλάδα από τους δωσίλογους που μας καταδυναστεύουν.Αφού τόσο ωραία τα λέτε στη θεωρία.

   Ο υπαρκτός λαικισμός που επικρατούσε επί 40 χρόνια στη χώρα , κλείνει οριστικά τον κύκλο του στην Ελλάδα.Πείτε ό,τι θέλετε.Ψηφίστε Σύριζα ή "λεφτά υπάρχουν".Να το κλείσουμε το μαγαζί.

   Λοιπόν η κυβέρνηση Σαμαρά κλείνει τον κύκλο του υπαρκτού λαικισμού στην Ελλάδα και λέει για πρώτη φορά την αλήθεια στον Ελληνικό λαό.

   Δεν υπάρχει σάλιο.Δε δανειζόμαστε ευρώ.Ζούμε και θα ζούμε αν θέλουμε να υπάρξει ανάπτυξη , επιτέλους σε αυτή τη χώρα , αποκλειστικά και μόνο με τα δικά μας τα λεφτά.Τα λεφτά που παράγουμε εμείς.Οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις θα έρθουν αποκλειστικά και πάλι με την αύξηση των μέσων παραγωγής της χώρας και συνεπώς από τα λεφτά που και πάλι θα παράγουμε εμείς σαν χώρα και πολίτες.Αυτό που δεν έκανε κανείς επί 40 χρ'ονια θα γίνει τώρα.Πάρτε το γραμμή τα ψέματα τελειώσανε.Όποιος επιθυμεί ψηφίζει Σύριζα και "λεφτά υπάρχουν" τύπου Πασόκ 2009 και ξαναστέλνει τη χώρα στις αρχές του 2009 με απατεωνιές και λεφτά που ΔΕΝ υπάρχουν και ξαναχρεωκοπεί τη χώρα και όποιος επιθυμεί περιμένει και αναμένει με υπομονή και εργατικότητα , κοιτώντας αποκλειστικά το εθνικό συμφέρον(το όλον δηλαδή) μέχρι να ανακάμψει η χώρα οικονιμικά.Αυτό που έκαναν από παλιά οι Έλληνες δηλαδή και χτίσανε λαμπρό πολιτισμό.Εργατικοτητα , δουλειά και υπομονή.Έτσι δημιουργήθηκαν οι Παρθενώνες και οι Αγιές Σοφιές.Δε δημιουργήθηκαν με φραπέδες , γκρίνιες και λαικισμούς.

   Επομένως τους λαικισμούς στον κύριο Γιάγκο και στον Κωνσταντή.Σε αυτούς πιάνουν τόπο και τους αρέσουν , φαίνεται.Ο Ζαρατούστρα αν και αριστερός κινείται σε πιο "λογικά" πλαίσια.

   Delete
 12. Τέλεια - τρόπος τοῦ λέγειν. Ὁ ἱστορικός Πετρόπουλος προσθέτει ὅτι τὸ κομματικό σύστημα. ποὺ τὸ ἀνάγει στὴν Τουρκοκρατία τουλάχιστον, εἶναι τόσο δεδομένο γιὰ αὐτόν ὁ ὁποῖος μετέχει σὲ αὐτό, ποὺ δὲν κάνει λογο γιὰ αὐτό - ὄπως κάποιος ποὺ δὲν περνάει τὸν καιρό του λέγοντας ὅτι ὁ ἥλιος λάμπει, τὸ θεωρεῖ δεδομένο.

  Δεύτερη συνέπεια εἶναι ὄτι ὁ μετέχων τοῦ κομματικοῦ συστήματος δὲν ἀντιλαμβάνεται τί κεῖται πέραν αὐτοῦ. Ἐδῶ πασχίζω νὰ ἐξηγήσω σὲ διάφορους Ἕλληνες φοιτητές ὄτι παιδιά, ἄλλο ἡ ἱστορία καὶ ἄλλο το νάσαι καθηγητής ἤ φοιτητής ἱστορίας. Ὄχι μόνο δὲν μὲ καταλαβαίνουνε, μέ θεωροῦνε ἠλίθιο. Τὸ ίδιο καὶ στὴν Ἑλλάδα.

  Γιὰ τὸν μέσο Ἕλληνα φοιτητή στὸ Παρίσι,τὸν σχετικά εὐκατάστατο, , τὸ ἀντικείμενό του εἶναι ἔνα μέρος τοῦ ἐπιστητοῦ τὸ ὁποίο αὐτός καὶ τὸ κόμμα του πρέπει νὰ περικυκλώσουν, μαζί μὲ τὰ κοινωνικά προνόμια ποὺ τὸ συνοδεύουν, νὰ ῥουφήξουνε τὸ μεδοῦλι, καὶ νὰ ἐπιστρέψουν ἀργότερα στὴν πατρίδα γιὰ νὰ παντρευτοῦνε. Το θεωροῦν τελείως δεδομένο, δὲν ἀνησυχοῦν ὅτι κάτι μπορεῖ νὰ στραβώσει. Τὸ ἀντίτιμο εἶναι ὄτι δεν τοὺς ἐνδιαφέρει τίποτα ἀπολύτως ἐκτόςἀπὸ τὴν καλλιέργεια κοινωνικῶν σχέσεων. Ὁτιδήποτε τὸ άφηρημένο τοῦς εἶναι παγερά ἀδιάφορο.

  ReplyDelete
 13. Ἀντί νά μερεμετίζει ὁ νεοέλληνας τήν ψευδεπίγραφη ἐθνική ἰδεολογία τοῦ ἑλλαδισμοῦ, ἄς ἀπαγκιστρωθεῖ ἀπό πάνω της καί αὐτή θά καταρρεύσει σάν χάρτινος πύργος. Μαζί της καί τό ψευδοκράτος εἰδικῆς χρήσεως...Ὁποιαδήποτε ἄλλη στάση ἀποτελεῖ συνενοχή ...

  ReplyDelete
 14. Ἑάν ἱσχύουν τὰ τῆς κομματοκρατίας, καὶ αὐτή ἀνάγεται στὴν Τουρκοκρατία τουλάχιστον - γιατί καὶ στὴν ἀρχαῖα Ἑλλάδα ἔχουμ εἀνάλογα φαινόμενα, καὶ σὲ ἄλλους λαοῦς - τότε ὁ πατριωτισμος καὶ ἡ ἐθνική ἰδεολογία, πλειστάκις, γιὰ νὰ μὴν ἁδικήσω κανέναν, ἀλλά καὶ ὀποιοδήποτε ´αλλο συλλογικό σύνθημα, κομμουνισμός, ἀναρχία, ἐκδυτικισμός, πρόοδος, λαοκρατία, μιὰ χαρά μποροῦν νὰ γίνουν ὀχήματα τοῦ κομματικοῦ συστήματος. Ἑδῶ γίνονται ἡ φιλολογια τὰ άνώτερα μαθηματικά, ἡ ἱστορία τῆς τέχνης....καὶ ή τέχνη.

  ReplyDelete
 15. Ο κομματισμος ειναι μια ασθενεια της δημοκρατιας οπως πολυ καθαρα φαινεται και απο την διαμαχη του Αισχινη με τον Δημοσθενη που οι λογοι τους εχουν σωθει μεχρι σημερα.
  Θα μπορουσε ομως καποιος να πει οτι στην δημοκρατια διχαζεται μεν ο λαος απο τα κομματα αλλα διχαζεται και η ολιγαρχια που προσπαθει να παρει την ευνοια του.
  Ο κοινοβουλευτισμος ομως σαν ολιγαρχικο πολιτευμα, εχοντας αφαιρεσει καθε εξουσια απο τον λαο χρησιμοποιει την διαιρεση του για να τον αποτρεψει απο την διεκδικηση της.
  Ετσι σημερα δεν υπαρχουν στην ουσια αντιμαχομενες ολιγαρχιες που προσπαθουν να επικρατησουν στην ευννοια του λαου, αλλα μια που πλουτιζει εις βαρος του.
  Οι μεγαλοι διχασμοι μπορουν να ερμηνευτουν νομιζω σαν διχασμος κατ ουσιαν της ολιγαρχιας, αφου ο λαος ειναι ετσι κι αλλιως συνεχως διαιρεμενος σε κομματα.
  Επειδη η Ελληνικη ολιγαρχια ειναι εν πολλοις εξαρτωμενη, καθε διαιρεση της προκαλειται απο το εξωτερικο.
  Ρωσσοφιλοι με Αγγλογαλλοφιλους,
  Γερμανοφιλοι βασιλικοι και Αγγλοφιλοι βενιζελικοι,
  Ρωσσοφιλοι κουμουνιστες με Αγγλοφιλους δεξιους και κεντρωους.
  Απο ολες τις συγκρουσεις στις οποιες σκοτωνεται ο λαος κερδισμενη βγαινει η μια ολιγαρχικη μεριδα εναντι της αλλης. Ο λαος επανερχεται στα χαλια που ειχε και πρωτα.
  Η τελευταια περιπτωση ειναι και πιο ειδικη μια και δεν προκειται περι διχασμου της ολιγαρχιας αλλα περι προσπαθειας πληρους εκτοπισμου της απο μια καινουργια.
  Μια τετοια περιπτωση φαινεται οτι ειναι και η σημερινη περιπτωση της Χ.Α.η οποια ομως δεν εχει την εξωθεν βοηθεια, οποτε δεν εχει μεν την δυναμη, δεν εχει ομως και τις εξαρτησεις. Το μελλον θα δειξει αν με η χωρις βοηθεια, θα ισχυροποιηθει οποτε αυτο που σημερα ειναι μια μονοπλευρη διωξη θα εξελιχθει σε πραγματικο διχασμο, η αν οι βαλιτσες με τα ευρω θα κανουν την δουλεια τους, ενσωματωνοντας την στην υπαρχουσα ολιγαρχια οποτε το παιχνιδι θα συνεχισει να παιζεται ευγενικα και με κανονες αποβλακωνοντας και αρμεγωντας ολοι μαζι τον λαο.
  Τα απομειναρια του ΚΚΕ που ροκανιζουν τους μισθους και της επιδοτησεις χωρις να ενοχλουν ειναι μια σκηνη απο το πιθανον μελλον της Χ.Α.
  Το μελλον επισης θα δειξει αν σε περιπτωση επικρατησης της Χ.Α θα βρεθει τροπος για μια μονιμη αλλαγη στο καθεστως, η θα ειναι απλως μια παρενθεση οπως ο Καποδιστριας , ο Μεταξας η ο Παπαδοπουλος οι οποιοι δεν προλαβαν ο καθενας για διαφορετικους φαινομενικα λογους να ολοκληρωσουν το εργο τους.
  Για τον φιλο Ζαρατουστρα να ξαναπω οτι αν τον χαλαει τον Ελλαδικο κρατος, υπαρχουν εκατονταδες αλλα που δεν ειναι Ελλαδικα. Αυτος εχει ολη την ευχερεια να παει να ζησει σε οποιο μη Ελλαδικο κρατος θελει και να αφησει και σ εμας τους ανοητους που θελουμε να παραμεινουμε Ελληνες, εναν τοπο πανω στην Γη για να ζησουμε.
  Το προβλημα με την σημερινη εφυεστατη προταση του ειναι οτι αν ο Ελληνας απαγκιστρωθει απο την εθνικη ιδεολογια, δεν θα καταρρευσει μονο η ιδεολογια αλλα και ο ιδιος θα εξαφανιστει σαν Εθνος.
  Το να πιστευεις οτι αυτο δεν ειναι κακο, μια και οι Πακιστανοαφγανοι και οι λοιποι "φιλοξενουμενοι" εκτος απο το οτι θα το κανουν γρηγορα και σχετικα ανωδυνα ειτε δια αποκεφαλισμου ειτε δια ομαδικης εκτελεσης, θα μας αντικαταστησουν επαξια σ αυτη τη γωνια της Γης, θα μπορουσα ισως να το καταλαβω.
  Το να θελεις ομως να εξαφανισεις τους Ελληνες για να σωσεις τον Ελληνισμο ειναι μαλλον γελοιο.
  Ακομη πιο γελοιο γινεται οταν μεσα στο μεγαλειο του κατα Ζαρατουστραν Ελληνισμου περιλαμβανεται και το ποδαροφιλημα του πολυχρονεμενου σουλτανου υπο την φωτισμενη του οποιου ηγεσια οι Ελληνες εμεγαλουργησαν και καλοπερναγαν μεχρις οτου δινοντας λαμπρα της αχαριστιας τους δειγματα αποστατησαν απο τον προστατευτικο του ζυγο.
  Αν ο Ελληνισμος ηταν αυτος που πιστευει ο ιδιος με τα χερια μου θα γκρεμιζα τον Παρθενωνα για να μην μεινει ιχνος απο αυτον τον ελεεινο πολιτισμο.
  Μονο ν ανατριχιαζω μπορω στην σκεψη ενος κοσμου χωρις Ελληνες οπου ο Ζαρατουστρας θα διδασκε τον "Ελληνισμο" .

