Apr 14, 2013

38 - Τὸ ἀπαραίτητο γεωπολιτικὸ τρίγωνο


38 - Τὸ ἀπαραίτητο γεωπολιτικὸ τρίγωνο

Ἐνῷ ὁλόκληρος ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι δέσμιος τῶν πολιτικῶν δωσιλόγων  δημίων του ποὺ δὲν τὸν ἀφήνουν δευτερόλεπτο νὰ ἀνασάνῃ χωρὶς νὰ τὸν βομβαρδίζουν μὲ τὰ λογιστικά, ἐπείγει γιὰ τὴν χώρα μας νὰ ἐπικεντρωθῇ στὴν ἐξωτερική της πολιτικὴ ἐξόδου ἀπὸ τὴν κακομοιριά, πολιτικὴ βασισμένη σὲ σταθερές, αὐτὲς τοῦ τριγώνου Ἑλλάδος-Τουρκίας-Ἰσραήλ. Ἠδη ἀπὸ τὸ 1996-1997, ἀπὸ τὸ δεύτερο καὶ τρίτο φύλλο τοῦ τριμηνιαίου περιοδικοῦ, "Ἐνδιάμεση Περιοχή" ἔθετα τὶς βάσεις τοῦ διαχρονικοῦ αὐτοῦ τριγώνου ποὺ δἐν ἐξαρτᾶται οὔτε ἀπὸ τὴν πρόσφατη ἀνακάλυψη ὑδραγανανθράκων, οὔτε ἀπὸ τὶς ἑκάστοτε ἀλλαγὲς κυβερνήσεων στὶς γειτονικές χῶρες. Στὸ τεῦχος 2, χειμῶνος 1996-1997, κατέγραφα τὴν ἱεράρχηση τῶν ἐχθρῶν μας ποὺ ἦσαν εἶναι καὶ θὰ εἶναι: α) οἱ ΗΠΑ καὶ οἱ πολυεθνικές, β) ὁ πάπας, γ) ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, δ) ὁ ἰσλαμισμός. Στὸ τεῦχος 3, ἀνοίξεως 1997, κατέγραφα τὴν ἱεράρχηση τῶν φίλων μας οἱ ὁποῖοι ἦσαν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνουν διαχρονικὰ οἱ ἑξῆς: α) οἱ Ἀλεβῆδες τῆς Τουρκίας, β) τὸ Ἰσραήλ. Προσέθετα καὶ τὴν ἀπαρίθμηση διαφόρων συμμάχων, ἀλλὰ αὐτοὶ ἀλλάζουν σχετικὰ μὲ τὸν καιρό.

Τὸ γεωπολιτικὸ τρίγωνο τὸ ὁποῖο ἔχω παρουσιάσει ἀπὸ χρόνια σὲ πάρα πολλὲς μελέτες μου, σήμερα πραγματοποιεῖται κάτω ἀπὸ τὰ μάτια μας μὲ τὴν βοήθεια πρωτίστως τοῦ Γιώργου Παπανδρέου, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν μερικὴ δράση στὸ παρελθόν, τοῦ Κώστα Καραμανλῆ, τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη καὶ τῆς Ντόρας Μπακογιάννη, ἀκόμη καὶ τοῦ σημερινοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Δηλαδή, καθίσταται πλέον ἡ σταθερὰ τῆς ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς. Χάρη ἐπίσης στὸν δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τὸν Γιάννη Μπουτάρη, ἡ Θεσσαλονίκη παίζει πάλι κεντρικὸ ῥόλο στὴν ὑλοποίηση τοῦ τριγώνου. Πρέπει πράγματι ἡ Θεσσαλονίκη νὰ ξαναγίνῃ τὸ κέντρο τῶν Βαλκανίων καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου μὲ τὴν ἐπάνοδο τῶν Ἑβραίων ποὺ ἀπεδεκατίσθησαν μετὰ τὸ 1912, ἐνῷ εἶχε ὑπάρξη ἡ Ἰερουσαλὴμ τῶν Βαλκανίων, καὶ μὲ τὴν ἐπάνοδο ἐπίσης τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἐκεῖ ὅπου ἐγεννήθη ὁ ντονμὲ καὶ μασόνος Ἀτατούρκ, στὴν πολυπολιτισμικὴ πόλη ὅπου Ἀλεβῆδες, Ἐβραῖοι, Ντονμέδες καὶ Ῥωμηοὶ εἶχαν συμβάλει νὰ ξεπεράσῃ ἡ Θεσσαλονίκη πρὸ τοῦ 1912, ἀκόμη καὶ τὴν Σμύρνη πρὸ τοῦ 1919. Ἡ Θεσσαλονίκη πρέπει νὰ ἀντικαταστήσῃ σίγουρα τὴν  κολωνακιώτικη Ἀθήνα, στὴν πραγματοποίηση τοῦ τριγώνου. Ἄν καὶ οἱ ΗΠΑ παραμένουν ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τοῦ πλανήτου, τὸ τρίγωνο τὶς χρειάζεται ὡς ὀμπρέλα γιὰ νὰ ἀνδρωθῇ καὶ νὰ τὸ προστατεύσῃ ἀπὸ πιὸ ἄμεσους ἐχθρούς, ἰδίως ἀπὸ τὸν μεγαλύτερο ὅλων τῶν τοπικῶν ἐχθρῶν, τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ἡ Κύπρος ἦταν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνῃ τὸ κέντρο καὶ ὁ κεντρικὸς ἄξων τοῦ τριγώνου ὅπου θὰ εὑρεθοῦν συνεργαζόμενοι Ἕλληνες, Τοῦρκοι καὶ Ἰσραηλινοί. Οἱαδήπτε ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ἀπὸ μέρους μας, βασισμένη στὸν ἐθνικισμὸ καὶ τὴν παρωχημένη Μεγάλη Ἰδέα, θὰ σβήσῃ τὴν Ἑλλάδα ἀπό τὸν χάρτη. Ἡ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία ἔχει παύσει πλέον νὰ εἶναι οὐτοπία. Ἔχει καταστῆ πραγματικότητα στὴν συνείδηση Ἑλλήνων καὶ Τούρκων. Παραμένει νὰ προσθέσουμε καὶ τὸ Ἰσραήλ, κάτι ποὺ πραγματοποιεῖται τάχιστα. Ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του γιὰ νὰ σωθῇ ἐπιτέλους τὸ ἔθνος μας.

Δημήτρης Κιτσίκης                     13 Ἀπριλίου 2013 

4 comments:

 1. Παρατηρῶ στὸν Κιτσίκη κάτι πολὺ σπάνιο, δηλαδὴ ὅτι εἶναι ἀπὸ τοὺς ἐλαχίστους Ἕλληνες ποὺ δὲν εἶναι άντισημίτης·διότι, ἀσχέτως τοῦ τί δηλώνει ὁ κάθε Ἕλληνας, ὅτι εἶναι δῆθεν ἀντισιωνιστὴς ἀλλὰ ὄχι ἀντισημίτης, εἶμαι τῆς γνώμης ὅτι στὴν μεγάλη του πλειοψηφία, ὁ ἑλληνικὸς λαός, ἐκτὸς τοῦ γνωστοῦ παραμυθιοῦ ὅτι πάντα φταῖνε οἱ ἄλλοι, πιὸ συγκεκριμένα φταῖνε πάντα οἱ Ἑβραῖοι! Ὁ Κιτσίκης φαίνεται νὰ εἶναι ἀπὸ τοὺς πολὺ λίγους στὴν χώρα μας ποὺ δηλώνει, καὶ σωστά, ὅτι ὁ ἑβραϊκὸς πολιτισμὸς εἶναι ἄρρηκτα δεμένος μὲ τὸν ἑλληνικὸ καὶ ὅτι ὁ ἀνταγωνισμὸς ποὺ μπορεῖ νὰ ὑπάρχη προέρχεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ οἱ δύο πολιτισμοὶ εἶναι ἀνώτεροι καὶ ὅτι ἀντὶ νὰ ἀντιδικοῦν θὰ ἔπρεπε νὰ συμμαχήσουν γιὰ νὰ ἐλέγξουν, μαζὶ μὲ τοὺς Τουρκους, τὸ κέντρο τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς.

  ReplyDelete
 2. Καταντήσαμε νά ἀγωνιζόμαστε νά προβάλλουμε τό αὐτονόητο... Πώς ὅτι γεννήθηκε στήν λεκάνη τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου καί στήν εὐρύτερη περιοχή δέν προέκυψε μέσῳ ἀνταγωνισμοῦ καί πολέμων. Χριστιανισμός καί ἰσλάμ ἀποτελοῦν συνέχεια τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς θρησκείας. Μαζί μέ τόν ἑβραϊσμό διαπλέκονται θαυμάσια σέ ἕνα πανέμορφο σύνολο. Ἡ διαμάχη μεταξύ τῶν πολιτισμῶν εἶναι κάτι ξένο στήν περιοχή, δέν ἀπαντᾶται στό μακρινό παρελθόν. Μόνο τούς τελευταίους δύο αἰῶνες μέ τήν διάδοση τοῦ ἐθνικισμοῦ. Αὐτός ὁ ἀνταγωνισμός ἀποτελεῖ δυτικό μικρόβιο...

  Μέ τήν ἴδια, μή ἀνταγωνιστική λογική, προσωπικά δέν διαχωρίζω τούς πολιτισμούς σέ ἀνώτερους καί κατώτερους. Θεωρῶ ὅτι αὐτός ὁ διαχωρισμός εἶναι δυτικῆ ἐπιρροή. Ὑπάρχουν διαφορετικά σύνολα ἀνθρώπων στόν χῶρο καί τόν χρόνο, σέ διαφορετικές δηλαδή φυσικές συνθῆκες, καί αὐτά τά σύνολα δημιουργοῦν πολιτισμούς διαφορετικούς ( γιά αὐτόν τόν λόγο οἱ πολιτισμοί τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου, Βαλκανίων κ.λπ. ἔχουν πολύ περισσότερες ὁμοιότητες μεταξύ τους παρά διαφορές). Θεωρῶ τόν κάθε πολιτισμό πού καλύπτει τίς ἀνάγκες τῶν μελῶν του, πολιτισμό ἐπαρκῆ καί ἐπιτυχημένο. Μέ αὐτό τό σκεπτικό δέν θεωρῶ τόν πολιτισμό τῶν ἰθαγενῶν τοῦ Ἀμαζονίου ( ὅσων ἔχουν ἀπομείνει ...) ὡς κατώτερο.

  Ἡ διαφοροποίηση τῶν μεγάλων πολιτιστικῶν ρευμάτων, παλιῶν καί νέων, σαφῶς καί ὑφίσταται, ὡς πρός τά ἀποτελέσματα πού ἐπιφέρει, τίς ἀνάγκες πού ἱκανοποιεῖ, τά προβλήματα πού λύνει ἤ δημιουργεῖ....Μέγιστο τῶν προβλημάτων ἡ σώνει καί καλά ἀποδοχή παγκοσμίως τῶν δυτικῶν πολιτιστικῶν ἀξιῶν ὡς ἀνωτέρων πάντων...

  ReplyDelete
 3. Δὲν πρέπει νὰ συγχέουμε κουλτούρα καὶ πολιτισμό. Κάθε λαὸς ἔχει μία κουλτούρα, ὅπως ἔχει ψυχή. Ὅλες οἱ ψυχές-κουλτοῦρες εἶναι μοναδικὲς καὶ δὲν ἱεραρχοῦνται. Ἔτσι οἱ Γιορουμπὰ τῆς Ἀφρικῆς ἔχουν τὴν κουλτούρα τους, ὅπως καὶ ἐμεῖς ἔχουμε τὴν ἰδική μας. Ὁ πολιτισμὸς ὅμως εἶναι μία οἰκοδομὴ μέσα στὸν χρόνο ποὺ συμπεριλαμβάνει πολλοὺς λαούς, ἀκόμη καὶ τὸ σύνολο τῆς ὑφηλίου. Καὶ φυσικὰ ὑπάρχει ἱεράρχηση πολιτισμῶν, σὲ ἀνωτέρους καὶ κατωτέρους. Ἔτσι ἡ ὡραία κουλτούρα τῶν Γιορουμπὰ ἀνήκει σὲ ἕναν βάρβαρο λαό (βάρβαρο, μὲ τὴν ἔννοια ποὺ δίδουν στὴν λέξη αὐτὴ οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Κινέζοι). Βάρβαρος δὲν σημαίνει ἄγριος (savage). Ὅπως τὸ ἔχω ἐξηγήσει στὰ γραπτά μου, δύο καὶ μόνον δύο πολιτισμοὶ ὑπάρχουν: ὁ κινεζικὸς καὶ ὁ ἑλληνικός. Στὸν ἑλληνικὸ ὑπάρχει ἕνα κλαδί, ἕνα ἐπιτυχημένο μόσχευμα, ὁ ἑβραϊκός πολιτισμός. Ὁ τρίτος πολιτισμός, ὁ δυτικός, εἶναι ἕνα πρόσφατο (500 ἐτῶν)ἀποτυχημένο μόσχευμα τοῦ ἑλληνικοῦ ποὺ ἔχει ἤδη μαραζώσει.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Πράγματι, ἔτσι τό ἀντιλαμβάνομαι καλύτερα...θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι ὁ πολιτισμός δημιουργεῖ ἱστορία, ἐνῷ ἡ κάθε κουλτούρα ἔχει μιά στατικότητα ἔχει περισσότερο ἀναφορά στό ἔθιμο.

  ReplyDelete