Oct 13, 2014

144 - Οἱ ἐξαγορασμένοι δημοσιογράφοι

Στὸ βιβλίο μου στὰ γαλλικὰ ποὺ φέρει τὸν τίτλο, Propagande Pressions politique internationale(Προπαγάνδα καὶ Πιέσεις στὴν Διεθνῆ Πολιτική)ποὺ ἦταν ἡ διδακτορική μου διατριβὴ στὴν Σορβόννη καὶ ποὺ ἡ ἔκδοσή του τὸ 1963 ἀπὸ τὶς Presses Universitaires (537 σελίδες) εἶχε κάνει πάταγο καὶ μοῦ εἶχε ἐξασφαλίσει μία λαμπρὴ ἀκαδημαϊκὴ σταδιοδρομία, βιβλίο ποὺ σκοπίμως περιμένει ἀκόμα (αὐτὸ καὶ ἄν εἶναι σκάνδαλο!)νὰ κυκλοφορήσῃ στὰ ἑλληνικά μετὰ ἀπὸ 51 χρόνια, εἶχα ἐκτενῶς παρουσιάση μὲ ἀδιάσειστες ἀποδείξεις τὴν ὅλη ἐπιχείρηση ἐξαγορᾶς τῶν δυτικοευρωπαίων δημοσιογράφων ἀπὸ τὴν τότε ἑλληνικὴ κυβέρνηση τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου μὲ σκοπὸ νὰ προωθηθοῦν οἱ ἑλληνικὲς ἐδαφικὲς διεκδικήσεις στὸ Συνέδριο τῆς Εἰρήνης τῶν Παρισίων τοῦ 1919, βάσει τῶν ἀνεκδότων ἀρχείων τοῦ ἑλληνικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ποὺ ὁ τότε ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν Εὐάγγελος Ἀβέρωφ μοῦ εἶχε παραχωρήσει χωρὶς κανέναν ἀπολύτως περιορισμό. Ἔκτοτε εἶχα πεισθῆ ὅτι ὁ δημοσιογράφος, ἀπανταχοῦ τῆς γῆς, ἐξαγοράζεται ἀπὸ κυβερνήσεις, μυστικὲς ὑπηρεσίες καὶ ἐπιχειρηματίες μὲ τὴν εὐκολία ποὺ ἕνα ψάρι κολυμπᾷ στὴν θάλασσα. 

Στὴν Γερμανία ἐξεδόθη προσφάτως στὰ γερμανικὰ ἕνα ἐνδιαφέρον βιβλίο ἐπάνω στὸ θέμα τῆς ἐξαγορᾶς τῶν δημοσιογράφων. Ὁ τίτλος του εἶναι: Gekaufte Journalisten (Ἐξαγορασμένοι δημοσιογράφοι). Πρόκειται γιὰ προσωπικὴ μαρτυρία τοῦ γνωστοῦ Γερμανοῦ δημοσιογράφου Udo Ulfkotte ποὺ ἐξομολογεῖται ὅτι ἐπληρώνετο ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ CIA. Ὡς πρώην ἐκδότης μίας ἐκ τῶν μεγαλυτέρων ἐφημερίδων τῆς Γερμανίας, τὴν Allgemeine Zeitung , ἀποκαλύπτει ὅτι τὰ γερμανικὰ ΜΜΕ πληρώνονται ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ εὑρίσκονται ὑπὸ τὸν πλήρη ἔλεγχό τους. Λέγει πὼς ἡ ἐφημερίδα του λειτουργεῖ «ὡς μία πόρνη τῶν συμφερόντων τῆς Οὐασιγκτῶνος, ποδηγετῶντας τοὺς άναγνῶστες της μὲ ἀντάλλαγμα τὴν εὔνοια τῶν ΗΠΑ», μὲ τὴν ἀρωγὴ ὀργανώσεων ὑπὸ ἀμερικανικὸ ἔλεγχο, ἤτοι τὴν Trilateral Ἐπιτροπὴ (Τριμερὴς Ἐπιτροπή) τοῦ Δαβὶδ Ῥοκεφέλλερ,Atlantic Bridge, τὴν Marshall Foundation, τὸ Aspen Institute καὶ ἄλλες.

Ὁ Ulfkotte φοβισμένος ἀπὸ τὴν ἔκταση ποὺ παίρνει ὁ ἀμερικανικὸς πλανητικὸς πόλεμος ἀπευθύνθη στοὺς Ῥώσους γιὰ βοήθεια καὶ ἐξωμολογήθηκε τὰ πάντα γιὰ νὰ προειδοποιήσῃ τοὺς Εὐρωπαίους ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν παραφρονήσει καὶ ὅτι εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ προκαλέσουν γενικευμένο πυρηνικὸ πόλεμο  στὴν Εὐρώπη. Αὐτὸ τὸν ὡδήγησε στὴν ἀπόφαση νὰ ἀποκαλύψῃ τὸ πῶς λειτουργοῦν τὰ ΜΜΕ ποὺ στὴν οὐσία εἶναι γραφεῖα ἀνήκοντα στὴν ἄρχουσα οἰκονομικὴ τάξη ἡ ὁποία καὶ ἐλέγχει τὴν ἐξουσία. «Ὑπῆρξα δημοσιογράφος, εἶπε ὁ Ulfkotte, γιὰ περίπου 25 χρόνια καὶ ἐξεπαιδεύθην στὸ πῶς νὰ λέω ψέμματα, νὰ προδίδω καὶ νὰ μὴν λέω τὴν ἀλήθεια στὸ κοινό. Ὡς φιλοαμερικανὸς ὑπεστηρίχθην ἀπὸ τὴν CIA. Τώρα τὰ γερμανικὰ καὶ ἀμερικανικὰ ΜΜΕ προσπαθοῦν νὰ φέρουν τὸν πόλεμο στοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης, νὰ φέρουν τὸν πόλεμο στὴν Ῥωσία.  Οἱ συνάδελφοί μου δωροδοκοῦνται γιὰ νὰ προδίδουν τὸν κόσμο σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη. Ἡ πλειοψηφία τῶν δημοσιογράφων ποὺ ἐργάζεται σὲ ΗΠΑ καὶ Εὐρώπη τὸ κάνει γιὰ κάποια μυστικὴ ὑπηρεσία καὶ ἡ δημοσιογραφία εἶναι μία κάλυψη». 

Συμπέρασμα γιὰ μᾶς: Ὅσο συνεχίζουμε νὰ πιστεύουμε, λόγῳ ἀμαθείας, στὴν ἀναγκαιότητα τῶν κομμάτων καὶ τῶν κοινοβουλευτικῶν ἐκλογῶν, δηλαδὴ στὸ χειρότερο πολίτευμα ποὺ ἐνεφανίσθη ποτὲ ἐπὶ τῆς γῆς, τὴν ἀστικὴ δημοκρατία, θὰ φερόμεθα ἀπὸ διεφθαρμένα ΜΜΕ, θὰ ψηφίζουμε διεφθαρμένους πολιτικούς, θὰ συνεχίζουμε νὰ δίδουμε καὶ νὰ παίρνουμε φακελάκια καὶ στὸ τέλος θὰ καταποντίσουμε τὴν χώρα μας στὸν βυθὸ τοῦ Αἰγαίου Πελάγους. Διότι δὲν εἶναι μόνον οἱ δημοσιογράφοι καὶ οἱ πολιτικοί. Στὸ αἷμα ὅλων μας κυλᾷ ἡ διαφθορά, τὴν ὁποία φυσικὰ οὐδεὶς ἀναγνωρίζει, γι αὐτὸ καὶ τὴν ἀρνούμεθα μὲ φανατισμό. Ὁ διεφθαρμένος εἶναι πάντα ὁ ἄλλος.

       Δημήτρης Κιτσίκης                        13 Ὀκτωβρίου 2014


2 comments:

  1. Ἡ ξαφνικὴ ἀπόλυτη σιωπὴ τῶν σχολιαστῶν αὐτοῦ τοῦ μπλόγκ γιὰ τὸ παρὸν ἄρθρο, σὲ σχέση μὲ τὸν καταιγισμὸ σχολίων ποὺ προξένησαν τὰ προηγούμενα ἄρθρα μου ἀποδεικνύει, νομίζω, ὅτι, ὅπως λένε οἱ Γάλλοι, j'enfonce une porte ouverte (ῥίχνω μία ἀνοικτὴ πόρτα), δηλαδὴ ὅτι εἶναι σὲ ὅλους αὐτονόητο ὅτι οἱ δημοσιογράφοι (ὅπως καὶ οἱ πολιτικοὶ) τὰ παίρνουν καὶ ὅτι ἐργάζονται γιὰ μυστικὲς ὑπηρεσίες καὶ αὐτὸ ὄχι μόνον στὴν Ἑλλάδα. Ὁ πνευματικὸς μας δὲν πρέπει νὰ φωλιάζῃ μέσα στὴν ἐκκλησία. Ὁ πνευματικός μας εἶναι ὁ λαὸς καὶ σὲ αὐτὸν πρέπει νὰ ἐξομολογούμεθα. Ναί, οἱ δημοσιογράφοι εἶναι διεφθαρμένοι, ὅπως καὶ οἱ πολιτικοὶ τὸ 1965, ἀλλὰ καὶ σήμερα. Ἐνθυμοῦμαι ἕναν πολιτικὸ τὸ 1965 ποὺ εἶχε ἐξαγορασθῆ γιὰ νὰ γίνῃ ὑπουργὸς, ὁ ὁποῖος μοῦ εἶχε εἰπῆ: "Ναί, τὸ ἔκαμα, διότι ἔχω καρκῖνο καὶ θέλω νὰ πεθάνω ὑπουργός".
    Δημήτρης Κιτσίκης

    ReplyDelete
  2. Ἄν πάρουμε ὡς δεδομένο τά λόγια τοῦ Σάρτρ ὅτι " ὅταν ἕνα σύστημα τείνει πρός κατάρρευση, τότε τόσο τό καλό ὅσο καί τό κακό πού συντελοῦνται ἐντός του συμβάλλουν στήν κατάρρευσή του", τότε συμπεραίνουμε ὅτι ἡ ἀντιμετώπιση τῆς διαφθορᾶς ὡς γενικοῦ φαινομένου, προϋποθέτει τήν πλήρη κατάρρευση τοῦ ἑλλαδισμοῦ ὡς νοοτροπίας...

    ReplyDelete