  ReplyDelete
 16. Ἑγώ νομίζω ὅτι ἡ κομματοκρατία εἶναι σύστημα πολὺ ἀρχαιότερο τῆς δημοκρατίας, κακῶς άποδίδεται στὴ δημοκρατία, εἶναι τὸ ἴδιο τὸ ὀλιγαρχικό σύστημα ὅπως έμφανίζεται στὰ ὁμηρικά ἔπη. Χαρακτηρίζεται ἀπό σχέσεις συγγένειας.

  ReplyDelete
 17. Ἡ δημοκρατία δὲν ἥταν ἡ ρεπούμπλικα τῶν Ῥωμαίων. Οὶ Ῥωμαίοι εἴχαν σχέσεις πελατείας ἐδραιωμένες καὶ ὁ Αὔγουστος ἔγινε αὐτοκράτορας γιὰ νὰ ἀναχαιτίσει τὴν ἐπιρροή τους. Στὴν Ἀθῆνα ἡ δημοκρατία ἔγινε γιὰ τὸν ἴδιο σκοπό, ἀκολουθώντας τὴν τυραννία. Φυσικά, πελατειακές σχέσεις συνεχίζουν νὰ ὑφίστανται καὶ στὴ δημοκρατία. Ἀλλά ὠς τάση ἡ δημοκρατία εἶναι ἀπόπειρα ὐπέρβασης τοῦ κομματικοῦ συστήματος διὰ τῆς ἀπορροφήσεώς του σὲ ἔναν ὀμοιογενή ὁργανισμό. Τὸ θέατρο κατά τὴν ύπόθεσή μου εἶναι ἀπόπειρα δημιουργίας κεντρικῆς άρχῆς. Οἱ όλιγαρχικοί εἶναι ποὺ θέλουνε τὸ κομματικό σύστημα καὶ δὲν θέλουνε τὸ Θέατρο, γιατί οἱ ὁλιγαρχικοί θέλουν αὐτοί νὰ εἶναι ἡ γέφυρα μεταξύ τῶν θεῶν καὶ τῶν άνθρώπων, κρατῶντας τὰ ἰερατικά ἀξιώματα γιὰ πάρτη τους ὄπως τὸν παλιό καλό καιρό.

  ReplyDelete
 18. Ράβδος ἐν γωνίᾳ ἄρα βρέχει ( ἰσχύει καί γιά τούς δυό σας)

  Εἶπα νά κρατηθῶ ἀλλά δέν μπορῶ ἄλλο...

  ReplyDelete
 19. Ὁ κος Ζαρατοῦστρα, κε Γιάγκο, ἄν τὸν καταλαβαίνω καὶ ἀλλιῶς ἄς μὲ συγχωρήσει δὲν εἶναι κατά τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσνοῦ καὶ τῆς ἐδαφικῆς έκτασεως ποὺ αὐτός καλύπτει, ἀλλά κατὰ τῆς καθημερινῆς σφαγῆς ποὺ τὸ κομματικό σύστημα ἐπιβάλλει στοὺς πάντες καπηλευόμενο συνθήματα ενότητος καὶ ὁμοψυχίας. Γιὰ νὰ κάνω μιὰ παρομοίωση, στὴν άρχαία Ἀθῆνα θα τοῦ ταν άντιπαθεῖς καὶ οί δημαγωγοί καὶ οί πραξικοπηματίες όλιγαρχικοί. Θὰ ἤταν ἀπό τοὺς λίγους ἐκείνους ποὺ θὰ πίστευαν ὄτι ἡ πολιτική καὶ ἡ ἠθική ταυτίζονται.

  ReplyDelete
 20. Εἶπα ράβδος ἐν γωνίᾳ ἄρα βρέχει ...ἐπιμένω ἀφοῦ καί οἱ δυό σας μᾶλλον διαβάζετε ἄλλα ἀπό αὐτά πού γράφω...ἴσως διαβάζετε λέξη παρά λέξη δέν ξέρω

  ReplyDelete
 21. Ἑγκῶ πάει πάσο... ντὲν καταλαμπαῖνει. Ἐννοεῖ ὁ Ζαρατοῦστρα ὄτι προσπαθοῦμε νὰ άναστήσουμε τὸ Λάζαρο ;

  ReplyDelete
 22. Καλό πάσο ἦταν αὐτό ...ἄν καί μέ προφορά σουαχίλι...

  ReplyDelete
 23. Ντὲν ξέρει παίξει πρέφα....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κακῶς κάκιστα....πρόκειται περί παιγνίου ἐπιστημονικοῦ

   Delete
 24. Πάντως, ἐγώ τὸ συζητάω αὐτό ποὺ λέει ὁ κος Ζαρατοῦστρα. Ἁν γιὰ να ζήσεις στὴν Ἑλλάδα πρέπει ν.α δώσεις πίστη στὴν ἐθνικῆν αὐτῆς ἀφήγησιν καὶ γιὰ νὰ συνεννοηθεῖς μὲ Ἕλληνες τὸ ἴδιο,τότε σύμφωνοι, ὑπάρχει θέμα. Εΐναι σὰν νὰ πρέπει νὰ λές Χάιλ Χίτλερ στὴν κάθε σου κουβέντα.

  Αὑτό ποὺ δὲν καταλαβαίνω εἶναι πῶς συμμετέχουν σὲ αὐτή τὴν περίπτωση στὸ κόλπο τόσοι καὶ τόσοι γνωστοί μας καὶ συγγενεὶς ποὺ ἐξωτερικά τουλάχιστον δὲν δίνουν δυάρα διὰ τὸ μεγαλεῖον τῆς πατρίδος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Προσυπογράφω τήν πρώτη παράγραφο.

   Καί ἐγώ δέν πολυκαταλαβαίνω αὐτό πού περιγράφεις στήν συνέχεια καί ὄντως ἰσχύει. Νομίζω ὅμως ὅτι τό μεγαλεῖον τής πατρίδος εἶναι ὁ φερετζές γιά ὅλους, πατριῶτες, " πατριῶτες" καί λοιπούς ἄσχετους συμμετέχοντες στήν φάρσα τοῦ ἑλλαδισμοῦ ...ἀπό κάτω κρύβουν τό προσωπικό τους ἀδιέξοδο ἤ ἀνευθυνότητα...

   Πᾶμε γιά πρέφα τώρα;

   Delete
 25. Ναὶ λέω ὄτι ὀ περισσότερος κόσμος ποὺ ξέρω ἐγὼ ἀπό τὴν Ἑλλάδα ἀρνεῖται πεισματικά τὴν ἰδεολογία τοῦ μεγαλείου τῆς πατρίδας, αὐτός ποὺ ξέρω ἐγῶ, δὲν τὸ ἐπικαλεῖται - πρὸ κρίσεως τουλάχιστον. Πρόκειται γιὰ πολύν κόσμο.

  Καὶ ῥωτῶ - σὲ αὐτό ποὺ λέτε ἐσεῖς, βάζετε μήπως καὶ τόν Νεοέλληνα ποὺ λόγῷ μὲν κατά Εὐριπίδη ἀρνεῖται τὸ πατριωτικόν μεγαλεῖον, ἔργῷ δὲ ὑπηρετεῖ τὴν ψευδεπίγραφη ἰδεολογία ;

  Ἀν μοῦ ἀπαντήσετε, πάμε γιὰ πρέφα, μόνο ποὺ θὰ πρέπει νὰ εἶναι χωρίς λεφτά, ἀλλιῶς θὰ με γδύσετε, γαιτί δὲν ξέρω πρέφα καὶ δὲν ξέρω ἄν θὰ σᾶς ἀρέσει τὸ θέαμα...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μά δέν ἀπάντησα ἤδη στό προηγούμενο σχόλιο; Φυσικά ὅλοι αὐτοἰ συμμετέχουν ἀπό τό πόστο του ὁ καθένας...ὑπάρχει βέβαια ἕνα ἐρώτημα τί σημαίνει ὑπηρετῶ κάποια ἰδεολογία, τήν ὁποιαδήποτε ἰδεολογία ( παρεμπιπτόντως ἄνθρωπος χωρίς ἰδεολογία δέν ὑφίσταται, ἀκόμα καί ἐν "ἀγνοίᾳ" του ἡ ἔκφρασή του τόν " προδίδει" )

   Delete
 26. Γιὰ νὰ τὸ πῷ ἀκόμα πιὸ σχηματικά, άς ποῦμε ´οτι στὴν Ἑλλάδα ὐπάρχουν οἱ πατριῶτες, οὶ ἀντι-πατριῶτες καὶ αὐτοί ποὺ συμμετέχουν στοὺς θεσμούς.

  ἑείς στὴ φάρσα τοῦ Ἑλλαδισμοῦ βάζετε τὴν πρώτη κατηγορία, ἤ καὶ τὴ δεύτερη. ἤ καὶ τὴν τρίτη ;

  ReplyDelete
 27. xm... >Όχι, ἠθελα νὰ καταλάβω ἀν για σὰς ὁ Ἑλλαδισμός εἶναι συγκεκριμένα 1. ἡ γνωστή σὲ ὄλους μας κρατική ἱδεολογία τῆς ὡραῖας αὐτῆς χώρας, μὲ τὰς παραφυάδας αύτῆς, 2. ὁ κρατισμός γενικῶς -κάποιος μπορεῖ νὰ εἶναι κατά τοῦ κράτους ἐν γένει, κατά τῆς φορολογία, π.χ. - ὴ 3. κατι άκόμα βαθύτερο, ένδεχομένως άσυνείδητο. τοῦ στὺλ οὐ γὰρ οἴδασι τὶ ποιοῦσι.

  Ἀπότι φαίνεται περιορίζεστε στὸ 1.

  ReplyDelete
 28. Η ραβδος, εν γωνια η εν ευθεια, καμια φορα πρεπει και να τις βρεχει, κατα το γνωστον "οπου δεν πιπτει λογος, πιπτει ραβδος".
  Εχω πολλες φορες ρωτησει τον Ζαρατουστρα τι ακριβως επιθυμει να γινει και απαντηση δεν πηρα.
  Νεφελωδεις αφορισμοι για το Ελληνικο κρατος που πρεπει να καταστραφει γιατι εμποδιζει με καποιον, εξ ισου νεφελωδη τροπο, τον Ελληνισμο, που εξ ισου ανοητως μπερδευεται με την παγκοσμιοποιηση.
  Τελικα τι θελεις να γινει;
  Ποιο θα ηταν για σενα το επιθυμητο;
  Για να καταλαβω τι λες πρεπει να λες κατι.
  Ειχα παλιοτερα κανει μια αναφορα στα μαθητικα και φοιτητικα χρονια της κορης μου που την καλουσαν να απαντησει σε αοριστες ερωτησεις.
  Μου ειχε πει οτι παιρνει καλους βαθμους απαντωντας με πολλες ωραιες λεξεις.
  Εχω την εντυπωση οτι εχεις επιρρεαστει απο το ιδιο εκπαιδευτικο συστημα.
  Επειδη ομως η σκεψη ειναι μια συζητηση με τον εαυτο μας να το προσεξεις γιατι ανθρωπος που δεν μπορει να δωσει λογικες απαντησεις σε μια συζητηση δεν μπορει ουτε να σκεφτει λογικα.
  Τωρα, σε τι κατασταση βρισκεται αυτος που ουτε εχει καν συνειδηση οτι πρεπει να δωσει λογικες απαντησεις, ας μην το συζητησουμε.

  ReplyDelete
 29. Στον Κωνσταντη να απαντησω οτι οι γνωστοι του οπως κι αυτος δεν δινουν καμια σημασια στο Ελληνικο μεγαλειο γι αυτο γιναμε οι ζητουλες της οικουμενης.
  Οσο οι Ελληνες εδιναν καποια σημασια, απο ραγιαδες γιναμε ενα συγχρονο ευρωπαικο κρατος με την ισχυροτερη οικονομια (προ ΕΟΚ), οπως και η πλουσιωτατη Κυπρος (προ ΕΕ), παρολο που αντιμετωπιζαμε εθνικες προκλησεις που κανεις Ευρωπαιος δεν αντιμετωπισε.
  Θα συμπληρωσω οτι οι περισσοτεροι δεν εχουν καν συναισθηση της ντροπης που θα επρεπε να προκαλει η κατασταση μας, πραγμα φυσιολογικο για εκπαιδευμενους δουλους οπως εχουν καταντησει οι Ελληνες σημερα.
  Οσο για το αν χρειαζεται για να συνεννοηθεις με Ελληνες να δωσεις πιστη στην εθνικη πιστη, θα ρωτησω με ποιον μπορεις να συνεννοηθεις οταν δεν εχεις καποια κοινη βαση;
  Δεν εχεις παρα να δοκιμασεις να παιξεις καποιο ομαδικο αθλημα για να διαπιστωσεις οτι δεν μπορει να υπαρξει θετικο αποτελεσμα οταν δεν υπαρχει καποια κοινη γραμμη.
  Φαντασου σε ποδοσφαιρικο αγωνα, ο επιθετικος να θελει να βγαλει γκομενες, ο μεσος να ειναι οπαδος της αντιθετης ομαδας, ο χριστιανος μπακ να παραταει τον αγωνα για να παει στον εσπερινο, και ο τερματοφυλακας Ζαρατουστρα να πιστευει οτι η ομαδα του πρεπει να καταστραφει για το καλο του αθληματος.
  Δεν ειναι δυνατον ο καθενας να ζει μονος του και να προαγει εναν πολιτισμο.
  Το προβλημα ειναι οτι οι εγκληματιες παντα κανουν συμμοριες και οντας πιο ισχυροι τρωνε τους μεμονωμενους καλους που θελουν την ησυχια τους.
  Ειναι αναγκη επομενως να λειτουργεις μεσα απο μια ομαδα που σου παρεχει προστασια.
  Αναγκαστικα θα χασεις ενα μερος της ελευθεριας σου μεσα στην ομαδα,για να μην την χασεις ολη χωρις την προστασια της.
  Τωρα μπαινει το θεμα ποια ειναι η καλυτερη ομαδα στην οποια μπορεις να ενταχθεις για να εχεις οσο το δυνατον μεγαλυτερη προστασια και οσο το δυνατον περισσοτερη ελευθερια.
  Για ενα παιδι ειναι η οικογενεια του.
  Για εναν ενηλικα (δικη μου αποψη) ειναι η πατριδα και το εθνος, γιατι ακριβως αποτελουνται απο συγγενεις με τους οποιους ΕΧΕΙΣ κοινες βασεις και δεν χρειαζεται να ζοριστεις να φτιαξεις.
  Το προβλημα που αντιμετωπιζεις ειναι οτι φροντισαν να μη σε μεγαλωσουν σαν Ελληνα αλλα σαν δουλο.
  Επομενως εκαναν οτι μπορεσαν για να μην εχεις κοινους στοχους και οσο μπορεσαν ουτε και κοινες βασεις.
  Παρολα αυτα το δευτερο δεν ειναι ευκολο. Μερικοι το λενε Ελληνικο DNA αλλα στη ουσια ειναι πανανθρωπινο. Οι ανθρωποι θελουν να ειναι μελη της φυλης τους και θελει συνεχη προσπαθεια για να τους κανεις να το ξεχασουν.
  Το να χασουν τον εθνικισμο τους ειναι ευκολο σχετικα, αλλα το να ξεχασουν τα βιωματα τους μεσα στην οικογενεια τους και στον λαο τους ειναι δυσκολωτερο.
  Ετσι αν ξυσεις λιγο κατω απο την επιφανεια ο Ελληνας ξεπροβαλλει κατω απο τις στρωσεις του πολυπολιτισμου που του εχουν περασει.
  Μονος σου λοιπον δεν μπορεις να ζησεις. Πρεπει να διαλεξεις σε ποια ομαδα θα ενταχθεις. Το να προστατευεσαι απο μια ομαδα στην οποια δεν θελεις να ενταχθεις ουτε να υπερασπιστεις, εκτος απο ανηθικο ειναι και προσκαιρα μονο εφικτο.

  ReplyDelete
 30. Καλά, τότε ράβδος ἐν γωνίᾳ ἄρα ..δέν βρέχει....

  ReplyDelete
 31. Στον κύριο Γιάγκο νὰ άπαντήσω ὄτι ἐμένα μὲ μεγαλωσαν σὰν ἐλεύθερο, ὑπεύθυνο καὶ ἐκλεπτυσμένο καὶ ἀπό μικρός γύρω μου ἔβλεπα βαρβάρους. Ἑφόσον εἶχα ἀπό μικρός κάι άπό παλιά Γαλλία δὲν μποροῦσα νὰ συμμεριστῶ τὸ ἐθνικό ἰδεολόγημα, ἀλλά έπειδή μὲ στεῖλαν σὲ ἰδιωτικό παρά τὴ θέλησή μου καὶ μὲ θυσίες τὸν πληροφορῶ ὄτι τὰ πλουσιόπαιδα ἐκεί τὸ συμμερίζονταν άκόμα λιγότερο μιὰ καὶ ὄλα ξέρανε ὅτι θὰ πηγαίνανε ὅξω γιὰ σπουδές. Γι`αὐτό ῥωτάω τὸν κο Ζαρατοῦστρα ἀν στὸ δικό του ὁρισμό τοῦ ἑλλαδισμοῦ βάζει μέσα καὶ τὴν ξενομανία.

  Παραπάνω ῥώτησα τὶ εἶναι τὸ πρόβλημα στὴν Ἑλλάδα 1 - τὸ ἐθνικό ἀφήγημα 2. τὸ κράτος 3. κάτι ἄλλο. Ἐγώ ψηφίζω το 3. Τὸ κάτι άλλο, λέω καὶ ὑποθέτω, εἶναι ἡ ἀνελευθερία, ἡ ὁποία, συγγνώμη κε Ζαρατοῦστρα, εἶναι ταυτόχρονα κονωνικό και ψυχολογικό χαρακτηριστικό, ἐξίσου ἀτομικό και κοινωνικό.

  Γιὰ μένα λοιπόν τὸ κράτος παίρνει στὴν Ἑλλάδα τὴ μορφή τοῦ Ἑλλαδισμοῦ, άλλά τὸ βασικό δὲν εἶναι ἡ μορφή ποὺ παίρνει άλλά τὶ εἶναι αὐτό τὸ πράγμα. Ἡ έθνική άφήγηση εἶναι μιὰ μορφή τῆς κρατικῆς ἀφήγησης, θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ὁ ἐλληνοβουδιστικός πολιτισμός.

  Τὸ κράτος, καὶ τὸ λέω ὄχι άβασάνιστα, πιστεύω, εναι σὲ άτομικό ἐπίπεδο ἡ ψευδαίσθηση τῆς έπιλογῆς. Καὶ ὴ κρατική μηχανή εἶναι μιὰ προπαγάνδα ὑπέρ τοῦ ὄτι ἐμείς φταιμε γιὰ τὰ πάντα.


