Nov 28, 2014

160 - Ὁ ἀντισημιτισμὸς τοῦ Μάρξ

                                            160 - Ὁ ἀντισημιτισμὸς τοῦ Μάρξ

(Ὁ Μὰρξ ἦταν ἑβραῖος καὶ πολλοὶ ἑβραῖοι στὴν Δύση ἔδωσαν τὴν ζωή τους γιὰ τὴν κοινωνικὴ μαρξιστικὴ ἐπανάσταση. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ στὸν συντηρητικὸ χῶρο ἡ μαρξιστικὴ ἐπανάσταση  ἐθεωρήθη ὡς μία ἑβραϊκὴ συνωμοσία καὶ ὑπῆρξε μεγάλη δυσκολία νὰ κατανοηθῇ γιατὶ, μὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικό, τὸ μαρξιστικὸ σοβιετικὸ καθεστὼς εἶχε ἐξελιχθῆ, πρὸ τοῦ θανάτου τοῦ Στάλιν τὸ 1953, σὲ μία ἀνθεβραϊκὴ κοινωνία. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὁ ὑπαρξισμὸς τοῦ Σὰρτρ ἐθεωρήθη ἕως καὶ μετὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ὡς μία ἀντικομμουνιστικὴ καὶ φασιστικὴ ἰδεολογία ἡ ὁποία ἠδύνατο συνεπῶς νὰ ἐξελιχθῆ κανονικὰ σὲ ἀντισημιτισμό. Ἀκόμη καὶ ὅταν ἀργότερα ὁ Σὰρτρ προσεχώρησε στὸν μαρξισμό, τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα Γαλλίας ἐκράτησε μία θέση δυσπιστίας πρὸς αὐτὸν καὶ τὸν ἐθεώρησε σωστὰ ὡς τὴν ἔκφραση ἑνὸς ὑπαρξιστικοῦ ἀναρχισμοῦ ποὺ ἔβαζε στὸ ἴδιο τσουβάλι τὸ New Age, τὸν φεμινισμό, τὴν ὁμοφυλοφιλία, τὴν περιβαλλοντολογία καὶ τὴν ἀτομικὴ τρομοκρατικὴ δράση, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν ἐλευθεριάζοντα ἀντικομμουνισμὸ τοῦ γαλλικοῦ Μάη τοῦ 1968. Ἐδῶ θὰ ἐπικεντρώσουμε τὴν μελέτη μας στὴν στάση τῶν Μὰρξ καὶ Σὰρτρ ἔναντι τῶν ἑβραίων ποὺ ἀνατρέπουν τελείως τὶς μέχρι τοῦδε  ἀντιλήψεις ἐπὶ τοῦ θέματος)

Τὸ παρακάτω κείμενο εἶναι τὸ τμῆμα ποὺ ἀφορᾷ τὸν Μὰρξ τῆς μελέτης μου ποὺ ἐδημοσιεύθη ὑπὸ τὸν τίτλο, "Ὁ ἀντισημιτισμὸς τοῦ Μὰρξ καὶ τὸ φιλοεβραϊκὸ New Age τοῦ Σάρτρ"  στὸ τριμηνιαῖο μου περιοδικό "Ἐνδιάμεση Περιοχή", τεῦχος 38, χειμῶνας 2005-2006, σσ. 3-10.

Τὸ βιβλίο τοῦ Μὰρξ, Τὸ ἑβραϊκὸ ζήτημα

Ὁ  παπποὺς   τοῦ    Κὰρλ   Μὰρξ    ἦταν   ἕνας  Γερμανὸς ἑβραῖος ραββῖνος. Ὁ πατέρας τοῦ Μὰρξ ὁ ὁποῖος ὠνομάζετο Hirschel (1782-1838) καὶ ἦταν δικηγόρος ἔγινε προτεστάντης, ἄν καὶ ὁ θεῖος τοῦ Μάρξ, ὁ Σαμουήλ, παρέμεινε ραββῖνος. Ὁ Κὰρλ Μὰρξ ὡς υἱὸς ἀλλαξοπίστου, ἔγινε ὄχι μόνον ἄθεος ἀλλὰ ἀνθεβραῖος, ὅπως τὸ διαπιστώνει κανεὶς σαφῶς ἀπὸ τὸ βιβλίο του, Τὸ ἑβραϊκὸ ζήτημα (1843), στὸ ὁποῖο γράφει: Ὁ  ἑβραῖος "μὲ τὸ νὰ ἀπαιτῇ τὴν ἀπελευθέρωσή του ἀπὸ τὸ χριστιανικὸ κράτος ζητᾷ στὸ χριστιανικὸ κράτος νὰ ἀπαρνηθῇ τὶς θρησκευτικὲς του προκαταλήψεις. Ἀλλὰ αὐτὸς, ὡς ἐβραῖος, ἀπαρνεῖται ἆραγε τὶς θρησκευτικές του προκαταλήψεις; Πῶς ἔχει λοιπὸν τὸ δικαίωμα νὰ ζητᾶ ἀπὸ τὸν ἄλλο νὰ παραιτηθῆ ἀπὸ τὴν θρησκεία του;" (Karl Marx, La question juive, Paris, 10/18, 1968, σ. 14).

Ὁ Μὰρξ ὡς ἀνθεβραῖος διέφερε ἀπὸ τὸν Χίτλερ τὸν ἀντισημίτη στὸ ἑξῆς: Ὁ πρῶτος ἤθελε νὰ ἐξαφανίση τὸν ἑβραῖο ὡς πολιτισμικό, θρησκευτικὸ καὶ κοινωνικὸ ὄν, ἐνῷ ὁ Χίτλερ ἤθελε νὰ τὸν ἐξαφανίση ὡς βιολογικὸ ὄν. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἕνας ἄνθρωπος παύει νὰ εἶναι θρησκευτικὰ ἑβραῖος, ὁ Μὰρξ τὸν ἀποδέχεται, διότι μὲ τὶς σάρκες του ἠμπορεῖ νὰ φτειάξῃ τὸν ἄνθρωπο τῆς ἀρεσκείας του, ἐνῷ γιὰ τὸν Χίτλερ οἱ σάρκες τοῦ πρώην ἑβραίου παραμένουν μολυσμένες βιολογικὰ ἀπὸ τὴν ἑβραϊκή του οὐσία καὶ συνεπῶς πρέπει νὰ ἐξαφανισθῇ βιολογικά. Ὁ Χίτλερ ἐπρέσβευε ὅτι οἱ ἑβραῖοι δὲν δύνανται νὰ γίνουν Ἄριοι, ἔστω καὶ ἄν ἐβαπτίζοντο χριστιανοί. Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ Μὰρξ ἐπιζητεῖ τὴν ἐθνοκτονία ἐνῷ ὁ Χίτλερ θέλει τὴν γενοκτονία.

Ὁ Μὰρξ στὴν πραγματεία του, ἀπαντᾷ στὸν πρώην καθηγητή του τῆς Θεολογίας στὸ Βερολῖνο, στὰ χρόνια 1836-1840, τὸν προτεστάντη Bruno Bauer: "Ἄς δοῦμε τὸν πραγματικὸ ἑβραῖο· ὄχι τὸν ἑβραῖο τοῦ Σαββάτου -ὅπως τὸ κάνει ὁ Μπάουερ- ἀλλὰ τὸν καθημερινὸ ἑβραῖο. Μὴ ψάχνωμε τὸ μυστικὸ τοῦ ἑβραίου μέσα στὴν θρησκεία του ἀλλὰ νὰ ψάξωμε τὸ μυστικὸ τῆς θρησκείας μέσα στὸν πραγματικὸ ἑβραῖο. Ποία εἶναι ἡ ἀνίερη οὐσία τοῦ ἑβραίου; Ἡ πρακτικὴ ἀνάγκη, ἡ προσωπικὴ χρησιμότης. Ποία εἶναι ἡ βέβηλη  λατρεία τοῦ ἑβραίου; Τὸ ἐμπόριο. Ποῖος εἶναι ὁ βέβηλος Θεός του; Τὸ χρῆμα. Λοιπόν, ὅταν ἀπελευθερωθῆ ἀπὸ τὸ ἐμπόριο καὶ τὸ χρῆμα, συνεπῶς   ἀπὸ   τὸν  πραγματικὸ  καὶ  πρακτικὸ ἑβραϊσμό, ἡ σημερινὴ ἐποχὴ θὰ ἀπελευθερωθῆ ἡ ἴδια. Μία ὀργάνωση τῆς κοινωνίας ποὺ θὰ καταργοῦσε τοὺς ἀναγκαίους ὅρους τῆς ἐμπορικῆς συναλλαγῆς, καὶ ἐν συνεχείᾳ τὴν δυνατότητα τοῦ ἐμπορίου, θὰ καθιστοῦσε τὴν ὕπαρξη τοῦ ἑβραίου ἀδύνατη"(σ. 49).

Οἱ ἐπικριτὲς στὴν σημερινή κοινωνία ποὺ ἐξεγείρονται κατὰ τοῦ ἀντισημιτισμοῦ καὶ θὰ ἐπιθυμοῦσαν νὰ ἀπαγορεύσουν τὸ θεατρικὸ ἔργο τοῦ Σαίξπηρ, Ὁ ἔμπορος τῆς Βενετίας, ποὺ ἔγραψε τὸ 1594 καὶ ποὺ παρουσιάζει τὸν ἀνέντιμο ἑβραῖο Σάϊλοκ, εἶναι συχνὰ μαρξιστὲς οἱ ἴδιοι! Ἕνας μαρξιστὴς ὅμως ἀποδέχεται τὸ σύνολο τοῦ ἔργου τοῦ Μὰρξ καὶ ἡ ἀνθεβραϊκή του θέση εἶναι τόσο καθαρὴ ποὺ δὲν ἀφήνει περιθώρια γιὰ ἑρμηνεία. Ὁ Μὰρξ ἐχειροκρότει τὴν εἰκόνα τοῦ ἑβραίου ποὺ ἔδιδε ὁ Σαίξπηρ καὶ κατεδίκαζε συλλήβδην τὸν καπιταλισμὸ καὶ τὸν συνεργό του τὸν ἑβραῖο. Πράγματι, ὁ τοκογλύφος Σάϊλοκ ἀπαιτεῖ τὴν σάρκα τοῦ ὀφειλέτη του ἐὰν αὐτὸς ἀδυνατῆ νὰ πληρώση. Ἡ τιμωρία του εἶναι παραδειγματική. Ὁ δόγης κατάσχει τὴν περιουσία τοῦ Σάϊλοκ πρὸς ὄφελος τῆς Βενετίας καὶ τοῦ ὀφειλέτου καὶ τὸν ἐκδιώκει ἀπὸ τὴν πόλη.

Βεβαίως θὰ ἠμπορούσαμε νὰ ξεκινήσουμε μία εἰς βάθος ψυχανάλυση τοῦ Μὰρξ γιὰ νὰ ἐξηγήσουμε τὸν λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο αὐτοαναιρεῖται ὡς ἑβραῖος. Ἀλλὰ γνωρίζουμε πὼς δὲν πρόκειται γιὰ πρωτόγνωρο φαινόμενο. Πολλοὶ ἑβραῖοι στὴν διάρκεια τῆς Ἱστορίας ἠρνήθησαν τὸν ἑαυτό τους. Ἀντισημῖτες ὅπως ἦσαν ὁ Βάγνερ καὶ ὁ Χίτλερ εἶχαν ἑβραϊκὲς καταβολές. Πάντως, μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ὁ Μάρξ, ἄν καὶ βιολογικὰ ἑβραῖος, σώζει τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τὴν βιολογικὴ ἐξαφάνιση στὴν ὁποῖα θὰ τὸν εἶχε ὑποβάλει ὁ Χίτλερ στὰ κρεματόρια, καταστρέφοντας τελείως τὴν κοινωνικὴ ἑβραϊκὴ του οὐσία καὶ ἔτσι σώζοντας ἀπὸ τὸν ἑβραϊσμὸ ὁλόκληρη τὴν κοινωνία. Διὰ τοῦτο καὶ προσθέτει: "Ἡ κοινωνικὴ ἀπελευθέρωση τοῦ ἑβραίου εἶναι καὶ ἡ ἀπελευθέρωση τῆς κοινωνίας ἀπὸ τὸν ἑβραϊσμό" (σ. 56).

