Dec 11, 2012

24 - Τὸ κατοχικὸ εὐρώ καὶ ἡ κυβέρνηση ( Ἰωάννη Ῥάλλη) Ἀντώνη Σαμαρᾶ


24 - Τὸ κατοχικὸ εὐρώ καὶ ἡ κυβέρνηση
( Ἰωάννη Ῥάλλη) Ἀντώνη Σαμαρᾶ

(Τὸ παρακάτω κείμενο εἶναι τμῆμα ἄρθρου ποὺ ἐδημοσιεύθη μὲ τίτλο, "Τὸ τέλος τοῦ εὐρὼ καὶ ἡ ἐπάνοδος στὴν Ἀνατολή",  στὸ τεῦχος 24,  θέρους 2002, τοῦ περιοδικοῦ μας Ἐνδιάμεση Περιοχή.  Ἄλλωστε ὅλα τὰ ἄρθρα μας, ἤδη ἀπὸ τὸ πρῶτο τεῦχος, τὸ 1996, εἶναι τοποθετημένα σὲ ἀπολύτως ἐπιστημονικὴ βάση καὶ γι' αὐτὸ φαντάζουν σήμερα ὡς προφητικά)

Ὅταν ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἐκοιμᾶτο, τὸ 1962, ὁ πατέρας μου, ὁ Νῖκος Κιτσίκης, ἀπεδείκνυε ὅτι ἡ Ἑλλάς, μὲ τὴν ἐνσωμάτωσή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, θὰ ὑπέκυπτε σὲ ἕνα γερμανικὸ Δ΄ Ῥάϊχ (βλέπε τὸ σχετικὸ κείμενο, ἀναδημοσιευμένο στὸ τεῦχος 11 τοῦ περιοδικοῦ Ἐνδιάμεση Περιοχή). Στὶς 15 Νοεμβρίου 2000, ἡ βρεταννικὴ Daily Telegraph ἐξηγοῦσε ὅτι ὁ στόχος τῆς ΕΕ ἦταν νὰ οἰκοδομήσῃ ἕνα ὑπερκράτος ποὺ θὰ ἐξηφάνιζε τὰ κράτη μέλη ὅπως τὴν Ἑλλάδα, καὶ προσέθετε: "Ἤ ἕνα τέτοιο ["ὑπερ]κράτος θὰ ἱδρυθῇ ἤ τὸ εὐρὼ θὰ ἀποτύχῃ καὶ μαζὶ του ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Τὰ ζάρια ἔχουν ἤδη ῥιχτῆ".

Τὸν Μάϊο 2001, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ γερμανοῦ σοσιαλδημοκράτη καγκελλαρίου Gerhard Schröder, ἐδήλωνε: "Ἰσχυροποίηση τῆς Κομισσιὸν σημαίνει μετατροπὴ της σὲ ἄτυπη εὐρωπαϊκὴ κυβέρνηση καὶ ἡ μετατροπὴ τοῦ Συμβουλίου Γενικῶν Ὑποθέσεων σὲ Ἄνω Βουλὴ σημαίνει περιορισμὸς τῆς ἐπιρροῆς τῶν ἐθνικῶν κυβερνήσεων".

Ὁ ἄπατρις ἐπαναστάτης τῆς παρισινῆς ἐξεγέρσεως τοῦ 1968, ὁ γαλλογερμανοεβραῖος οἰκολόγος Daniel Cohn-Bendit, ποὺ ὑπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τοῦ καπιταλιστικοῦ παγκοσμισμοῦ καὶ τοῦ Δ΄ Γερμανικοῦ Ῥάϊχ, ἐδήλωνε στὶς 30 Δεκεμβρίου 2000: "Ὅποιος δὲ θέλει τὴν Εὐρώπη νὰ φύγη!" Τὸν Μάϊο 2001, ὁ Sir Peter Tapsel, κορυφαῖο στέλεχος τοῦ Βρεταννικοῦ Συντηρητικοῦ Κόμματος, συνέκρινε τὸ εὐρωπαϊκὸ ὅραμα τοῦ Σρέντερ μὲ αὐτὸ τοῦ Χίτλερ γιὰ μία μεγάλη Γερμανία καὶ ὑπενθύμισε ὅτι ὁ Βίσμαρκ καὶ ὁ Χίτλερ εἶχαν στὸ παρελθὸν προτείνει ἑνιαῖο νόμισμα γιὰ τὴν Εὐρώπη: "Ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες μέχρι τὴν Βόννη καὶ τὸ Βερολῖνο, ἡ σημερινὴ γενεὰ τῶν Βρεταννῶν ἀντιμετωπίζει τὴν ἀπειλὴ μίας ξένης κυριαρχίας, ἀπειλεῖται ὁ τρόπος ζωῆς μας, τὸ ἐμπόριο καὶ ἡ κουλτούρα μας".

Τὴν ἴδια στιγμή, τὸν Ἰούνιο 2001,  ὁ γερμανοτραφὴς γκαουλάϊτερ, Σημίτης ὁ Λογιστής,  σὲ συνάντησή του στὸ Βερολῖνο μὲ τὸν Σρέντερ, ἐπεκρότησε ἐνθουσιωδῶς τὴν μετάλλαξη τῆς ΕΕ σὲ Δ΄ Ῥάϊχ. Τὸν Μάρτιο 2002, ἡ πρώην βρεταννὶς πρωθυπουργὸς Margaret Thatcher, ἐδήλωνε σχετικὰ μὲ τὸ τελευταῖο της βιβλίο, Statecraft, ὅτι ἡ Ἀγγλία ἔπρεπε νὰ ἀπομακρυνθῇ ἀπὸ τὴν ΕΕ, πρῶτον διότι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση θὰ ἀποτύχῃ καὶ δεύτερον διότι ἡ ἕνωση αὐτὴ μᾶς θυμίζει τὸ Γ΄ Ῥάϊχ "ποὺ ἦτο μία προσπάθεια εὐρωπαϊκῆς ἐπιβολῆς". Τέλος, τὴν ἴδια στιγμή, ὁ πρόεδρος τῆς τουρκικῆς Βουλῆς Ömer İzgi, προέβλεπε ὅτι στὰ ἑπόμενα 50 χρόνια, ἡ ΕΕ θὰ μετεμορφώνετο σὲ μία Γερμανικὴ Ἕνωση ποὺ θὰ ὑπέτασσε τοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαοὺς στὰ συμφέροντά της.

            Δημήτρης Κιτσίκης                    11 Δεκεμβρίου 2012   

1 comment:

  1. Απ' τον νάνο Σημίτη στον κακό Σαμαρείτη! Η τακτική της υποτέλειας του δωσιλογισμού συνεχίζεται 70 έτη μετά...

    ReplyDelete