Nov 19, 2013

73 - Ἡ Ἑλλὰς δὲν ἀνήκει στοὺς Ἕλληνες ἀλλὰ στὸν κόσμο

73 - Ἡ Ἑλλὰς δὲν ἀνήκει στοὺς Ἕλληνες ἀλλὰ στὸν κόσμο

Ἄς ἀνήκῃ ἡ Ἀλβανία στοὺς Ἀλβανοὺς ἀλλὰ δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ Ἑλλὰς νὰ ἀνήκῃ μόνον στοὺς Ἕλληνες. Ἡ χώρα μας δὲν χωρᾷ μέσα στὸ στενὸ ῥοῦχο τοῦ ἐθνικισμοῦ. Θὰ σκάσῃ. Πρῶτον, διότι οὐδεμία μικρὴ δύναμις στὸν κόσμο δὲν θὰ δυνηθῇ ποτὲ νὰ ἀνήκῃ στὸν ἑαυτό της καὶ δεύτερον διότι ὁλόκληρος ὁ πλανήτης θεωρεῖ τὸν ἑλληνισμὸ κοινή του ἰδιοκτησία. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἔχει δίκαιο ὁ Σύριζα νὰ μὴν θέλῃ νὰ ἀπομονωθῇ ἡ χώρα ἀπὸ τὴν "Εὐρώπη τῶν λαῶν" τοῦ ἀστισμοῦ, ὅπως καὶ τὸ ΚΚΕ πάντα ἐπιζητοῦσε τὸν προλεταριακὸ διεθνισμό.

Ἐμεῖς ὅμως ἀναζητοῦμε τὴν αὐτοκρατορικὴ οἰκουμένη, Βυζάντιο ἤ Ὀθωμανία. Δηλαδὴ ἡ Ἑλλὰς ἤ θὰ ἀνήκῃ στοὺς Ὀθωμανοὺς ἤ στοὺς Ῥώσους, μέσα στὴν οἰκουμενικὴ αὐτοκρατορία. Δυστυχῶς, ἡ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία ποὺ στὸ παρελθὸν οἱ ΗΠΑ  ὑπεστήριζαν γιὰ νὰ κόψουν τὴν κάθοδο στὸ Αἰγαῖο τῶν Ῥώσων, τώρα ἡ θέληση τοῦ Ἰσραὴλ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν ἐπιβίωσή της μὲ τὴν ἐγκαθίδρυση  χάους στὰ σύνορά της, βοηθῶντας τὸν διαμελισμὸ ὅλων τῶν χωρῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, χαλάει τὸν ἑλληνοτουρκικὸ σχεδιασμό. Ἀντ' αὐτοῦ προβάλλει καὶ πάλι ἡ ἀναβίωση τοῦ Βυζαντίου ἀπὸ τοὺς Ῥώσους ἐπωφελουμένη ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ παρακμή.

Ἐμεῖς ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀνεβοῦμε στοὺς ὤμους ὑλικοῦ γίγαντος γιὰ νὰ ἐκπέμψουμε γιὰ τὸ συμφέρον ὅλων, τὸ πνευματικὸ φῶς τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ἐφ'ὅσον ὁ γίγας Ἀμερικὴ ἔχει γεράσει καὶ ἀδυνατεῖ νὰ κρατήσῃ στοὺς ὤμους του τὴν ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία, τότε ὁ ἑλληνισμὸς πρέπει νὰ ἀκτινοβολήσῃ ἐπὶ τῶν ὤμων τῆς ἀναγεννωμένης Ῥωσίας τοῦ Πούτιν ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ ὑλοποιήσῃ τὸ ἑλληνικὸ σχέδιο τῆς Αἰκατερίνης Β΄ τῆς Μεγάλης (1762-1796) διαμελισμοῦ τῆς Τουρκίας, καταλήψεως τῆς Πόλης καὶ ἀναβιώσεως τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ ἐγγονοῦ της μέγα δούκα Κωνσταντῖνο Πάβλοβιτς (1779-1831).

Ἡ Αἰκατερίνη τοῦ εἶχε δώσει τὸ ὄνομα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου καὶ εἶχε κυκλοφορήσει γιὰ τὸ βάπτισμά του ἕνα νόμισμα μὲ τὴν ἐπιγραφὴ "Ἐπιστροφὴ στὸ Βυζάντιο".  Τοῦ εἶχε δώσει ὡς νταντὰ μίαν Ἑλληνίδα ὀνόματι Ἑλένη καὶ ἐσκόπευε μετὰ τὴν ῥωσικὴ κατάληψη τῆς Κωνσταντινουπόλεως νὰ τὸν καθίσῃ στὸν Βυζαντινὸ θρόνο τῶν Ἑλλήνων.

Τὸ σχέδιο τῆς Αἰκατερίνης προσπαθεῖ σήμερα νὰ πραγματώσῃ ὁ Πούτιν. Ἐμεῖς δὲν πρόκειται νὰ πάρουμε μέρος στὸν σχεδιαζόμενο μελλοντικὸ ῥωσοτουρκικὸ πόλεμο. Ἀφοῦ ὁ Πούτιν κατακτήσῃ τὴν Πόλη θὰ μᾶς τὴν παραχωρήσῃ, φυσικὰ ὑπὸ ῥωσικὴ κηδεμονία, ὁρκιζόμενος γονατιστὸς ἐνώπιον τοῦ μεγαλείου τοῦ ἑλληνισμοῦ ὅτι στόχος του εἶναι ἡ παγκόσμια ἐπικράτηση τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος. Ἐμεῖς, εἴτε μὲ τοὺς Τούρκους, μέσῳ Ἀμερικανῶν, εἴτε μὲ τοὺς Τούρκους μέσῳ Ῥώσων, ἐπιζητοῦμε σταθερὰ τὴν παγκοσμία ἐξάπλωση τοῦ πνευματικοῦ ἑλληνισμοῦ, ἀδιαφορῶντας γιὰ τὴν "Μεγάλη Ἑλλάδα" τῶν ἐθνικιστῶν, δηλαδὴ τῶν ἐθνικοφρόνων Γραικύλων, πόσο μᾶλλον ποὺ ἡ ἐξευτελισμένη σήμερα γερμανικὴ Εὐρώπη καὶ τῶν ἐγχωρίων Γραικύλων οὔτε κἄν διενοήθη ποτὲ νὰ ἐφαρμώσῃ τὸ αὐτονόητο: τὴν καθιέρωση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ὡς πολιτισμικὸ εὐρώ, δηλαδὴ ὡς κοινὴ γλῶσσα τῆς Εὐρώπης.


Δημήτρης Κιτσίκης                     19 Νοεμβρίου 2013 

No comments:

Post a Comment