  ReplyDelete
 32. ὅσο λοιπόν κατηγοροῦμε τὸ κράτος ἐν γένει, ὄπως οἱ ἀναρχικοί, ἤ τὴ συγκεκριμένη μορφή ποὺ τὸ κράτος αὐτό ἔχει πάρει, ὄπως ὄλοι, κομμουνιστές, ἐκσυγχρονιστές καὶ ἐθνικιστές, κάνουμε πώς δὲν βλέπουμε τὴν οὐσιαστική φύση τοῦ κράτους, ποὺ δὲν εἶναι άπλῶς ἕνα έξωτερικό ἀντικείμενο, ἀλλά ἡ σχέση τῆς κοινωνίας μὲ μας. ἡ σχέση αὐτή εἶναι σκοτεινή ὄταν δὲν καταλαβαίνουμε (καὶ δὲν φταίμε ἑμείς, άλλά δὲ ν καταλαβαίνουμε, μὰς ἔχουν μάθει νὰ μὴν καταλαβαίνουμε)

  ...δὲν καταλαβαίνουμε ὄτι δὲν φταίει κανείς σὲ τίποτα. Δε ὐπάρχουν δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις -καὶ ὅμως, ὄλοι οἱ κρατικοί θεσμοί εἶναι δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις. Ἐ, αὐτό τὸ πράγμα εἶναι ψευδαίσθηση. Τὰ πράγματα ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ. Κανείς δὲν ἀποφασίζει γιὰ αὐτά. Τὸ κράτος εἶναι ὴ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ τῆς ἀπόφασης. Καὶ κράτος εἶναι καὶ τὸ ἄτυπο κράτος.

  ReplyDelete
 33. Συνεπῶς κύριε Γιάγκο τὸ ἀν τὸ κράτος εἶναι Ἑλληνικό ἡ τῶν Ἐσκιμώων γιὰ μένα ἔχει πολύ λίγη σημασία, ἄλλο εἶναι τὸ πρωτεύον. Γιὰ μένα τὸ πρόβλημα εἶναι ἄν .υπάρχει ἤ ὄχι καταστροφή. Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἡ πιθανή αἰτία τῆς καταστροφῆς, μὲ ἐνδιαφέρει νὰ μὴν ὑπάρχει καταστροφή. Ἐάν λοιπόν τὸ κράτος εἶναι ὄχι μιὰ ἔκταση γεωγραφική, ἀλλά μιὰ σχέση (θυμηθεῖτε τὸν Θεμιστοκλή ποὺ εἴπε πρίν τὴ Σαλαμίνα, ἀν δὲν ναυμαχήσουμε τῶρα, θὰ σηκωθοῦμε οἱ Ἀθηναίοι νὰ πάμε στὴ Σικελία, ἐμείς εἴμαστε ἡ πόλη),

  τότε τὸ πρόβλημα εἶναι στὴ σχέση μας μὲ τὰ πράγματα, ὄχι στὰ πράγματα. Ἑγώ λέω λοιπόν ὄτι τὸ ἐλληνικό κράτος ὄπως ὄλα τὰ κράτη εἶναι ὴ ψευδαίσθηση τῆς ἐπιλογῆς, ἡ συνακόλουθη ἐνοχή καὶ καταστροφή καὶ ἡ προπαγάνδα ὑπέρ τῆς καταστροφῆς αὐτῆς. Μακάρι νὰ γίνει κάτι ἄλλο.

  ReplyDelete
 34. Οικογένεια Καπελώνη κατά Χρυσής Αυγής: Μην χρησιμοποιείτε το όνομα του παιδιού μας


  Aίτημα στις δικαστικές αρχές, με το οποίο ζητά να απαγορευτεί στη Χρυσή Αυγή να χρησιμοποιεί το όνομα του δολοφονηθέντος Μανώλη Καπελώνη, καθώς και να απαγορευτούν οι συγκεντρώσεις στη μνήμη του, κατέθεσε η οικογένεια του θύματος, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

  Η οικογένεια του δολοφονηθέντος την 1η Νοεμβρίου του 2013 νέου, έξω από τα γραφεία της ΧΑ στο Νέο Ηράκλειο, καταγγέλλει ότι η Χρυσή Αυγή εκμεταλλεύεται το όνομα και την εικόνα του παιδιού της για πολιτικές σκοπιμότητες, οι οποίες μάλιστα είναι «απολύτως ασύμβατες με το χαρακτήρα, τις πεποιθήσεις και τα ιδανικά του και προσβλητικές για την προσωπικότητά του».

  Για το λόγο αυτό, ζητά από το δικαστήριο να απαγορεύσει στο κόμμα να χρησιμοποιεί το όνομα και την εικόνα του.

  Η οικογένεια ζητά, ακόμα, την κράτηση για έξι μήνες του γενικού γραμματέα του κόμματος, Νίκου Μιχαλολιάκου, καθώς και 30.000 ευρώ ποινή για κάθε παραβίαση της δικαστικής απόφασης, καθώς, όπως αναφέρει στη μήνυση, γίνεται «ευρύτατη κατάχρηση του ονόματος και της εικόνας του λατρεμένου μας, με σκοπό την πολιτική εκμετάλλευση του τραγικού και άδικου θανάτου του».

  Η ετυμηγορία του δικαστηρίου αναμένεται στις 21 Νοεμβρίου.


  http://www.protothema.gr/greece/article/423045/oikogeneia-kapeloni-kata-hrusis-augis-min-hrisimopoieite-to-onoma-tou-paidiou-mas/


  Αφιερωμένο στους λαικιστές της παρέας , που (ακόμα) φοράνε παρωπίδες.

  ReplyDelete
 35. Κάτι μᾶς εἶπες βρὲ Ἔ.Μ. τῶρα μὲ τὸν ὄρο λαἰκιστές ! Ἐσύ εἶσαι λαἰκιστής διότι δὲν μπαίνεις στὸν κόπο να καταλάβεις τί λέμε καὶ ἀναπαράγεις τὸν στερεοτυπικό τρόπο σκέψης μὲ ἐπιχειρηματολογια σαπουνόπερας. Ἐδῶ σοῦ λέμε γιὰ τὸ ποῦ βασίζεται τὸ κράτος καὶ ἠ ἐνοχή, καὶ ἐσύ παρουσιάζεις μποῦρδες ἐν εἴδει γεγονότος σὰν τὸν Κουρή !

  ReplyDelete
 36. Δὲν ὐπάρχει γυμνό γεγονός, βρὲ Ἐ. Μ. Αύτό κι ἀν εἶναι λαϊκισμός, νὰ παρουσιάζεις ὑποτιθέμενα γυμνά γεγονότα ! Αὐτό ποὺ κάνεις εἶναι προπαγάνδα, συγγνώμη, δηλαδή, δὲν τὸ λέω γιὰ τὸ κόμμα σου, τὸ λέω γιὰ ὄλα τὰ κόμματα.

  ReplyDelete
 37. Ἄντε πάλι μέ τίς ψευδαισθήσεις Κωνσταντῆ....λοιπόν καί ἐγώ λέω ὅτι οἱ ψευδαισθήσεις εἶναι ἀκούσια ἤ ἑκούσια φυγή, ἀπομόνωση, ἑρμητισμός καί ὑπεκφυγή ...γιά νά μήν μάθεις πρέφα

  Πιό ἁπλά δέν μπορῶ νά τό πῶ...μήν ψάχνεις στήν νεοαιωνία Ἑλλάδα κρατισμό, κομμουνισμό, φασισμό, φιλελευθερισμό, μήν ψάχνεις τίποτε ἀπό ἐπιστήμη, μήν ψάχνεις τίποτε ἀπό πάσης φύσεως γνωστή ἤ ἄγνωστη ἰδεολογία, ψάξε μόνον γιά τέχνες καί γράμματα ὡς ἐνδείξεις ὑπανάπτυξης, ψάξε γιά λαϊκό πολιτισμό ὡς ἄλλοθι τῆς πνευματικῆς ἐρήμου μόνο ...ὅλα τά παραπάνω στήν Ἑλλάδα καλύπτονται πίσω ἀπό τήν κρατοῦσα ἰδεολογία του ἑλλαδισμοῦ ...ὅλα τά ἄλλα - ὅπως ἔγραψα καί σέ προηγούμενο σχόλιο εἶναι ἐπιφαινόμενά της ἀλλά ἐσύ προσέχεις ὅτι θέλεις νά προσέξεις - ἄν θέλεις νά πολεμήσεις τήν ἀνελευθερία ( αὐτή γιά σένα δέν εἶναι ψευδαίσθηση;) πολέμησε τήν ἐπίσημη ἰδεολογία ἀλλιῶς ἐπικυρώνεις τήν ψευδαίσθηση(;) τῆς ἀνελευθερίας σου... κάθε συλλογικότητα μέ τούς θεσμούς της ἔχει ἄξονα ἕνα σύνολο ἰδεῶν, καί νά καταστραφοῦν οἱ θεσμοί ἄν αὐτό τό σύνολο ἰδεῶν παραμείνει οἱ θεσμοί καί τό κράτος θά ἀναπαραχθοῦν... στήν Ἑλλάδα αὐτές οἱ ἰδέες εἶναι ἕνας ἀχταρμᾶς μία μούφα..κάποια στιγμή ἡ ἱστορία θά διαλύση τόν ἀχταρμᾶ τοῦ ἑλλαδισμοῦ .. τότε αὐτό τό κράτος μαριονέτα μαζί μέ τούς θεσμούς του θά καλύψη κάτι ἄλλο...

  ReplyDelete
 38. Ἐπειδὴ βλέπω ὅτι μαλώνετε γιὰ ποία λύση πρέπει νὰ δοθῇ στὸ ἑλληνικὸ κρατίδιο ποὺ μόνον ὁ Μπὸστ καὶ ὁ Χάρρυ Κλήνν ἀνέλυσαν σωστά, ὁ πρῶτος μὲ τὰ σκίτσα του, ὁ δεύτερος μὲ τὰ τραγούδια του, ἐπαναλαμβάνω σὲ νέο ἄρθρο ἀρ. 152, αὐτὰ ποὺ γράφω τώρα καὶ 50 χρόνια ὡς βοὴ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Παρακαλῶ ξαναδιαβάσετε τὸ ἄρθρο 152, δέκα φορὲς μὲ προσοχή, μήπως αὐτὴν τήν φορὰ τὸ καταλάβετε. Τὸ ὅτι θὰ φρίξετε, αὐτὸ εἶναι σίγουρο. Φρίττω καὶ ἐγώ, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι τὸ μέλλον μας καὶ σὲ τελευταία ἀνάλυση ἀπὸ τὰ ἐρείπια τοῦ κρατιδίου θὰ ἀναδυθῇ ὁ παγκόσμιος ἑλληνικὸς πολιτισμός
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete