Apr 13, 2015

190 - Ἕνα πολιτικὸ πρόγραμμα ἀναστάσεως τοῦ ἑλληνισμοῦ

190 - Ἕνα πολιτικὸ πρόγραμμα ἀναστάσεως τοῦ ἑλληνισμοῦ

Τώρα καὶ δεκάδες χρόνια, ἐπαναλαμβάνω τὴν ῥήση: «Ὁ ΚΑ΄ αἰὼν θὰ εἶναι ἑλληνικὸς ἤ δὲν θὰ ὑπάρξῃ». Μερικοὶ παρετήρησαν: Εἴμεθα ἤδη τὸ 2015 καὶ ἡ πρόβλεψη δὲν ἐπραγματοποιήθη. Ἀπαντῶ: πρῶτον δὲν εἶναι πρόβλεψη εἶναι μελλοντικὸ γεγονός. Δεύτερον, ὁ ΚΑ΄ ἔχει νὰ διανύσῃ ἀκόμη 85 χρόνια. Τρίτον: Οἱ περισσότεροι συγχέουν ἑλληνισμό, ἐξ ὁρισμοῦ παγκόσμιο (ὁ ἑλληνικὸς παγκοσμισμός) καὶ ἑλληνικὸ κράτος (ἑλλαδισμός).

Περιμένοντας τὸν ἀναπόφευκτο θρίαμβο τοῦ ἑλληνισμοῦ ἐπὶ τοῦ ἑλλαδισμοῦ, προτρέπω, ἐνώπιον τῆς σημερινῆς τραγωδίας, ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς νὰ ἀπαιτήσῃ 8 βασικὰ πράγματα ὥστε νὰ ἐμπεδώσῃ ἕνα μεταβατικὸ ἑλλαδικὸ κράτος ποὺ θὰ ἐτοιμάσῃ τὸ πέρασμα τοῦ πλανήτου στὸν ἑλληνισμό, μὲ σειρὰ προτεραιότητος τὴν παραδοσιακὴ ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἀκρογονιαῖος λῖθος τοῦ μελλοντικοῦ πλανητικοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ ἀμέσως μετὰ τὴν παραδοσιακὴ Ὀρθοδοξία, θεμέλιο τοῦ ἑλληνικοῦ γίγνεσθαι. Ἰδοὺ λοιπόν:

1 - Ἐπαναφορὰ τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος γραφῆς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, μὲ ἐπάνοδο στὴν παραδοσιακὴ ὀρθογραφία καὶ γραμματική, ἀπορρίπτοντας τὶς τεχνιτὲς γλῶσσες τῶν φιλολόγων, δηλαδὴ τὴν καθαρεύουσα τοῦ Κοραῆ, τὴν δημοτικὴ τοῦ Ψυχάρη, τὴν ἀρχαΐζουσα, τὴν νεοελληνική, τὴν γραπτὴ καθομιλουμένη, μὲ βασικὴ ἀρχὴ ὅτι ἡ γραπτὴ γλῶσσα  διαφέρει ὑποχρεωτικὰ ἀπὸ τὴν προφορικὴ καὶ ἡ ζωντανὴ ἑλληνικὴ δὲν πρέπει νὰ καλπάζῃ ἀλλὰ νὰ ἐξελίσσεται συντηρητικὰ γιὰ νὰ μὴν κόψη τὸν μίτο τῆς Ἀριάδνης ποὺ συνδέει τὴν γλῶσσα τοῦ Ἐλύτη μὲ τὴν γλῶσσα τοῦ Ὁμήρου. Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι τὰ greeklish, εἶναι οἱ φιλόλογοι. Ἡ εἰσχώρηση ξένων λέξεων πρέπει ἄφοβα νὰ υἱοθετηθῇ ἐφ΄ὅσον ὅμως οἱ λέξεις αὐτὲς ἐξελληνισθοῦν (δηλαδὴ πάρουν ἑλληνικὸ διαβατήριο), πρέπει δὲ ὑποχρεωτικὰ νὰ κλίνονται (τὰ ταξιά, τὰ τρακτέρια, τῆς Μοντρεάλης, τῆς Οὐασιγκτῶνος, τοῦ Σακεσπήρου).

2 - Ἐπαναφορὰ τοῦ πατρώου ἡμερολογίου. Συνάμα ὅμως καὶ ἐπιδίωξη θρησκευτικοῦ οἰκουμενισμοῦ μὲ τὴν ῥωμαιοκαθολικὴ ἐκκλησία, πρὸς ὄφελος καὶ μόνον τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς ὁ ὁποῖος σωστὰ στὸν ΙΕ΄αἰῶνα ἠναντιώθη στὴν ἕνωση μὲ τὸν πάπα ἐπειδὴ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ὁ ῥωμαιοκαθολικισμὸς ἦταν ἰσχυρὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία παραπαίουσα, σήμερα, χάρη στὴν ἰσχυρωτάτη ῥωσικὴ Ὀρθοδοξία σὲ σύγκριση μὲ τὴν παραπαίουσα ῥωμαιοκαθολικὴ ἐκκλησία, τὴν μελλοντικὴ καταστροφὴ τοῦ Βατικανοῦ καὶ τὴν ἐξαφάνιση τοῦ τελευταίου πάπα, ὁ οἰκουμενισμὸς θὰ πραγματοποιηθῇ μὲ τὴν ἐνσωμάτωση τοῦ ῥωμαιοκαθολικισμοῦ στὴν Ὀρθοδοξία.

3 -Ἔξοδος τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.

4 - Ἐπαναφορὰ τοῦ βυζαντινοῦ θεσμοῦ τῆς μοναρχίας καὶ κατάργηση τοῦ κοινοβουλίου δυτικοῦ τύπου.

5 -Ἄξων Ἑλλάδος-Τουρκίας-Ἰσραὴλ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.

6 -Ἀποφυλάκιση τῶν πολιτικῶν κρατουμένων τῆς Ἀριστερᾶς (17 Νοέμβρη-Πυρῆνες τῆς Φωτιᾶς) καὶ τῆς Δεξιᾶς (Χρυσῆ Αὐγή).

7 - Ἀπελευθέρωση τῆς χώρας ἀπὸ τοὺς λαθρομετανάστες μὲ σύγχρονη ἀφομοίωση τῶν προσηρμοσμένων ξένων στὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ καὶ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, ὅπως π.χ. τῶν Ἀλβανῶν δευτέρας γενεᾶς.

8 - Ἐγκαθίδρυση τῆς ἰδεολογίας τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ, ἐμπνεομένη ἀπὸ τὴν προσέγγιση τοῦ 1920, μεταξὺ τοῦ γερμανικοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ τοῦ ῥωσικοῦ μπολσεβικισμοῦ.

Μετὰ τὴν πιθανὴ καταστροφὴ τῶν ἀρχαίων μνημείων τῆς Ἀκροπόλεως καὶ τῶν μοναστηρίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀπὸ τοὺς τζιχαδιστὲς καὶ τὴν μουσουλμανοποίηση τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, στὴν θέση τοῦ διαλελυμένου ἑλληνικοῦ κράτους θὰ παραμείνουν τὰ χαλάσματα τῶν ἱερῶν τόπων τοῦ ἑλληνισμοῦ, δηλαδὴ τὰ ἐρείπια τῆς Ἀκροπόλεως καὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους ποὺ θὰ δέχονται τὴν πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ κατάνυξη ὅλων τῶν ἐναπομεινάντων κατοίκων τῆς γῆς, ἀπὸ τὴν Κίνα μέχρι τὴν Ἀμερική, καὶ ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ μέχρι τὴν Λαπωνία, οἱ ὁποῖοι θὰ ἔχουν ὡς παγκόσμια γλῶσσα τὴν ἑλληνική. Τελικὰ ὁ πλανήτης θὰ καταλήξῃ ἑλληνικός.

Στὸ μεσοδιάστημα ὅμως τὸ νέο ἑλληνικὸ κράτος ποὺ θὰ οἰκοδομηθῇ μὲ τὶς παραπάνω ἀρχές, θὰ ἐξελιχθῇ σὲ σπαρτιατικό, ἕως ποὺ νὰ πέσουμε πολεμῶντας σὲ νέες Θερμοπῦλες ὑπὸ τὰ κτυπήματα τῆς τζιχαδιστικῆς βαρβαρότητος.


Δημήτρης  Κιτσίκης                                13 Ἀπριλίου 2015

76 comments:

 1. "Μετὰ τὴν πιθανὴ καταστροφὴ τῶν ἀρχαίων μνημείων τῆς Ἀκροπόλεως καὶ τῶν μοναστηρίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀπὸ τοὺς τζιχαδιστὲς καὶ τὴν μουσουλμανοποίηση τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης"

  χαχαχαχα

  Κύριε Κιτσίκη , συγχαρητήρια. Με ξεπεράσατε στο trolling.

  Πάντως το Βατικανό δε θεωρώ ότι παραπαίει. Είναι ισχυρός θεσμός με δομές. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Πάπας Ρώμης έχει το απόλυτο κουμάντο. Έχει το πάνω χέρι. Όλοι πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι στη Ρώμη. Πολύ τον συμπαθώ αυτόν τον Πάπα Φραγκίσκο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σε «πρωτεύουσα» είσοδο παράτυπων μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα αναδεικνύεται η Λέσβος, καθώς μόνο από το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής έως και χθες, Δευτέρα του Πάσχα, σε διάφορες ακτές της, αποβιβάσθηκαν 497 άτομα.

   Στην πλειονότητά τους είναι άτομα συριακής καταγωγής.
   Στο σύνολό τους, οι παράτυποι μετανάστες και οι πρόσφυγες συγκεντρώνονται στο περίκλειστο τμήμα του λιμανιού της Μυτιλήνης και από εκεί διοχετεύονται στο παλιό στρατόπεδο της Μόριας, περί τα πέντε χιλιόμετρα βόρεια της Μυτιλήνης, όπου λειτουργεί το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής. Εκεί καταγράφονται και με ρυθμούς της τάξης των 120 με 150 τη μέρα, αφήνονται ελεύθεροι στο λιμάνι της Μυτιλήνης απ' όπου και με το πλοίο της γραμμής αναχωρούν κάθε απόγευμα για τον Πειραιά.
   O μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ελλάδα: Οι μετανάστες   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Πρόσφυγες από Συρία. Δε βλέπεις τι γίνεται εκεί; Τόσο καιρό τα λέω αυτά.

   Που περιμένατε να πάνε; Εκεί σε κάθε πόλη σκοτώνονται μεταξύ τους. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το κόσμο. Διαχωρισμοί δεν υπάρχουν. Κι αν υπάρχουν είναι επίπλαστοι και εκ του πονηρού εφευρισκόμενοι. Καιρός να το καταλάβετε κάποτε...

   Delete
  4. Με λίγα λόγια όταν ο γείτονάς σου έχει πόλεμο , αυτό δεν είναι μόνο δικό του πρόβλημα αλλά και δικό σου , γιατί σε επηρεάζει ακόμα κι αν δε το καταλαβαίνεις άμεσα. Θα έχεις κι εσύ τις ανάλογες συνέπειες. Η συνέπεια είναι οι χιλιάδες λαθρομετανάστες. Όσο δε λύνεται το πρόβλημα θα συνεχίζονται οι συνέπειες.

   Delete
  5. Αν και βέβαια αυτό το φαινόμενο δεν είναι τωρινό για αυτούς. Απλώς τώρα έχει ξεφύγει η κατάσταση. Αυτοί από τον έβδομο αιώνα μ.Χ. σφάζονται μεταξύ τους. Και φυσικά το Ισλάμ παίζει σημαντικό όλο σε αυτές τις σφαγές. Το Ισλάμ το λέει ξεκάθαρα , σφάξτες τους άπιστους και κάψτε τους. Όπως λέει να κατακτήσουν την Κωνστνατινούπολη και άλλα πολλά. Νομίζετε ότι τυχαία έγιναν όλα αυτά; Όχι βέβαια. Αυτό το λέω για όσους θέλουν να μας πείσουν ότι όλες οι θρησκείες είναι ειρηνικές και διδάσκουν την αγάπη. Πάπαλα.

   Delete
  6. Αυτά τα εδάφη της Μέσης Ανατολής τα χάσαμε τον 7ο αιώνα μ.Χ. με τη μάχη του ποταμού Γιαρμούκ. Από τότε εκβαρβαρίστηκαν εκείνα τα μέρη(Αντιόχεια , Αλεξάνδρεια , Βηρυτός κλπ) και έμειναν τα ερείπια που ανέρτησα στο προηγούμενο άρθρο του κ.Κιτσίκη να θυμίζουν εκείνες τις εποχές.

   Μάχη που διεξήχθη από τις 14 έως τις 19 Αύγουστου του 636, στο υψίπεδο του ποταμού Ιερομύακα (Γιαρμούκ), ή Ιερμουχθά κατά τον βυζαντινό ιστορικό Θεοφάνη, παραπόταμου του Ιορδάνη, στην Συρία ανάμεσα στα Βυζαντινά στρατεύματα του αυτοκράτορα Ηράκλειου και τα αραβικά στρατεύματα του χαλίφη Ουμάρ ιμπν αλ-Χαττάμπ.

   http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%93%CE%B9%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%BA

   Delete
  7. «Βλέπουμε κάποια ασύμμετρη απειλή από νότια που προέρχεται από τους Τζιχαντιστές, και ο κίνδυνος αυτός δεν μπορει να αντισταθεί χωρίς τη συνεργασία με τη Ρωσία»

   Αλέξης Τσίπρας

   Delete
 2. Δεν υπάρχει λοιπόν μέλλον μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Ποιό νόμισμα λοιπόν προτείνετε εσείς κ. Κιτσίκη; Πως θα επαναλειτουργήσει η Ελληνική Οικονομία;

  ReplyDelete
 3. Ὄχι διπλὸ νόμισμα. Ἐπιστροφὴ στὴν δραχμή.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Πριν 2 χρόνια είπατε ότι θα πάμε στο δολάριο. Τι άλλαξε;

   Delete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 5. Ένας καλός φίλος ο οποίος δουλεύει στα δικαστήρια στην Ευελπίδων μου είπε ότι τους Χρυσαυγίτες τους έκλεισαν φυλακή χωρίς πραγματικές αποδείξεις με ψεύτικα στοιχεία.

  ReplyDelete
 6. Δὲν εἶπα ποτὲ ὅτι πρέπει νὰ ἔχουμε ὡς ἐθνικὸ νόμισμα τὸ δολλάριο. Αὐτὸ ποὺ εἶπα εἶναι ὅτι πρέπει νὰ ἐπανέλθουμε στὴν δραχμή, νὰ ἀποδεσμευθοῦμε ἀπὸ τὸ εὐρὼ καὶ ἡ δραχμή, ὅπως παλαιά, νὰ συνδεθῇ καὶ πάλι μὲ τὸ ἀμερικανικὸ δολλάριο.
  Δημήτρης Κιτσίκης
  ΥΓ -Παρακαλῶ τὸν Φίλιππο νὰ μὴν κλικάρῃ δύο φορὲς γιὰ νὰ καταγράψῃ τὸ σχόλιό του διότι ὅπως τὸ ἀντιλαμβάνεται ὁ ἴδιος τὸ κείμενό του καταγράφεται εἰς διπλοῦν!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εάν υιοθετηθεί εθνικό νόμισμα δεν θα έχουμε να αγοράσουμε ούτε γάλα για τα παιδιά μας, ούτε κρέας, ούτε καύσιμα. Το εθνικό νόμισμα το κάνεις όταν έχεις εθνική παραγωγή. Κάποιοι λένε ότι όταν θα έχουμε εθνικό νόμισμα θα μπορούμε να κάνουμε μόνη μας υποτίμηση και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Που σημαίνει ότι με την υποτίμηση θα «κλαπεί» ένα μεγάλο μέρος των αποταμιεύσεων και αυτός που θα την πληρώσει θα είναι πάλι ο απλός ο πολίτης ενώ ο πλούσιος και οι άνθρωποι που θα έχουν τις σωστές πληροφορίες θα ωφεληθούν, όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα.

   Η εθνικοποίηση των τραπεζών δεν λύνει τα προβλήματα διότι σε περίπτωση κακής διαχείρισης στην τράπεζα δεν χρειάζεται οικονομική κρίση για να καταρρεύσει η εθνική οικονομία.

   Delete
 7. Δὲν εἶπα ποτὲ ὅτι πρέπει νὰ ἔχουμε ὡς ἐθνικὸ νόμισμα τὸ δολλάριο. Αὐτὸ ποὺ εἶπα εἶναι ὅτι πρέπει νὰ ἐπανέλθουμε στὴν δραχμή, νὰ ἀποδεσμευθοῦμε ἀπὸ τὸ εὐρὼ καὶ ἡ δραχμή, ὅπως παλαιά, νὰ συνδεθῇ καὶ πάλι μὲ τὸ ἀμερικανικὸ δολλάριο.
  Δημήτρης Κιτσίκης
  ΥΓ -Παρακαλῶ τὸν Φίλιππο νὰ μὴν κλικάρῃ δύο φορὲς γιὰ νὰ καταγράψῃ τὸ σχόλιό του διότι ὅπως τὸ ἀντιλαμβάνεται ὁ ἴδιος τὸ κείμενό του καταγράφεται εἰς διπλοῦν!

  ReplyDelete
 8. Γιὰ τοὺς Χρυσαυγῖτες, Φίλιππε, εἶναι ὀφθαλμοφανὲς ὅτι ὁ Σαμαρᾶς τοὺς ἔκλεισε φυλακὴ μὲ ψευδἐς κατηγορητήριο. Εἶναι ἡ μεγάλη του ντροπὴ καὶ πρέπει κάποτε νὰ πληρώσῃ γι αὐτό.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 9. Δηλαδή αυτη την στιγμή με αυτα τα δεδομένα και τα λεγόμενα τους θεωρείτε απίθανο να επέλθει μια συμφωνία με την Ε.Ε κ.Κιτσικη?σε λίγες μερες θα ειμαστε εκτός ευρώ?εγω πιστευω πάντως πως η ελληνική κυβερνηση αυτο επιδιώκει και ειναι προς όφελος μας να απεμπλακουμε απο αυτο το άθλιο σύστημα που μας εχει καταστρέψει και μας καταστρέφει!ποια η γνώμη σας?

  ReplyDelete
 10. Ὅλα παίζονται αὐτὴν τὴν στιγμή, Κωνσταντῖνε.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 11. Μακάρι να ναι το τέλος αυτής της άθλιας νομισματικής ένωσης κ.Κιτσικη!βεβαια με αυτα που λέει ο Λαφαζανης και διάφορα κυβερνητικά στελέχη δείχνουν τον δρόμο προς ενα δημοψήφισμα που στόχο θα εχει να πει σε εμάς αν θα πρεπει να διαλέξουμε ανάμεσα στην ίδια πολιτική που μας επιβάλουν η να χαράξουμε νέους δρόμους!παντως το ερώτημα δεν θα ειναι ευρώ η δραχμή αλλα κατι το οποίο θα ειναι πιο πειστικό στον ελληνικό λαό ώστε να απεμπλακουμε απο αυτη την κατάσταση!βεβαια υπαρχει και η συνάντηση βαρουφακη Ομπάμα που κατα την γνώμη θα ασκηθούν πιέσεις εώς και απειλές!

  ReplyDelete
 12. Γιὰ κάποιον ποὺ εἶναι ἄσχετος καὶ βρίσκεται έκτός Ἑλλάδας τὰ πράγματα εἶναι πάρα πολύ ἀπλά καὶ ἔχουν ὡς ἐξῆς.

  Οἱ Ἕλληνες ἔχουν στὶς τσέπες τους εὐρώ. Ἀρχίζει ἕνας τεράστιος πανικός γιὰ τὸ ἄν θὰ συνεχίσουν νὰ ἔχουν στίς τσέπες τους εὐρώ ἤ ὄχι. Συνεχίζουν δὲ νά ἔχουν εὐρώ ὅσοι καὶ ὅσα ἔχουν. Καὶ συνεχίζεται ὁ πανικός. Ὅταν ἀπειλεῖται ἕνα μέρος, ἀπειλεῖται τὸ ὅλον.

  Συμπέρασμα. Ἡ ὅλη ὑπόθεση εὐρώ εἶναι μιὰ τεράστια προπαγάνδα ποὺ εἶναι μέρος τοῦ πλανητικοῦ πολέμου ποὺ περιγράφει ὁ κος Κιτσίκης (βρῆκα καὶ τὸν καθηγητή κο Πατέλη τοῦ Παν.μίου κρήτης ποὺ καὶ αὐτός μιλάει στὸν δημοσιογράφο Σαχίνη γιὰ Γ. ἰμπεριαλιστικό παγκόσμιο πόλεμο). Οἱ Ἕλληνες πέφτουν στὴ παγίδα ὅταν σκέφτονται μέ βάση κάτι ἄλλο ἀπό τὸ εὐρώ. Προσοχή ! Δὲν λέω ΕΕ, ΟΝΕ, ΝΑΤΟ κ.λπ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μα αυτό θέλουν οι ευρωπαικές τουλάχιστον δυνάμεις να επιβάλλουν. Να σκεφτόμαστε μόνο ευρώ. Απειλούν με grexit , ότι θα κλείσουν οι τράπεζες κλπ. Γιατί; Για να σε κάνουν να σκέφτεσαι το ευρώ και να σε φοβήσουν. Να νομίζεις ότι είσαι εξαρτημένος από το ευρώ. Πως εσύ λες "οι Ἕλληνες πέφτουν στὴ παγίδα ὅταν σκέφτονται μέ βάση κάτι ἄλλο ἀπό τὸ εὐρώ." ; Στη παγίδα πέφτουν όταν σκέφτονται με βάση το ευρώ.

   Αυτό ακριβώς νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε. Να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με βάση κάτι άλλο πέρα από το ευρώ , δηλαδή το χρήμα.

   Delete
  2. Και γιατί δε μας έχουν διώξει τόσο καιρό από την Ε.Ε. ενώ ο Τσίπρας δεν έχει πάρει νέα νταβατζίδικα μέτρα; Γιατί γνωρίζουν ότι αν το κάνουν θα διελυθεί η Ε.Ε. γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλες χώρες. Συν φυσικά την τεράστια οικονομική ζημιά που θα πάθουν οι τοκογλύφοι και οι τραπεζίτες.

   Delete
  3. Στην πλώρη του μισοβυθισμένου καραβιού «Ελλάδα» εμφανίζει τον Αλέξη Τσίπρα σκίτσο που δημοσιεύει η εφημερίδα Moscow Times.
   Πάνω από το κεφάλι του προβάλουν τρια σωσίβια με τα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παραδίπλα ο Βλαντιμίρ Πούτιν κάνει, αμέριμνος, σκι στη θάλασσα. Ο τίτλος του άρθρου είναι «Μετά τη Μόσχα, τι άλλο έχει μείνει στον Τσίπρα».
   Ο δημοσιογράφος σημειώνει ότι η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα την προηγούμενη εβδομάδα στη Ρωσία έδειξε δύο πράγματα.
   «Πρώτον ότι δεν μπορεί να βασιστεί στον Πούτιν για να τον βοηθήσει, παρά τους παραδοσιακούς, στενούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας. Δεύτερον, ο Τσίπρας και η ΕΕ δεν έχουν άλλη επιλογή από το να συνεργαστούν για να δοθεί τέλος στην οικονομική και δημοσιονομική κρίση της Ελλάδας. Μία αποτυχία δεν θα αποκλείσει έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη», σημειώνει.
   «Ορισμένες χώρες της ευρωζώνης, επισημαίνει το δημοσίευμα, είναι κάπως αισιόδοξοι ακόμη και για μία τέτοια πιθανότητα, με το επιχείρημα ότι το ευρώ μπορεί να επιβιώσει μετά από ένα Grexit. Πλανώνται. Μία ελληνική έξοδος από το ευρώ θα προκαλέσει ανείπωτη ζημιά στην αξιοπιστία του ευρώ, αλλά και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλώ δε μάλλον, θα έχει σοβαρές γεωστρατηγικές συνέπειες. Μία αποδυναμωμένη ΕΕ δεν είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης», τονίζει.

   Delete
 13. -Συγγνώμη ἀπαντῶ στὸν Ε.Μ. παραπάνω. Ξεκινάει ἡ προπαγάνδα ὄχι γιὰ νὰ σκέφτεσαι εύρώ ἀλλά γιὰ νὰ μὴν σκεφτεῖς ὅτι τὸ εὐρώ ἄπαξ καὶ ἦρθε καλῶς ἦρθε. Εἶναι θεολογική ἡ σύγκρουση, δὲν κάνω πλάκα. Γιατί σᾶς πρήζω μὲ τὸν Ζήνωνα καὶ τὸν Παρμενίδη ; Ἡ ἐξουσία προσπαθεῖ νὰ σὲ πείσει νὰ μετακινηθεῖς άπό αὐτό ποὺ εἶσαι, σὰν τίς σειρῆνες.

  ReplyDelete
 14. Λίγο πιο συγκεκριμένος να είσαι.

  Η "εξουσία" θέλει να μας πείσει ότι χαθήκαμε αν δε δεχτούμε το ευρώ. Με αυτό τον τρόπο σκέφτεσαι μόνο το ευρώ και πως θα πληρώσεις την επόμενη δόση σου. Σε κάνουν να εξαρτιέσαι αποκλειστικά από αυτό. Η "εξουσία" κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λες. Δε θέλει να μετακινηθείς ούτε εκατοστό από αυτό που είσαι. Ενώ ο λαός έχει αρχίσει και καταλαβαίνει ότι πρέπει επειτέλους να μετά - κινηθεί γιατί αλλιώς θα καταστραφεί αφού δεν κινήθηκε τόσο καιρό.

  ReplyDelete
 15. Κινεῖται γιὰ νὰ πληρώσει.

  ReplyDelete
 16. Καὶ ὅλως τυχαίως, πληρώνω πάει νὰ πεῖ γεμίζω. Νάτος πάλι ὁ Πάρμυ. Βρὲ τοῦ δημιουργοῦν πανικό γιὰ να ξοδεύει καὶ νὰ τὰ μαζεύουνε ! Τάχουνε κονομήσει πάρα πολύ χοντρά οἱ ἀχρεῖοι.

  ReplyDelete
 17. Το "κινείται" δεν το εννοώ ρεαλιστικά. Χαίρω πολύ. Όλοι οι άνθρωποι κινούνται. Η κίνηση έχει σχέση με την τάξη πραγμάτων. Η "εξουσία" δε θέλει την "κίνηση". Δε θέλει να αλλάξει το παραμικρό. Έτσι λειτουργούν οι εξουσίες , πόσο μάλλον οι ισχυρές οικονομικές χούντες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἐγώ τὸ ἐννοῶ τελείως μὰ τελείως ῥεαλιστικά. Ἡ ἐξουσία εἶναι ἡ κίνηση. Ἡ ἐξουσία σὲ διατάζει ἤ σὲ ἐκμαυλίζει, καὶ τὰ δύο εἶναι κἰνηση.
   Οἱ ἄνθρωποι δὲν κινοῦνται δηλαδή δὲν ἐπιδιώκουν τὴν ἀλλαγή, ὴ ἀλλαγή εἶναι μέγιστη ἀπάτη.

   Delete
  2. Θα με τρελάνεις. Μου λες ότι το εννοείς τελείως ρεαλιστικά και μετά μου λες ότι οι άνθρωποι δεν κινούνται. Συγνώμη αλλά νόημα δε μπορώ να βγάλω από τα λεγόμενά σου. Μάθε να τα εξηγείς και να τα εννοείς καλύτερα.

   Delete
 18. Τι εννοείς "κινείται να πληρώσει"; Δηλαδή εγώ τώρα που πεινάω να μην πεταχτώ να αγοράσω μία σαντουϊτσάρα; Δεν είναι αυτό το θέμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὄχι, θὰ πάει ΜΟΝΟ του το κορμί σου νὰ χλαπακιάσει τὴ σαντουϊτσάρα, ἀλλά ἄμα σοῦρθει ἕνας μπαμπούλας καὶ σοῦ πεῖ - φάε τῶρα, ποὺ μπορεῖς, γιατί αὔριο θάρθει ἡ δραχμή καὶ δὲν ξέρεις τί γίνεται...- μὴ βγεῖς ἔξω διότι θὰ σὲ σασουνε στὸ ξύλο οἱ χρυσαυγίτες ἤ οἱ μετανάστες κ.λπ.αύτό εἶναι έξουσία. Ὴ ἐξουσία εἶναι ὁ πειρασμός μιὰς ἐπιπλέον κίνησης. Ἔτσι καὶ μὲ τὸ εὐρώ καὶ τὴ δραχμή. Εἶναι ἐνορχηστρωμένη προπαγάνδα.

   Delete
  2. Ο μπαμπούλας που λες έχει ήδη έρθει. Αυτό το άρθρο του κ.Κιτσίκη είναι η απόδειξη του μπαμπούλα. Δε με φοβίζει ιδιαίτερα ο μπαμπούλας. ;Ίσως δε θά ΄πρεπε καν να δίνεις σημασάι στο μπαμπούλα γιατί είναι συκοφάντης. Δε νομίζω ότι το θέτεις σε σωστές βάσεις το θέμα της "εξουσίας".

   Delete
  3. Ἐάν οἱ Ἕλληνες δὲν κάνουνε παραπανίσια κίνηση, δὲν ἀκούσουν τίς Σειρῆνες, ἤ μάλλον δὲν πέσουνε στὴ θάλασσα, τὸ εὐρῶ θὰ βγει ἐπ`ὠφελεῖαν ὅλων τῶν λαῶν. Τὰ περί δραχμής κατά τὴ γνώμη μου εἶναι λάθος, τὴ στιγμή ποὺ καὶ δὲν γίνεται, καὶ δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχει κεντρική ἐκδοτική ἀρχή ποὺ νὰ ῥυθμίζει τὴ ῥοή.

   Delete
  4. Εγώ μία κίνηση δεν την θεωρώ κατά ανάγκη καταστροφική ούτε εκδικητική. Η προπαγάνδα του συστήματος δυστυχώς είναι αυτό που τώρα αναπαράγεις στο διάλογό μας. Σε έχει πλάσει το σύστημα να πιστεύεις πως οποιαδήποτε κίνηση είναι εναντίον του ή αναγκαστική συνέχισή του...

   Delete
  5. Ὄχι. Ὑπέρ τοῦ συστήματος - ὅπως τό λές ἐσύ - εἶναι ἡ κίνηση ποὺ δημιουργεῖ ὁ πανικός.

   Delete
  6. Καὶ μόνο μιὰ ψυχραιμία ποὺ ἔχει δείξει ὴ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμῆς τὴν ἔχει κρατήσει πάρα πολύ ψηλά. Οἱ ἄλλοι τὸν κόσμο τὸν τρομοκρατοῦν.

   Delete
  7. Μα τη κίνηση που δημιουργεί πανικό τη δημιουργεί αρχικά η "εξουσία" , όχι ο λαός. Μετά παρασύρεται ο λαός γιατί φοβάται τον συκοφάντη μπαμπούλα που ανέφερες. Δε το καταλαβαίνεις αυτό;

   Αυτή είναι η "κίνηση της εξουσίας". Το ίδιο γίνεται στα site ειδήσεων , στο χρηματιστήριο κλπ.

   1)Αυτή η "κίνηση" δεν είναι απαραίτητα αληθής. Για αυτό και δεν επιθυμεί αυτή η "κίνηση" να υπάρχει μετά-κίνηση. Γιατί έτσι θα αποκαλυφθεί το ψεύδος της πρώτης "κίνησης" και η μετά-"κίνηση" του λαού θα υπερνικήσει τη "κίνηση" του συστήματος.

   2)Εάν και πάλι η πρώτη "κίνηση" είναι ψευδής , υποκρύπτει όμως και διά-"κίνηση" , όμως η δεύτερη κίνηση εκ μέρους του λαού είναι αληθινή , ωστόσο αυτή μπορεί να μην έχει αντίκρισμα στην πρώτη , γιατί η πρωταρχική "κίνηση" εκ μέρους της εξουσίας ήταν ψευδής , ήταν μπλόφα. Τότε χάνει ο λαός.

   3)Εάν η πρώτη "κίνηση"(ο μπαμπούλας) του συστήματος δεν είναι ψευδής , τότε η δεύτερη κίνηση από το λαό έρχεται σε πλήρη ρίξη με το σύστημα.


   Ο ελληνικός λαός πρέπει να μαντέψει σε ποιο από τα τρία αυτά στάδια βρίσκεται η κατάσταση.

   Delete
  8. Ἡ άπάντηση εἶναι ἀπλή. Ἡ ἐξουσία βρίσκεται ἡ ἴδια σέ πανικό καὶ προσπαθεῖ νὰ παρασύρει τὸ λαό στὸν πανικό της.

   Delete
  9. Ωραία , καταλήξαμε. Άρα το συμπέρασμα είναι ένα. Ο καθένας συνεχίζει με κλειστά τα αυτιά σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

   Delete
  10. Ὁ Ὁδυσσέας δὲν ἔκλεισε τὰ αὐτιά του. Ἀπλῶς δὲν πήδηξε στὴ θάλασσα

   Delete
  11. Αλλά δυστυχώς για το σύστημα , αυτό που λέω είναι το 3. Για αυτό και όλοι είναι πανικοβλημένοι για το τίποτα.

   Delete
  12. Του Οδυσσέα τα αυτιά του τα βουλώσανε οι στρατιώτες , για να συνεχίζει ακάθεκτος , αλλιώς θα είχε γίνει λεία του συστήματος του πανικού και της συκοφαντίας των γοργόνων.

   Delete
  13. Τὸ σύστημα ποὺ λές εἶναι ὁ πανικός. Αύτό εἶναι τὸ σύστημα ποὺ ζοῦμε.

   Delete
  14. Ἡ Ἑλλάδα ζοῦσε οὔτως ἤ ἄλλως σὲ ἐσωτερικό πανικό. Ἀπό τὸ 2008 κ.λπ. εἶναι στόχος ψυχολογικοῦ πολέμου.

   Παραδόξως ὅποιος ἀντιδρᾷ μὲ συνθήματα συνεισφέρει στὸν πανικό.

   Delete
  15. Συμφωνώ. Τα συνθήματα προκαλούνται από τα πάθη. Το ένα πάθος(πανικός) δε θεραπεύεται με ένα άλλο(συνθήματα). Όπως συνθήματα είναι αυτά που συμβαίνουν αυτόν τον καιρό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αριστερτή κυβέρνηση είναι ο Σύριζα. Τι τους φταίει πάλι τους αναρχικούς;

   Delete
  16. :Ἀπό ὅ,τι ἔχω καταλάβει μαγειρεύονται ταραχές ἀλλά δὲν ἔχω καταλάβει ἐάν εἶναι ὑπέρ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ , δηλαδή νὰ πάρει ὁ Σύριζα μιὰν ἄλλη στροφή, ἤ κατά, νὰ πέσει ἡ κυβέρνηση.. Τρίτο σενάριο - νὰ γίνει κάτι ποὺ ἡ κυβέρνηση νὰ τὸ καταστείλει καὶ νὰ ἰσχυροποιηθεῖ. Αὐτό μοῦ φαίνεται τὸ πιὸ πιθανό.

   Delete
  17. μαγειρεύονται ταραχές για να πέσει η κυβέρνηση...

   Delete
  18. Δε το θέλουν το Σύριζα γιατι δε σκοπεύει να ικανοποιήσει τα αιτήματα των νταβατζήδων της Ε.Ε. Έχουν βάλει τη συμμορία της Ν.Δ. να πολεμάει με μανία την κυβέρνηση. Τώρα για να επιστρέψει η Ν.Δ. στην εξουσία "ο μπαμπούλας" ξαφνικά μετατράπηκε και έγιναν οι λαθρομετανάστες. Έτσι λειτουργεί ο μπαμπούλας. Λες και όταν ήταν η Ν.Δ. κυβέρνηση δεν είχαμε εισροή λαθρομεταναστών...

   Delete
 19. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete

 20. Αξίζει να ακούσετε τι είχε πει ο κ. Κιτσίκης:

  https://www.youtube.com/watch?t=35&v=qEEs17YF10w

  https://www.youtube.com/watch?v=HrYM6C7DWLU

  https://www.youtube.com/watch?v=qxVK-ngWZJ0

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αν ισχύουν τα λεγόμενα του κ.Κιτσίκη τότε ας είμαστε έτοιμοι για πόλεμο. Ας γίνει.

   Delete
  2. Τα λεγόμενα του τρίτου βίντεο.

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
 21. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 22. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 23. Θυμηθείτε και την Πρόταση που είχε υποβάλει το ΣΥΡΙΖΑ για ΧΑΡΑΤΣΙ σε όσους δηλώνουν Χριστιανοί Ορθόδοξοι:

  https://www.youtube.com/watch?v=OpKMZMqMmAM

  Αυτό θα είναι μεγάλο λάθος αν γίνει.

  ...αν θα διαχωριστεί η εκκλησία με το κράτος... τότε το κράτος να αναλάβει όλα τα ιδρύματα: ορφανοτροφεία, Γηροκομεία, Συσσίτια, Στέγες φιλοξενίας...κ.α που πληρώνει τώρα η εκκλησία... αλλά και να επιστρέψει στην εκκλησία την περιουσία της... Νοσοκομεία, Κτήρια... Κ.α.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ας γίνει για να δούμε ποιος θα καταρρεύσει και ποοις θα χρειαστεί ποιον. Ας πάρουν και τους μετανάστες μαζί. Άντε γιατί έχερι καταντήσει κουραστικό και ο κάθε άσχετος πετάει την κοτσάνα του. Η Εκκλσία μετά το 1821 έδωσε το μεγαλύτερο μέρος της εκτάσεώς της για την ίδρυση του ελληνικού κράτους.

   Delete
 24. Μιὰ ὄχι πάρα πολύ ἀβάσιμη ὑπόθεση εἶναι ὅτι ἔχει ξεκινήσει ἡ πτώση τοῦ φιλελευθερισμοῦ καὶ τῆς Ἀμερικῆς (γενικά, τῶν Δυτικῶν δυνάμεων). Ἡ παρακμή ἐκδηλώνεται πρῶτα ἠθικά, ἔπειτα οἰκονομικά καὶ μετά ὁ τεράστιος παραφουσκωμένος,σάπιος ὀργανισμός ξερνάει πόλεμο σὰν ἕνα σακκοῦλι γεμάτο πῦον, ποὺ ἔχει τοσο λεπτή μεμβράνη ποὺ ὅπου καὶ ἄν τὸ ἀκουμπῆσεις τρυπάει καὶ στάζει. Ἀκόμα δὲν ἔχω καταλάβει ποιά εἶναι ἡ στρατηγική τοῦ ΣΥΡΙΖΑ (ἔχει καὶ ἄς μὴν ἔχει) σὲ σχέση μὲ αὐτό τὸ ζήτημα.

  ReplyDelete
 25. Φοβάμαι (καὶ ὑπάρχουν ἱστορικά προηγούμενα) ὅτι ἡ στρατηγική τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι μακροπρόθεμα αὐτοκτονική. Μπορῶ νὰ πῷ μόνο σὲ πολιτιστικό ἐπίπεδο ποιά στρατηγική δὲν εἶναι αὐτοκτονική κατά τὴ γνώμη μου καὶ αὐτή εἶναι ὁ ἐπανακαθορισμός τῆς δυτικῆς παράδοσης μὲ βάση τὴν ἑλληνική - ἀρχαῖα, μεσαιωνική κα.ι νέα) παράδοση. Ἡ ἱστορία τῆς Δυτικῆς εὐρώπης, ἡ μουσική της, ὴ λογοτεχνία της, πρέπει νὰ ἑλληνισθεῖ. Δὲν εἶναι θέμα σωβινισμοῦ ἀλλά ἐσώτερου εἶναι. Ἡ ἑλληνική παράδοση εἶναι ὁ ἄνθρωπος, ποὺ ὁ Θεός ἐκδηλώνεται μέσῷ αὐτοῦ. Ἡ Δυτική παράδοση εἶναι μιὰ πατερναλιστική πυραμίδα, καὶ οἱ Ἑβραῖοι δὲν εἶναι παρά μιὰ μεταφορά τοῦ πατερναλιστικοῦ αυτοῦ σχήματος. Ὁ ῥόλος τῆς νεώτερης Ἑλλάδος εἶναι ἀγνά ἐκπολιτιστικός. Λές καὶ ὁ Θεός ἔφερε τὴν φτώχεια γιὰ να μᾶς ὑποδείξει τὸ δρόμο ποὺ πρέπει νὰ πάρουμε. Πρσοχή - ἐκπολιτισμός έσωτερικός, ὄχι κατακτητικός.

  ReplyDelete
 26. Όλοι μιλάν για χαμένες πατρίδες και κοιτούν ανατολικά, αλλά με τις χαμένες πατρίδες στα δυτικά, δεν ασχολείται κανένας. Στην νότια Ιταλία υπάρχουν Έλληνες από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ακόμα, απόδειξη η ελληνική διάλεκτος που χρησιμοποιείται ακόμα εκεί στα χωριά.
  Ακούστε στο: https://www.youtube.com/watch?v=or1V-exRyRQ

  και στο: https://www.youtube.com/watch?v=htKsZVDVNEs

  ReplyDelete
 27. Σήμερα επαληθεύονται όσα είχε πει παλιότερα ο κ. Κιτσίκης:

  "Ο ΓΑΠ, που δεν τα έχει βάλει κάτω, θα αγωνιστεί μέσω των εξωτερικών του δεσμών της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, να επανέλθει στο ελληνικό προσκήνιο και να βοηθήσει ενδεχομένως τον Τσίπρα στην εξωτερική πολιτική φιλίας με τους γείτονές μας, Τουρκίας και Ισραήλ, έναντι του εθνικιστού Καμμένου".

  ReplyDelete
 28. Ἐάν τὸ ζήτημα Ἰσραήλ εἶναι κομβικό - δὲν ξέρω ἄν εἶναι πράγματι- γιά τήν ὼς ἄνω διάκριση Καμμένου καὶ ΓΑΠ, τότε ἴσως θὰ μποροῦσε νὰ συσχετισθεῖ μὲ τὴν πρόσφατη άπομόνωση τοῦ ἀμετανόητου ἀντισημίτη Ζάν-Μαρί Λεπέν ἀπό τό ἴδιο του τὸ κόμμα, μὲ πρωτεργάτη τὴν κόρη του Μαρίν, ποὺ θέλει νὰ άποποιηθεῖ τὴν ἀντισημιτική κληρονομιά τοῦ πατέρα της ὡς ἐπικεφαλῆς ἡ ἴδια τοῦ γαλλικοῦ ἐθνικοῦ Μετώπου. Τὸ ζήτημα τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ θὰ βρεθεῖ σύντομα φαίνεται στὸ ἐπίκεντρο - ὄχι πώς δὲν ἦταν ποτέ.

  Ὑπάρχει δὲ κάτι ἀξιοσημείωτο. Οἱ τζιχαδιστές ἄν καὶ φανατικοί μουσουλμάνοι στρέφονται κατά βάσιν κατά τῶν ἐχθρῶν τοῦ Ἰσραήλ. Θὰ ξαναχωριστεῖ ὁ κόσμος στὰ δύο, ἀνάμεσα σὲ αὐτούς ποὺ θεωροῦν τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ γεωπολιτική ἀνωμαλία καὶ αὐτούς πού θεωροῦν τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ ἀνέκκλητο.

  ReplyDelete
 29. Ἐάν θεωρήσουμε τὸν ἑαυτό μας βυζαντινό, τὸ Ἰσραήλ δὲν εἶναι ἐβραϊκό ἀλλά Σταυροφορικό κράτος καὶ ἑμείς εἴμαστε ἡ οἰκουμενική αὐτοκρατορια ποὺ οἱ Σταυροφόροι προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουνε ὅτι δὲν εἴμαστε.Ἄν ἰσχύει ἡ ὡς ἄνω ἀνάλυση, τὸ νὰ συμμαχήσουμε μὲ τοὺς Δυτικούς καὶ τὸ σύστημα ἀξιῶν - βία καὶ χρῆμα- ποὺ ἐκπροσωποῦν - θὰ εναι κοσμοϊστορική βλακεῖα, γιὰ νὰ μὴν χρησιμοποιήσω τὴν ἁρμόζουσα λέξη.Ἡ δύναμή μας εἶναι ὅτι εἴμαστε ἡ οἰκουμένη, ὴ ἀδυναμία μας ἡ ἰδέα ὅτι πρέπει νὰ γίνουμε.

  ReplyDelete
 30. Έχουν σαλέψει τελείως στην Αθήνα. Έχει τρεις εβδομάδες παίζουν κάθε μέρα ξύλο αντιεξουσιαστές με ΜΑΤ. Είδαμε και τον Γεωργιάδη εργατοπατέρα να κατεβαίνει στην πορεία με τους εργάτες. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα!

  https://www.youtube.com/watch?v=fHhruQhwl_c

  ReplyDelete
  Replies
  1. https://www.youtube.com/watch?v=uZBaB6yWU5M

   https://www.youtube.com/watch?v=6ov92tCOKYI

   Delete
 31. Α.Γεωργιάδης στους μεταλλωρύχους: "Μας προκάλεσαν.Δεν θα αφήσουμε την επιχείρηση να κλείσει"

  https://www.youtube.com/watch?v=XLkdA87c454

  ReplyDelete
 32. Στο εδώλιο κάθονται τη Δευτέρα οι 69 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης "Χρυση Αυγή", ανάμεσά τους οι Νικ. Μιχαλολιάκος, Ηλ. Κασιδιάρης, Χρ. Παππάς και άλλοι.

  ReplyDelete
 33. Ας ελπίσουμε ότι υπάρχει επιτέλους μια λαϊκή εξέγερση εναντίον των καταστροφικών οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών που προέρχονται από τη γραφειοκρατία και τις τράπεζες, και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Πρέπει να είναι.

  Νόαμ Τσόμσκι.

  ReplyDelete
 34. Ὁ Νόαμ Τσόμσκι ὡς πολιτικός στοχαστής γνωρίζει ἀσφαλῶς πὼς μιὰ ἐξέγερση δὲν εἶναι ἀπλῶς μιὰ αὐθορμητη συλλογική ἀντίδραση γιὰ νὰ φύγουνε οὶ κακοί. Πάντοτε τίθεται τὸ ἐρώτημα σὸν ἄνθρωπο - καὶ μετά, τί θὰ γίνει ;

  ReplyDelete
 35. Ὅταν κάποιος μιλάει γιὰ κάτι ποὺ θὰ γίνει ἤ ποὺ πρέπει νὰ γίνει - τὸ πρέπει άναφέρεται πάντα στὸ μέλλον, σκοντάφτει πάνω στὸ ζήτημα τοῦ χρόνου. Βλέπω στὸν δρόμο ἕναν ζητιάνο. Καὶ λέω, δὲν θάπρεπε νὰ ὑπάρχουν ζητιάνοι. Ἐγώ τὸ λέω, ἀλλά ὸ ζητιάνος εἶναι ἐκεί. Εἶναι σὰν τη μαμά ποὺ μπαίνει στὸ δωμάτιο τοῦ ἀγοριοῦ ἤ τῆς κόρης καὶ λέει - μάζεψέ μου αὐτό τὸ ἀχοῦρι. Αύτός ποὺ θέλει νὰ μὴν ὑπάρχουνε ζητιάνοι καὶ ἀδικία μοιάζει πάρα πολύ μὲ αὐτούς ποὺ λένε πότε θάρθει ἡ ἀστυνομία νὰ τοὺς μαζέψει ὅλους αὐτούς. Οἱ κομμουνιστές μοιάζουνε πάρα πολύ μὲ τοὺς ἀστούς καὶ οἱ ἀστοί μοιάζουνε πάρα πολύ μὲ τοὺς άριστοκράτες τῶν Βερσαλλιῶν.

  Καὶ οἱ τρείς τους φοβοῦνται τὸν ζητιάνο.

  ReplyDelete
 36. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete