May 7, 2014

108 - Τὸ μεταναστευτικὸ σουρωτήρι τοῦ Αἰγαίου πρέπει νὰ βουλωθῇ

108 - Τὸ μεταναστευτικὸ σουρωτήρι τοῦ Αἰγαίου πρέπει νὰ βουλωθῇ

Ἄς παραμερίσουμε τὰ κροκοδείλια δάκρυα. Κάθεν ἡμέρα ποὺ περνᾷ αὐξάνονται οἱ λαθρομετανάστες ποὺ πνίγονται μεταξὺ Τουρκίας καὶ νήσων ἐνῷ τὸ ἑλληνικὸ κράτος ποὺ νοιάζεται μόνον νὰ σώσῃ τὸν Βαγγέλη ἀπὸ ἐκλογικό πνιγμό, ὅπως καὶ σὲ ὅλα τὰ ἀλλὰ ἐθνικὰ θέματα, ὑπάρχει μόνον στὰ χαρτιά. Αἰσθανόμεθα ἐγκληματίες χωρὶς νὰ μᾶς παρέχονται τὰ μέσα νὰ σταματήσουμε τοὺς πνιγμούς. Ἡ λαθρομετανάστευση καταστρέφει τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξη τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καὶ πρέπει νὰ κοπῇ μὲ τὸ μαχαίρι. Οἱ κατηγορίες γιὰ ξενοφοβία καὶ ῥατσισμὸ ἁπλῶς μᾶς παραλύουν καὶ ὁδηγοῦν στὴν ὁμαδικὴ αὐτοκτονία τοῦ γένους.

Ὑπάρχουν χῶρες, σὰν τὸν Καναδᾶ καὶ τὴν Αὐστραλία ποὺ ἐπιβιώνουν μόνον χάρη στοὺς μετανάστες. Εἰσέβαλαν ἀρχικῶς οἱ Εὐρωπαῖοι,  ἐξαφάνισαν τοὺς ἰθαγενεῖς μὲ ὁμαδικὲς σφαγὲς καὶ προσεπάθησαν νὰ καλύψουν τοὺς τεραστίους γεωγραφικοὺς χώρους ποὺ οἱ ἴδιοι οἱ Εὐρωπαῖοι μετανάστες ἐρήμωσαν, εἰσάγοντας συστηματικὰ νέους μετανάστες. Σήμερα ἀκόμη, ὁ Καναδᾶς καὶ ἡ Αὐστραλία ἔχουν τεράστιες ἀκάλυπτες ἐκτάσεις. Χωρὶς συνεχῇ εἰσαγωγὴ μεταναστῶν δὲν θὰ ὑπῆρχαν ὡς χῶρες.

Στὸ κράτος τῶν Ἀθηνῶν, οἱ Ἕλληνες εἶναι οἱ Ἰνδιάνοι ἰθαγενεῖς. Οἱ μετανάστες εἶναι σὰν τὸν εὐρωπαϊκὸ συρφετὸ τοῦ ΙΖ΄καὶ ΙΗ΄ αἰῶνος, κλεφτῶν, πορνῶν, ἐγκληματιῶν καὶ  τυχοδιωκτῶν ποὺ ἐγκατεστάθησαν χρησιμοποιῶντας βία, κατόπιν γενοκτονίας τοῦ ντόπιου πληθυσμοῦ. Στὸ Κεμπέκ, ὅλες οἱ οἰκογένειες ποὺ προέρχονται ἀπὸ μετανάστες τοῦ ΙΖ΄ αἰῶνος, ἀπὸ τὴν Γαλλία, ἔχουν προγόνους τὶς περίφημες «κόρες τοῦ βασιλιᾶ», σεσημασμένες πόρνες ποὺ ὁ Λουδοβῖκος ΙΔ’ ἔστειλε στὸν Καναδᾶ γιὰ νὰ τὶς ξεφορτωθῇ ἡ Γαλλία καὶ νὰ κάνουν παιδιὰ στοὺς ἐργένηδες τυχοδιῶκτες. Ἡ καταπολέμηση τῆς ξενοφοβίας καὶ τοῦ ῥατσισμοῦ εἶναι ζήτημα ἐπιβιώσεως τοῦ καναδικοῦ κράτους διότι οἱαδήποτε προσπάθεια νὰ σταματήσῃ ἡ εἴσοδος μεταναστῶν, σήμερα Πακιστανῶν καὶ Μπανγκλαντεσιανῶν, ἐλλείψῃ Εὐρωπαίων ποὺ ἡ ἔλευσή τους ἔχει δραματικὰ μειωθῇ, θὰ ἐσήμαινε ἔλλειψη ζωϊκοῦ αἵματος καὶ θάνατος τῆς καναδικῆς κοινωνίας.

Τὰ ἐπιχειρήματα τῶν Ἑλλήνων μεταναστῶν στὴν Βόρειο Ἀμερικὴ ὅτι ἡ Ἑλλὰς θὰ ἔπρεπε νὰ δέχεται μετανάστες ὅπως τὸ κάνει ὁ Καναδᾶς, ἀποδεικνύει τρομερὴ ἄγνοια τῆς Ἱστορίας, κάτι φυσικὸ ἀφοῦ ἡ μεγάλη τους πλειοψηφία εἶναι ὀλιγογράμματοι ἀγρότες τῶν φτωχωτέρων διαμερισμάτων τῆς Ἑλλάδος. Ἡ Βόρειος Ἀμερικὴ εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου ἔθνος μεταναστῶν ποὺ ὑπάρχει μόνον τὶς τελευταῖες ὀλίγες ἑκατοντάδες χρόνια γι αὐτὸ καὶ δὲν ἔχει ἀκόμη οἰκοδομήσει πολιτισμό, ἐνῷ ἡ χώρα μας ὑπάρχει τὰ τελευταῖα τρεῖς χιλιάδες χρόνια μὲ τεράστιο γηγενῆ πολιτισμό. Σὰν τοὺς Βορειοαμερικανούς, οἱ πρόγονοί μας  ἦσαν μετανάστες, ἀλλὰ πρὸ χιλιάδων ἐτῶν καὶ ὠνομάζοντο Ἀχαιοὶ καὶ Δωριεῖς οἱ ὁποῖοι κατέβηκαν ἀπὸ Βορρᾶ, κατέσφαξαν τοὺς ντόπιους πληθυσμοὺς καὶ πολὺ ἀργότερα οἰκοδόμησαν πολιτισμό. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, οἱ γερμανικὲς βαρβαρικὲς φυλὲς εἰσέβαλαν στὸν  δυτικὸ βραχίονα τῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, κατέστρεψαν τὸν πολιτισμό, ἐβούλιαξαν ὁλόκληρη τὴν Δυτικὴ Εὐρώπη στὴν βαρβαρότητα καὶ ἐχρειάσθησαν χίλια χρόνια γιὰ νὰ οἰκοδομήσουν σταδιακὰ ἕναν νέο πολιτισμό.

Σήμερα εὑρισκόμεθα στὴν θέση τῶν γηγενῶν Ἀμερινδιάνων καὶ κινδυνεύουμε νὰ ἐξαφανισθοῦμε ὑπὸ τὶς βαρβαρικὲς εἰσβολὲς τῶν Πακιστανῶν καὶ Μπανγκλαντεσιανῶν οἱ ὁποῖοι ἐὰν ἐπιτύχουν τὴν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων, θὰ οίκοδομήσουν σταδιακά, σὲ χίλια χρόνια, ἕναν περίφημο πακιστανικὸ πολιτισμὸ στὸ ἔδαφος τῆς πάλαι ποτὲ Ἑλλάδος καὶ θὰ μᾶς ἐνθυμοῦνται ὅπως ἐμεῖς ἐνθυμούμεθα μὲ νοσταλγία τοὺς ἐξαφανισμένους Πελασγούς.

Ἱστορία θὰ ἀποδείξῃ ὅτι τοὐλάχιστον στὸ θέμα τῶν μεταναστῶν Χρυσῆ Αὐγή εἶχε δίκαιο. Αὐτὸ βεβαίως δὲν σημαίνει ὅτι ὁλόκληρο τὸ ἐκλογικό της πρόγραμμα συμφέρει τὴν χώρα μας οὔτε ὅτι αὐτὸ ποὺ ἐξαγγέλλει θὰ τὸ ἐφαρμόσῃ. Ἀλλὰ στὸ καίριο θέμα τῆς μεταναστεύσεως ἔχει ἀπολύτως δίκαιο –καὶ ὁ λαός μας τὸ καταλαβαίνει-  καὶ ἐὰν δὲν κοπεῖ μὲ τὸ μαχαίρι ἡ λαθρομετανάστευση, σύντομα θὰ ἔχουμε τὴν τύχη τῶν Ἀμερινδιάνων. Ὅταν ἕνας λαὸς πνίγεται στὴν μέση τοῦ ὠκεανοῦ δὲν νοιάζεται νὰ βουρτσίσῃ τὰ δόντια του γιὰ νὰ σωθῇ μὲ καθαρὴ ὀδοντοστοιχία!

            Δημήτρης Κιτσίκης                                              7 Μαΐου 2014


72 comments:

 1. Διαφωνώ βαθύτατα με το πνεύμα της αναρτήσεως και με ένα επιμέρους στοιχείο. Ξεκινάω από το επιμέρους στοιχείο, που είναι ιστορικό : δεν ξέρουμε πότε οι Έλληνες εμφανίστηκαν στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι ήταν Ινδοευρωπαίοι, και δεν ξέρουμε αν υπήρχε ποτέ κάθοδος, άνοδος, η στρόβιλος Δωριέων, Αχαιών η Μυκηναίων. Τα στοιχεία που έχουμε προς το παρόν, από όσο ξέρω, είναι ελλιπέστατα. Οι νεότερες Θεωρίes των Mario "αλινει" και Marcel Οτtε, που συγκεφαλαιώνονται υπό τον τίτλο "Θεωρία της συνέχειας" υποστηρίζουν ότι οι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες είναι ίσως οι πρώτες που μιλήθηκαν στην ευρωπαϊκή ήπειρο από την ανωτερα παλαιολιθική εποχή. Οι Θεωρίes αυτές ταιριάζουν με την έννοια τις Ενδιαμεσου Περιοχής του Δημήτρη Κιτσίκη : ο αιγαιακός χορός είναι 1) σημείο αποληξης από βορρά των πληθυσμών τις ευρασιατικής στέπpας, που είναι οι πρώτοι που εξημερώσανε το άλογο - και τα έγχορδα με δοξάρι, αφού οι χορδές του τόξου του βιολιού φτιάχνονται ακόμα από τρίχες αλόγου ! Ο αιγαιακός χορός είναι επίσης 2) δίαυλος διάδοσης τις γεωργίας, από Ανατολάς, που είναι και το βασικό χαρακτηριστικό τις νεολιθικής εποχής.

  Πάμε τώρα στο πνεύμα του άρθρου. Πρέπει να είμαστε τελείως ξεκάθαροι στην ηθική μας. Η δεχομαστε τη βία, η δεν την δεχόμαστε. Προσοχή, η υποτιθέμενη μη-via του συστήματος, τα ανθρώπινα δικαιώματα που επικαλούμαστε οποτε μας βολεύουνε, ο πλούτος για μας και η φτώχεια για τους άλλους είναι via καραινατη και ύπουλη.

  Εδώ ερχόμαστε στην ουσία τις πολιτικης. Βέβαιως η χρυσή αυγή - τέλος πάντων, επειδή η χρυσή αυγή είναι πολλά πράγματα, ο λόγος για τον οποιον οι άνθρωποι την ψηφίζουνε είναι το μεταναστευτικό. Και πριν τους μετανάστες το κέντρο τις Αθηνας ήτανε κόλαση. Βeβαιως οι μετανάστες κάνουνε εγκλήματα, βέβαιως το επίπεδο υγείας, ζωής, πολιτισμού, έχει κάνει βουτιά από τον καιρό τις έλευσης τους, βέβαιως όλα αυτά, βέβαιως. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αν είμαστε η όχι αναρχικοί. Αναρχικοί όχι με την έννοια του να τα διαλύσουμε όλα, αλλα με την έννοια ότι δεν υπάρχει εξουσία ούτε υπήρξε ποτε.

  Αν δείτε pροσεκτικα, θα ανακαλύψετε ότι δεν υπάρχει εξουσία. Το τι υπάρχει στη θέση τις και δίνει την εικόνα, την εντύπωση, την ψευδαίσθηση της εξουσίας είναι κατά κάποιον τρόπο και καθημερινό και θρησκευτικό, και όλα μαζί.

  Εκεί ίσως αρχίζει η έννοια του παγκοσμιου ελληνισμού, που λέει ο Δημήτρης Κιτσίκης. Οι Έλληνες δεν ενδιαφέρονται για τι φυλή τους, όπως οι βάρβαροι, αλλα για τον κόσμο.

  ReplyDelete
 2. Εύγε, καθηγητά Κιτσίκη.

  Ο κ. Κωνσταντής είναι χριστιανούλης καρπαζοεισπράκτορας και όσα γράφει είναι παρλαπίπες. Μακάρι να διαβάσει αυτό το άρθρο σου, καθηγητά Κιτσίκη, και ο φίλος σου ο παπα-Μεταλληνός, ο γιός της Μαλτέζας λαθρομετανάστριας για να του έλθει κόλπος και να πάει μιά ώρα αρχύτερα στον Άγιο Πέτρο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Ο κύριος Κωσταντής περιμένει να δει ποιος κρατάει τα κλειδιά του αγίου Πέτρου.

   Delete
 3. Ὁ τίτλος ἀποκρύβει τὴν οὐσία τοῦ ἄρθρου πού εἶναι διττή: ΦΡΑΞΤΕ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ… ἤ ΑΕΡΑΣ ΣΤΑ ΠΑΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΤΡΟΪΚΑΣ

  Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευὴ εἶστε ὑπὲρ τῆς κατάρρευσης τοῦ κράτους τῶν Ἀθηνῶν, ὑπέρ τοῦ πλανητικοῦ ἑλληνισμοῦ, ἐπιχειρηματολογεῖτε γιά ἕνα Αἰγαῖο ἄνευ συνόρων, ἐνῷ τήν Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο τάσσεσθε κατά τῶν ἀλλοφύλων ἐν ὀνόματι τοῦ γένους, ὑποστηρίζετε ἕνα Αἰγαῖο μέ σύνορα καὶ τήν χρήση τοῦ ἑλλαδικοῦ κρατιδίου ὡς ἀσπίδας κατά τῆς λαθρομετανάστευσης; Tὴν δέ Κυριακὴ ἀργία.

  Ὅταν ὑποβιβάζουμε τόν ἑλληνισμό σέ ἐπίπεδο ἑθνικῶν θεμάτων – τά ἐθνικά θέματα στήν Ἑλλάδα ἔχουν ὑπόστάση καί ἐγκυρότητα ὅσο καί τό σουηδικό τζατζίκι - ἐλάχιστα διαφέρουμε στό θόλωμα τῶν ὑδάτων ἀπό τόν ἐπαγγελματία ἀντιρατσιστή. Καλύτερα λοιπόν να ἀφήσουμε στήν ἄκρη τοὐς συναισθηματισμούς καί τά κροκοδείλια δάκρυα, ὄχι μόνο γιά τους λαθρομετανάστες ἀλλά καί γιά τό ἑλληνικό γένος. Ἄν δέν δοῦμε τήν ἱστορική πραγματικότητα κατάματα μπορεῖ νά θέτουμε κινδυνολογικά διλήμματα παίζοντας μέ τό συναίσθημα, ὅπως πράττει καί ἐκβιάζει τό ΠΑΣΟΚ τοῦ Βενιζέλου, δέν δίνουμε ὅμως ὅραμα καί προοπτική. Ἑστιάζουμε στὸ σύμπτωμα καὶ ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὴν αἰτία. Ὁ ἑλληνισμὸς πλήττεται διαρκῶς ἀπὸ τὸ ἑλλαδικὸ κράτος, ὄχι ἀπὸ τοὺς λαθρομετανάστες. Τὸ ἑλλαδικὸ κράτος ἦτο θνησιγενὲς καὶ ἀπεδείχθη ἱστορικὸ ἔκτρωμα. Τὸ ὅτι πνέει τὰ λοίσθια εἶναι φυσικὴ συνέπεια. Ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι ὁ ἑλληνισμός, ἢ τὸ γένος κινδυνεύει νά ὑποστεῖ γενοκτονία ἀπό λαθραίους εἰσβολεῖς – ἤ κατ’ ἄλλους ἀπό τοὺς προδότες πολιτικοὺς ἢ τοὺς ἑβραίους τραπεζίτες - ἄρρα πρέπει νά προασπίσουμε τό ἀθηναϊκό κρατίδιο, ἀποκρύβει καὶ συντηρεῖ τὴν μυρωδιὰ ψοφιμιοῦ πού ἀναδίδει αὐτὸ τὸ ἱστορικὸ ἔκτρωμα ἀπὸ συστάσεώς του. Οὔτε οἱ ξένοι δανειστές, οἱ τραπεζῖτες, ἢ οἱ λαθρομετανάστες ἀπειλοῦν τὸ ἑλλαδικὸ κράτος, ἡ ὕπαρξη καὶ ἡ παρουσία τοῦ ὁποίου ἀποτελοῦν τὸν ὁρισμὸ τοῦ αὐτοάνοσου νοσήματος …

  Μὲ ἀφορμὴ τὰ γεγονότα στὸ Φαρμακονήσι εἶχα γράψει τὸ http://katotokerdos.blogspot.gr/2014/01/blog-post.html ἀναδεικνύοντας τὴν σύμπλευση εὐρωπαϊσμοῦ καὶ ἐθνικισμοῦ.

  Τὸ σημερινὸ κείμενο,- ἀνεξαρτήτως προθέσεων ἤ ἄλλων ἄρθρων τοῦ Κιτσίκη - πέραν τῆς ἔμμεσης ἄφεσης ἁμαρτιῶν πού παρέχει στόν ἀνεύθυνο φασουλῆ ρωμηό - ἐξυπηρετεῖ τοὺς σχεδιασμοὺς καὶ τὴν πολιτικὴ τῶν Βρυξελλῶν, τῆς Ε.Ε., καὶ τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ ἐν γένει, πού βλέπει τὸ βιοτικό ἐπίπεδο καὶ τὴν πλούσια ἐπίπλωσή της νὰ κινδυνεύει ἀπὸ τὰ τριτοκοσμικὰ θύματά της. Δυστυχῶς γιὰ τὴν Εὐρώπη καί εὐτυχῶς γιὰ τοὺς μέχρι χθὲς καταπιεσμένους καὶ σφαγιασμένους λαοὺς πού σηκώνουν κεφάλι, τὰ κλεψιμέϊκα πού ἅρπαξε κάποια στιγμὴ θὰ ἐπιστραφοῦν καί ἡ τζάμπα καλοπέραση θά ἐκλείψει, ὅσα συρματοπλέγματα νὰ βάλουν στὸν Ἔβρο, ὅσες νάρκες νὰ ποντίσουν στὴν θάλασσα, ὅσες Frontex καὶ νὰ ἐφαρμόσουν γιὰ λογαριασμὸ τῶν εὐρωπαίων τά μελλοντικά γκαρσόνια τους, οἱ ἑλληναράδες μπράβοι – πορτιέρηδες τοῦ ἑλλαδικοῦ καταγωγίου … ἀναφωνῶντας ὅλοι μαζὶ μὲ μία φωνὴ

  Ζήτω τὸ Ἔθνος !!!

  Ζήτω ὁ στρατός !!!

  ΖΗΤΩ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙΠΛΑ !!!

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 5. Αυτό που δεν καταλαβαίνουνε αυτοί οι ηλίθιοι, η μάλλον κάνουνε πως δεν το καταλαβαίνουνε, είναι ότι αυτό που όλους μας απασχολεί είναι η θνητότητα. Πολύ πριν τους μετανάστες το κράτος, οι γονείς, το σχολειό, το αφεντικό, τους ζητάει όχι μονο να το ξεχάσουνε αυτό το ζήτημα, αλλα να θυσιαστούνε για κάτι άλλο. Έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, και όλες αυτές οι αντιφάσεις βγαίνουνε στην επιφάνεια. Και αντί να κάτσουνε να καταλάβουνε τι συμβαίνει, η μάλλον να θυμηθούνε τι συμβαίνει, αρπάζονται από το πρώτο σύνθημα που βρίσκουνε μπροστά τους σαν τα μωρά παιδιά.

  ReplyDelete
 6. Ὁ Ζαρατούστρα μοῦ ἔστειλε νὰ διαβάσω δύο ἄρθρα τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ Ῥεσάλτο (24 Ἀπριλίου καὶ 8 Μαΐου 2014) ποὺ προτρέπουν τὸν Ἕλληνα νὰ ψηφίσῃ Σύριζα, ἄρθρα ποὺ χρησιμοποιοῦν συνάμα ἀντικομμουνισμό. Ὁ καλοπροαίρετος διάλογος ποὺ μᾶς ἔχουν διδάξει οἱ Ἕλληνες πρόγονοί μας εἶναι χάρισμα Θεοῦ γι αὐτὸ καὶ προσπαθῶ ἐδῶ νὰ τὸν χρησιμοποιήσω:

  Παρατηρῶ λοιπὸν τὰ ἑξῆς στὴν ἐπιχειρηματολογία τοῦ Ῥεσάλτο. Γράφει στὸ ἄρθρο του τῆς 24ης Ἀπριλίου: «Ἄν συνδυασθῇ ὁ ἐκλογικὸς καταποντισμὸς τῆς κυβερνητικῆς ἐγκληματικῆς συμμορίας μὲ τὸν ἐκλογικὸ καταποντισμὸ τοῦ ΚΚΕ θὰ ἔχουμε τὸ ΤΕΛΕΙΟ [κεφαλαῖα τοῦ Ῥεσάλτο] ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα». Δὲν σᾶς θυμίζει κάτι αὐτὴ ἐπιχειρηματολογία; Ἐμένα μοῦ θυμίζει τὸ ΠΑΣΟΚ τοῦ 1981. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν τὸ ΠΑΣΟΚ ὡς Δράκουλας νὰ πιῇ τὸ αἷμα τοῦ «συναγωνιστοῦ του» ΚΚΕ, νὰ τὸ ἐξασθενίσῃ, νὰ τὸ καταντήσῃ οὐραγὸ τοῦ συστήματος, κάτι ποὺ ἐθεωρήθη μεγάλη ἐπιτυχία τοῦ καπιταλιστικοῦ στρατοπέδου τῆς Δύσεως διότι τὸ ΚΚΕ ἔπεσε στὴν φάκα καὶ συνειργάσθη μὲ τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ ἐχρειάσθη ἡ θαρραλέα πολιτικὴ τῆς Παπαρήγα, στὴν δεκαετία τοῦ 1990, γιὰ νὰ ἀνασυνταχθῇ τὸ ΚΚΕ καὶ νὰ δηλώσῃ ὅτι ὄχι δὲν συνεργάζεται ξανὰ μὲ τὴν σοσιαλδημοκρατια (ΠΑΣΟΚ καὶ σήμερα Σύριζα).

  Ὁ ἀντικομμουνισμὸς τῆς ἐπιχειρηματολογίας τοῦ Ῥεσάλτο φαίνεται ξεκάθαρα ἀπὸ τὴν ἑξῆς φράση, στὸ ἴδιο ἄρθρο: «Τὸ ΚΚΕ ὄχι μόνον δὲν ἀποσταθεροποιεῖ τὶς ὑπάρχουσες καθεστωτικὲς ἰσορροπίες, ἀλλὰ ἀποτελεῖ καὶ ἰσχυρὸ σταθεροποιητικὸ παράγοντα τοῦ καθεστῶτος». Ἡ γνώμη μου εἶναι ὅτι ἐφ'ὁσον στόχος μας εἶναι ἡ ἀποσταθεροποίηση τῆς κατοχικῆς κυβερνήσεως τοῦ Σαμαροβαγγελισμοῦ, ἡ μόνη λύση εἶναι νὰ ψηφισθῇ ἡ Χρυσῆ Αὐγή.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Λοξοδρομήσαμε ἀπό τό ἀρχικό θέμα, ἀναγκάζομαι λοιπόν νά τοποθετηθῶ σέ κάτι πού δέν εἶχα πρόθεση…

   Ἐπειδὴ μόνο μὲ τὶς δύο ἀποσπασματικὲς παραγράφους, πού παρατέθηκαν ἀπὸ τὸν κ. Κιτσίκη, τὸ πιθανώτερο εἶναι νὰ βγοῦν λαθεμένα συμπεράματα καὶ νὰ ἀδικηθεῖ τὸ περιοδικὸ Ρεσάλτο, βάζω τοὺς πλήρεις ἠλεκτρονικοὺς συνδέσμους γιὰ κάθε ἐνδιαφερόμενο. Ἡ παράθεσή τους δὲν σημαίνει ὅτι υἱοθετῶ ἢ προτείνω τὶς θέσεις, τὸ κάνω ἀφ’ ἑνὸς γιὰ νὰ μποῦν κάποια πράγματα στὴν θέση τους καὶ ἀφ’ ἑτέρου γιὰ νὰ ἐμπλουτισθεῖ ὁ προβληματισμὸς τῶν πιθανῶν ψηφοφόρων τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς -ὅπως τοῦ Κιτσίκη – καὶ μὲ κάποια ἄλλη δυνατότητα ἀνατροπῆς τοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ… Μὴν διαβάζουμε μόνο γιὰ Χρυσῆ Αὐγὴ ὡς μόνη λύση …

   http://www.resaltomag.blogspot.gr/2014/04/blog-post_8493.html

   http://www.resaltomag.blogspot.gr/2014/05/blog-post_6459.html

   Ὅσον ἀφορᾶ τὰ συγκεκριμένα ἄρθρα. Ἡ ἐπιχειρηματολογία τοῦ Ρεσάλτο ταυτίζεται μὲ αὐτὴ τοῦ Κιτσίκη ὡς πρὸς τὸ σκοπούμενο. Τὴν ἀνατροπὴ τοῦ Σαμαροβενιζελισμοῦ. Ὡς τακτικὴ κίνηση ὁ ἕνας ( Ρεσάλτο) ἐπιλέγει τὴν ψήφιση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ , ὁ δὲ ἄλλος ( Κιτσίκης) ἐπιλέγει τὴν ψήφιση τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Καὶ οἱ δύο ἀπορρίπτουν τὴν ψῆφο στὸ ΚΚΕ, τοῦ ἔχουν δὲ ἀσκήσει κριτικὴ γιὰ τὴν ἀδράνειά του, θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κάποιος πού ἔχει διαβάσει καί τούς δύο - ἐγώ ἄς ποῦμε - πανομοιότυπη. Ὅπως δὲν μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ ἀντικομμουνιστὴς ὁ Κιτσίκης , ἔτσι καὶ τὸ τελευταῖο γιὰ τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ κατηγορηθεῖ τὸ Ρεσάλτο εἶναι γιὰ ἀντικομμουνισμό. Ὅποιος παρακολουθεῖ σὲ τακτικὴ βάση τὴν ἀρθρογραφία τοῦ Ρεσάλτο τὸ γνωρίζει, ὅπως ἐπίσης καὶ τὴν ἀπέχθειά του γιὰ τὸ ΣΥΡΙΖΑ , τή ΧΑ καί τά ἄλλα κόμματα πλήν ΚΚΕ στό ὁποῖο ἀσκεῖ σκληρή , εὐθεῖα καί οὐσιαστική κριτική…

   Delete
 7. H Ελλάδα που έφτιαξαν οι "ειδωλολάτρες" και η Ελλάδα των ρωμιών!

  http://www.youtube.com/watch?v=H7tmROqiqFI

  Ό,τι συμβαίνει στη χώρα μας , συμβαίνει απολύτως δίκαια και νομοτελειακά!Δε θα μπορούσε να οδηγήσει πουθενά αλλού ο δρόμος που ακολούθησαν οι ρωμηοί και υπάρχει και συνέχεια.


  Αυτά μέχρι να αλλάξετε μυαλά ρωμιο-έλληνες!

  ReplyDelete
 8. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 9. Μοῦ ἄρεσε ἡ παραπάνω αὐθόρμητη ἀγανάκτηση τοῦ Γιώργου Γιάγκου.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 10. Για έναν άνθρωπο που έχει περισσότερες ιστορικές γνώσεις από τον ολιγογράμματο αγρότη, δέχεσαι ευκόλως τις ανοησίες των νορδικιστών (ως νορδικισμός λογίζεται η θεώρηση ότι η μοναδικότης των μεσογειακών πολιτισμών οφείλεται στο εισαγόμενο αίμα της Βόρειας Ευρώπης).

  Οι Έλληνες κατήγοντο αρχικά από το ευρύτερο Πελασγικό έθνος. Ο Δευκαλίων, πατέρας του Έλλην, είχε γεννηθεί στη Θεσσαλία. Οπότε το Ελληνικό γένος δεν κατέβηκε από Βορρά.

  τὸ δὲ Ἑλληνικὸν γλώσσῃ μὲν ἐπείτε ἐγένετο αἰεί κοτε τῇ αὐτῇ διαχρᾶται, ὡς ἐμοὶ καταφαίνεται εἶναι· ἀποσχισθὲν μέντοι ἀπὸ τοῦ Πελασγικοῦ ἐόν ἀσθενές, ἀπό σμικροῦ τεο τὴν ἀρχὴν ὁρμώμενον αὔξηται ἐς πλῆθος τῶν ἐθνέων, Πελασγῶν μάλιστα προσκεχωρηκότων αὐτῷ καὶ ἄλλων ἐθνέων βαρβάρων συχνῶν.

  Το ελληνικό έθνος, αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλεί — αυτή είναι η πεποίθησή μου· αφότου όμως ξέκοψε από το πελασγικό, αδύνατο τότε και στην αρχή μικρό, αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη, καθώς προσχώρησαν σ᾽ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, αλλά και πολλά άλλα βαρβαρικά φύλα.

  Ἱστορίαι, Βιβλίο Α'

  Δηλοῖ δέ μοι καὶ τόδε τῶν παλαιῶν ἀσθένειαν οὐχ ἥκιστα· πρὸ γὰρ τῶν Τρωικῶν οὐδὲν φαίνεται πρότερον κοινῇ ἐργασαμένη ἡ Ἑλλάς· δοκεῖ δέ μοι, οὐδὲ τοὔνομα τοῦτο ξύμπασά πω εἶχεν, ἀλλὰ τὰ μὲν πρὸ Ἕλληνος τοῦ Δευκαλίωνος καὶ πάνυ οὐδὲ εἶναι ἡ ἐπίκλησις αὕτη, κατὰ ἔθνη δὲ ἄλλα τε καὶ τὸ Πελασγικὸν ἐπὶ πλεῖστον ἀφ' ἑαυτῶν τὴν ἐπωνυμίαν παρέχεσθαι, Ἕλληνος δὲ καὶ τῶν παίδων αὐτοῦ ἐν τῇ Φθιώτιδι ἰσχυσάντων, καὶ ἐπαγομένων αὐτοὺς ἐπ' ὠφελίᾳ ἐς τὰς ἄλλας πόλεις, καθ' ἑκάστους μὲν ἤδη τῇ ὁμιλίᾳ μᾶλλον καλεῖσθαι Ἕλληνας, οὐ μέντοι πολλοῦ γε χρόνου [ἐδύνατο] καὶ ἅπασιν ἐκνικῆσαι.

  Την ἀδυναμίαν, ἄλλωστε, τῶν παλαιῶν καιρῶν μου φαίνεται ὅτι ἀποδεικνύει καὶ τὸ γεγονὸς πρὸ πάντων ὅτι πρὶν ἀπὸ τὰ Τρωικὰ τίποτε δὲν ἐπεχείρησεν ἀπὸ κοινοῦ ἡ Ἑλλάς. Νομίζω μάλιστα ὅτι τὸ ὄνομα αὐτὸ οὔτε εἶχε δοθῆ ἀκόμη εἰς ὅλην τὴν χώραν, οὔτε καν ὑπῆρχε πρὸ τοῦ Ἕλληνος, υἱοῦ τοῦ Δευκαλίωνος, ἀλλὰ τὰ διάφορα φύλα, καὶ εἰς μεγαλυτέραν ἔκτασιν τὸ Πελασγικόν, ἔδιδαν τὸ ὄνομα τῶν εἰς τὰ ὑπ' αὐτῶν κατοικούμενα διαμερίσματα. Ἀλλ' ἀπὸ τὴν ἐποχὴν ποὺ ὁ Ἕλλην καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ ἀπέβησαν ἰσχυροὶ εἰς τὴν Φθιώτιδα, καὶ τὴν βοήθειαν τῶν ἐπεκαλοῦντο οἱ κάτοικοι τῶν ἄλλων πόλεων, τὰ διάφορα φύλα, συνεπεία τῆς ἐπικοινωνίας αὐτῆς, ὠνομάζοντο ἤδη ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον Ἕλληνες, μολονότι πολὺς ἐπέρασε καιρὸς πρὶν τὸ ὄνομα τοῦτο ἠμπορέση νὰ ἐπικράτηση γενικῶς.

  Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, Βιβλίο Α'

  ReplyDelete
 11. Βρε πάρτε το γραμμή!Όσο θα προσκυνάτε τη κάθε ξενόφερτη ψευδοιδεολογία που δεν έχει καμία σχέση με την ελληνικότητα τα ίδια και χειρότερα θα συμβαίνουν!

  Χριστιανισμός , Ισλαμισμός , Βυζαντινισμός , Ιουδαισμός , Σιωνισμός , σταλινισμός , αριστερισμός(δεξιά - αριστερά , νοτιοδεξιά , νοτιοαριστερά και δε ξέρω εγώ τι άλλο) , κομμουνισμός , φασισμός , ναζισμός , σοσιαλισμός , αναρχία.

  Όλες λοιπόν αυτές οι έννοιες είναι(όπως κι άλλες πολλές) ΑΣΧΕΤΕΣ ΠΑΝΤΕΛΩΣ με τον Ελληνισμό και το ελληνικό πνεύμα.Όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό , τότε ας μιλήσουμε για ένα καλύτερο αύριο.Προς το παρών βολευτείτε με τις ξενόφερτες θεωρίες σας , των ψυχασθενών Στάλιν και Χίτλερ , διχάζοντας παράλληλα τον Ελληνισμό.


  Αυτοί είστε κύριοι!Μέχρι τη Λαμία!ΟΛΟΙ ΣΑΣ!!!

  http://www.youtube.com/watch?v=H7tmROqiqFI

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οταν πηγαινα καπου εκει στην οδο Δωδωνης πριν καμια εικοσαρια χρονια ο Μπεξης αλλιως τα ελεγε.
   Οπως αλλιως τα ελεγε και οταν εκανε εκπομπες με τον Αδωνη.
   Τελικα απο τις τελευταιες φορες που τον ακουσα ειχα την εντυπωση οτι αλλου πηγαινε.
   Φαινεται ομως οτι βρηκε πιασαρικο θεμα αλλου.
   Ειχε μαλιστα φτιαξει και κομμα, δεν ξερω αν τοχει ακομη.
   Αν εβαλες αυτο το βιντεο για να ακουσουμε τι εκαναν οι "ειδωλολατρες" προγονοι μας, κι εγω μαζι σου.
   Αν μου τοβαλες για να ακουσω τον Μπεξη θα σε συμβουλευα να προσεχεις.

   Delete
 12. Κάποιοι μπορεῖ νὰ εἶναι - ὅπως ἀναφέρθηκε αὐθορμήτως - τρίχα στὰ ἀρχίδια τῶν μαχητῶν τοῦ Ροῦπελ, κακὸ σπυρὶ στὸν κῶλο τοῦ Καραίσκακη, σκόνη στὰ παπούτσια τοῦ Κάλβου.

  Ὅμως ἔννοιες ὅπως ἔθνος, πατρίδα, γένος, ἀντὶ νὰ προφέρονται ἐλάχιστα, ὅπως κάθε τί ἱερό, κατήντησαν στὸ στόμα κάποιων ἄλλων μέσο καθημερινῆς λοβιτούρας καὶ ψυχικῆς ἀναπλήρωσης. Τοὺς ἐνοχλεῖ ὁ ἰσλαμικὸς φερετζὲς ἀλλὰ μετέτρεψαν τὴν ἴδια τὴν πατρίδα τους σὲ φερετζὲ γιὰ νὰ κρύψουν τὴν κενότητά τους. Σωκράτης, Ἀλέξανδρος, Καραϊσκάκης, Σολωμός, Παλαμᾶς καὶ τόσοι ἄλλοι χρησιμοποιοῦνται ὡς ἀναβολικὰ κατὰ τῆς δειλίας καὶ τῆς πνευματικῆς τους ὀκνηρίας … Αὐτοὶ εἶναι οἱ λαθραῖοι ἕλληνες πού ἀγαπᾶνε τήν πατρίδα ὡς φερετζέ καί μόνο, ἀνακαλύπτουν δέ παντοῦ ἀνθέλληνες. Εἶναι τό μόνον πού ξέρουν νά κάνουν. Ἄν δὲν τοὺς βροῦν, ἀκόμα καὶ στὴν ἐρημιὰ θὰ σηκώσουν τὴν πρώτη πέτρα γιὰ νὰ βροῦν … Καὶ μόλις τοὺς ἀνακαλύψουν βγάζουν ἀπὸ τὸ συρτάρι τὸν Κωνσταντῖνο …. Κολοκοτρώνη νὰ ρίξει φωτιὰ καὶ τσεκούρι στοὺς προσκυνημένους…

  Ὅλη ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία κατήντησε φερετζὲς καὶ ἀναβολικὸ γιὰ νὰ μασκαρευτοῦν οἱ λαθραῖοι ἕλληνες καὶ νὰ ἁλωνίζουν οἱ ἐξ ἑσπερίας φιλελεύθεροι καί εὐρωπαϊστές νονοί τους…

  Μεγαλύτερο κίνδυνο γιὰ τὴν πατρίδα ἀπὸ τοὺς λαθρομετανάστες ἀποτελοῦν οἱ λαθραῖοι ἕλληνες…

  ReplyDelete
 13. 100% συμφωνω!

  ReplyDelete
 14. Προφανως μπουχτισατε να ακουτε τοσα χρονια απο τους πασοκους τους νεοδημοκρατες και τους αριστερους πατριωτικες ομιλιες και θεωρειτε οτι πρεπει να σταματησουμε πια.
  Οσον αφορα εμενα προτιμω αυτον που μιλαει με θαυμασμο και αγαπη για την χωρα του εστω και στα ψεματα παρα τους ψυχανωμαλους που πριονιζουν το δεντρο που καθονται.
  Εδω δεν εχουμε την περιπτωση που καποιοι μας παραμυθιαζουν με πατριωτικα συνθηματα αλλα την καταντια να μας λενε στα μουτρα οτι πρεπει να εξαφανιστουμε.
  Θα σας επαναλαβω δε την προκληση.
  Πειτε μας τελος παντων τι θελετε για την Ελλαδα στο μελλον.
  Εγω καταλαβα οτι θελετε να μην υπαρχει.
  Αν καταλαβα λαθος πεστε μου το σωστο.
  Και ναι φιλε μου το φωτια και τσεκουρι το ειπε πρωτος ο Κωνσταντινος Κολοκοτρωνης, αν πρεπει να ασχοληθουμε και με τετοιες σαχλαμαρες την ωρα που καιγεται ο κωλος μας.
  Μακαρι να αγαπανε την πατριδα τους και να μην ξερουν να γραφουν ουτε τ ονομα τους.
  Απο σπουδαγμενους λεχριτες κονομησαμε.
  Το μονο που δειχνετε με τον σνομπισμο σας ειναι η αντιδημοκρατικοτητα σας.

  ReplyDelete
 15. Ἀπό πότε ἡ ἔκδοση πιστοποιητικῶν ἀνθελληνικότητος σημαίνει δημοκρατικότητα;

  Φαντάζομαι ὅτι δέν συνομιλεῖτε μέ ὅσους ἀποκαλεῖτε ἀρχιδότριχες ἤ ἀνθέλληνες. Καί πολύ καλά θά κάνετε. Ἐγώ ἐπί πλέον αὐτῶν, δέν κάνω συζητήσεις περί ἑλληνισμοῦ οὔτε μέ λαθραίους ἕλληνες.

  Δέν ἔχουμε τίποτε νά ποῦμε...

  ReplyDelete
 16. " Ο Ελληνισμός , η μόνη δύναμη που μπορεί να αναχαιτίσει τον νεοφιλευθερισμό "

  http://www.youtube.com/watch?v=vE22OIMZEjo


  Αξίζει πραγματικά να το παρακολουθήσετε!

  ReplyDelete
 17. Το οτι δεν εχεις τιποτε να πεις ειναι φανερο.
  Αν ειχες θα τοχες πει και δεν θα με επρηζες.
  Δημοκρατης δεν εισαι γιατι σνομπαρεις τον αμορφωτο λαο, που παντως εχει την κοινη λογικη να πει δυο σωστες κουβεντες με νοημα.
  Συνομιλω και με αρχιδοτριχες και με ακομη χειροτερους, αλλα κατανταει κουραστικο το να προσπαθεις να απαντησεις στο τιποτα που σου λενε.
  Πες μου ανθρωπε μου τι θαθελες να γινει στην χωρα μας.
  Εχεις καποια αποψη η απλως μιλας χωρις να λες τιποτα;
  Και αν οπως εγω καταλαβαινω θελεις να την εξαφανισεις απο τον χαρτη τι περιμενεις να σου πω; Μπραβο;
  Εγω ειμαι ξεκαθαρος. Την περιουσια μου και την χωρα μου θα την αφησω στα παιδια μου οπως μου τα αφησαν οι γονεις μου.
  Αν θες να αποκληρωσεις τα παιδια σου για χαρη των Πακιστανων, τουλαχιστον θαπρεπε να εξασφαλισεις οτι θα σε γηροκομησουν.
  Το πιθανωτερο ομως ειναι οτι θα σε σφαξουν σαν τραγι.
  Και καλα εσυ θα πληρωσεις την βλακεια σου, εγω τι φταιω;
  Θα ψηφισω Χ.Α οχι μονο γιατι ειναι οι μονοι που δεν επιμενουν να με εξαφανισουν, αλλα και γιατι το προγραμμα της ειναι οτι δημοκρατικοτερο κυκλοφορει στην πιατσα.
  Ειναι το μονο κομμα που εχει πληρη επιγνωση οτι ο κοινοβουλευτισμος ειναι ενα ακραια ολιγαρχικο συστημα και εχθρικο στον εθνικισμο, πραγμα που με κανει να ελπιζω οτι θα αναγκαστει ακομη και αν δεν ειναι αυτες οι προθεσεις του να στηριχθει στον λαο δινοντας του καποιες εξουσιες και ανοιγοντας ετσι εναν δρομο για τον εκδημοκρατισμο της χωρας μας.
  Μπορει να φαινεται οτι το σεναριο αυτο εχει μικρες πιθανοτητες αλλα απ την αλλη δεν υπαρχει τιποτε.
  Και οταν λεω τιποτε, εννοω ουτε Ελληνες.
  Γι αυτο και δεν φοβαμαι μηπως αντι γι αυτο, αναδειξω με την ψηφο μου καποιον Φυρερ.
  Ακομη κι αυτος θα ειναι καλυτερος απο τον Μπομπολα,(για να μην παμε παραεξω).
  Νομιζω οτι ειμαι αρκετα σαφης.
  Δεν μπορω ομως να πω οτι καταλαβα τι πιστευεις εσυ και καποιοι αλλοι.
  Τελικα εχετε καποια γνωμη και επιχειρηματα να την στηριζουν η απλως λετε περισπουδαστες σαχλαμαρες;

  ReplyDelete
 18. Οι πρωτοι ανθελληνες ειναι της χρυσης αυγης....
  Δυστυχως σας εχουν πιπιλισει το μυαλο οτι πολιτικη ειναι μονο τα κομματα και η αριστερα δεξια.
  Δε κρινετε ουτε τον πολιτισμο ουτε τη θρησκεια ουτε τις προτασεις.
  Κοιμαστε εν ολιγοις.Κριμα!Ολα συμναινουν δικαιως παντως!
  Θα εχουμε πολεμο με τη χρυση αυγη!
  Προειδοποιω!
  Ψηφισε καλυτερα ενα μικρο αγνωστο κομμα!

  ReplyDelete
 19. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  2. Ανθρωπε μου ειναι ναζι.Καταλαβαινεις τι ειναι ναζι?
   Γνωριζεις?Περα απο ναζι ειναι και χαζοι.Επομενως το οτι αγαπαν την Πατριδα δε μου λεει πολλα.....
   Τελος παντων ψηφιστε τους.Εγω δεν ειμαι ουτε αριστερος ουτε δεξιος.Εσεις θα σκοτωνεστε μεταξυ σας κατω απο το βλεμμα του θεου σας του Γιαχβε....

   Μετα να δω τι θα λες για διχονοιες και εμφυλιους και ποιος τους προκαλει...

   Delete
 20. Ὁμολογῶ ὅτι ὁ Γιῶργος Γιᾶγκος, ἐξ ἀρχῆς, μὲ ἐντυπωσίασε μὲ τὴν γραφή του, ὅπως καὶ στὸ παραπάνω του σχόλιο, ἄν καὶ ἀγνοῶ ποῖο εἶναι τὸ πραγματικό του ὄνομα. Κατέχει τὸ μέτρο, οὐσιῶδες προτέρημα τῶν Ἑλλήνων καὶ ὑποθέτω καὶ τὴν ἀρετή. Συνθέτει, ἑνώνει, ἀντί νὰ διαιρεῖ. Ὅτι λέγει γιὰ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ μέ εὑρίσκει σύμφωνο: "Τὶς ψήφους οἱ χρυσαυγῖτεςε τὶς κέρδισαν διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου, μὲ μάχες στὰ πεζοδρόμια, μὲ διώξεις καὶ φυλακίσεις, μὲ καθημερινὸ ἀγῶνα, ἀκόμα καὶ μὲ τὴν ζωή τους". Θυμίζουν τοὺς κομμουνιστὲς τῶν ἡρωϊκῶν ἐποχῶν. Δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ τοὺς πολιτικάντηδες ποὺ εἰσχωροῦν στὴν πολιτικὴ μὲ νοοτροπία Τσοχατζοπούλου.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι.Μονο που ενα ακομα προτερημα των Ελληνων ειναι και η Αρετη και η Δημοκρατια και οχι οι τσαμπουκαδες και οι μαχαιριες 10 ενανιτον 1 σε πεζοδρομια.Συμφωνουμε οτι καπως ετσι κερδισε η χρυση αυγη τις ψηφους.Με ξυλο μαγκιες και τσαμπουκαδες


   Και εις ανωτερα....βια!

   Delete
  2. Άποψη σας είναι ότι η δημοκρατία είναι προτέρημα του Ελληνισμού.

   Delete
  3. Δεν ειναι αποψη μου.Η Δημοκρατια ειναι το κατ΄εξοχην ελληνικο πολιτευμα.Εμεις το ιδρυσαμε.Και φυσικα και ειναι προτερημα οταν σχεδον ολες οι χωρες παγκοσμιως εχουν δημοκρατια.Αρα μας αντιγραφουν.Κατι θα τους αρεσε.....

   Delete
  4. Άποψη σας είναι. Όπως άποψη μου είναι ότι η αρετή ταιριάζει περισσότερο με το πολίτευμα της αριστοκρατίας (γνήσια αριστοκρατία και όχι πλουτοκρατία). Ξεχάσαμε όλα τα άλλα πολιτεύματα της αρχαίας Ελλάδας; Όσο για το σχόλιο σχετικά με την επικράτηση της δημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν ξέρω αν σοβαρολογείτε. Το μόνο πολίτευμα που υφίσταται στη Δύση είναι η ολιγαρχία, με δημοκρατικό μανδύα. Ναι, το ακούσατε, ο κοινοβουλευτισμός είναι στην πραγματικότητα μια ολιγαρχική πολιτειακή παραλλαγή.

   Delete
 21. Ερώτηση. Μήπως μπερδεύουμε δυο πράγματα τελείως διαφορετικά μεταξύ τους, και δεν συνεννοούμαστε ? Από τη μια υπάρχει μια συναισθηματική, ονειρική, αλλα τελείως πραγματική αίσθηση του ανήκειν, που για μερικούς από εμάς παίρνει το όνομα Ελλάς. Από την άλλη υπάρχει αυτό που λέμε ελλαδικό κράτος, και είναι αυτό που κάνει τώρα εκλογές.

  Ένα αυτό. Το άλλο που λέω είναι το εξής - πέρα από χαριτολογήματα, και για να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους, οι Χρυσαυγίτες οι βασικές τους δουλειές ήτανε μπραβιλίκια, τσαμπουκάδες με τις πλάτες τον αστυνομικών στα πεζοδρόμια και τους βλέπετε όταν μιλάνε, σε τι πνευματική κατάσταση βρίσκονται. Και εδώ πρέπει επιτέλους να γίνουμε κυριολεκτικοί. Άλλο το ότι ο ελληνικός λαός, τη μεγάλη του πλειοψηφία, πρέπει κάποιος να την υποστηρίξει, ακριβώς όπως οι κομμουνιστές κάποτε υποστηρίζανε τα δικαια tης ανθρωπότητας - και άλλο να λέμε ζητω η Χρυσή Αυγή επειδή μαχαιρώνει μετανάστες ! Όχι, κύριε Κιτσίκη, εδώ πλέον σταματάει η λογοτεχνίζουσα παραδοξολογία, διότι και οι λέξεις έχουνε αποτελεσμα. Όχι, το μαχαίρωμα αδύναμων δεν είναι μάχη στα πεζοδρόμια. Οι διώξεις και οι φυλακίσεις τώρα πρόσφατα γίνανε και πρόκειται για εσωτερικά ξεκαθαρίσματα που θυμίζουνε φευγαλέα τη Nύχτα των Mεγάλων Mαχαιριών του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος της Γερμανίας. Δεν χρειάζεται να είσαι Συριζαιος, η ο,τιδήποτε άλλο, και πουλημένος στους Αμερικανους και τους Σιωνιστές για να μην γουσταρεις το χαλι τις Χρυσής Αυγής !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ακριβως.Αυτοι νομιζουνε εγω που ειμαι κατα της χρυσης αυγης ειμαι αριστερος η αναρχικος.Τετοιο παπα τρωνε.....μιλαμε για πολυ κουτοχορτο.Τους εχουν βαλει εντεχνα σε τετοιο τροπο σκεψης οτι οποιος ειναι κατα της χρυσης αυγης ειναι και κατα της Ελλαδας αλλα και της αρχαιας Ελλαδας.Οτι ειναι διεθνιστες αυτοι που ειναι κατα της χρυσης αυγης.ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΑΓΡΙΟΥΣ!

   Αλλα δε θα μπορουσε να γινει αλλιως αφου οι γκεμπελιστικες τακτικες ειναι απο τις πιο "ποιοτικες" στον τομεα της προπαγανδας μεχρι και σημερα.

   Delete
 22. Αυτό που βρίσκεται σε κρίση είναι το σύστημα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Η Χρυσή Αυγή είναι επιφαινόμενο. Η οικονομική κρίση οξύνει την τεραστια κρίση που υπάρχει από τον καιρό του Αδάμ. Ο Θεός ο ίδιος βάζει τον Αδάμ και την Εύα, τον άνθρωπο, να έχουνε δικαιώματα και υποχρεώσεις. Τους λέει ότι δεν έχουνε δικαίωμα να φάνε από το δέντρο, όπως στα παραμυθια του λένε του παλικαριού, όλες τις πόρτες μπορείς να τις ανοίξεις, εκτος από μία. Eμ βεβαια, αυτήν ακριβώς θα παεi να ανοίξει και βeβαιως ο Αδάμ και η Εύα θα φάνε από το μηλο. Κάθε απαγόρευση θα προκαλεί την παραβίαση της, γι αυτό και ο Καποδίστριας για να διαδώσει την πατάτα, την απαγόρευσε ! Αντί να λέμε λοιπόν πράγματα υπερβολικά προφανή, βρείτε σας παρακαλώ πολύ εσείς που νοιάζεστε για τον ελληνικό λαό, τι του ήτανε τόσον καιρό απαγορευμένο, και η Χρυσή Αυγή (που σιγά μην είναι αυθόρμητο κίνημα, μα καλά, είμαστε σοβαροί, θα αφήνανε οι ξένες δυνάμεις μια τέτοια οργάνωση να κάνει ο,τι της γουστάρει ?) αναφέρεται σε αυτό υπόγεια, και το εκμεταλλεύεται ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΙ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μη μιλας με γρφιφους.Πες μας τι ηταν το "απαγορευμενο" που καπιλευεται η χρυση αυγη!

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Μα εγώ το θέτω προς συζήτησιν ! Ενδεχομένως, ένα θρησκευτικό αίσθημα, θρησκευτικό, όχι με την έννοια του λιβανιού η τον θαυμάτων, αλλα του νοήματος τις ζωής. Όταν υποφέρουμε στην καθημερινότητα μας, αυτομάτως ο εγκέφαλος, η ψυχή, το πνεύμα, ψάχνει να βρει μια λύση, μιαν ευτυχία άφθαρτη.

   Επαναλαμβάνω όμως πως το θέτω προς συζήτησιν ! Δεν ξέρω και εγώ ο ίδιος. Ο κύριος Γιάγκος παρακάτω λέει κάτι παρόμοιο. Μονο που οι αρχαίοι λέγανε ότι αυτό το πράγμα δεν μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, αλλα είναι αιώνιο, άφθαρτο και τα λοιπά. Γίνομαι μεταφυσικός, αλλα τι να κάνω κι εγώ !

   Delete
 23. Ἀμφισβητῶ τὴν αἰσχρὴ προπαγἀνδα τῶν ΜΜΕ ποὺ παρουσιάζει ἀκατάπαυστα ἐπὶ μῆνες τὶς ἴδιες εἰκόνες βίας περὶ δῆθεν ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ὅπως ἀμφισβητῶ τὴν αἰσχρὴ προπαγάνδα τῶν ΗΠΑ κατὰ τῶν ῥωσοφώνων τῆς Οὐκρανίας. Οἱ μεγαλύτεροι τραμποῦκοι, οἱ μεγαλύτεροι ἐγκληματίες σφαγεῖς τῶν λαῶν, εἶναι τὸ ΝΑΤΟ καὶ ὁ ἀμερικανικὸς ἰμπεριαλισμός. Καὶ ἄς θυμηθοῦμε τὸ σωστὸ σύνθημα τοῦ Ἀνδρέα τὸ 1981 προτοῦ προδώσῃ: ΕΟΚ καὶ ΝΑΤΟ τὸ ἴδιο συνδικάτο!
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. Μα υπάρχουν δυο στάδια στην ιστορία της Χρυσής Αυγής. Πριν σημειώσει μεγάλα ποσοστά στις εκλογές ήτανε ένα νεοζαστικό νεολαιίστικο μόρφωμα που την έπεφτε σε μετανάστες, αναρχικούς, αριστερούς k.lp. με τις πλάτες της αστυνομίας. Όλος ο κόσμος στην Αθηνα το ξέρει και μονο οι νεολαίοι τῆς δίνανε σημασία. Και μετά την τεραστια άνοδο έγινε κάτι άλλο. Όσο για την αισχρή προπαγἀνδα, βεβαίως είναι αισχρή, και κατά τι γνώμη μου το επίδικον είναι η διατήρηση του συστήματος υποχρεώσεων, δηλαδή του κράτους. Ο Σύρριζα και οι υπόλοιποι βεβαίως συμμετέχουν στην αισχρή προσπάθεια δολοφονίας των φτωχών !

   Οι αστοί είναι Ταρτούφοι εγκληματίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι Χρυσαυγίτες είναι οι αρχαίοι Σπαρτιάτες. Αλλα κι αν ήτανε, τους θέλουμε εμείς τους αρχαίους Σπαρτιάτες ;

   Delete
 24. Μονο η επιστροφη στις ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ θα μα σωσει.Θα μαλλιασει η γλωσσα μου να το λεω κι ας χαρακτηριστω γραφικος.ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΣΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΑΞΙΑΚΟ ΚΛΠ

  Παραδοση . Κατι που παραδιδεται απο γεννια σε γεννια ενος εθνους ατοφιο κι αμεταβλητο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Όπως γράφω παραπάνω, οι αρχαίοι λέγανε ότι αυτό το πράγμα δεν μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, η μάλλον κάποιοι σημαίνοντες αρχαίοι, ο Σωκράτης και ο Παρμενίδης, ας πούμε, λέγανε ότι αυτό το πράγμα δεν μεταδίδεται. Αυτό ήτανε και το κοινωνικό σπάσιμο που έγινε με τη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία έσπασε την αριστοκρατική ιδέα της παράδοσης.

   Συγγνώμη για τις απανωτές διαγραφές, έχω πρόβλημα με το πληκτρολόγιο.

   Delete
 25. Περίεργες ἀπόψεις ἔχετε κ. Κιτσίκη γιὰ τὴν αἴσθηση τοῦ μέτρου, τὴν σύνθεση ἰδεῶν ἀλλὰ καὶ τὴν σύμπνοια τῶν Ἑλλήνων… Τουλάχιστον ὅπως τὶς ἐκφράσατε προηγουμένως ἐδῶ μέσα… Δικαίωμα σας ἀναφαίρετο, θὰ ἤμουν ὁ τελευταῖος πού θὰ σᾶς ἔκανα κριτικὴ γιὰ αὐτό.

  Διαπιστώνω ὅμως ὅτι ἡ ἰδιοσυγκρασία καὶ ἡ ἄποψη περὶ διαλόγου ὡρισμένων σχολιαστῶν, δὲν ταιριάζουν μὲ τὴν δική μου. Δὲν εἶναι θέμα μόνο κάποιων προσβολῶν τὶς ὁποῖες μὲ ἄνεση ἀντιπαρέρχομαι. Παρὰ τὴν σκανδαλώδη εὔνοια πού ἀπολαμβάνουν. Γνωρίζετε ἀκόμη ὅτι δέν ἐνοχλοῦμαι μέ τίς ἀντίθετες ἀπόψεις, πολλές φορές ὑπερασπίσθηκα τούς ἐκφραστές τους στό παρελθόν, ὅταν αὐτοί ἐδέχθησαν ἐπίθεση. Ἄλλο εἶναι τὸ οὐσιῶδες. Ἐπιχειρήματα καί περιγραφές ὠρισμένων –τίς ὁποῖες ἄλλοτε υἱοθετεῖτε και ἄλλοτε ἐνθαρρύνετε - ἔχουν ὡς μόνο στόχο α) τὴν συνειδητὴ δημιουργία ἐντυπώσεων πού κατατείνει σὲ ἀγοραία προπαγάνδα ἀνάλογης ποιότητος μέ αὐτήν τοῦ Μπόμπολα και τοῦ Πρετεντέρη καὶ β) τὴν τόνωση τῶν ψυχολογικῶν τους ἀναγκῶν. Σὲ ἕνα τέτοιο περιβάλλον –τὴν στιγμὴ μάλιστα πού θέλω νὰ ἀντιπαρατεθῶ ἐπὶ τῆς οὐσίας - εἴτε στὸ ἄρθρο τὸ δικό σας εἴτε σὲ σχόλια ἄλλων - νοιώθω ὅτι χρησιμοποιοῦμαι…Αὐτὸ εἶναι κάτι πού δὲν τὸ δέχομαι…

  Συνεπῶς γιὰ τὸν παραπάνω λόγο, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ εἶσθε ἐσεῖς συνεπὴς μὲ τὴν κρίση σας γιὰ τὴν αἴσθηση τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ μέτρου πού διακρίνατε σὲ ὠρισμένους, σᾶς ζητῶ νὰ ἀποσύρετε ἀπὸ τὴν διπλανὴ στήλη τὸ ἰστολόγιο Ἀρετὴ ΚΑΙ Τόλμη ὡς ἀνθελληνικό, προϊὸν σνομπισμοῦ πρός τόν ἀμόρφωτο λαό, καὶ ἔμπλεο ἀντιδημοκρατικότητος…

  ReplyDelete
 26. Το τι γέλιο έχω ρίξει. Ο κύριος Κιτσίκης είναι προκλητικός για κάποιους από εσάς μια ημέρα, και τους υπόλοιπους την άλλη ημέρα, αλλά μόνο επειδή δεν είναι δογματικός. Παίρνει κάποια πράγματα από κάθε παράταξη. Είναι αιρετικός με την πλήρη έννοια της λέξεως.

  ReplyDelete
 27. Ἀγαπητὲ Ζαρατούστρα, δὲν βλέπω γιατί νὰ ἀποσύρω ἀπὸ τὴν διπλανή μου στήλη τὸ ἱστολόγιό σας, Ἀρετὴ καὶ Τόλμη, ἀφοῦ τὸ θεωρῶ ἀπὸ τὰ καλύτερα ποὺ ἐμφανίζονται στὸ διαδίκτυο, ἱστολόγιο ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔχω διδαχθῆ πολλά καὶ σᾶς εὐχαριστῶ γι' αὐτό. Ἡ διαφωνία εἶναι δῶρο Θεοῦ ὅταν εἶναι ἐποικοδομητικὴ καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς προσπαθῶ νὰ κάνω στὸ μπλόγκ μου.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τρεῖς λαλοῦν καί δυό χορεύουν ἤ ἀλλα λόγια ν' ἀγαπιόμαστε .....ἐξήγησα προηγουμένως τόν λόγο πού ζήτησα τήν ἀπόσυρση...

   Μπορῶ καί ἐγώ νά γαυγίσω ἀλλά δυστυχῶς δέν διαθέτω τό ἀρχαιοελληνικό μέτρο στό γαύγισμα, ὅπως τό διαθέτουν ἄλλοι. Ἔτσι ὅπως τό πᾶτε ἀβαντάροντας γαυγίσματα, δέν θά ἔχετε ἐποικοδομητική διαφωνία ἀλλά ἐποικοδομητικό σκυλοκαυγᾶ. Αὐτά...

   Delete
 28. Απο χθες βλεπω οτι εχει μεγαλωσει πολυ η λιστα των σχολιων.
  Κατ αρχας κ. Κιτσικη να σας ευχαριστησω για την τιμητικη, εφ οσον προερχεται απο εναν ανθρωπο με τοσο πρωτοτυπη σκεψη, στηριξη σας.
  Επειδη δεν πιστευω οτι οι πολιτες πρεπει απο φοβο η απο αλλους λογους να γραφουν να πολιτευονται η και να ψηφιζουν ακομη μυστικα, χρησιμοποιω παντα το ονομα μου, το οποιο θα το βρειτε και στο ψηφοδελτιο της Χ.Α του δημου Πειραια.
  Δεν το αναφερω περιμενοντας ψηφους, αλλα για να ξεκαθαριζω την θεση μου.
  Αλλωστε δεν εχω καμια πολιτικη φιλοδοξια, απλως μου ζητηθηκε ως φιλος, γιατι η εμμονη μου στην ανεξαρτητη σκεψη δεν μου επετρεψε ποτε να ενταχθω σε κομμα, να γεμισω καποιο κενο που δημιουργηθηκε για ευνοητους λογους στο ψηφοδελτιο.
  Ο φιλος Ζαρατουστρας θα πρεπει να μας πει καποτε τι νομιζει για το μελλον της Ελλαδας και οχι να παραξηγιετε γιατι βγαζοντας απο τα λεγομενα του το συμπερασμα οτι προσβαλλει την χωρα μου και επιβουλευετε εμενα και τα παιδια μου, αντεδρασα.
  Αν εχω καταλαβει τι λεει, επρεπε να του πω πολυ χειροτερα.
  Αν δεν καταλαβα καλα δεν φταιω εγω γιατι ρωτησα επανειλημμένα και απαντηση δεν πηρα.
  Για τον φιλο που μετ επιτασεως ρωταει αν καταλαβαινω οτι οι χρυσαυγιτες ειναι Ναζι θα του πω οτι εγω που ειμαι μεσα ξερω καλυτερα απ αυτον.
  Θα τον ρωτησω ομως και τι εννοει.
  Οτι ειναι Γερμανοι εθνικιστες και ρατσιστες που πιστευουν οτι οι Ελληνες (αρα και οι ιδιοι) ειναι ενα κομματι του υπολαου (κατα την αποψη των ναζι) των Σλαυων;
  Του φαινεται λογικο;
  Και κατι ακομη.
  Ποση εμπιστοσυνη εχει στο κατηγορητηριο των "συμμαχων" για τους ναζι;
  Δεν θα επεκταθω, αλλα ειναι σιγουρος οτι ξερει σωστα την ιστορια;
  Εγω θα του προφητεψω οτι ασχετα με τι συμπερασματα θα βγαλει αν το ψαξει λιγο παραπανω,θα παρει το τιτλο του ναζι και μονο που τολμησε να αναρωτηθει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αναλογως ποσο παλιος ειστε εκει μεσα.Τη τελευταια τετραετια ξαφνικα δεν αναφερεται καν η λεξη ναζισμος στα εντυπα σας οπως κι εθνικοσοσιαλοσμος.
   Εχει ξεκαθαρη ναζιστικη νοοτροπια.προφανως και δεν εχετε κανει τον κοπο να ψαξετε παλια τους εντυπα και σας επιασαν κοροιδο.Σε αυτους που ξερουν δε μπορειτε να τα πουλησετε τα δηθεν περι μη ναζισμου.

   Η δευτερη πιθανοτητα ειναι να ειστε κι εσεις ναζι.Δικαιωμα σας.Αντε απο αυγουστο καλο ξυλο με τους αριστερους , για μια ενωμενη Ελλαδα!

   Μουχαχαχαχα!

   Delete
 29. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 30. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ουτε ξερετε ποιοι ειναι?
   Α δηλαδη ουτε το Ρουπακια τον ξερατε ετσι??αχαχαχαχα
   Ρε σε ποιους μιλατε?Σε τιποτα καθυστερημενα?

   Λοιπον η χρυση αυγη ειναι ΚΑΡΑΝΑΖΙΣΤΙΚΗ.Ειναι πιο Ναζι και απο τους γερμανους ναζι.Η αληθεια δε κρυβεται φιλε μου οσο και να προσπαθεις να την καλυψεις.Βεβαια ο καθενας επιλεγει τι θα ειναι.Η χρυση αυγη εδω και τριαντα και βαλε χρονια ειναι ναζιστικη.Τωρα ξαφνικα εγιναν και χριστιανοι(χαχαχαχα) της κακιας ωρας.Ενα ξεφτιλισμενο κομμα χωρις αξιες και ιδανικα που κανει μεγαλες μασαμπουκιες απο τοτε που μπηκε στη Βουλη.

   Ενω τωρα τελευταια βαζουν και κατι γκλαμουρατα "μωρα" στο πλευρο του Κασιδιαρη , μπας και πεισουν καναν αγραμματο κι αμορφωτο οτι αλλαξαν σταση κι εγιναν καλα παιδακια , ετσι ωστε να τους ψηφισει ο κοσμος.Ψηφοθηρικες τακτικες.

   Ελεος παιδια δεν ειμαστε ολοι χαμηλου πνευματικου επιπεδου!

   Τελος παντων καλη επιτυχια στη χρυση αυγη για να ξαναβρωμισει ο τοπος περισσοτερο....και για νεες δολοφονιες και μαχαιριες Ελληνων κατα Ελληνων!

   Delete
  2. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  3. Καλα νταξει μην ανησυχειτε θα τα ψηφισουν τα γκομενακια σας.Καλουτσικα ειναι.

   Για τις δολοφονιες των χρυσαυγιτων τι θελετε να πω??Οτι τις επικροτω??Οταν "δημιουργειτε κλιμα" ας ειστε ετοιμοι και για τις συνεπειες.Οταν σπατε παγκους και μαχαιρωνετε κοσμο να ειστε ετοιμοι και για τις συνεπειες.Οτα τραμπουκιζετε συνεχεια κοσμο με μαγκιες και φτυσιες να ειστε ετοιμοι και για τις συνεπειες!

   Επομενως μην κλαψουριζετε αλλο για τους θανατους.Σας διαβεβαιω οτι θα υπαρξουν και χειροτερα στο μελλον.Βεβαια τωρα που οι δικοι σας ειναι φυλακη , ολως περιεργως δε κουνιεται φυλλο.....

   Θελετε να μου βγαλετε αγαθουλη το Χιτλερ???Μεσω βιβλιου του Μιχαλολιακου???Αχαχαχαχαχα.......Σοβαρα?
   Νομιζω οτι και η Παπαρηγα η η Κανελλη θα εβγαζε λαδι τον Σταλιν μεσω των βιβλιων τους!Αστεια επιχειρηματα.....

   Το τι αισθανεστε εσεις για τον εαυτο σας δε σημαινει οτι ειναι και το σωστο.Λοιπον τελος παντων δεν ειμαι ουτε αριστερος ουτε δεξιος αλλα εθνικιστης.Η χρυση αυγη ειναι ναζιστες και ειναι στρεβλωση του εθνικισμου.Ο εθνικισμος δεν ειναι κλωτσομπουνια και πονγκρομ , ουτε να μιλαμε επι 30 χρονια για την αγαπη μας για το ναζισμο και να κανουμε πως δε ξεραμε τιποτα , ουτε υποψηφιους που στο τουιτερ τους γραφουν sig hei και εχουν γραψει ποιηματα για τον Εωσφορο , ουτε γκλαμουρατα γκομενακια που τα βαλαμε μετα απο θανατους για να μας ψηφισουν.

   Οπως και να εχει ευχομαι καλη επιτυχια!!

   Το μελλον θα δειξει τι ειναι η χρυση αυγη.Ειμαι σιγουρος για αυτο!

   Delete
 31. Η συζήτηση έχει ξεφύγει για έναν απλούστατο λόγο. Ο κος Κιτσίκης με την ανάρτηση του ξυπνάει το ζήτημα τις βίας και λέει, το μεταναστευτικό σουρωτήρι του Αιγαίου πρέπει να βουλωθεί. Από κει ξεκινάνε όλα αυτά τα μουρλά που γράφουμε. Είναι πραγματικά έξυπνος ο κος Κιτσίκης. Η λύση είναι απλή. Έγκειται στην αντιστροφη του τίτλου. " Το μεταναστευτικό βουλωτήρι του Αιγαίου πρέπει να σηκωθεί".

  ReplyDelete
 32. Ὁ Ζάρα κ. Γιάγκο οὔτε ὀφείλει νὰ σᾶς ἀπαντήσει οὔτε καὶ θέλει νὰ ἀπαντάει σὲ λαθραίους ἕλληνες… τί ἐννοῶ μὲ τὸν ὄρο « λαθραῖος ἕλληνας» ἐξήγησα ἀνωτέρω …

  Πόσῳ μᾶλλον ὅταν οἱ ἐρωτήσεις συνδυάζονται μὲ εἰσαγγελικὸ ὕφος καὶ κραυγὲς περὶ ἀνθελλήνων, τουρκοσπόρων, ἀρχιδοτριχῶν καὶ δὲ συμμαζεύεται. Πότε προσέβαλλα ἐγὼ τὸν λαό, ἀμόρφωτο ἢ μορφωμένο; Πού εἴδατε τὸν σνομπισμό; Βλέπετε μπροστὰ σας φαντάσματα καὶ ἀνεμόμυλους;

  Προφανῶς καὶ φταῖτε πού δὲν καταλάβατε αὐτὰ πού ἔχω γράψει, γιατί τὸ μόνον πού βλέπετε μπροστὰ σας εἶναι προδότες, ἀνθέλληνες, ἑβραίους τραπεζίτες καὶ τοὺς ἥρωες τοῦ γένους. 9 στὶς 10 λέξεις σας εἶναι « πατρίδα», σᾶς εἶπα ὅμως τὰ ἱερὰ πράγματα, ὀφείλεται νὰ ἐκστομίζονται μὲ τὸ σταγονόμετρο. Ἀλλιῶς εὐτελίζετε καὶ πατρίδα, καὶ ἔθνος καὶ ἑλληνισμό. Ἂν ἐσεῖς βλέπετε τὴν πατρίδα σας σὰν ἐρωμένη εἶσθε ἐπικίνδυνος γι’ αὐτήν, ὅπως ἐπικίνδυνος εἶναι καὶ ὁ Σημίτης πού τὴν βλέπει σὰν ἕνα τριτοκοσμικὸ ΑΤΜ τῆς εὐρωπαϊκῆς τραπεζικῆς ἕνωσης… Καὶ οἱ δυό σας βλέπετε τὸν πατριωτισμὸ σὰν ἐπάγγελμα … Ὁ πατριωτισμὸς ὅμως πρῶτα ἀπ’ ὅλα εἶναι θέμα γνώσης, γνώση τὴν ὁποία μᾶς στερεῖτε καὶ ἐσεῖς καὶ ὁ εὐρωπαϊστὴς Σημίτης…

  Ὁ Ζάρα κύριε Γιάγκο δὲν παρεξηγεῖται. Οὔτε προσβάλλεται ἀκόμα καὶ τὰ ἀπὸ πολὺ χειρότερα , μὲ τὰ ὁποῖα ὅπως λέτε ἐπιφυλάσσεσθε. Ἂν ἔτσι νομίζετε ὅτι προστατεύετε τὴν χώρα σας καὶ τὰ παιδιά σας, τὰ ὁποία ἐγὼ ἐπιβουλεύομαι, πεῖτε ὅτι θέλετε … ( Ἀλήθεια κ. Κιτσίκη διαβλέπετε καὶ σὲ αὐτὴ τὴν ἀνησυχία τοῦ κ Γιάγκου τὸ ἀρχαιοελληνικὸ μέτρο, ὅπως καὶ στὰ περὶ τουρκοσπόρων καὶ ἀνθελλήνων εἴδατε τὸ πνεῦμα τῆς ἐνωτικότητος ἤ σύμπνοιας κατὰ τοῦ διχασμοῦ;)

  Χαρακτηρισμοὶ ὅπως ἀρχιδότριχες , τουρκόσποροι, ἀνθέλληνες ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποδοκιμασθοῦν ἀπὸ τὸν Κιτσίκη , περνᾶνε στὸν ντούκου …Δὲν κρατιέται ὅμως ἂν εἶναι νὰ σιγοντάρει ὅτι καλὸ γράφεται γιὰ τὴν ΧΑ. Δικαίωμά του εἶναι νὰ σᾶς στηρίζει, νὰ σᾶς χαϊδεύει, νὰ σᾶς κάνει ὅτι θέλει τέλος πάντων. Τί μὲ νοιάζει ἐμένα τί κάνετε ἐσεῖς καὶ ἡ ΧΑ. Μία ἀρχιδότριχα τοῦ συστήματος εἶναι ἡ ΧΑ. Σκεφτήκατε ὅμως ποτὲ ὅτι ἡ καλύτερη τακτικὴ γιὰ νὰ βγεῖ κυβέρνηση ἡ ΧΑ εἶναι νὰ ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ; Ἀφοῦ κατὰ πολλοὺς ὁ ΣΥΡΙΖΑ θὰ ἀρχίσει τὶς κωλοτοῦμπες –πού εἶναι καὶ τὸ πιθανώτερο ἐνδεχόμενο –ποιὰ λύση θὰ ἀπομένει γιὰ τὶς μεθεπόμενες ἐκλογὲς στὸν λαό; Ποιὰ ἄλλη ἀπὸ τὴν ΧΑ; Πότε θὰ εἶναι πιθανώτερο νὰ πάρει πλειοψηφία ἡ ΧΑ; Ψηφίζοντας την στὶς προσεχεῖς ἐκλογὲς ὥστε νὰ βγεῖ πάλι μία κυβέρνηση Σαμαροβενιζέλων πού θὰ τὴν διαδεχτεῖ μία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ὅταν ἐσεῖς θὰ ἔχετε ξεφουσκώσει; Ἢ ψηφίζοντας γιὰ κυβέρνηση τὸν ΣΥΡΙΖΑ ὥστε ἡ ἀπογοήτευση πού γρήγορα θὰ ἀκολουθήση νὰ φέρη κατόπιν τὴν ΧΑ στὴν ἐξουσία; Δῶστε λοιπὸν γραμμὴ γιὰ ἀλλαγὴ πλεύσης στὰ μέλη σας. Ἐκτός ἄν ἐκτελεῖτε διατεταγμένη ὑπηρεσία – σέ συνεννόηση μέ Μπαλτάκους - ὥστε νά ξαναβγεῖ ὁ Σαμαρᾶς…

  ReplyDelete
 33. Επαναλαμβάνω ότι ο κος Κιτσίκης είναι παρα πολύ έξυπνος. Και εγώ την πάτησα στην αρχή ! Ζαρατούστρα, έχετε προσέχει ότι όλος ο κόσμος ασχολείται με την Χρυσή Αυγή, ενώ κανεις δεν ασχολείται με τον Τσίπρα, που θα είναι υποτίθεται ο αυριανός πρωθυπουργός ? Είναι περιττό νφ τσακώνεστε με τον κο Γιάγκο διότι κατά βάθος πάντα συμφωνείτe.

  ReplyDelete
 34. Μόνο στὸ τελευταῖο σχόλιο ἀσχολήθηκα μὲ τὴν ΧΑ, τὸ ἔχω κόψει ἐδῶ καὶ μῆνες καὶ στὸ Ἀρετὴ ΚΑΙ Τόλμη, καὶ ἐδῶ. Ἀρχιδότριχες γάρ… Ἄν ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ ἔχουν πιθανότητες να ἐπιβιώσουν. Ἀλλιῶς θα πᾶνε γιά βροῦβες …

  Συμφωνία ἢ διαφωνία ὑπάρχει μόνο ὅταν ὑπάρχει ἕνα μίνιμουμ κοινῆς ἀντίληψης γιὰ τοὺς χρησιμοποιούμενους ὅρους καὶ ὁρισμοὺς λέξεων καὶ καταστάσεων στὶς ὁποῖες γίνεται ἀναφορά. Τέτοιο πρᾶγμα ἐδῶ δὲν συμβαίνει... Π.χ. ὁ ἕνας νομίζει ὅτι ἡ πατρίδα γιά νά ζήσει ἔχει ἀνάγκη ἀπό « ζήτω», ὁ ἄλλος προσπαθεῖ νά μήν ζεῖ τήν πατρίδα του μυθολογικά, ἀλλά νά τήν καταλάβει…

  Τὸ πιθανώτερο μὲ τὸν κ. Γιάγκο εἶναι νὰ εἶναι ἐξωγήϊνος. Κάτι εἶχε γράψει σχετικὰ ὁ Κιτσίκης σὲ κάποια προηγούμενη ἀνάρτηση. Μπορεῖ νὰ εἶχε στὸ μυαλὸ του τὸν κ. Γιάγκο…

  Τὸ ὅτι ἐδῶ μέσα γίνεται ἕνα ἰδιότυπο καὶ ἑτεροβαρὲς -πρὸς μία μόνο κατεύθυνση - μανατζάρισμα σχολίων, πού βαφτίζεται ἐποικοδομητικὴ διαφωνία, εἶναι πλέον προφανές...Τὸ πρωτοδιαπίστωσα στὴν ἀνάρτηση τοῦ Φεβρουαρίου ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ καὶ ἀπεῖχα ἀπὸ τότε. Τὸ ἐπιβεβαίωσα ἐκ νέου σὲ αὐτὴν ἐδῶ τὴν ἀνάρτηση.

  Ἡ ἐξυπνάδα τοῦ Κιτσίκη δὲν ἔγκειται τόσο στὸν ἔλεγχο – μανατζάρισμα, σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιθυμίες του, τοῦ κλίματος πού δημιουργεῖται ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν σχολίων. Αὐτὸ εἶναι εὔκολο νὰ τὸ πετύχει ἀφοῦ ὡς πανεπιστημιακὸς ἔχει σπουδάσει τὴν προπαγάνδα. Ἡ ἐξυπνάδα του ἔγκειται στό νὰ μὴν ἀποκλίνει ἀπὸ τὶς βασικές του ἐπιστημονικὲς θέσεις …

  Ὑπάρχει λύση ὅμως. Μία παρατεταμένη ἀποχὴ ὥστε νὰ μιλάει ὁ Κιτσίκης μὲ τὸν Γιάγκο. Ἀπουσίᾳ τῶν ὑπολοίπων, ἐκεῖ πού τώρα τὸν κανακεύει, θὰ ἀρχίσει νὰ τραβάει τὸ αὐτὶ τοῦ Γιάγκου…

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πάντως έχω προσέχει από τα πανεπιστημιακά γαλλικά σεμινάρια ότι συχνά υπάρχει απόκλιση από το προτεινόμενο προς συζήτησιν θέμα, και το εκκρεμές πάει από το πιο αφηρημένο και γενικό στο πιο προσωπικό έως και χυδαίο. Τα σεμινάρια, όπως και τα blog, έχουν τα όρια τους. Όταν λέω όμως ότι ο Κιτσίκης είναι έξυπνος εννοώ ότι κατά κάποιον τρόπο δεν παίρνει θέση, η και αν παίρνει αφήνει να φανούν πολλές διαστάσεις πίσω από τα λεγόμενα του καθενός.

   Delete
 35. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όποιος ελεύθερα συλλογάται συλλογάται καλά.

   Delete
  2. Ποιός ἀνθέλληνας τάζει φράγκα; Πεῖτε μου νά τρέξω !!!

   Delete
  3. Κωσταντη αυτη την φραση του Ρηγα ειναι απο τις πιο σωστες που εχω ακουσει.
   Ζαρα, στην ουρα.Υπαρχει μεγαλος ανταγωνισμος.

   Delete
  4. Ναὶ μαζευτήκαμε πολλοὶ ἀνθέλληνες, συνωστισμός πού λέει καί ἡ συντρόφισσα Ρεπούση, ἀκούγεται ὅτι μετὰ τὶς ἐκλογὲς θὰ ἔρθει ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ καὶ θὰ ξεβρωμίσει ὁ τόπος, καὶ ὑπάρχει μία σχετικὴ ἀνησυχία μεταξύ μας…ἂν ὀργανώσει κάποιος συσσίτια γιὰ ἀνθέλληνες ἂς ρίξει σύρμα, διότι προβλέπονται μαῦρες μέρες γιὰ μᾶς τὰ λαμόγια

   Στὰ συσσίτια γιὰ Ἕλληνες πού εἶχα πάει μὲ πήρανε χαμπάρι τί λαμόγιο καὶ ἀνθέλλην ἤμουν, παρὰ τὸ ὅτι εἶχα κτυπήσει τατουὰζ μὲ γαμμάδια, μαιάνδρους, σβάστικες καὶ διάφορα ἀρχαιοελληνικὰ σύμβολα τὰ ὁποῖα καὶ τοὺς μόστραρα. ( Σύμβολα σὰν αὐτὰ πού ἔχουν καὶ οἱ Οὐκρανοὶ ἐθνικιστές, πού δὲν ἔχω καταλάβει γιατί οἱ δικοί μας ἀνθέλληνες τοὺς ἀποκαλοῦν ναζὶ καὶ χιτλερικούς, ἀφοῦ τὰ πρωτοπαλλήκαρα τῆς Τιμοσένκο, τοῦ Δεξιοῦ Τομέα καὶ τοῦ ΝΑΤΟ, δηλαδὴ τὰ ἀδελφὰ οὔγκανα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στὸ Κίεβο, χαιρετοῦν μὲ τὸν ἀρχαιοελληνικό, δωρικὸ χαιρετισμό…) Τὴν πάτησα γιατί τοὺς ζήτησα ρύζι Μπάρμπα Μπὲν αὐτὸ μὲ τὴν φάτσα τοῦ ἀράπακλα στὸ κουτί. Μόλις τὸ ἄκουσε ὁ ὑπεύθυνος διανομῆς μὲ διαολόστειλε. « …Ἀϊ στὸ διάολο ἀπὸ δῶ ρὲ ἀνθέλληνα πού θὰ ζητήσεις τὸ ρύζι μὲ τὴν φάτσα τοῦ ἀράπακλα , παραλίγο νὰ μὲ ξεγελάσεις, ἐδῶ εἶναι Ἑλλάδα ρέ… Νὰ πᾶς στὸν Τσίπρα καὶ τὴν Παπαρήγα νὰ σὲ ταῒσουν…»

   Ἔφυγα σὰν βρεγμένη γάτα καὶ πῆγα στοὺς ἀνθέλληνες Τσίπρα καὶ Παπαρήγα…

   Delete
  5. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
 36. Αγαπητοί φίλοι,
  επειδή αυτό το blog όταν έγινε δεν έγινε για την προπαγάνδα της χρυσής αυγής, αλλά να μάθουμε κανα δυο άγνωστους διανοούμενους από το εξωτερικό και στην Ψωροκώσταινα μας, δημοκρατικά έσβησα ό,τι προσβλητικό γράφτηκε.
  Όποιος αναγράψει κάτι άλλο προσβλητικό θα διαγράψω και ό,τι δε διέγραψα.
  Ο Ελληνικός πολιτισμός είναι πολύ ανώτερος (έως και συμπαντικός) για να αφήνουμε τον οποιονδήποτε να τον ξεφτιλίζει ή να τον μικραίνει λόγω της κρίσιμης εποχής και της πολεμικής που περνάει και αυτό το έργο είναι ιερό για κάποιους από μας, ευτυχώς αρκετούς αναγνώστες του εν λόγω μπλογκ και είμαι σίγουρος και για τον συγγραφέα του, με τον οποίο θα μιλήσω αφού διέγραψα τις προσβολές.
  Ελπίζω να μη δούμε τα ίδια, χαιρετισμούς σε όλους.

  ReplyDelete
 37. Με βάση τις συγκεκριμένες διαγραφές, διαπιστώνουμε τη μεροληψία του κυρίου Θεμιστοκλή.

  Δημοκρατικότατα μάλιστα.

  ReplyDelete
 38. Πρώτα είμαστε άνθρωποι αγαπητέ και μετά οτιδήποτε. Αφού δε μάθαμε στο σχολείο τα βασικά ας τα μάθουμε τώρα. Εξάλλου για αυτό ήρθαν και οι Γερμανοί και η κρίση και όλα γιατί το επίπεδό μας είναι στο δάπεδο.
  Ας μη ξεχνάμε ότι ο καθηγητής ανατράφηκε στη Γαλλία και συνέχισε στον Καναδά, έτσι λοιπόν πρακτικά αγνοεί το βάθος της ιθαγενούς ημιμάθειας, το κατανοεί μόνο θεωρητικά και αναφέρει χρυσές αυγές και ροβεσπιέρους, που το τιμούμε ως άποψη ενός διεθνούς αναγνωρισμένου ακαδημαικού μεν, αλλά γνωρίζουμε εάν έχουμε μία εις βάθος γνώση ότι η αιτία της κατάντιας μας είναι η απουσία αυθόρμητης συλλογικότητας και κοινωνικοποίησης που εξέλειψε από τα σχολεία μας και αντικαταστάθηκε από αυτό το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναικού και που το βλέπουμε και εδώ (το διαβάζουμε για την ακρίβεια) δε. Ο ίδιος ο καθηγητής το λέει ότι ο ίδιος είναι ΟΛΑ και αν και δύσκολο να γίνει κατανοητό, εν τούτοις είναι και για αυτό το δίπολο σε αυτό το μπλογκ δημοκρατικά θα διαγράφεται.
  Λυπάμαι που έχω αυτόν το ρόλο διαιτητή εισαγγελέα αλλά όποιος ελεύθερα προσβάλλει ΔΕΝ προσβάλλει καλά.
  Από την αρχή λοιπόν.

  ReplyDelete
 39. Ὅπως ἔκανα κριτική στόν κ. Κιτσίκη, θά κάνω καί στόν Θεμιστοκλῆ. Ὅπως καί ἡ κριτική ἔτσι καί τό παρακάτω δέν ἀποτελεῖ ὑπόδειξη ἀλλά προσωπική μου γνώμη

  Σέ γενικές γραμμές διαφωνῶ μέ τίς διαγραφές σχολίων. Στό ἱστολόγιό μου διαγράφω ὅταν τά κρίνω ὡς κακόβουλα. Στήν δέ συγκεκριμένη ἀνάρτηση δέν διαπίστωσα κάτι τέτοιο. γράφτηκαν πολλά πού μπορῶ νά τά χαρακτηρίσω μέ διάφορους τρόπους. Ὄχι ὅμως κακόβουλα. Ἐπιθυμῶ νά ἐπαναφερθοῦν.

  Ἀκόμα καί αὐτοί πού -ἀκουσίως ἤ ἑκουσίως - λεκιάζουν τόν ἑλληνισμό δέν πρέπει νά στιβάζονται κάτω ἀπό τό χαλί... Καί οἱ λεκέδες χρειάζονται. Μόνον ὅταν εἶναι ὁρατοί ὑπάρχει περίπτωση ὁ ἴδιος ὁ ἑλληνισμός νά τούς ἀποβάλλει...

  ΥΓ. Ἐπί πλέον, δέν πρόλαβα νά διαβάσω τό σχόλιο τοῦ Ἰχώρ πού ἀκολούθησε τό τελευταῖο δικό μου....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ζαρατούστρα είναι θέμα αισθητικής. Δεν τα επαναφέρω γιατί βαριέμαι, έφαγα και 10 λεπτά να σβήνω. Και σε παρακαλώ μη λες λεκιάζει κτλ είναι και αυτό θέμα αισθητικής. Απλά στο συγκεκριμένο πλαίσιο, ας σεβόμαστε συνομιλητές όλοι μας.
   Το σχόλιο του "Ιχώρ" - άλλο πάλι και τούτο- στο στέλνω στο email σου. Σε παρακαλώ μην το συνεχίσεις.

   Delete
 40. Νὰ μοῦ ἐπιτραπῆ νὰ ἐκφράσω τὴν γνώμη μου σχετικὰ μὲ τὶς ἐπεμβάσεις τοῦ διαιτητοῦ Θεμιστοκλῆ. Πράγματι σὲ μία κοινωνία σὰν τὴν ἰδική μας, ποὺ μερικὲς φορὲς παίρνει ἀποστάσεις ἀπὸ τὸν σωκρατικὸ διάλογο καὶ λατινοαμερικανοποιεῖται στὸ ἐπίπεδο ποδοσφαιρικῶν ἀγώνων Ὀλυμπιακοῦ-Παναθηναϊκοῦ, χρειάζεται διαιτητής, ἄν καὶ ὄχι ἐπεμβάσεις τύπου Μπέρια, κάνοντας τὴν διάκριση μεταξὺ κακοβούλων καὶ μὴ σχολίων, ὅπως παρατηρεῖ σωστὰ ὁ Ζαρατούστρα. Ἔτσι, θυμᾶμαι, πὼς ἐγὼ ὁ ἴδιος διέγραψα σχόλιο ποὺ ἔλεγε: «Ἀληθεύει κύριε Κιτσίκη ὅτι ἔχετε Τουρκάλα γκόμενα;» Ἔπαθα σὸκ ἐπειδὴ δὲν εἶχα Τουρκάλα γκόμενα καὶ τὸ διέγραψα ζηλεύοντας αὐτοὺς ποὺ εἶχαν.

  Τὸ χιοῦμορ τοῦ Ζαρατούστρα σχετικὰ μὲ τὰ συσσίτια τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς μοῦ ἄρεσε καὶ μὲ ἔκανε νὰ γελάσω, ὅπως μοῦ ἀρέσει τὸ χιοῦμορ τοῦ φίλου μου Κωνσταντίνου Πλεύρη, παρὰ τὴν ἀπόλυτη διαφωνία μου μὲ τὸν ἄκρατο ἀντισημιτισμὸ ποὺ ἐκφράζει καὶ παρὰ τὴν συμβουλὴ ποὺ τὸ 1971 εἶχε δώσει στὸν ὑπουργό του Ἰωάννη Λαδᾶ νὰ μὲ συλλάβῃ ὡς ἀνθέλληνα, μόλις θὰ ἔφθανα στὸ ἀεροδρόμιο τῶν Ἀθηνῶν ἀπὸ τὴν Ὀττάβα. Καὶ ὁ Πανούσης μὲ κάνει νὰ γελάσω καὶ ἄς βἀζει τὴν ἑλληνικὴ σημαία ἀνάποδα. Ἀριστοφάνηδες χρειάζονται καὶ συχνὰ ὁ Ἀριστοφάνης ἦταν ἄδικος ἀλλὰ αὐτὸ ἀπαιτεῖ ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμός, φθάνει ἡ σάτιρα νὰ εἶναι ἐπιπέδου.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete