Feb 11, 2015

177- Ἡ Ἀθήνα ἐπιστρέφει στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ἀμερικῆς

177- Ἡ Ἀθήνα ἐπιστρέφει στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ἀμερικῆς

Καὶ αἰφνιδίως ἐσώπασε τὸ ἀντιαμερικανικὸ μένος τῶν Ἑλλήνων καὶ ὁ πρόεδρος Ὀμπάμα ἔγινε φίλος μὲ τὸν πρωθυπουργό μας, τὸν Τσίπρα. Ἡ Γερμανία ἔγινε καὶ πάλι μισητή, ἡ Ρωσία, ναὶ μὲν ὀρθόδοξη ἀλλὰ ἐπικίνδυνη στὸ Αἰγαῖο καὶ ἡ Κίνα ἀκάθεκτη στὴν πλανητική της κατάκτηση, νὰ ἀναβιώνῃ τὸν κίτρινο κίνδυνο. Καιρὸς λοιπὸν γιὰ μία νέα ματιὰ στὴν Ἀμερική.

Ἡ κοινὴ γνώμη φαντάζεται τὴν βορειοαμερικανικὴ κοινωνία μὲ τὸ ἁπλουστευμένο πρόσωπο τοῦ ἐπιτυχημένου ἐπιχειρηματία, ποὺ μὲ ὅπλο τὴν τεχνολογία κατακτᾷ τὴν ὑλικὴ εὐημερία. Οὐδεὶς φαντάζεται τὴν φαουστικὴ τραγικότητα ἑνὸς λαοῦ ποὺ ὡς ἱππεὺς τῆς Ἀποκαλύψεως κατατρύχεται ἀπὸ τὸ αἴσθημα ἐνοχῆς ποὺ τὸν σπρώχνει πρὸς τὴν αὐτοκτονία. Ὑποκρισία, εἶναι ἡ φοβερὴ κατηγορία ποὺ τώρα καὶ διακόσια χρόνια, σφενδονίζεται ἐναντίον του. Αὐτὴ ἡ ὑποκρισία προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀνικανότητά του νὰ λύσῃ τὴν ἐγγενῆ θρησκευτικὴ ἀντίφαση ποὺ φέρει μέσα του μεταξὺ τῆς ἐπιδιώξεως τοῦ καθαροῦ, τοῦ πουριτανισμοῦ καὶ τοῦ ἀναποφεύκτου ἐγκλήματος. Ἔτσι, ἡ βόρειος Ἀμερική, ἡ πλέον μισαλλόδοξη κοινωνία ἐπὶ τῆς γῆς, ἐπαναλαμβάνει μονότονα, σὲ κάθε φράση ποὺ προφέρει, τὶς λέξεις δημοκρατία καὶ ἐλευθερία, ἀνάγοντας μάλιστα αὐτὲς τὶς λέξεις στὸν ἑλληνισμό, τὸν ὁποῖο καὶ γελοιοποιεῖ μὲ τὴν ἔννοια ποὺ αὐτὴ δίδει σὲ τοῦτες τὶς ἀρχές.

Χωρὶς πολιτισμό, ἀλλὰ μὲ μία πλούσια κουλτούρα, ἡ ἀμερικανικὴ νομαδικὴ κοινωνία τῶν καουμπόϊδων ἀποβλήτων μεταναστῶν ἀκραίων αἰσθημάτων τοῦ δυτικοῦ κόσμου, εἶναι συνεχιστὴς τῶν Ἄγγλων πουριτανῶν (puritans) τῆς Βοστώνης καὶ προσκυνητῶν (pilgrims) τοῦ Πλύμουθ τῆς Νέας Ἀγγλίας, τῆς δεκαετίας τοῦ 1620, μὲ βαθειὰ ῥιζωμένο τὸ αἴσθημα  ἐνοχῆς ὅτι προέβη στὴν μεγαλύτερη γενοκτονία τῆς Ἱστορίας, τὴν ἐξολόθρευση τῶν Ἰνδιάνων, γιὰ νὰ κλέψῃ τὴν γῆ τους καὶ δημιουργῶντας –γιὰ νὰ τὴν καλλιεργήσῃ- καὶ δεύτερη γενοκτονία, μεταφέροντας τοὺς Μαύρους τῆς Ἀφρικῆς μὲ τὰ σκλαβοκάραβα, στὰ ὁποῖα αὐτοὶ οἱ δοῦλοι, ἀπεβίωναν σὰν μύγες. Ἐπὶ τῇ βάσει αὐτῆς τῆς ἐνοχῆς ἡ ἀμερικανικὴ κοινωνία οἰκοδόμησε, ὡς ψυχολογικὸ ἀντιστάθμισμα, μία ἰδεολογία, στὸν ΙΘ΄αἰῶνα, ποὺ ὠνόμασε manifest destiny, θεϊκὸς προκαθορισμὸς τοῦ ἔθνους μέσῳ ἀποκαλύψεως, τὸ ἀμερικανικὸ πεπρωμένο.

Ἡ τραγικότης αὐτῆς τῆς θεωρίας εἶναι χωρὶς προηγούμενο στὴν Ἱστορία. Διότι ναὶ μὲν ὑπάρχουν πλεῖστοι λαοὶ ποὺ αὐτοανεκηρύχθησαν, μετὰ τοὺς Ἑβραίους καὶ τοὺς Ἕλληνες, περιούσιος λαός, φερ’εἰπεῖν ἡ Ἰταλία τοῦ Μαζζίνι στὸν ΙΘ΄αἰῶνα, ἀλλὰ οὐδεὶς ἐφαντάσθη τὸν λαό του νὰ ἀνέρχεται ἐπὶ τῆς γῆς γιὰ νὰ κατακτήσῃ τὸν πλανήτη μὲ συνεχῆ ἐπέκταση καὶ ὅταν θὰ ἔφθανε στὸν προορισμό του καὶ θὰ ἐγένετο ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου θὰ αὐτοκτονοῦσε! Ἡ ἰδέα τῆς μάχης τοῦ Ἀρμαγεδδῶνος τοῦ τέλους τοῦ κόσμου εἶναι συνυφασμένη μὲ τὴν γέννηση τῆς Ἀμερικῆς.

Ἡ τραγωδία τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ μᾶς διδάσκει ὅτι ὁ συνεχὴς ἀγὼν ὅλων τῶν λαῶν τῆς γῆς γιὰ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ὑποτελείας, γιὰ ἰσότητα καὶ μετὰ γιὰ ἐπικράτηση ἐπὶ τῶν ὑπολοίπων λαῶν, μέσῳ τοῦ οἰκονομικοῦ καὶ πολιτικοῦ ζατρικίου, εἶναι σὲ τελευταία ἀνάλυση μία τεραστία αὐταπάτη. Ἡ ἐπιδίωξη ἰσχύος τῶν πάντων λαῶν, μὲ τὸ πρόσχημα μάλιστα ὅτι ὑποκινεῖται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, φέρνει τοὺς συνεχεῖς πολέμους, τὶς συνεχεῖς σφαγές, τὶς γενοκτονίες, ἕως ποὺ στὸ τέλος νὰ ἐπιστρέψῃ ὁ πλανήτης στὴν Λιθήνη Ἐποχή.

Σήμερα, στήνουμε ἕνα σχέδιο Β γιὰ νὰ ἀπελευθερωθοῦμε ἀπὸ τὴν Γερμανία καὶ νὰ ἐξισορροπήσουμε τὴν ἀμερικανικὴ παρουσία, ἀναζητῶντας ἐρείσματα στὴν Ῥωσία καὶ τὴν Κίνα. Αὔριο, ὅταν ἡ Κίνα μᾶς δυναστεύσῃ, θὰ στήσουμε ἕνα σχέδιο Β γιὰ νὰ ἀπελευθερωθοῦμε ἀπὸ τὴν Κίνα.

Στὴν φανταστικὴ στιχομυθία Διογένους-Ἀλεξάνδρου, κατὰ τὴν ὁποία ὁ στρατηλάτης κατακτητὴς τῆς γῆς ἐξέφρασε τὴν ἐπιθυμία νὰ ἦτο Διογένης ζῶντας στὸ πυθάρι, ἐὰν δὲν ἦτο Ἀλέξανδρος, περικλύεται τὸ μυστήριο τοῦ ἀσάρκου καὶ πνευματικοῦ ἑλληνισμοῦ. Μόνον ἐὰν ὁ ἑλληνισμὸς ἀποτραβηχθῆ ἀπὸ παίκτης ζατρικίου, χωρὶς κράτος, ἀλλὰ ὡς κέντρο τοῦ παγκοσμίου πολιτισμοῦ, μὲ Παρθενῶνα καὶ Ἅγιον Ὄρος ὡς πυθάρι γιὰ κατοικία, μόνον τότε ὁ ἑλληνισμὸς θὰ ὁλοκληρώσῃ τὸν προορισμό του καὶ θὰ σώσῃ τὴν Οἰκουμένη. Μήπως ὅμως ἡ ἀναγκαιότης τῆς ἱδρύσεως τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ, τὸ 1948, ἀποδεικνύει ὅτι καὶ ἡ ἐπιδίωξη τοῦ ἀσάρκου ἑλληνισμοῦ εἶναι ἐξ ἴσου ἀνέφικτη;

Δημήτρης Κιτσίκης                                 11 Φεβρουαρίου 2015 


10 comments:

 1. O ιρλανδος συγγραφεας Τζεημς Τζοῦς ειχε πει για τους Αμερικανους, κρινοντας απο τη μεχρι τοτε λογοτεχνια τους (τον Μεσοπολεμο) το εξης :

  - Πορρω απεχουν απο το να ειναι πολιτισμενοι. Αυτο που χρειαζονται, κατα τη γνωμη μου, ειναι μερικοι πολεμοι ακομα.

  (πορρω ειναι λεει αττικη μορφη του επιρρηματος προσω, που σημαινει μακρια μπροστα).

  Χωρις να ειμαι σε θεση να ξερω τι ακριβως εννοουσε ο Τζεημς Τζoῦς, θεωρω οτι η κουβεντα του περιεχει ηδη την ασθενεια της Δυσης, που ακροβατει αναμεσα στο μυνημα του Χριστου (ο Τζοῦς ηταν βεβαια καθολικος) και στο πολυθεικο, φυλετικο υποστρωμα της Δυσεως. Εκπληκτοι οι Κονκισταδορες ανακαλυψαν πως το ισχυρο βασιλειο των Αζτεκων διεξηγε ανθρωποθυσιες σε καθημερινη σχεδον βαση. Οι βωμοι της Τενοχτιτλαν, της σημερινης πολης του Μεξικου,αν δεν κανω λαθος, ηταν κατακοκκινοι απο φρεκο αιμα και μωβ απο ξεραμενο αιμα. Και ομως οι θεοι των Αζτεκων ενεκριναν τη θυσια.

  Οι Ευρωπαιοι και οι Αμερικανοι δεν φαινεται να εχουν πειστει οτι ο Θεος δεν θελει θυσιες.

  ReplyDelete
 2. Ο ασαρκος ελληνισμος ειναι ο Θεος που δεν θελει θυσιες.

  ReplyDelete
 3. Οι Αμερικανοι παρολο που οντως ειναι υπευθυνοι για την γενοκτονια των Ιθαγενων και τα βασανα των Αφρικανων, δεν ειναι καθολου λογικο το να εχουν ενοχες, οπως δεν εχουν ενοχες και ολοι οι αλλοι λαοι που εκαναν τα ιδια και χειροτερα, η οι ιδιοι οι Αμερικανοι για τα συγχρονα εγκληματα τους.
  Νομιζω οτι το πραγμα ειναι πιο συνθετο.
  Οι Αμερικανοι, εχουν ενοχες μονο γιατι τους τις δημιουργουν, οχι τα χθεσινα τους θυματα, αλλα αυτοι που αυτοχριστηκαν υπερασπιστες των αδικημενων.
  Οι ελεγχοντες τα ΜΜΕ και μεσω αυτων και την αμερικανικη κοινωνια, εισπρατουν τις αποζημιωσεις για ζημιες που παθανε αλλοι. Γινανε τιμητες και μοιραζουν πιστοποιητικα πολιτικης ορθοτητας.
  Θυμιζει, τους παπαδες που "εισπρατουν" την αποζημιωση για τις αμαρτιες των μονιμως ενοχων και αμαρτωλων πιστων. Ετσι κι αυτοι γινονται τιμητες των αμαρτιων και μοιραζουν συγχωρεση οπου θελουν.
  Δεν πρεπει να ξεχναμε οτι ο διαιτητης ειναι ο "αρχων του γηπεδου".
  Οι πονηροι που πλασαρονται σαν διαιτητες, ειτε μεταξυ θεου και ανθρωπων ειτε μεταξυ θυματων και θυτων, ειτε μεταξυ παραγωγων και αγοραστων, ειτε μεταξυ κρατων, δεν το κανουν για να διεκδικησουν δικαιοσυνη για τον κοσμο. Διεκδικουν εξουσια γι τον εαυτο τους.


  ReplyDelete
 4. Η ενοχη προκυπτει απο τις σχεσης ανταλλαγης. Ενα βιβλιο που δεν εχω διαβασει ως συνηθως λεγεται ΤΟ ΔΩΡΟ και περιγραφει πως οι παραδοσιακες κοινωνιες βασιζονται στις σχεσεις ανταλλαγης. Δουλευεις ΓΙΑ ΝΑ εχεις λεφτα ΓΙΑ ΝΑ πληρωσεις το νοικι. Σφαζεις τους Ινδιανους ΓΙΑ ΝΑ τους παρεις το χρυσαφι και πιανεις φιλιες με τις ΗΠΑ ΓΙΑ ΝΑ ωφελησεις τον τοπο σου. Ο αληθινος πολιτισμος, και δνε μου αρεσει η λεξη διοτι θαυμαζω την υπαιθρο, ειναι μη γνωτω η αριστερα σου τι ποιει ξη δεξια σου. Με αλλα λογια, δεν εχει ΣΚΟΠΟ.

  ReplyDelete
 5. errata οπου σχεσης διαβζε σχεσεις και οπου δνε διαβαζε δεν και οπου ξη διαβαζε η.

  ReplyDelete
 6. Κωσταντῆ, ἄλλαξε πληκτρολόγιο. Τὰ λάθη σου εἶναι ἀμέτρητα καὶ ἐκνευριστικά. Ὁ ἀναγνώστης δὲν καταλαβαίνει τίποτα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ γράφεις. Ἔλεος!
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 7. Συγγνωμη.

  Λεω οτι ειναι αδυνατον για την ανθρωπινη φυση να θεσει τον εαυτο της στην υπηρεσια ενος σκοπου. Οταν επιμενει παρολα αυτα να το κανει, δημιουργειται ενοχη και καταστροφη.

  Αν η αμερικανικη κοινωνια, για παραδειγμα, επιμενει να πιστευει οτι την συνεχει ενας υπερτατος σκοπος, ειναι καταδικασμενη στη βια και την καταστροφη. Τραγικο παραδειγμα, κυριολεκτικα, ο Κρεων της Αντιγονης του Σοφοκλεους, που πιστευει οτι υπερανω ολων ειναι η σωτηρια της Πολεως. Αμ δεν ειναι.

  Αυτο που βρισκεται υπερανω ολων δεν μπορει να διατυπωθει. Η ιδια η σκεψη δεν εχει σκοπο, ειναι μια διαδικασια με αγνωστη εκβαση. Γι αυτο και θεωρητικα ο μονος δυνατος πολιτισμος ειναι εκεινος που δεν εχει σκοπο. Ειναι φυση, κατα καποιον τροπο. Δεν βασιζεται στην εκ των προτερων γνωση αλλα σε μιαν αργη, συνηθως, φανερωση. Αυτο δεν ακυρωνει την πραξη. Την διευκολυνει να μην ερχεται σε συγκρουση με την θεωρηση.

  ReplyDelete
 8. YΓ. Λέει η αναρτηση. " Ἡ τραγωδία τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ μᾶς διδάσκει ὅτι ὁ συνεχὴς ἀγὼν ὅλων τῶν λαῶν τῆς γῆς γιὰ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ὑποτελείας, γιὰ ἰσότητα [παραλειψη] εἶναι σὲ τελευταία ἀνάλυση μία τεραστία αὐταπάτη".

  Χτες ειπα σε μια νεα μητερα οτι τα εναλλακτικα νηπιαγωγεια και τα εναλλακτικα σχολεια που σκεφτοταν σαν επαγγελματικη και ηθικη αποκατασταση για κεινη και το παιδι της ειναι καταδικασμενα σε αποτυχια. Δεν πιστευουμε πια ουτε στην εθνικη εκπαιδευση, ουτε στην αστικη εκπαιδευση, και η εναλλακτικη εκπαιδευση ειναι συμβιβασμος. Το μονο που μπορουμε να κανουμε ειναι να ακολουθησουμε τη σκεψη μας κατα ποδας. Μπορει να ειναι τζαμπα λογια αλλα τα ειπα. Η αυταπατη ειναι ενα ειδος συμβιβασμου, ετσι δεν ειναι ; N'est-ce pas ?

  Η αλλη οψη του συμβιβασμου ειναι ισως η φραση εντος αγκυλων που παρελειψα παραπανω. [ Ο αγωνας που ξεκιναει για ισοτητα και απελευθερωση γινεται μετὰ αγωνας ] " γιὰ ἐπικράτηση ἐπὶ τῶν ὑπολοίπων λαῶν, μέσῳ τοῦ οἰκονομικοῦ καὶ πολιτικοῦ ζατρικίου",

  Αρα υπαρχει μια ενοχη στην αυταπατη. Μηπως η λεξη-κλειδι ειναι ο αγων - του αγωνος ; Mηπως ο αγων προκαλει αυταπατη αναγκαστικα, η ειναι αυταπατη ο ιδιος ;

  ReplyDelete
 9. Περί δραχμής

  https://www.youtube.com/watch?v=moWKwZstuWk

  ReplyDelete
 10. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete