Oct 6, 2013

66 - Λογαριάζοντας χωρὶς τὸν ξενοδόχο, τὴν Ῥωσία

66 - Λογαριάζοντας χωρὶς τὸν ξενοδόχο, τὴν Ῥωσία

Ἡ κατοχικὴ ἑλληνικὴ κυβέρνηση κατόπιν τῆς σκανδαλώδους ἐπεμβάσεως κατὰ νομίμου κοινοβουλευτικοῦ κόμματος ἐκούρδισε μὲ ἐπευφημίες τῶν πλέον διεφθαρμένων ἀλλὰ καὶ τῶν πλέον ἀγραμμάτων ΜΜΕ τῆς Δύσεως, ἤτοι τῶν ἑλληνικῶν, σὲ μία κακοφωνία ἐξάλλων φανατικῶν κραυγῶν κατὰ βουλευτῶν,τολμῶντας νὰ προβάλουν στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ φωτογραφίες ναζιστικῶν ἤ ἀκροδεξιῶν βιβλίων τὰ ὁποῖα ὅμως εὑρίσκονται σὲ ὅλες τὶς βιβλιοθῆκες τοῦ κόσμου (καὶ βεβαίως καὶ τοῦ «Ἀγῶνος μου» τοῦ Χίτλερ) καὶ ποὺ μελετῶνται τακτικὰ ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες βιβλιοθηκῶν, ὥς καὶ συμβόλων ὅπως τοῦ ἀγκυλωτοῦ σταυροῦ, δηλαδὴ ἀπολύτως φυσικῶν συμβόλων, εἴτε θρησκειῶν (ὅπως τοῦ ἰνδουϊσμοῦ) εἴτε ἰδεολογιῶν (ὅπως τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ). Θὰ ἠδύναντο νὰ προμηθευθοῦν ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τοῦ «Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας», τὸ κλασικὸ μου βιβλίο περὶ φασισμοῦ, δηλαδὴ τῆς ἐπονομαζομένης τρίτης ἰδεολογίας, ποὺ φέρει τὸν τίτλο, «Ἡ τρίτη ἰδεολογία καὶ ἡ Ὀρθοδοξία». Τοὺς ὑπενθυμίζω ὅτι ἀπὸ δεκάδες χρόνια διδάσκω τὴν εἰδικότητά μου, δηλαδὴ τὴν μελέτη τῶν τριῶν βασικῶν ἰδεολογιῶν, τοῦ φασισμοῦ, τοῦ φιλελευθερισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ, οἱ ὁποῖες ἐξ ὁρισμοῦ εἶναι καὶ οἱ τρεῖς ὑπεύθυνες φοβερῶν ἐγκληματικῶν πράξεων, κάτι βεβαίως πολὺ φυσικό. Φερ’εἰπεῖν, ὁ δυτικὸς ἀμερικανικὸς φιλελευθερισμὸς κατέκαψε μὲ χημικὰ τεράστιες ἐκτάσεις δασῶν στὸν πόλεμο τοῦ Βιετνὰμ καὶ κατόπιν ἐκατηγόρησε τοὺς Συρίους ὅτι ἐχρησιμοποίησαν καὶ αὐτοὶ σὲ μικρότερη ποσότητα χημικὰ ὅπλα.

Τὰ ἐξευτελισμένα ἑλληνικὰ ΜΜΕ ἐπαρουσίασαν τὸν μπαμπούλα τοῦ ἀγκυλωτοῦ σταυροῦ ὅπως ἄλλoτε ἐπαρουσίαζαν τὸ σφυροδρέπανο νὰ στάζῃ αἷμα. Ἀγαπητοί δημοσιογράφοι, ἀντὶ νὰ ξημεροβραδιάζετε στὰ ῥαδιόφωνα καὶ τὶς τηλεοράσεις πολυλογῶντας, διαβάσατε καὶ κανένα σοβαρὸ βιβλίο, καὶ ὄχι μόνον τοὺς τίτλους των. Σᾶς ὑπενθυμίζω ὅτι τὸ 1946-1949, ἀποκαλούσατε τοὺς κομμουνιστὲς ἀντάρτες, συμμορίτες κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου, ἀκριβῶς ὅπως κάνετε σήμερα μὲ τοὺς Χρυσαυγῖτες. Φυσικὰ καὶ οἱ φασιστὲς, οἱ φιλελεύθεροι καὶ οἱ κομμουνιστὲς ἦσαν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι, ἐξ ὁρισμοῦ ἐγκληματίες, ἀλλὰ πολιτικοὶ ἐγκληματίες, ὄχι ποινικοί. Μὲ ποία λογικὴ ὁ φιλελεύθερος ἐγκληματίας ποὺ κατέκαυσε ὁλόκληρες χῶρες μὲ ἑκατομμύρια θύματα, ὅπως Βιετνάμ, Γιουγκοσλαυΐα, Ἀφγανιστάν, Ἰράκ, Λιβύη, Συρία, ῥίχνει τὸν λίθο στὸν φασιστὴ ἤ κομμουνιστὴ ἐγκληματία;  Μέγας παραλογισμός!

Ἡ ἑλληνικὴ κατοχικὴ κυβέρνηση ὑπήκουσε γιὰ πολλοστὴ φορὰ στὶς ὁδηγίες τῶν δυτικῶν κυβερνήσεων γιὰ τὴν πραξικοπηματική της ἔφοδο κατὰ νομίμου κοινοβουλευτικοῦ κόμματος. Ἀλλὰ γνωρίζουμε ὅτι αὐτὲς οἱ δυτικὲς κυβερνήσεις εὑρίσκονται στὴν δύση τους καὶ ἀντικαθιστῶνται σταδιακὰ ἀπὸ τὴν ἀναστημένη ῥωσικὴ ἀρκούδα ποὺ ἀνυπομονεῖ νὰ εἰσέλθῃ κολυμπῶντας στὰ θερμὰ ὕδατα τοῦ Αἰγαίου. Ὅποια ἰδεολογία καὶ νὰ ὑπερισχύσῃ τελικὰ στὴν Ἑλλάδα, φασισμός, φιλελευθερισμὸς ἤ κομμουνισμός, οἱ Ἕλληνες θὰ στραφοῦν γιὰ βοήθεια στὴν Ῥωσία, εἴτε αὐτὸ μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι. Ἡ δολοφονημένη τεράστια μορφὴ τοῦ Καποδίστρια φαντάζει στὸν ὁρίζοντα ἐκλιπαρῶντας τὸ ξανθὸ γένος τοῦ βορρᾶ νὰ κατέβῃ στὴν Μεσόγειο καὶ νὰ σώσῃ τὸν ἑλληνικὸ ὀρθόδοξο λαό. Ἐκτὸς καί;


Δημήτρης Κιτσίκης                                                                                 6 Ὀκτωβρίου 2013

No comments:

Post a Comment