Σὲ οἱαδήποτε χώρα ἐὰν σήμερα κάποιος ἱσχυρισθῆ ὅτι ὁ ἑβραῖος διοικεῖ τὸν κόσμο μέσῳ τοῦ χρήματος καὶ τῶν τραπεζῶν καὶ ὅτι ἀντιπροσωπεύει μία παγκόσμια δύναμη, σίγουρα θὰ κατηγορηθῇ ὅτι διαδίδει "φιλολογία μίσους" καὶ θὰ εἶναι ὑπόλογος στὴν δικαιοσύνη τῆς χώρας του, εἰδικὰ στὴν Δύση ὅπου ὑπὸ τὴν πίεση τοῦ ἑβραϊκοῦ στοιχείου σχεδὸν ὅλα τὰ κράτη ἔχουν συμπεριλάβει στὴν νομοθεσία τους ἀπαγόρευση τῆς λεγομένης ἀπὸ τοὺς Ἀγγλοσάξωνες hate literature, στὴν οὐσία ἀπαγόρευση οἱασδήποτε κριτικῆς εἰς βάθος κατὰ τῶν ἑβραίων (καὶ δευτερευόντως κατὰ τῶν μαύρων καὶ τῶν ὁμοφυλοφίλων) ἀλλὰ περιέργως ὄχι κατὰ τῶν Ἑλλήνων, τῶν Γάλλων, τῶν Ἀράβων, τῶν ῥωμαιοκαθολικῶν ἤ τῶν ἑλληνορθοδόξων, τῶν μουσουλμάνων κλπ. Κάτι τέτοιο συνέβει μὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους Γάλλους διανοουμένους, τὸν Roger Garaudy, τὸν ὁποῖο ἡ γαλλικὴ δικαιοσύνη καὶ ὁ γαλλικὸς τύπος ἐξευτέλισαν, ἀμφισβητῶντας ἀκόμη καὶ τὴν ἐπιστημονική του ἰδιότητα, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔκδοση, τὸ 1996, τοῦ βιβλίου του Les mythes fondateurs de la politique israélienne ("Οἱ ἱδρυτικοὶ μῦθοι τῆς ἰσραηλινῆς πολιτικῆς"). Ὁ περίφημος αὐτὸς πανεπιστημιακὸς φιλόσοφος εἶχε γίνει γνωστὸς μὲ τὴν διδακτορική του διατριβὴ στὴν Σορβόννη, ποὺ ἔφερε τὸν τίτλο Le matérialisme dialectique ("ὁ διαλεκτικὸς ὑλισμός") , ἡ ὁποία εἶχε σημαδεύσει τὴν γαλλικὴ ἐπιστημονικὴ σκέψη. Ἦταν σὰν νὰ εἴχαμε ἀρνηθῆ τὴν ἀξία τοῦ Σαίξπηρ ὡς συγγραφέως μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι ἦταν ἀντισημίτης.

Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ μὲ τὸν πρωθυπουργὸ ἐπὶ 22 ὁλόκληρα χρόνια τῆς Μαλαισίας (ἀπὸ τὸ 1981) τὸν Dr. Mahathir Mohamad. Πράγματι, στὶς 16 Ὀκτωβρίου 2003, σὲ λόγο του εἶπε: "Σήμερα  οἱ ἑβραῖοι διοικοῦν τὸν κόσμο μέσῳ πληρεξουσίου. Βάζουν ἄλλους νὰ πολεμοῦν καὶ νὰ πεθαίνουν γι'αὐτούς... Ἔχουν τώρα ὑπὸ τὸν ἔλεγχό τους τὰ πλέον ἰσχυρὰ κράτη καὶ αὐτὴ ἡ μικροσκοπικὴ κοινωνία ἔχει γίνει παγκοσμία δύναμις". Καὶ οἱ Ἄγγλοι, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πολέμου τῆς Κριμαίας κατὰ τῶν Ρώσων, τὸ 1854, ἐχρησιμοποίησαν τὰ κορμιὰ τῶν γαλλικῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν τὰ βρεταννικὰ συμφέροντα. Στὸν ΙΓ΄ αἰῶνα οἱ Βενετοὶ ἐχρηματοδότησαν τὴν Τετάρτη Σταυροφορία κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας τὸ ἄνθος τῶν Γάλλων ἱπποτῶν ἐξηφανίσθη στὸν πόλεμο γιὰ νὰ ἐπιτραπῇ στὴν μικροσκοπικὴ Δημοκρατία τῶν Δόγηδων νὰ ἀρπάξη τὰ πλούτη τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας καὶ νὰ μεταφέρη ὅλο τὸ χρυσὸ ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη στὴν Βενετία. Εἶναι αὐτονόητο  ὅτι ὁ ἱστορικὸς ἔχει τὴν  ὑποχρέωση νὰ παρουσιάσῃ καὶ νὰ ἑρμηνεύσῃ τὴν Ἱστορία, ἔστω καὶ ἄν μερικὲς φορὲς κάνει λάθη, χωρὶς ὅμως νὰ κατηγορηθῇ ὅτι εἶναι ἐχθρὸς τῆς Ἀγγλίας ἤ τῆς Βενετίας!

Μόλις ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Μαλαισίας ἐτελείωσε τὸν λόγο του, στὴν Ἀμερική, στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Αὐστραλία, πολιτικοὶ καὶ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως ἐξεσηκώθησαν κατηγορῶντας τον γιὰ ἀντισημιτισμό, κάτι ποὺ ἀπεδείκνυε πὼς ἡ διαπίστωσή του ἦταν σωστή.  Ὅμως, ἐὰν εἶχε εἰπῆ τὸ ἴδιο γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἤ τοὺς Ἰταλούς, οὐδεὶς στὴν Δύση θὰ διεμαρτύρετο, ἁπλῶς διότι οἱ ὁμάδες πιέσεως στὴν Οὐασιγκτῶνα, στὴν Ἑλλάδα ἤ τὴν Ἰταλία εἶναι  -καὶ δυστυχῶς γι' αὐτές-  πολὺ ὀλιγώτερο ἰσχυρὲς ἀπὸ τὶς ἰσραηλινές.

Καιρὸς εἶναι γιὰ τοὺς μαρξιστὲς νὰ ἐπανορθώσουν τὰ πράγματα· διότι 160 χρόνια ἐνωρίτερα ὁ ἑβραῖος Μὰρξ εἶχε γράψει στὸ σχετικὸ βιβλίο του ἀκόμη χειρότερα λόγια γιὰ τὸν λαό του: "Ὁ ἐβραῖος ἀπηλευθερώθη μὲ ἑβραϊκὸ τρόπο, ὄχι μόνον θέτοντας ὑπὸ τὸν ἔλεγχό του τὴν ἀγορὰ τοῦ χρήματος ἀλλὰ καὶ διότι χάριν αὐτοῦ καὶ διὰ μέσου αὐτοῦ, τὸ χρῆμα ἔγινε μία παγκοσμία δύναμις καὶ τὸ πρακτικὸ μυαλὸ τῶν ἑβραίων ἔγινε τὸ πρακτικὸ μυαλὸ τῶν χριστιανικῶν λαῶν. Οἱ ἑβραῖοι ἀπηλευθερώθησαν στὸ σημεῖο ποὺ οἱ χριστιανοὶ ἔγιναν ἑβραῖοι... Ἡ οὐσιαστικὴ κυριαρχία τοῦ ἰουδαϊσμοῦ ἐπὶ τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου ἐπῆρε στὴν Βόρειο Ἀμερικὴ μίαν φυσικὴ ἔκφραση ἀπολύτως σαφῆ: ἡ ἀναγγελία τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ θρησκευτικὸ κήρυγμα, μετετράπησαν σὲ ἐμπορικὸ προϊόν"(σ.50-51). 

Αὐτὴ ἡ περίεργη παρατήρηση ὅτι οἱ χριστιανοὶ ἔγιναν ἑβραῖοι, δηλαδὴ ὅτι τὰ ἐλαττώματα τῶν ἑβραίων ἐξέβαψαν ἐπὶ τῶν χριστιανῶν καὶ συνεπῶς ὅτι οἱ χριστιανοὶ ἔγιναν ἕνα μὲ τοὺς ἑβραίους, ἀφορᾷ μόνον τοὺς προτεστάντες ἀγγλοσάξωνες, ἕνα κρᾶμα ποὺ τὸ εἶχε ἐπίσης διαπιστώσει ὁ ἑβραῖος Βενιαμὴν Ντισραέλι, ὁ ὁποῖος εἶχε γίνει ἀγγλικανὸς καὶ ὁ ὁποῖος ἔζησε τὴν ἰδία ἐποχὴ μὲ τὸν Μάρξ. Ὁ Μὰρξ ἐξηγεῖ: "Οἱ θρησκευτικοὶ καὶ πολιτικῶς ἐλεύθεροι κάτοικοι τῆς Νέας Ἀγγλίας, μᾶς λέγει φέρ' εἰπεῖν ὁ συνταγματάρχης Χάμιλτον, εἶναι ἕνα εἶδος Λαοκόωνος ποὺ δὲν κάνει τὴν παραμικρὴ προσπάθεια γιὰ νὰ ἀπελευθερωθῆ ἀπὸ τὰ φίδια ποὺ τὸν περισφίγγουν. Ὁ Μαμμωνὰς εἶναι τὸ εἴδωλό τους ποὺ λατρεύουν ὄχι μόνον μὲ τὰ χείλη τους ἀλλὰ μὲ ὅλην τὴν δύναμη τοῦ κορμιοῦ τους καὶ τοῦ μυαλοῦ τους. Ἡ γῆ εἶναι γι' αὐτοὺς μόνον ἕνα χρηματιστήριο καὶ εἶναι πεπεισμένοι πὼς δὲν ἔχουν ἄλλον προορισμὸ σ' αὐτὸν τὸν κόσμο ἀπὸ τοῦ νὰ γίνουν πλουσιώτεροι ἀπὸ τοὺς γείτονές τους. Τὸ ἐμπόριο κατεβρόχθισε ὅλες τὶς σκέψεις τους" (σ. 50-51). 

Ὁ Ἄγγλος πρωθυπουργὸς τό 1868, ὁ Ντισραέλι ποὺ ἔγινε λόρδος Beaconsfield (1804-1881), τὸν ὁποῖον ὁ πατέρας του εἶχε κάνει ἀγγλικανὸ χριστιανό σἐ ἡλικία 13 ἐτῶν, κάτι ποὺ τοῦ ἐπέτρεψε νὰ σταδιοδρομήση στὴν πολιτική, ἐφ'ὅσον ἡ χειραφέτηση τῶν ἑβραίων στὴν Μεγάλη Βρεταννία ἐπετεύχθη μόνον τὸ 1858, ἦταν καὶ μυθιστοριογράφος. Τὸ 1844-46, δηλαδὴ ἕνα χρόνο μετὰ τὴν συγγραφὴ  τοῦ βιβλίου τοῦ Μὰρξ γιὰ τὸ ἑβραϊκὸ ζήτημα,  ὁ Ντισραέλι ἔγραψε τρία μυθιστορήματα ὑπὸ μορφὴν τριλογίας μὲ τοὺς ἑξῆς τίτλους, Coningsby, Sybil καὶ Tancred, βασισμένα σὲ   ἕνα ταξίδι ποὺ εἶχε κάνει στὴν Παλαιστίνη  τὸ 1831. Ὑπεστήριζε αὐτὸ ποὺ ὠνόμαζε τὴν ἑβραϊκὴ φυλὴ ἡ ὁποία εἶχε ἐμπλουτίσει  τὸν χριστιανισμό: "Ὁ χριστιανισμὸς εἶναι ὁ τέλειος ἑβραϊσμός", ἔγραφε. Προσέθετε πὼς  ὁ ἑβραϊσμὸς ἦταν μία κυρία πηγὴ τοῦ βρεταννικοῦ πολιτισμοῦ. Καὶ ἐσυνέχιζε λέγοντας πὼς ὁ μεγάλος ἐχθρὸς τῶν Σημιτῶν ἦσαν οἱ Γάλλοι.

Ἡ στενὴ σχέση μεταξὺ τοῦ ἑβραίου καὶ τοῦ Ἀμερικανοῦ ἐκφράζεται ὡς ἑξῆς ἀπὸ τὸν Μάρξ: "Ἡ ἀναμφισβήτητη ὑπεροχὴ τοῦ ἑβραϊσμοῦ ἐπὶ τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου ἐπῆρε στὴν Βόρειο Ἀμερικὴ αὐτὴν τὴν φυσικὴ καὶ ἀπολύτως καθαρή ἔκφραση: ἡ ἀναγγελία τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ θρησκευτικὸ κήρυγμα, μετετράπησαν σὲ ἐμπορικὸ προϊόν...Στὰ μάτια πολλῶν ἡ ἱεροσύνη εἶναι μία πραγματικὴ βιομηχανικὴ σταδιοδρομία" (σ.51). Ὁ  Μὰρξ  θεωρεῖ πὼς  ἡ  παγκοσμία καπιταλιστικὴ κοινωνία εἶναι μία ἑβραϊκὴ κοινωνία: "Εἶναι ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὰ ἰδικά της σπλάχνα ποὺ  ἡ ἑβραϊκὴ κοινωνία ἀναπαράγει συνεχῶς τὸν ἑβραῖο"(σ. 52). Ἐξευτελίζει δὲ καὶ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη ποὺ εἶναι κοινὸ κτῆμα μὲ τὸν χριστιανισμό, παρατηρῶντας: "Ποία ἦταν ἡ βάση τῆς ἑβραϊκῆς θρησκείας; Ἡ πρακτικὴ ἀνάγκη, ὁ ἐγωϊσμός... Τὸ χρῆμα εἶναι ὁ φθονερὸς θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ἔναντι τοῦ ὁποίου οὐδεὶς ἄλλος θεὸς δύναται νὰ ὑπάρξη... Ὁ θεὸς τῶν ἑβραίων ἐκκοσμικεύθη καὶ ἔγινε ὁ παγκόσμιος θεός. Τὸ συνάλλαγμα, ἰδοὺ ὁ πραγματικὸς θεὸς τοῦ ἑβραίου. Ὁ θεός του εἶναι μία ἀπατηλὴ συναλλαγματικὴ... Αὐτὸ ποὺ περιέχεται στὴν ἑβραϊκὴ θρησκεία σὲ ἀφηρημένη μορφή, ἡ περιφρόνηση τῆς θεωρίας, τῆς τέχνης, τῆς ἱστορίας, τοῦ ἀνθρώπου ὡς αὐτοσκοπός, εἶναι ἡ πραγματικὴ καὶ ἐνσυνείδητη ἄποψη, ἡ ἀρετὴ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ χρήματος...Ἡ γυναῖκα μετατρέπεται σὲ ἐμπόρευμα. ἡ χιμαιρικὴ ἐθνότης τοῦ ἑβραίου εἶναι ἡ ἐθνότης τοῦ ἐμπόρου, τοῦ ἀνθρώπου τοῦ χρήματος... Ὁ ἰουδαϊσμὸς δὲν ἠμποροῦσε νὰ δημιουργήσῃ ἕναν νέο κόσμο. Τὸ μόνο ποὺ ἠδυνήθη νὰ κάνη ἦταν νὰ φέρη μέσα στὸν χῶρο τῆς ἐπιρροῆς του ὅλες τὶς ἄλλες δημιουργίες... Τὸ ἀποκορύφωμα τοῦ ἰουδαϊσμοῦ εἶναι ἡ τελειότης τῆς ἀστικῆς κοινωνίας ἀλλὰ ἡ ἀστικὴ κοινωνία δὲν δύναται νὰ φθάση στὴν τελειότητά της παρὰ μόνον στὸν χριστιανικὸ κόσμο... Ὁ χριστιανισμὸς προέρχεται ἀπὸ τὸν ἰουδαϊσμὸ καὶ κατήντησε νὰ ἐπανέλθη στὸν ίουδαϊσμό. Ἐξ ὁρισμοῦ, ὁ χριστιανὸς εἶναι ὁ ἑβραῖος ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὴν θεωρία. Συνεπῶς ὁ ἑβραῖος εἶναι ὁ πρακτικὸς χριστιανός· καὶ ὁ πρακτικὸς χριστιανὸς ἐπανέκαμψε στὸν ἰουδαϊσμό" (σ.52-54).

Οἱ μαρξιστὲς προσεπάθησαν νὰ ἀποκρύψουν τὸ φοβερὸ αὐτὸ κείμενο τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ μαρξισμοῦ κατὰ τῶν ἑβραίων διότι ἡ βάση τῆς ἀνθεβραϊκῆς ἐπιχειρηματολογίας τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ ὑπάρχει αὐτούσια στὴν μελέτη αὐτή. Μόνον τὸ προσωπικὸ μῖσος τοῦ Χίτλερ κατὰ τοῦ μαρξισμοῦ, ἐπειδὴ ἡ ἰδεολογία αὐτὴ προωθοῦσε τὴν πάλη τῶν τάξεων, τὸν ἀπέτρεψε νὰ τὸ δώση ὡς ἐγχειρίδιο στὰ τάγματα τῶν SS. Ἐπειδὴ τὰ γραπτὰ τοῦ Μὰρξ εἶχαν τεραστία ἐπιρροὴ στὴν Ἱστορία τοῦ κόσμου στὸν Κ΄ αἰῶνα, ἠμποροῦμε νὰ βεβαιώσουμε ὅτι ἡ ἠθικὴ εὐθύνη τοῦ ἑβραϊκοῦ ὁλοκαυτώματος βαρύνει τοὺς ὤμους του.

Ἀκόμη πιὸ περίεργη μᾶς φαίνεται ἀναδρομικὰ ἡ ἀντιδικία μέχρι ἐξοντώσεως τῶν δύο κλάδων τοῦ σοσιαλιστικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ ποὺ τελικὰ ὡφέλησε τὸν καπιταλισμό, ὁ ὁποῖος ἐπεβίωσε τῶν δύο θανασίμων ἐχθρῶν του, διχάζοντας τους καὶ καταστρέφοντάς τους τὸν ἕνα μετὰ τὸν ἄλλο, τὸν φασισμὸ τὸ 1945 καὶ τὸν κομμουνισμὸ τὸ 1989. Ἡ ἐντυπωσιακὴ ἐπιστροφὴ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ τῆς δεκαετίας τοῦ 1920, ὅπου ξανασμίγουν φασισμὸς καὶ κομμουνισμός, θὰ ἔχη ὡς κοινὸ σημεῖο ἀναφορᾶς τὸν ἀνθεβραϊσμὸ τοῦ Μάρξ, πόσο μᾶλλον ποὺ ὁ ἀνθεβραϊσμὸς αὐτὸς ἔχει ἐξαπλωθῆ πλέον σὲ ὅλον τὸν Τρίτο Κόσμο. Ὁ ἀνθεβραϊσμὸς ὅμως εἶναι ἡ ἀχίλλειος πτέρνα τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ καὶ μόνον ἐὰν τὸν ξεπεράση θὰ δυνηθῆ νὰ θριαμβεύση ἐπὶ μακρῶν, διότι καὶ ὁ Χίτλερ καὶ ὁ Στάλιν τελικῶς ἡττήθησαν λόγῳ ἀντισημιτισμοῦ.

   Δημήτρης Κιτσίκης                         28 Νοεμβρίου 2014


47 comments:

 1. Γι αὐτοὺς ποὺ ἐνδιαφέρονται νὰ διαβάσουν αὐτὸ τὸ ἄρθρο μου στὰ γαλλικά: Dimitri Kitsikis, «L'antisémitisme de Marx et le New Age projuif de Sartre»,Aquila (Québec),volume VI, nos 23-24, hiver-printemps 2004, pp.4-8.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 2. Γιά νά προλάβω πιθανές παρανοήσεις... στό βιβλίο τοῦ Γκαρωντύ πού ἀναφέρετε, ὁ Γκαρωντύ ἐπιτίθεται κατά τοῦ ἰσραηλινοῦ ( ἐθνικοῦ ) κράτους ὄχι κατά τῶν ἑβραίων, οὔτε κατά τῆς ἑβραϊκῆς θρησκείας. Δέν θέλει νά ἐξαφανίση τόν Ἑβραῖο ὡς θρησκευτικό ἤ πολιτιστικό ὄν, διαφέροντας ἀπό τόν Μάρξ σέ αὐτό τό σημεῖο. Δέν δηλώνει οὔτε ἀντισημίτης οὔτε ἀνθεβραῖος. Τό ἀντίθετο μάλιστα...

  Ἕνα κεφάλαιο ἀπό τό βιβλίο τοῦ Γκαρωντύ ὑπάρχει ἐδῶ

  Χωρίς νά ἔχω διαβάσει τό συγκεκριμένο ἔργο τοῦ Μάρξ, μήπως ἀπομονώνει καί ἀσχολεῖται μόνο μέ τά στοιχεῖα τοῦ
  ἑβραίκοῦ χαρακτῆρα τά ὁποῖα τόν βοηθοῦν στήν κριτική του κατά τοῦ καπιταλισμοῦ;

  Αὐτό πού δέν κατάλαβα εἶναι γιατί κάποιος πού ἀποδέχεται τό ὑπόλοιπο ἔργο τοῦ Μάρξ ( ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΥΠΕΡΑΞΙΑ, 18η ΜΠΡΥΜΑΙΡ κ.λπ) πλήν τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος, νά μήν χαρακτηρίζεται μαρξιστής. Φυσικά δέν ἐπιζητοῦμε τήν ὁποιαδήποτε ταμπέλα, ἀλλά δέν καταλαβαίνω ὅμως τήν λογική τοῦ ἐπιχειρήματος σας. Ἄν τό δεχτοῦμε, τότε κάποιος πού ταυτίζεται μέ 12 ἀπό τά 13 σημεῖα τοῦ φασιστικοῦ μοντέλου σας, δέν εἶναι φασιστής...


  Παρεμπιπτόντως ὅποιος δέν ἔχει δεῖ τόν Ἔμπρο τῆς Βενετίας μέ τόν Ἄλ Πατσίνο ἄς βρεῖ τήν ταινία. Ὁ Πατσίνο εἶναι φοβερός ὤς Σάϋλωκ !!!

  ReplyDelete
 3. Ἄχ Ζαρατοῦστρα, ἀπὸ παρερμηνεία σὲ παρερμηνεία. Καὶ βεβαίως θεωρῶ μαρξιστὴ οἱονδήποτε συμφωνεῖ σὲ ὅλα μὲ τὸν Μὰρξ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν θέση του στὸ ἑβραϊκὸ ζήτημα.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Το βιβλιο το βρηκα για οποιον ενδιαφερεται εδω
  http://underinformation.files.wordpress.com/2011/07/marx_evraiko_zhthma.pdf

  Κατ αρχας στην σελιδα 89 ο Μαρξ αρχιζει να εξηγει για τι ο Εβραιος δικαιουται πολιτικών και ανθρωπινων δικαιωματων χωρίς να χρειάζεται να απαρνηθει την θρησκεία του όπως φαίνεται να ζητάει ο Μπαουερ.
  Αφου κάνει μια αυθαιρετη εξομοίωση των Εβραιων με όλους τους υπολοίπους ιδιωτες που κατά την γνώμη του δρουν όλοι εγωιστικα (οι ηρωες που εδωσαν την ζωή τους για την κάθε πατρίδα τον διαψευδουν) καταλήγει σε μια κριτικη της διακηρυξης των ανθρωπινων δικαιωματων που κάνει τον ανθρωπο/πολίτη υπηρετη των συμφερόντων του ανθρώπου/ιδιωτη, πολύ σωστή κατά την γνώμη μου. Το πρόβλημα είναι ότι δεν εξηγει πως το ζητουμενο του, η συγχωνευση δηλαδή του πολίτη και του ιδιωτη στον ίδιο ανθρωπο θα γίνει πραξη. Εκει όμως είναι και όλη η ουσία.
  Μετά αποφευγει το ζητουμενο που είναι το αν οι Εβραίοι ζουν παρασιτικα και λειτουργουν ενάντια στα συμφέροντα του κράτους που τους φιλοξενεί, μεταμφιεζομενοι σε πολίτες και καταληστευοντας το, μιλώντας για την πραγματική θρησκεία του Εβραιου και κατηγορωντας (δικαίως) και τους χριστιανους ότι την ακολουθούν ασθμαινωντας. Θα επισημανω πάντως ότι ούτε ο Μπαουερ φαίνεται να θετει αυτό το θέμα άλλα μόνο το πως θα χειραφετηθουν οι Εβραίοι..
  Μετά πετάει την μπαλα στην εξεδρα απαιτωντας την καταργηση του καπιταλιστικου κράτους για την εξαλλειψη του ιουδαισμου που σύμφωνα με τον σχολιαστη άλλα και από τα συμφραζομενα σημαίνει τον τοκογλυφισμο και όχι τους Εβραιους.
  “Ας κοιταξουμε τον πραγματικό γηινο Εβραιο, όχι τον σαββατιατικο Εβραιο όπως κάνει ο Μπαουερ άλλα τον καθημερινό Εβραιο” λέει ο Μαρξ.
  Εμεις όμως ανησυχουμε για τον σαββατιατικο εβραιο. Όχι τον εμπορο και τον τσιφουτη, άλλα τον ταλμουδιστη και τον περιουσιο που διεκδικεί το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται τους αλλους λαους. Που θεωρεί τις μη Εβραιες πορνες, Που θεωρει "πλησιον" του μονο τον Εβραιο. Που του υποσχεθηκε ο Θεός του ότι οι λαοί θα γίνουν “υποποδιο των ποδων του” και δεν έχει κανέναν ενδοιασμο να κλεβει να λεει ψέματα, να εξαπατα και να δολοφονει του “γκοιμ” όπως δεν έχει κανένα πρόβλημα να διεκδικεί σαν δίκη του την γη που οι πρόγονοι του πήραν αφού με την βοήθεια του θεου, εσφαξαν τους κάτοικους της “μεχρι να μην μεινει υπολοιπο”.
  Αυτόν τον ψυχικα ανωμαλο ανθρωπο φοβομαστε αν υπάρχει και δρα στα σκοτεινα με εμάς ανυποψιαστους και δεν φοβομαστε το εμπορικο δαιμονιο της εβραικης φυλης.
  Έτσι λοιπόν αν και με το άρθρο σας θα συμφωνησω σχεδόν απολύτως, για τον Μαρξ εκεινο που εγώ ανακεφαλαιονωντας βλέπω, είναι ότι θεωρεί ότι οι Εβραίοι μπορούν να έχουν όλα τα δικαιώματα σ ένα κράτος παραμενωντας Εβραίοι, ότι είναι το ίδιο εγωιστες και παραδοπιστοι με τους υπολοίπους, ότι μαζί με όλους τους άλλους πρέπει να αναμορφωθουν παραμενοντας όμως Εβραίοι στο θρησκευμα και ότι το μόνο κακό τους είναι ότι είναι εμποροι και φιτσουλες.
  Όχι μόνο λοιπόν δεν κατηγορει τους Εβραιους για τίποτε που να μπορεί να κρυφτει, άλλα τους υπερασπίζει και εναντίον του Μπαουερ που επίσης παραβιαζει μόνο ανοιχτες θυρες με τις κατηγορίες του.
  Σαν να κατηγορει εναν κλεφτη νανο οτι ειναι νανος κατηγορει τους Εβραιους μονο γι αυτα που δεν μπορει να κρυψει αλλα ακομη κι εκει στην ουσια μας λεει οτι ολοι τα ιδια σκατα ειναι απλως οι Εβραιοι ειναι πιο αξιοι.

  Υ.Γ
  Για την ιστορια, οταν ειδα τον εμπορο της Βενετιας εγω υποστηριζα τον Σαυλοκ γιατι παρολη την μαυρη του ψυχη, τον αδικησανε και το δικαστηριο ηταν στημενο.

  ReplyDelete
 5. Αριστερά.Οι Έλληνες επιμένουν στην ουτοπία της αριστεράς.Θα διελυθούμε σαν χώρα και αυτοί ακόμα θα επιμένουν στην αριστερά.Μας βυθίζουν στην ιδεολογία του μίσους και του πραγματικού οντολογικού χάους.Μαρξισμός και ναζισμός , τα δύο αντισημιτικά αδερφάκια.Ναρκωτικά και πιστολιές στα πανεπιστήμια , ξεκαθάρισμα λογιαριασμών , γκανγκστεριλίκια στα πανεπιστήμια , αντισημιτικές πλάνες , ντου στη σύγκλητο , πορείες στις οποίες την πληρώνουν οι καταστηματάρχες και η πραμάτεια τους, μηδενικό , ανύπαρκτο θα έλεγα ηθικό υπόβαθρο , γάμοι ομοφυλοφίλων , ψευτομοντερνισμός , ψευτοπροοδευτισμός.Αριστερά σκουπιδιαριά διοικούν την διεσυρμένη Ελλάδα.Ζούμε απόλυτα τις μέρες της νέας τάξης πραγμάτων.Περαστικά μας(σας).Καλό κουράγιο.

  ReplyDelete
 6. Καλά τι αρλούμπες έχει γράψει τελικά κι έχει επηρεάσει κόσμο αυτός ο άνθρωπος;

  Εκτός των άλλων , είναι και ανιστόρητος όπως φαίνεται ο Μαρξ , όπως και όλοι οι αριστεροί άλλωστε , γιατί αλλιώς θα γνώριζε ότι οι Χριστιανοί όλο των μεσαίωνα είχαν αντιδικίες με τους Εβραίους.Βασικά αυτός ο διαχωρισμός Ιουδαίων και Χριστιανών συντελέστηκε ήδη περί τα τέλη του 1ου αιώνος μ.Χ.Ενώ αρχικά υπήρχε το φαινόμενο των Ιουδαιοχριστιανών , δηλαδή αυτών που συνέχιζαν να τηρούν κανονικά τον Νόμο και πίστευαν στο Χριστό , εν τούτοις μετά αυτό δεν υπάρχει ιστορικά.

  Πως μπορεί να τους συγχέει με τόση άνεση;Μόνο ένας ανιστόρητος κοινωνιολόγος σαν τον Μαρξ θα εξέφραζε μια τέτοια άποψη.Και φυσικά ο Χίτλερ επηρεάστηκε σαφώς από τον αντισημιτισμό του Μαρξ.Και βλέπουμε πως αυτές οι ανιστόρητες ιδέες κυριαρχούν στον κόσμο.

  ReplyDelete
 7. Ἀγαπητὲ (ἤ ἀγαπητή) Ἔνοχα Μυστικά, μήπως συνειδητοποιεῖς γιατὶ στὸ ἐξωτερικὀ, οὐδεὶς παίρνει τοὺς Ἕλληνες στὰ σοβαρά; Εἶναι δυνατόν, ὅσα καὶ διπλώματα νὰ κατέχῃς, νὰ γράφῃς ὅτι ἕνας Μὰρξ λέει ἀρλοῦμπες; Οἱοσδήποτε ξένος στοχαστὴς θὰ σοῦ ἔλεγε ὅτι εἶναι σὰν νὰ ἰσχυρίζεσαι ὅτι ὁ Πλάτων λέγει ἀρλοῦμπες! Τὸ νὰ μὴν συμφωνῇς μὲ τὸν Πλάτωνα ἤ τὸν Μὰρξ εἶναι σεβαστό, ἀφοῦ ὅμως προηγουμένως ἔχῃς μελετήσει ἐνδελεχῶς τὸ ἔργο του. Πάλι καλὰ ποὺ δὲν ὑβρίζεις ὅπως οἰ περισσότεροι σχολιαστὲς τῶν διαφόρων μπλόγκ, εὐτυχῶς ὄχι στὸ ἰδικό μου ἐδῶ μπλόγκ. Νἆσαι καλά!
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 8. Δε βρίζω , αλλά βλακείες λέει.Με το να συγχέει τους χριστινούς με τους εβραίους τόσο απλά δείχνει το θεολογικό , ιστορικό , κοινωνιολογικό του έλλειμα.Βλακείες λέει , τι λέει;

  Ο Πλάτωνας δεν έλεγε τέτοιες σαχλαμάρες.Ίσα ίσα ο Πλάτων υποστήριζε την ταξική κοινωνία.

  Και ο Χίτλερ και ο Μαρξ ήταν δύο ψυχασθενείς για το φρενοκομείο που έχουν θεοποιηθεί και έχουν καταστρέψει ιδεολογικά την κοινωνία.Σιγά μη μιλήσω καλύτερα για τα αποβράσματα.

  Από εκεί και πέρα , όχι δε γνωρίζω γιατί δεν παίρνουν τους Έλληνες σοβαρά στο εξωτερικό.Αλλά πως να τους πάρουν; Όταν μόνο η Ελλάδα έχει πανεπιστήμια , δηλαδή κέντρα στα οποία κανονικά δημιουργείται και εκπηγάζει ο πολιτισμός , που τελούνται καταλήψεις και ντου σε αυτούς τους χώρους , ε μη περιμένετε να μας πάρει κανείς στα σοβαρά από τον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο.Αυτά τα πράγματα γίνονται μόνο εδώ και εδώ θα μείνουν.Του πεταματού εέμαστε.


  ReplyDelete
 9. Αλλά λέει και σωστά πράγματα στο "Εβραικό ζήτημα" ο Μαρξ.Να λέμε και του στραβού το δίκαιο.

  ReplyDelete
 10. Επίσης έχει ωραίο τρόπο που αναλύει τα θέματα που θίγει.

  ReplyDelete
 11. Ὅποιος κρίνει τόν μαρξισμό ἀπό τούς ἐν Ἑλλάδι ἐκπροσώπους του εἶναι φυσικό νά ἀπελπίζεται. Τό ἐρώτημα εἶναι γιατί δέν ἀγανακτεῖ μέ τούς ἐκπροσώπους τῶν ὑπολοίπων ἰδεολογιῶν οἱ ὁποῖοι ἔκαναν τήν ἀνεπάρκειά τους ἐπάγγελμα καί τρόπο ὕπαρξης λειτουργῶντας ὡς σπεκουλαδόροι...

  ReplyDelete
 12. "Ὅποιος κρίνει τόν μαρξισμό ἀπό τούς ἐν Ἑλλάδι ἐκπροσώπους του εἶναι φυσικό νά ἀπελπίζεται."

  Έχεις δίκαιο.Από το θάνατό του η διδασκαλία του Μαρξ αντιμετώπισε το πρόβλημα της διαστρέβλωσής της από τους συνεχιστές του Μαρξ.Στην Ελλάδα ξεχειλώθηκε εντελώς.

  "Τό ἐρώτημα εἶναι γιατί δέν ἀγανακτεῖ μέ τούς ἐκπροσώπους τῶν ὑπολοίπων ἰδεολογιῶν οἱ ὁποῖοι ἔκαναν τήν ἀνεπάρκειά τους ἐπάγγελμα καί τρόπο ὕπαρξης λειτουργῶντας ὡς σπεκουλαδόροι..."

  Μα μετά είναι μονόδρομος το πράγμα.Αν δε ψηφίσω αριστερά ΚΚΕ , Σύριζα , τι να ψηφίσω;Χρυσή αυγή;Όχι βέβαια.Άρα Σαμαράς για να βγούμε σταθαερά από το μνημόνιο.

  "το μη χείρον βέλτιστον"

  ReplyDelete
 13. ποῦ κολάει τό μνημόνιο τώρα ;;

  ὥρες ὥρες ἀναρωτιέμαι ἄν τρολάρεις ἤ σοβαρολογεῖς χεχε ...ἄκου Σαμαρᾶς γιά νά βγοῦμε ἀπό τό μνημόνιο... Ἄσε πού τό Μέγα Μνημόνιο ἄρχισε ἐδῶ καί 200 χρόνια ἡ ἱστορία τῶν ἐθνικῶν δανείων τοῦἀκαδημαϊκοῦ Ἄ. Ἀδρεάδη ( 1876-1935) εἶναι ἀρκετά κατατοπιστική...

  Ἡ οἰκονομική χρεωκοπία προϋποθέτει πνευματική χρεωκοπία...

  ReplyDelete
 14. Το μνημόνιο που κολλάει;Καλά όλη στην Ελλάδα για το μνημόνιο δε κλαίγεστε;

  Ε η κυβέρνηση παλεύει για να τελειώσουμε από αυτό και να επιστρέψετε όπως παλιά.Με 3 σπίτια και 3 αμάξια ο καθένας.Αυτό θεωρτεί ο Έλληνας εύρωστη οικονομία.Το να έχει 3 σπιτάρες και 3 αμαξάρες και να τρώει τα λεφτά του κράτους με απατεωνιές.Έτσι έμαθε.

  Σωστά.Πρώτα χρεωκοπείς πενυματικά και μετά οικονομικά.Αλλά ακριβώς για τον ίδιο λόγο , θα πρέπει πρώτα να διορθωθούμε πνευματικά και μετά θα διορθωθούν και τα οικονομικά.

  Όπως π.χ. τώρα που μαθαίνω και διαβάζω για την υπόθεση Σούκουρα.Μυρίζει πολύ στήσιμο αυτή η υπόθεση.Είναι τόσο λαμόγια οι Έλληνες που ποτέ δε θα διορθωθούν πραγματικά πνευματικά.Από παλιά έτσι είμασταν.Βάζω και την υπογραφή μου για αυτό.

  Μα τι λαμόγια Θεέ μου!Δωροδοκούν ακόμα και για τον πρόεδρο της δημοκρατίας.Φανταστείτε τι γίνεται σε άλαλ θέματα.

  ReplyDelete
 15. Πραγματικά νομίζω ότι μέσα από αυτή την υπόθεση έχει αρχίσει να βρωμάει πλέον άσχημα η μπόχα της ψοφοδεξιάς στην Ελλάδα.Έχει τιγκάρει στη μπόχα όλη η δεξιά.Offshore ο ένας , δωροδοκίες ο άλλος κλπ.Τι είναι αυτά ρε;

  Και το παρδαλό κατσίκι σας πήρε χαμπάρι , απατεώνες.Και αναρωτιούνται γιατί θα εκτοξευτει η χρυσή αυγή;Θα εκτοξευτεί κύριοι η χρυσή αυγή , ίσως σε 5 ίσως σε 10 χρόνια , λόγω της ψευτοπροοδευτικής αριστεράς που ζητά παρά φύσιν πράγματα όπως γάμους των γκέι , και φυσικά λόγω της μπόχας της δεξιάς.Πάντως δε νομίζω ότι θα είναι εφήμερο φαινόμενο.Παρά το ναζιστικό της παρελθόν , στο μέλλον θα εκτοξευτεί.

  ReplyDelete
 16. Τρολάρεις... τώρα σιγουρεύτηκα χεχεχε

  ReplyDelete
 17. Δε τρολλάρω.Με πολιτική ασχολείσαι;

  ReplyDelete
 18. Τουλάχιστον η τωρινή κυβέρνηση έχει αρχίσει και πιάνει και κάποια λαμόγια και από τη δεξιά.Κάτι είναι κι αυτό.

  ReplyDelete
 19. Είναι μια αρχή κι αυτό.

  ReplyDelete
 20. Καμπανάκι από τους δανειστές!

  «Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι χειρότερο και από αυτό των κομμουνιστών»!

  Συγκεκριμένα, ο κ.Sponer αναφέρει στο ηλεκτρονικό του μήνυμα:

  “Ήμουν στη συνάντηση με τον Σταθάκη (15 επενδυτές) και σε μια χωριστή συνάντηση με τον κ. Γιάννη Μηλιό, επικεφαλής οικονομικό σύμβουλο (20 επενδυτές)

  - Όλοι όσοι βγήκαν από τη συνάντηση θέλουν να πουλήσουν τα πάντα στην Ελλάδα

  - Το πρόγραμμα (σ.σ. που μας παρουσίασαν) είναι χειρότερο κι από εκείνο των κομμουνιστών (τουλάχιστον εκείνοι είχαν ένα σχέδιο που το “χαν σκεφτεί καλά προηγουμένως) – αυτό εδώ θα φέρει το απόλυτο χάος.

  - περιμένω ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ πετύχει ποσοστό 36,5%, δηλαδή απόλυτη πλειοψηφία ,ποσοστό πού θα του εξασφαλίσει καί το μπόνους των 50 εδρών, θα δούμε να επαναλαμβάνεται το σενάριο της Κύπρου – μαζική φυγή καταθέσεων, οι επιχειρήσεις να μεταφέρουν ό,τι μπορούν στο εξωτερικό, ενώ θα σημειωθεί και απόλυτος τερματισμός ξένων επενδύσεων.

  -Υπάρχουν σκέψεις ότι ο Σαμαράς δεν θα καταφέρει να πετύχει να συγκεντρώσει πάνω από 174 βουλευτές για την ανάδειξη Προέδρου της Δημοκρατίας τον Μάρτιο – υπάρχουν δηλώσεις από πολλά μέλη του Κοινοβουλίου ότι δεν θα ακολουθήσουν τον Σαμαρά.

  Εάν δεν ήταν τόσο σοβαροί την ώρα που συνομιλούσαν (οι κκ Μηλιός, Σταθάκης), θα νόμιζα ότι βρισκόμουν σε φαρσοκωμωδία στο θέατρο.

  http://www.crashonline.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έχω να πω , ότι όσοι ψηφίσουν , Σύριζα , να γνωρίζουν από τώρα ότι θα πεινάσουμε και να μην κλαίγονται μετά και λένε ότι δε γνωρίζαμε και παρασυρθήκαμε οι καημένοι.Γιατί όλοι οι επενδυτές στο εξωτερικό βουίζουν για το πρόγραμμα του Σύριζα και της αριστεράς γενικότερα.

   Delete
  2. Μέ τήν πολιτική ἀσχολοῦμαι...τίς θέσεις μου τίς παρουσιάζω ἀναλυτικά στό ἱστολόγιό μου...σίγουρα ὅμως δέν κάνω φτηνή πολιτική σάν τήν παράθεση τοῦ email τοῦ ψεύτη Σπόνερ πού παρέθεσες ( καί τό hedge fund μέ τό ὁποῖο συνεργάζεται τόν ἔκραξε), οὔτε κινδυνολογῶ... ὁ Σπόνερ καί τά hedge funds σίγουρα δέν εἶναι ἐπενδυτές...

   ἡ Ἑλλάδα εἶναι τελειωμένη εἴτε μέ ΝΔΠΑΣΟΚ εἴτε μέ ΣΥΡΙΖΑ. τήν ἔχει τελειώσει ἡ ἱστορία καί ὅποιος δέν τό καταλαβαίνει δέν ξέρει πού πατᾶ καί ποῦ πηγαίνει... καί μνημονιακός νά γίνει ὁ ΣΥΡΙΖΑ λίγο καλύτερα θά τά καταφέρει ἀπό Σαμαροβενιζέλους γιά τόν ἁπλούστατο λόγο ὅτι τόν ΣΥΡΙΖΑ δέν τόν κρατᾶνε μέ μίζες SIEMENS, ἐξοπλιστικά κ.λπ.

   ..ὁ χοντρός καί ὁ στραβός πρέπει νά φύγουν, εἶναι ξετσίπωτοι, στίς ἐκλογές ὁτιδήποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ἀποχή, λευκό , ἄκυρο...ὅλα τά ἄλλα έπιτρέπονται

   Delete
  3. Ποιο είναι φθηνή πολιτική άνθρωπέ μου;

   Ο Σταθάκης και ο Μηλιός πήγαν στο Λονδίνο και συναντήθηκan με τον Sponer.Και ο Σπόνερ άκουσε τις θέσεις του και έγραψε μετά ε΄να μέηλ και τους ξεφτιλίζει περί απόλυτου χάους κλπ.''

   Δες τι λέει στο τέλος για το πρόγραμμα του Σύριζα.Αυτή η φράση έχει μείνει ήδη στην ιστορία.

   «Δεν θα μπορούσα να τα επινοήσω όλα αυτά, ακόμα κι αν το “θελα”.

   Αυτό το λες φτηνή πολιτική;Προφανώς εννοείς φθηνή και λαικίστικη πολιτική του Σύριζα.Αυτό εννοείς.

   Delete
  4. Εκτός αν εννοείς να τα βάλουμε με τα funds.Ωραία να τα βάλουμε.Αλλά μην κλαίγεστε μετά.Γιατί τότε θα είναι αργά και θα είμαστε πολύ χειρότερα από ότι τώρα.Αυτό που ζούμε τώρα θα μοιάζει με παράδεισο σε σχέση με αυτό που θα ακολουθήσει.Να είμαστε ξεκάθαροι.

   Delete
  5. Ὁ Σπόνερ δέν ἦταν στήν ἐκδήλωση. Τελεῖα καί παύλα... Ψάξε στό διαδίκτυο νά τό ἐπιβεβαιώσεις.

   Τρόμαξα τώρα ξέρεις γιά τό κακό πού θά μᾶς βρεῖ μέ τόν Σύριζα. Πάω νά πάρω κάνα ἠρεμιστικό...

   Delete
  6. Δε νομίζω ότι το διαδίκτυο είναι το κατάλληλο μέσο για να επιβεβαιώσει κανείς κάτι τέτοιο.

   Μην τρομάζεις.Δε βγήκε ακόμη , ούτε μπορεί να έχει εύκολα πλειοψηφία.Ψηφισέ το.Απλώς μετά , αν συμβούν αυτά που λένε (από) τώρα η Ν.Δ. και οι αγορές τι θα λες;Θα γκρινιάζεις πάλι;Θα φταίει το μνημόνιο;

   Εγώ αυτό λέω.Σε μια δημοκρατία ο καθένας ας έχει συνείδηση των επιλογών του.Ας ξενκινήσουμε από εκεί.

   Delete
  7. Εντάξει επιβεβαιώνω.Α ρε ψοφοδεξιά.Λες να είναι από αυτά τα τρικάκια για να φοβίσουν τον κόσμο;Μπορεί.Αλλά δε μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε.Πολύ πιθανόν πάντως.Δε βλέπεις τι γίνεται τελευταία;

   Στέλεχος Merrill Lynch: Όσα καταγγέλλει ο εκπρόσωπος της Capital δεν ειπώθηκαν στη συνάντηση μας

   http://news247.gr/eidiseis/politiki/stelexos_merrill_lynch_osa_kataggellei_o_ekproswpos_ths_capital_den_eipwthhkan_sth_synanthsh_mas.3165859.html

   Η απάντηση της Capital Group

   Μετά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το email του επενδυτή Joerg Sponer η εταιρεία Capital Group πριν από λίγο έβγαλε την παρακάτω ανακοίνωση: "Είναι πολιτική μας να μην σχολιάζουμε οποιαδήποτε προσωπική και ιδιωτική επικοινωνία των επενδυτών μας. Ο κ. Σπόνερ είναι αναλυτής και ένας από τους περίπου 300 επενδυτές που δουλεύουν για την Capital Group. Στην Capital όλοι οι επενδυτές έχουν την ευθύνη των αποφάσεων τους για το που θα επενδύσουν, που βασίζονται στην ισχυρή τους πεποίθηση. Δεν υπάρχει καθολική άποψη για οποιαδήποτε εταιρεία, αγορά, περιοχή ή χώρα. Η Capital Group δεν έχει επίσημη θέση για την εσωτερική πολιτική κατάσταση της Ελλάδας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας".

   Delete
 21. Οχι αγαπητε ενοχε δεν κλαιγομαστε για το μνημονιο και παρολο που δεν εχω σχεση ιδεολογικη με τους υπολοιπους σχολιαστες μια και προφανως εδω μεσα ο καθενας εχει το δικο του μυαλο,, μπορω να πω οτι εχω μια κρυφη ικανοποιηση στο οτι κανενας δεν ασχολειται με σαχλαμαρες τυπου μνημονιου.
  Το προβλημα μας δεν ειναι το μνημονιο. Αυτο ειναι το προβλημα του Αυτια και του Πρετεντερη. Ισως και το δικο σου. Αλλα οχι το δικο μας.
  Για την αταξικη κοινωνια του Πλατωνα εχεις δικιο μονο στο οτι ο ιδιος πιστευε οτι μπορει να υπαρξει καποτε και τοτε θα ειναι το τελειωτερο πολιτευμα, αλλα ειναι δυσκολο να εφαρμοστει στους ανθρωπους

  ΤΟΥΤ ΟΥΝ ΕΙΤΕ ΠΟΥ ΝΥΝ ΕΣΤΙΝ ΕΙΤ ΕΣΤΑΙ ΠΟΤΕ- ΚΟΙΝΑΣ ΜΕΝ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, ΚΟΙΝΟΥΣ ΔΕ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΑΣ, ΚΟΙΝΑ ΔΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ- ΚΑΙ ΠΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ΙΔΙΟΝ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΑΠΑΝ ΕΞΗΡΗΤΑΙ.......Η ΜΕΝ ΔΗ ΤΟΙΑΥΤΗ ΠΟΛΙΣ, ΕΙΤΕ ΠΟΥ ΘΕΟΙ Η ΠΑΙΔΕΣ ΘΕΩΝ ΑΥΤΗΝ ΟΙΚΟΥΣΙ
  Αυτό λοιπόν αν υπάρχει η υπήρξε κάπου- κοινές μεν οι γυναίκες, κοινά δε τα παιδιά να είναι, κοινές και οι περιουσίες- και με κάθε τρόπο το λεγόμενο ιδιωτικό από όλη την ζωή να εξαφανιστεί..... την τέτοια πόλη, είτε Θεοί είτε παιδιά Θεών την κατοικούν
  "Νομοι"

  Οπως ο Αισχυλος, αν θυμαμαι σωστα, ειχε πει οτι οι ποιητες της εποχης του τρεφονται απο τα ψιχουλα που πεφτουν απο το τραπεζι του Ομηρου, ετσι και ο Μαρξ και οι αλλοι σπουδαιοι, προπαθουν να παραθεσουν λουκουλεια γευματα με τα ψιχουλα του Πλατωνα και του Αριστοτελη.
  Εκεινο που ξεχνουν οσοι ακολουθουν τετοιες θεωριες ειναι οτι αυτες ειναι ΟΛΕΣ λανθασμενες. Φτανει ενα λαθος κομα σε μια προταση για να καταληξεις σε λαθος συμπερασμα. Οι περισσσοτεροι ανθρωποι βρισκουν δυσκολα τα μαθηματικα. Η δυσκολια των μαθηματικων ομως ειναι μονο οτι ειναι τοσο ευκολα που μπορει καποιος να σου αποδειξει οτι κανεις λαθος. Οι αριθμοι ειναι απογυμνωμενα απο καθε αλλη πλην της ποσοτικης σημασιας, συμβολα και παλι ο χειρισμος τους ειναι αρκετα εως πολυ (αναλογα το επιπεδο) δυσκολος. Οποιος νομιζει οτι μπορει να λυσει εξισωσεις που καθε μεταβλητη περιεχει δεκαδες ποιοτικες παραμετρους πλην των ποσοτικων (δηλαδη να φιλοσοφισει), ολοσωστα, τοτε μαλλον ειναι σαλεμενος.
  Οποιος δε κρεμαει την ζωη του και το μελλον του πλανητη σε τετοιες θεωριες, πρεπει καθε στιγμη να θυμαται οτι ειναι ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ λαθος, αλλιως θα πληρωσει την ανοησια του.
  Οι θεωριες αποτελουν μπουσουλα, αλλα ακομη και στην επιστημη γινονται δεκτες μονο αν επιβεβαιωθουν απο εφορμογη τους πρωτα σε πειραματα και μετα σε προιοντα.
  Ακομη κι αυτες ομως ειναι ΛΑΘΟΣ, παρολο οτι τα αποτελεσματα των πειραματων δειχνουν οτι δινουν αποτελεσματα σωστα σε ποσοστα 99,999999%.
  Ποσες μεταβλητες ξεχασε να περιλαβει στην σκεψη του ο καθε Μαρξ; Απο τις μεταβλητες που περιελαβε ποιες θεωρησε βασικωτερες και σε τι ποσοστο; Με ποση ακριβεια ορίστηκε η καθε μεταβλητη;

  ReplyDelete
 22. Τελος θα πρεπει πια να το παρεις αποφαση οτι αυτοι που υποστηριζεις ειναι αυτοι που εφεραν την ιδεολογικη δικτατορια του κουμουνισμου στην Ελλαδα για να εξυπηρετησουν τους σκοπους τους.
  Θα το ξαναγραψω μεταφερωντας το απο το " Ο αγων μου" του Χιτλερ για να δεις οτι ειναι παλια ιστορια και οχι αποκλειστικα Ελληνικη.

  ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΣΙΩΠΗΛΑ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ .
  ΓΙ' ΑΥΤΑ ΤΟ ΨΕΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΖΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ,ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΤΑ ΤΟ ΝΑ ΠΙΑΝΕΙ ΠΟΝΤΙΚΙΑ.
  Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΤΕΙΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΑ ΣΥΝΤΡΙΨΟΥΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΡΑΧΟΚΟΚΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΩΡΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΦΕΝΤΕΣ ΤΟΥ, ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ !
  ΑΔΟΛΦΟΣ ΧΙΤΛΕΡ “Ο ΑΓΩΝ ΜΟΥ”

  Κατσε και σκεψου , γιατι σε μια Ελλαδα που ο φιλελευθερισμος που εκπορευεται απο την Ευρωπη γινεται αποδεκτος απο δεξιους και αριστερους, υπαρχει αυτη η μονοκρατορια της αριστερας στο ιδεολογικο επιπεδο.
  Στην κυβενρηση που στηριζει το μνημονιο, δηλαδη την φιλελευθερη συνταγη για την εξοδο απο την κριση, αρχικα ηταν το ΠΑΣΟΚ του ΓΑΠ και μετα ο Σημιτανθρωπος Παπαδημος (σοσιαλιστης δηλαδη) μαζι με το ΠΑΣΟΚ την ΝΔ και το ΛΑΟΣ που αποχωρησε. Τελος η ΝΔ το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ που αποχωρησε οχι για το μνημονιο αλλα για την ΕΡΤ.
  Σε λιγο θα δεις και τα χαλια του ΣΥΡΙΖΑ. Το μνημονιο τεινει να ειναι αριστερο κατορθωμα, παρα φιλελευθερο.
  Ολοι σχεδον οι δημοσιογραφοι που το στηριζουν ειναι πρωην ΚΝιτες και νυν γενικως και αοριστως "αριστεροι".
  Το ζητουμενο δεν ειναι ο σοσιαλισμος αλλα η παγκοσμιοποιηση.
  Αρα εχθρος δεν ειναι ο διεθνιστικος κουμουνισμος αλλα ο εθνικισμος.
  Γι αυτο και οι αριστεροι επι σαραντα χρονια καινε και ρημαζουν μεσα κι εξω απο τα εκπαιδευτικα ιδρυματα, ανενοχλητοι και υποστηριζομενοι απο τους βουλευτες των αριστερων κομματων, ενω οι χρυσαυγιτες δεν εγιναν ανεκτοι ουτε για ενα χρονο αλλα φυλακιστηκαν ολοι για την δραση καποιων οπαδων τους (αν ηταν οπαδοι τους), την οποια ποτε δεν υποστηριξαν.
  Τοσο εσυ ο "δεξιος" οσο και ο Ζαρατουστρα ο "αριστερος" πριονιζετε το κλαδι στο οποιο καθοσαστε προσπαθωντας να εξαφανισετε το κρατος σας.
  Αυτο ακριβως ειναι και το ζητουμενο του παγκοσμιοποιητη τραπεζιτη.
  Οταν η εξουσια θα ερθει πληρως και οχι δια των αντιπροσωπων στα χερια του, να πατε να του ζητησετε αναπτυξη η σοσιαλισμο. Ειμαι σιγουρος οτι θα χαρει πολυ να σας εξυπηρετησει.


  ReplyDelete
  Replies
  1. Μόνο όταν διώξει το ναζιστικό της προφίλ από πάνως της θα εκτοξευτεί η χρυσή αυγή.όσο δε το κάνει , δε θα αλλάξει τίποτα.Και αυτό φαίνεται ακόμα και σε εσένα που είσαι μέλος της και εχεις για ευαγγέλιο το βιβλίο του Χίτλερ.

   Ενώ ο έλληνας ξέρει τι εστί ναζί.Και δυστυχώς η χρυσή αυγή δε παράγει ατόφιο εθνικισμό αλλά ατόφιο ναζισμό με πομγκρόμ και φυλετικά μίση.Ο Έλληνας τα γνωρίζει αυτά και για αυτό την έχει κάνει πέρα αυτη τη στιγμή τη χρυσή αυγή.Ο Έλληνας δε θέλει πονγκρόμ και μίση από τη χρυσή αυγή.Και φυσικά δε θέλει ναζισμό.Όσο δε τα διώχνει αυτά από επάνω της αυτή η οργάνωση , τόσο θα βυθίζεται στην ανυπαρξία.Υπάρχει όμως ακόμη το περιθώριο να διορθωθεί , μιας και την συμφέρουν οι πολιτικές αναταραχές στη χώρα.

   Delete
  2. Τήρησ των νόμων θέλει ο Έλληνας και ισονομία.Αυτά τα απλά για αρχή.

   Ούτε συσσίτια ούτε τέτοιες γελοιότητες.

   Delete
  3. Αν και φυσικά δε το βλέπω αυτό αν γίνεται.Γιατί οι ναζί ποτέ δεν αλλάζουν τα μίσης και τα πάθη τους.

   Ενώ αντιθέτως η Ν.Δ. κάνει προσπάθεια τήρησης του νόμου.Θα πιαστούν πολλά λαμόγια στο μέλλον , ενώ έχει αυξηθεί δικαίως η κρατική καταστολή στα πανεπιστήμια με συλλήψει αλλοδαπών εμπόρων ναρκωτικών.

   Delete
  4. Και επιτέλους ας μπει επιτέλους μαι τάξη στα πανεπιστήμια , με μόνιμη αστυνομική 24ωρη φρούρηση.Τις προάλλες στο ΑΠΘ έπεφταν πιστολιές.Ξεκαθάρισμα λογαριασμών μέσα στο χώρο πανεπιστημίου.Εκεί μας έφτασε η αναρχοαριστερή λαίλαπα.Φτάνει πια.

   Και μετά αναρωτιέται ο κ.Κιτσίκης γιατί δεν παίρνουν σοβαρά τους Έλληνες στο εξωτερικό.Όταν φτιάξουμε σοβαρό κράτος , και όταν οι πολίτες γίνουν όντως πολίτες κράτους , τότε θα μας πάρουν στα σοβαρά.

   Delete
  5. Και όταν τηρηθούν οι νόμοι και γίνει κάθαρση στα πανεπιστήμια από τα αίσχη , γιατί αυτό χρειάζονται πραγματικά τα ελληνικά πανεπιστήμια , κάθαρση και μετατροπή από μαγαζιά εμπορίας ναρκωτικών σε χώρους μόρφωσης και πολιτισμού , τότε θα ξανααρχίσει να παράγεται ο πολιτισμός στην Ελλάδα.

   Άμεση κατάργηση του άσυλου και αστυνομική 24ωρη φρούρηση μπας και γίνουμε άνθρωπο.Ή μπας και γίνουμε Έλληνες;

   Delete
 23. Για τα λαμογια θα σου αναφερω μονο τα των τελευταιων τριων ημερων.
  Ο Μιχελακης κατηγορουμενος για χρηματισμο απο τον Παλη, αθωωθηκε απο την βουλη που βεβαια κανενα δικαιωμα δεν ειχε να τον αθωωσει αφου η βουλευτικη ασυλια καλυπτει τις πολιτικες διωξεις και οχι τα ποινικα εγκληματα.
  Για την υποθεση της Ζημενς τελικα εφταιξε μονο ο Τσουκατος, ο οποιος και δικαζεται.
  Αυτο το καθαρμα (εκ του "καθαρμος"=αυτος που καθαριζει τους υπολοιπους) πουλησε την μιση Ελλαδα στην Γερμανικη πολυεθνικη.
  Για το αποσπασμα του Χιτλερ η απαντηση σου θυμιζει το "εγω τους εδειχνα το φεγγαρι και αυτοι κοιτουσαν το δακτυλο μου".
  Αφου το ειπε δηλαδη τι να κανω; Να πω οτι ειναι δικο μου;
  Εκεινο που ειπα και ξαναλεω ειναι οτι κατα την γνωμη μου αληθευει 100%.
  Αν και ειχα διαβασει το βιβλιο πριν 25 περιπου χρονια δεν το ειχα παρατηρησει τοτε.
  Ετυχε και το ξαναδα καπου και αυτη την φορα το προσεξα γιατι ηταν αυτο ακριβως που θα ελεγα και εγω.
  Για το ναζιστικο προφιλ της Χ.Α δεν εχεις παρα να πας σε οποιαδηποτε τοπικη θελεις και να παρακολουθησεις τις ομιλιες.
  Αν δεις τιποτε ναζιστικο να τους το πεις.
  Παλιοτερα σου ειχα δωσει και καποια βιντεο με ομιλιες του Ηλιοπουλου. Τα ειδες;
  Βρηκες καμια νυξη για ναζισμο η εστω αντιδημοκρατικοτητα;
  Το να μαθαινεις την ιδεολογια και το προγραμμα της Χ.Α απο τον Πρετεντερη δεν ειναι οτι καλυτερο.
  Εμεις οι δυο εχουμε κουβεντιασει και παλιοτερα και τελικα αποδειχτηκε οτι εγω μεν ειμαι ανυποχωρητα δημοκρατης ενω εσυ μαλλον τα μασας.
  Οταν λοιπον σου λεω οτι δεν εχω δει σημαδια αντιδημοκρατικοτητας στην Χ.Α θα πρεπει τουλαχιστον να το ερευνησεις.
  Το οτι πολλα απο αυτα που εχει πει ο Χιτλερ ειναι σωστα δεν ξερω για την Χ.Α αλλα εγω το πιστευω, οπως και εμπιστευομαι περισσσοτερο την ειλικρινεια του σ αυτα που γραφει. Αυτο δεν σημαινει σε καμια περιπτωση οτι συμφωνω με τον ολοκληρωτισμο του ναζιστικου καθεστωτος. Συμφωνω και με πολλα απο τους σοσιαλιστες στοχαστες που ετυχε να διαβασω. Δεν συμφωνω σε καμια περιπτωση με την σκεψη οτι ο λαος θα μεινει αμετοχος της εξουσιας.
  Η εμμονη σου να εφορμοστει ο νομος θα ηταν θεμιτη αν ηταν καθολικη.
  Αντιθετα στην περιπτωση της Χ.Α κανεις σκοντο, ενω και στην απαιτηση να πληρωσουν οσοι κατακλεψαν και καταπροδωσαν την χωρα εισαι ελαστικος και ολιγαρκης, ενω διαρυγνυεις τα ιματια σου εναντιον των μπαχαλακηδων και των φοιτητων του κωλου.
  Πιστευεις οτι αν οι φοιτητες δεν εκαναν καταληψεις και οι μπαχαλακηδες δεν εκαιγαν την Αθηνα καθε τοσο, ολα θα ηταν καλα;
  Κανενας δεν φταιει που οι τραπεζες κατεστρεψαν την βιομηχανια μας και ακολουθως καταφεσωσαν τους ιδιωτες; Κανενας δεν φταιει που δεν παραγουμε τιποτε σαν χωρα; Κανενας δεν φταει για την επι 30 χρονια φοροδιαφυγη και εισφοροδιαφυγη; Κανενας δεν φταει για τις μαιμου συνταξεις και παροχες; Κανενας για το λαθρεμποριο και την λαθρομεταναστευση; Κανενας για την εγκληματικοτητα και την διαφθορα; Κανενας για τα σουαπς της Γκολντμαν; Κανενας για την εισοδο στην ΟΝΕ; Κανενας για την χρεοκοπια; Κανενας για την απεμπολιση της εθνικης κυριαρχιας; Κανενας για τις βολτες των Τουρκων εξω απο το Σουνιο; Ο Τσουκατος για την Ζημενς; Ο Παπακωνσταντινου για την λιστα; Ο Τσοχατζοπουλος για τις μιζες στα εξοπλιστικα;
  Σου ξαναπα οτι οσα και να πω, θα παραλειψω εκατο φορες περισσοτερα
  Οσο ολα αυτα γινοντουσαν παραλληλα οι δασκαλοι εφτασαν να ειναι κατα 37% οπαδοι του ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τα πανεπιστημια μας γεμισαν αριστερους ανθελληνες και η Ρεπουση με πτυχιο Αγγλικης νομιζω φιλολογιας εγραφε βιβλια ιστοριας για τα παιδια μας, με τις ευλογιες της Κουτσικου, που ο λαος μεν μαυρισε, το κομμα δε βολεψε στην πρωτη θεση του ευροψηφοδελτιου.

  ReplyDelete
 24. Με αφορμη την προ ημερων επισκεψη του Νετανιαχου και προς τιμην των αμετρητων επισκεψεων των αξιωματουχων της κυβερνησης σε Εβραικες οργανωσεις και το αντιθετο, οπου αλληλοσυγχαιρονται και συζητουν τα επομενα βηματα εναντιον των εθνικιστων ξαναακου τον Αδολφο τι ωραια τα λεει και κατηγοραμε οσο θες για ναζι.
  Θα ιδρωσει το αυτι μου οταν με κατηγορησεις με επιχειρηματα για ανοητο.

   
  Εν κατακλείδι, σε αυτόν το νοσηρό κόσμο στον οποίο μας βύθισαν και πάλι δυο σκληροί πόλεμοι, είναι πλέον εμφανές ότι οι μόνοι λευκοί λαοί οι οποίοι διαθέτουν κάποια πιθανότητα επιβιώσεως και ευημερίας είναι εκείνοι που γνωρίζουν να υποφέρουν και που διατηρούν ακόμα το θάρρος και τη θέληση ν' αγωνιστούν, όταν οι συνθήκες είναι χωρίς ελπίδα, έως θανάτου.
   
  Και οι μόνοι οι οποίοι θα έχουν αποκτήσει αυτοδικαίως τη δυνατότητα να διεκδικήσουν αυτά τα πλεονεκτήματα, θα είναι εκείνοι οι οποίοι υπήρξαν ικανοί να εκριζώσουν από το σύστημα τους το θανάσιμο φαρμάκι του εβραϊσμού.
  Α. Χιτλερ (Πολιτικη Διαθηκη)

  ReplyDelete
 25. Ναζί είσαι φίλε.Όσο και να θέλεις δε κρύβεται αυτό.Ο ελληνικός εθνικισμός ποτέ δεν είχε αντισημιτικές θέσεις.Αντιθέτως ο ναζισμός είχε.Αλλά στην χρυσή αυτγή ούτε εσείς ξέρετε τι είστε.Είστε βασικα΄έκα κράμα ναζισμού , αριστεράς και εθνικισμούς.

  Τρέχα γύρευε δηλαδή.

  Μου μιλάς για τον Ηλιόπουλο;Αυτόν που έχει ταττού το Sieg Heil;

  Χαχαχαχα.Ρε συ δεν είμαι κανένα 15χρονο.Έλεος δηλαδή.

  ReplyDelete
 26. Ακριβώς αυτό σημαίνει πλήρης νομιμότητα.Οι ναζί που σκοτώνουν κόσμο από ρατσιστικά έντσικτα να μπαίνουν στη φυλακή.Δικαιώτατα είναι στη φυκαλή οι χρυσαυγίτες.Μη τα ξαναλέμε αυτά.Αν είστε αθώοι θα δικαιωθείτε και αν δεν είστε εγκληματική οργάνωση , που κατά τη γνώμη μου είστε.Τα είπαμε αυτά .Τόσο απλά είναι τα πράγματα.

  ReplyDelete
 27. Στο εσωτερικό της χώρας πλειοδοτεί σε θρασύτητα, σε πολιτικό ψεύδος και σε πολιτική ξετσιπωσιά, ενώ γι ακόμη μια φορά αποδεικνύεται δουλικό και ταπεινωμένο, πρόθυμο να δώσει τα πάντα για λίγα καντάρια εξουσίας και για τον όρκο ντροπής που έδωσε.

  ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΤ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΙΔΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΕΙ ΝΤΟΜΙΝΟ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ

  http://ellinikoforoum.blogspot.gr/2014/11/blog-post_833.html

  ReplyDelete
 28. Νομίζω ὅτι τὰ Ἔνοχα Μυστικὰ σὲ ἕνα πρᾶγμα ἔχει ἀπόλυτο δίκαιο: Ὁ ἀντισημιτισμὸς καὶ ὁ ἀντισιωνισμὸς εἶναι οἱ μεγαλύτετροι ἐχθροὶ τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων. Ὅσοι Ἕλληνες ἀπὸ ἰδεολογία ἐπιμένουν στὸν ἀντισημιτισμὸ καταστρέφουν ἀποδεδειγμένα τὴν ἴδια τους τὴν χώρα. Οἱ κοινωνιολογικες θέσεις τοῦ Μὰρξ κατὰ τῶν Ἑβραίων δύνανται νὰ εἶναι σεβαστὲς ἀλλὰ δὲν ἀναιροῦν τὴν παραπάνω θέση μου ὅτι ἡ ἐφαρμογὴ τους θὰ ἦτο καταστρεπτικὴ γιὰ τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. «Ὁ ἀντισημιτισμὸς καὶ ὁ ἀντισιωνισμὸς εἶναι οἱ μεγαλύτετροι ἐχθροὶ τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων».

   Με αυτή τη δήλωση, υποδηλώνετε ότι τα ελληνικά συμφέροντα συνάδουν με τα εβραϊκά συμφέροντα. Σωστά;

   Delete
  2. Σωστά.
   Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 29. Καλα. Εγω ειμαι αντισημιτης, αντιμωαμεθανος, αντικλεφτης, αντιπρεζεμπορας, αντιδολοφονος και οτι αλλο αντι, αφου φαινεται οτι το να ζητας να προστατευθεις απο οποιον σε επιβουλευεται οριζεται μονο αρνητικα και ποτε θετικα.
  Εγω νομιζα οτι ειμαι απλως, δικαιος ανθρωπος που δεν θελω ουτε να με αδικουν ουτε να αδικησω κανεναν.
  Εχω δυο τοποθετησεις να απαντησω.
  Στον ενοχο, οτι ηδη απαντησα. Στον κ. Κιτσικη που δεν μιλαει για ηθικη αλλα για συμφερον, αφ ενος δεν αναγνωριζω τετοια διληματα και αφ ετερου οταν η μια επιλογη ειναι να κατσεις να σε εξαφανισουν, δεν υπαρχει χειροτερη.
  Θα πρεπει επαναλαμβανω για πολλοστη φορα να μου υποδειξετε οτι κανω καπου λαθος και τα φανταζομαι πραγματα ανυπαρκτα. Σε περιπτωση ομως που δεν μπορειτε σταματηστε να μιλατε για το αντιεκεινο και το αντιαλλο.
  Οι συμμαχιες γινονται βασει κοινων συμφεροντων. Απο αυτη την αποψη καταλαβαινω την θεση του κ. Κιτσικη. Εκεινο που δεν πιστευω ειναι οτι υπαρχουν πραγματικα περιθωρια για συμμαχια οπως δειχνουν τα γεωπολιτκα δεδομενα. Αν οι Εβραιοι θελουν να επιβιωσουν στην δυσκολη γι αυτους συγκυρια θα ηταν βεβαια πολυ λογικη μια συμμαχια με την επισης σε δυσκολη θεση απο τους ιδιους εχθρους, Ελλαδα.
  Τα πραγματα ομως εδω εχουν ασυνηθιστες υπογειες προεκτασεις. Αν νομιζετε οτι δεν εχουν τις προεκτασεις που τους δινω, να το συζητησουμε.
  Για το αρθρο που συστησε ο Ενοχος δεν καταλαβα το νοημα. Ποια αντιπολιτευση;
  Βλεπεις κανεναν πλην Χ.Α να ειναι διατεθιμενος να κανει τετοιες ενεργειες;
  Απ οτι καταλαβα ετσι κι αλλιως την εξαιρει με κατι σαχλαμαρες που λεει για την Κυπρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαπιστωνει οτι δεεεεεν.... Σε ποιον τα λεει;
  Σε κανεναν ευπιστο σαν τον Ενοχο. Ισως και στον Κουτσουμπα. Να παρουν και το ΠΟΤΑΜΙ και να κολλησουν και την ΔΗΜΑΡ, να κολλησουν και οσους ανεξαρτητους δεν γυρισαν στην ΝΔ και να ξεκινησουν την επανασταση.
  Ξερω ενα αλλο τετοιο σχεδιο που ξεκιναει καπως ετσι "Ευλογητος κυριος ο Θεος ημων..." . Απο ευχολογια χορτασαμε. Οταν θα σοβαρευτητε ελατε σε κανενα κομμα που να μην προτεινει την εξαφανιση μας, μπας και γλυτωσουμε την Ελλαδα.
  Σου ξαναζητησα να μου πεις μια οχι αποδειξη αλλα ενδειξη που να δικαιολογει τον εγκλεισμο ολης της κοινοβουλευτικης ομαδας αλλα εσυ εισαι δημοκρατης και κατι τετοια τα μασας.
  Ο αποκλεισμος απο τα ΜΜΕ ειναι κι αυτος διαταγη του εισαγγελεα;
  Το οτι αφησαν το κομμα που δεν εχει πουθενα βημα, χωρις κομματικη επιδοτηση και ιδρωσαμε να βρουμε λεφτα για ψηφοδελτια στις τελευταιες εκλογες ενω στους περισσοτερους δημους δεν μπορεσαμε λογω οικονομικων να κατεβασουμε υποψηφιους, σου φαινεται οτι ειναι ποινικη διωξη; Οταν δεν σου δινουν βημα και δεν εχεις λεφτα να τυπωσεις ουτε ενα φυλλαδιο για να κανεις γνωστες τις θεσεις σου, σου φαινεται οτι λειτουργει η "δημοκρατια"
  Ασε λοιπον τις πονηριες. Δεκαοκτω μηνες προφυλακιση στα καλα καθουμενα δεν ειναι αμελητεα ποσοτητα. Το οτι δεχεσαι να βλεπεις να χρησιμοποιηται ετσι η εξουσια που τους εχει δοθει, δειχνει ποιος εισαι.
  Εγω οπως εγραψα και παραπανω δεν δεχτηκα ουτε το στημενο δικαστηριο για τον Σαυλοκ. Η διαφορα μας λοιπον ειναι οτι εγω προπαθω να ειμαι δικαιος ανθρωπος ενω εσυ δεν εισαι ουτε καν αδικος. εισαι οτι σου πουνε.

  ReplyDelete
 30. Σίγουρα δεν είμαι δημοκράτης έτσι όπως το εννοείτε η αριστερά και η χρυσή αυγή.Οχλοκράτης δηλαδή και λαικιστής.Αυτά είναι δικά σας προνόμια.Καθίστε στη φυλακή μπας και στρώσετε.

  ReplyDelete
 31. Θα είχε λήξει η διαπραγμάτευση αν δεν είχε δημιουργηθεί το τελευταίο 3μηνο η λαίλαπα Σύριζα , που δημιούργησε πολιτική αστάθεια.Άλλη πολιτική εναλλακτική για να μείνουμε στην Ευρώπη δεν υπάρχει.Ή ακολουθείς το πρόγραμμα ή βγαίνεις εκτός.Προσκυνήστε τώρα τον Σαμαρά που ακόμα μας κρατάει στην Ευρώπη.

  ReplyDelete
 32. Θα επιβληθούν νέα μέτρα λόγω Σύριζα.Αυτό θα γίνει.

  ReplyDelete
 33. Θα σου θυμισω καποια παλια μας συζητηση για την Αργεντινη.
  Τι εγινε ρε παιδι μου ακομη να βουλιαξει;
  Τι εγινε με την "Κουβα του βορα" την Ισλανδια που θα καταστρεφοτανε και θα απομωνονοτανε και θα καταποντιζοτανε, αν δεν υπογραφε τα μνημονια που της ζητηουσαν;
  Τι εγινε ο Ισημερινος; Υπαρχει ακομη η καταποντιστηκε;
  Για να ερθω και στα δικα μας μηπως θυμασαι τι εγινε με το σχεδιο Αναν και πως λυσσαγανε ντοπιοι και ξενοι; Αυτοι ακριβως που λυσσανε και σημερα.
  Τελικα η Κυπρος τιποτε δεν επαθε απο το οχι. Αντιθετα χρειαστηκαν μονο τεσσερα χρονια στην ΟΝΕ που την εβαλαν πανυγηριζοντας οι ιδιοι, για να την τιναξουν στον αερα.
  Τελικα εχεις και την πλακα σου. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταιει για τα χαλια που μας εφεραν οι δικοι σου μετα απο 40 χρονια. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταιει και για την αναβολη επ αοριστον της αναπτυξης. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταιει για το μπαχαλο, την διαφθορα, την ρεμουλα.
  Τελικα φαινεται οτι τσαμπα σκοτωνομαστε για το ποια κυβερνηση θα βγαλουμε για να προοδευσουμε. Αλλη φορα θα το ξερουμε. Οποιον θεωρουμε ικανο να μας σωσει θα τον βγαζουμε αντιπολιτευση. Η κυβερνηση ειναι διακοσμητικη.
  Την Ελλαδα στην Ευρωπη την κρατανε με νυχια και δοντια τα αφεντικα της. Αλλιως δεν θα εκαναν τετοια καραγκιοζιλικια στις τελευταιες εθνικες εκλογες, για να μην βγει ο ΣΥΡΙΖΑ που τοτε ηταν ακομη επικινδυνος, ουτε θα λυσσαγανε με την Χ.Α.
  Θα δεχοντουσαν ευχαριστως την ευκαιρια να μας ξεφοτρωθουν.
  Να σου επισημανω τελος, οτι εγω δεν ειμαι φυλακη, αλλα μπροστα στο πληκτρολογιο οπως κι εσυ.
  Οτι ξημερωσει για μενα θα το λουστεις κι εσυ, κι αν ειχες λιγο μυαλο θα καταλαβαινες οτι κανεναν πολιτη δεν συμφερει η ελλειψη δικαιοσυνης.
  Να θυμασε οτι εκτος απο τις ΔΗΜΑΡιτισσες ανακριτριες, υπαρχουν και τα κοματοσκυλα που τοσα χρονια προωθηθηκαν απο το ΠΑΣΟΚ και συντομα μπορει να ερθουν ετσι τα πραγματα που να τα βρεις μπροστα σου.
  Οπωσδηποτε δεν σε θεωρησα ποτε δημοκρατη. Οι δημοκρατες πιστευουν οτι τους πολιτες τους κυβερναν οι νομοι. Πιστευουν στην ισονομια και στην ισηγορια. Εσυ προτιμας να σε διοικουν οι Σαμαροβενιζελοι και οι Μπομπολοαλαφουζοι ψηφιζοντας και εφαρμοζοντας τους νομους κατα το δοκουν.
  Οι νομοι που ψηφιζονται η εφαρμοζονται προς το συμφερον, ορισμενων και οχι του συνολου δεν θα γινουν ποτε σεβαστοι. Αυτος ειναι ο λογος της οχλοκρατιας και οχι η Χ.Α η ο ΣΥΡΙΖΑ.

  ΤΑΥΤΑΣ ΔΗΠΟΥ ΦΑΜΕΝ ΗΜΕΙΣ ΝΥΝ ΟΥΤ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΟΥΤ ΟΡΘΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΟΣΟΙ ΜΗ ΣΥΜΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΝΕΚΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ. ΟΙ Δ ΕΝΕΚΑ ΤΙΝΩΝ, ΣΤΑΣΙΩΤΑΣ ΑΛΛ ΟΥ ΠΟΛΙΤΑΣ ΤΟΥΤΟΥΣ ΦΑΜΕΝ, ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥΤΩΝ ΔΙΚΑΙΑ Α ΦΑΣΙΝ ΕΙΝΑΙ, ΜΑΤΗΝ ΕΙΡΗΣΘΑΙ.715Β.
  Αυτά τώρα κάπου είπαμε ότι ούτε πολιτεύματα δεν είναι, ούτε ορθοί οι νομοί που δεν θεσπίστηκαν για όλους. Αυτοί που θεσπίστηκαν για ορισμένους μόνο, αυτούς δεν τους λέμε πολίτες άλλα στασιαστές και όσοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι νομοί τους, χάνουν τα λόγια τους.
  Πλατωνος "Νομοι"

  ReplyDelete